Waarom is rechercheur Bart van Someren corrupt?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Waarom is rechercheur Bart van Someren corrupt?

 

Uit het verzamel proces-verbaal uit september 2013 blijkt dat hij de waarheid sluw verdraaid. Bovendien weigert de corrupte schoft mij sluw iedere verdediging! Ronduit corrupt is het dat hij sluw pas na mijn aanhouding volgens art. 44g, zelf(!) op zoek gaat naar meer klachten tegen mij. Zie data en tijdstip! Dan wordt snel art. 44 niet voldoen vonnis Hof gewijzigd in 14 preventieve aanhouding wegens kans op herhaling. Dus fout bij kiezen eerste reden! Paniek handelen. Geen zorgvuldige afwegingen voor mijn aanhouding!

Overigens: Kans op herhaling van wat? Ik ben altijd volkomen transparant en heb al meegedeeld dat ik pas stop als de doofpot is opgeheven, de schade vergoed en excuses publiekelijk aangeboden.

Zie eerdere Posts over deze fraude door politie Drachten, met name punt 2 over het eerdere verhoor op 25 maart 2014 door rechercheurs Jan de Groot en Edema bij politie Drachten:

 1. https://hanssmedema.info/rechercheur-bart-van-someren-politie-drachten-corrupt/
 2. https://hanssmedema.info/verhoor-belediging-ambtenaar-functie/

En zie nieuwe verzamel Page over politierechter April 2015 met alle links naar belangrijke Posts.

Voorbereiding van de verdediging

Cruciaal is daarbij het Verzamel proces-verbaal StamProcesVerbaalHansSmedema115 uit sept 2013.

Smaad of belediging  volgens ‘Tenlastelegging’ art 261 lid en lid 2:

 1. dat Bart van Someren corrupt is en/of een corrupte schoft is en/of dat hij loog in een PV en/of dat hij vrouw zwaar onder druk zou hebben gezet om negatieve dingen over hem, verdachte, te zeggen.
 2. Dat Jaap Duijs een verkrachter is.

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Zie desbetreffende Posts uit die tijd:

 1. Post https://hanssmedema.info/nieuw-verhoor-politie-drachten-wegens-belediging/
 2. Post https://hanssmedema.info/onrechtmatig-aangehouden-door-om-leeuwarden-opdracht-min-justitie/
 3. Post https://hanssmedema.info/onschuldig-gevangen-gezet-p-ter-apel-door-fraude-politie-om/

Zie verdediging tijdens hoger beroep Hof Arnhem:

Post https://hanssmedema.info/corrupt-hof-arnhem-veroordeelt-hans-smedema/

Mensenrechten zijn op grove wijze hier geschonden en de daarvoor verantwoordelijken moeten hiervoor ter verantwoording worden geroepen!

Volgens art. 6 EVRM is horen getuigen a decharge natuurlijk wel vereist voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang:

3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

De Straatsburgse jurisprudentie kan heel kort worden samengevat als:

 1. Ten voordele van de verdachte van belediging wordt de strekking van het geheel waarvan de op zichzelf beledigende uitdrukking deel uitmaakt, bij de juridische beoordeling betrokken.
 2. Een nationale veroordeling op grond van strafbare belediging van degene die zich – op zichzelf beschouwt kwetsend, schokkend en/of beledigend – uitlaat, strijdt met artikel 10 Verdrag en de aangesloten Staat schendt daardoor het Verdrag (zie Van Lent, 1999,p.199ev). De idee is dat uitlatingen, indien en voor zover deze aan het ‘publieke debat’ bijdragen, niet verboden moeten worden, ook al offend, shock, or disturb’ deze uitlatingen. Dat zou zo stelt ‘Straatsburg’, het publieke debat – de motor van de democratie- smoren.
 3. De Hoge Raad heeft uiteindelijk deze royale jurisprudentie tot de zijne gemaakt.
 4. Een op zichzelf beledigende uitlating heeft dat karakter niet, indien uit de context van het geheel waarvan zij deel uitmaakt, volgt dat degene die haar doet, daarmee zijn geloofsovertuiging weergeeft en ‘als zodanig’ voor hem van betekenis is voor het maatschappelijk debat. (HR9-1-2001, NJ2001, 203; zie ook HR 14-1-2003, LJN AE 7632)
 5. En nog strenger; indien een – op zichzelf beledigende – uitlating deel uitmaakt van een artistiek werk, dan moet een uitlating niet op zichzelf gelezen worden, maar in samenhang moet worden beschouwd met het geheel. Aard en strekking daarvan zijn relevant. Volgt daaruit dat de kennelijke context of strekking een artistieke is, dan wordt aan die uitlating het beledigende karakter ontzegd.
 6. Niet anders wordt geoordeeld in het geval iemand wordt beschuldigd van een ernstig  feit. Zolang een publiek belang gediend wordt, zal het strafrecht zich terughoudend moeten opstellen. Zeker als het context gebonden is nadat de dader eerst zelf is vernederd of jarenlang onschuldig als gek wordt neergezet bijvoorbeeld.
 7. Onderzoeksjournalisten hebben door hun bijzondere positie en verantwoording tot inlichten van het publiek, een wat grotere vrijheid.

Punt 6 is praktisch voor mijn zaak geschreven! En punt 7 is bij gebreke aan onderzoeksjournalisten, de plicht van Hans Smedema maatschappelijk gezien. Een samenzwering van deze omvang in opdracht van een Koningin met instemming van de Ministerraad, is van cruciaal publiek belang!

Analyse Stam Proces Verbaal

Cruciaal is dat deze schoft weigert om ook mijn verdediging en stellingen mee te wegen! Hij moet onder alle omstandigheden aan waarheidsvinding doen, maar doet dat corrupt totaal niet. Dus hij wil pertinent mij veroordelen, wat fraude is en dus corrupt is te noemen.

Hier enkele belangrijke stukken uit zijn Stam PV voor de rechter:

Hans vlucht zogenaamd? Huh?

StamPV1

Hans zoekt bescherming en hulp in het buitenland tegen de vervolging in Nederland! Hele stamPV is boven te downloaden. Uit dit stukje blijkt dat Bart van Someren op eigen initiatief heeft gehandeld? Hij zocht naar mogelijkheden om mij te pakken te nemen? Land verlaten? Ik woonde toen in Jalon, Spanje( sinds 1 juni 2008) en had de schoft in het verhoor meegedeeld dat ik bezig was met weer politiek asiel tegen de vervolging in Amerika via Mexico! Politiek asiel is een zwaar mensenrecht! De corrupte schoft vond dus niet dat ik asiel mocht vragen ergens? Terwijl hij corrupt en onrechtmatig ieder onderzoek weigerde! En hij krijgt de blijkbaar ook corrupte OVJ J. Hoekman mee? Terwijl gevangenis alleen bij zware gevallen van 4 jaar of zo mag en dit was 3 maand voorwaardelijk ook nog. Daar moet eerst nog door de rechter over beslist worden. Dat weet deze corrupte schoft wel degelijk. Hij was dus opzettelijk bezig met treiteren van mij als weerloos slachtoffer.

 Aanhouding op valse foutieve grond art. 44g.

StamPV2

Aanhouding eerst art. 44g wat pas woensdag naar 14 preventief wijzigt. Eerst corrupt aanhouden en dan pas zoeken naar reden! Fraude, dus corrupt!  Onze kosten 1200 euro! Hoe krijg ik dat ooit terug?

 Bart zoekt na aanhouding naar meer klagers en redenen!

De corrupte schoft zoekt dan pas naar meer klagers omdat hij in paniek heeft ingezien dat hij fout heeft gehandeld. Aanhouding op 16 september, rechercheur Bolier PV op 17 september 2013. Eerlijke mensen, dat sluit dus Bart van Someren uit, zouden excuses hebben aangeboden en juist mij als slachtoffer geholpen. Had de dag erna nog gekund. Vliegtuig KLM ging pas in de middag naar Mexico City!

Stampv3

Bart zelf probeert rechter Jeroen van Bruggen ook klacht te laten indienen!

Ook op dinsdag 17 sept na mijn aanhouding op 16, probeert de corrupte schoft ook rechter Jeroen van Bruggen, die corrupt mij iedere verdediging op 9 februari 2009 ontzegde, ook over te halen om aangifte te doen! Maar nog steeds geen enkele steekhoudende reden om mij aan te houden en gevangen te zetten. Opzettelijk treiteren en vervolgen!

Stampv4

  Mijn vrouw klacht in PV op 25 sept.

Stampv5

Ze is ernstig ziek met dissociatie en waarschijnlijk een extra emotionele persoonlijkheid. Ontoerekeningsvatbaar. Omdat de doofpot bewijs dat onze drie kinderen niet van mij zijn tegenwerkt door vervalsing eigen DNA-test, en medici hulp weigeren, kan dat nog niet vastgesteld worden. Justitie is echter op de hoogte  dat kinderen niet van mij  zijn volgens meerdere getuigen! UMCG verklaarde juist dat mij NIETS mankeerde! Net als sommige anderen. Doodsimpel DNA-testje bewijst dat. De doofpot is vermoedelijk daarom opgezet, maar ZONDER mij daarin te kennen of te waarschuwen. Bart had DNA-testje moeten laten uitvoeren. Kinderen willen meewerken.

Corrupte rechter Jeroen van Bruggen weigert klacht!

Stampv6

Logisch, hij was hartstikke fout door geen advocaat en geen verdediging toe te staan. Zware schending mensenrechten.  Later bevestigd door mr. A. Bram Moszkowicz.

Dat Jeroen van Bruggen onrechtmatig (en kwaadaardig) heeft gehandeld op 9-2-2009 blijkt dus ook uit het onderstaande pleidooi van mr. A. (Bram) Moszkowicz), namens hem door mevr. mr. H. Feenstra tijdens de Hoger Beroep regie-zitting op 12-12-2011 bij Gerechtshof Arnhem.

Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Bart verstrekt valse informatie!

Er is GEEN 600.000 euro aan mij gegeven! Wel maandelijkse uitkering van ca. 4 tot later 5.000 euro uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar had ik hem al op gewezen, maar hij liet het blijkbaar opzettelijk in het PV staan.

stampvHS1

 Politiek asiel Amerika genoemd!

stampvHS2

Ieder mens heeft het recht om in een ander land asiel te vragen! Dus waarom dan toch deze plotselinge aanhouding?

Bart liegt! Kinderen geen DNA-test?

Ook hier weer sluw verdraaien van de feiten! Dat willen ze natuurlijk wel en is mij meegedeeld. Overigens hoeft alleen bewezen dat klager en verkrachter Rieks Perdok de vader is van een zoon. Dan blijkt immers mijn vrouw ernstig ziek en de eerdere DNA-tests vervalst! Dus dat bewijst mijn gelijk in één klap! Kinderen zullen zo iets natuurlijk nooit weigeren, en was mij al toegezegd bij eventueel onderzoek politie, tenzij ze mij willen kapot maken. Wat dan weer andere gevolgen zal hebben.

stampvhsDNA

 Bart haalt ook verkrachter Jaap de Vaginajager er weer bij!

Oude feiten waarbij ik GEEN aangifte mocht doen en er GEEN onderzoek werd toegelaten. Fraude dus door Bolier politie Drachten en politierechter Jeroen van Bruggen eerder. Wat heeft dat met mijn plotselinge gezochte onrechtmatige aanhouding te maken?

stampvJaapGeenaangifte

Bart verhoord mijn zieke vrouw!

stampvWS stampvWS2

Zo erg heb ik het nog nooit van haar meegemaakt. Abnormaal gedrag. Dus moet ze zijn opgezet om zo te antwoorden. Mind control Jaap Duijs, of verhoortechniek Bart van Someren? Hij moest en zou immers voldoende redenen krijgen voor mijn aanhouding en had die volstrekt onvoldoende. Is er geen video of geluidsopname van het verhoor? Lijkt met toch standaard?

Cruciaal is dat van dit verhoor niets klopt en blijkt dat mijn vrouw ontoerekeningsvatbaar is. Een belangrijk punt is dat ze stelt dat ik stennis zou gaan maken op de trouwdag van onze zoon!!! Huh? Terwijl ik al twee weken eerder naar Spanje terugkeerde en juist had gesteld niet op die trouwdag aanwezig te zijn! Waar ze toen juist teleurgesteld over was! Dat cruciale feit verbergt Bart van Someren sluw, en rechercheur Jan de Groot  vermeldt het niet in het StamPV. Terwijl ik het wel specifiek genoemd heb tijdens hun verhoor over de zaak Bart van Someren. Zodat rechters en OM zijn fout en sluwe verdraaien van de feiten niet zullen opmerken zonder degelijk onderzoek!! Tijdens het verhoor werd door hun ook gevraagd en feitelijk gesteld dat mijn vrouw dus ontoerekeningsvatbaar was? Maar vind ik niet terug in de stukken over deze zaak voor 28 april. Jan de Groot is dus partijdig bezig! Dus ook fraude.

 Doen aangifte en onderzoek verboden!

stamHSeisOndz2stamHSEisOndzBart van Someren heeft hiermee niets gedaan! Mijn melding van mijn eerdere poging tot doen van aangifte bij zeden rechercheur Haye Bruinsma en dus eis tot vervolging van verkrachter jaap Duijs en vele anderen, heeft hij partijdig genegeerd. Wat grof  en frauduleus tegen de rechten van de mens in gaat. Hij liegt ook over de tijd. Ging pas om 17.10 weg, niet om 15.00 uur zoals hij frauduleus stelt. Totaal 3 uur en 10 minuten grof verhoord.

Dus is hij corrupt bezig geweest!

 Conclusie over Bart van Someren

 1.  Hij heeft op diverse punten niet de waarheid gezegd en de zaak proberen te verdraaien! Dus fraude, of corrupt in gewoon Nederlands. Geen evenwichtig rapport.
 2. De manier waarop hij probeerde om meer klachten te krijgen NA mijn aanhouding, is pure fraude en grof oneerlijk handelen.
 3. Hij heeft niets voor mijn verdediging gedaan! Totaal NIETS! Dat is schofterig handelen. Zo niet veel erger. Zie analyse Behoorlijkheiswijzer Ombudsman

 Toetsing handelwijze rechercheur Bart van Someren aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Rechercheur Bart van Someren 2013 Politie Drachten heeft de volgende misdrijven, fouten en/of fraude gepleegd:

 1. de beginselen van ‘formele behoorlijkheid’ geschonden en zijn plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat hij opzettelijk handelde, schond hij ook de beginselen van ‘materiële behoorlijkheid’ en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Hij schond ook het beginsel van ‘professionaliteit’ volgens de standaard van zijn beroepsgroep.
 4. Hij schond ook het beginsel van ‘fair play’ door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond hij het ‘criterium van redelijkheid’. Hij moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van ‘evenredigheid’ moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van ‘rechtszekerheid’ mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. Volgens het beginsel van ‘Verbod misbruik van bevoegdheid’ mocht men niet de verkrachters beschermen, en slachtoffer Hans Smedema vervolgen!
 9. Volgens het beginsel ‘Discriminatieverbod’ mocht men niet de verkrachters jarenlang wel aangifte laten doen, en slachtoffer Hans Smedema juist niet en zelfs vervolgen!
 10. Vele andere beginselen zijn ook geschonden!

Zie voor meer details mijn Post  uit 2011  Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Posts uit 2013 over Bart van Someren en verkrachter drs. Jaap J. Duijs

RechtbankBvSPost1

rechtbankBvSPost2

rechtbankBvSPost3

rechtbankBvSPost4

rechtbankBvSPost5

Deze uitspraken zijn onder mijn extreme omstandigheden correct en ook conform lid 3 het enorme maatschappelijke belang, correct gepubliceerd.

Nog geen advocaat gevonden die wil helpen in dit misdrijf van de eeuw. Zal nog een paar voor de vorm vragen, anders is het later dat ik niet voldoende heb gedaan om juridische hulp te krijgen. Is overigens ook zinloos omdat verdediging NIET zal worden toegestaan door het speciale laffe wetje rond 1975 getekend door Koningin Juliana, die ieder onderzoek verbiedt. Wij zijn al vogelvrij verklaard sinds 1972 door nu drie generaties Koninklijk huis. Mijn stukken moeten worden genegeerd blijkbaar, maar dat wordt laf en corrupt niet openlijk verteld. De vorige zitting corrupte politierechter Jeroen van Bruggen stond als Pro forma te boek! De echte zittingen vinden blijkbaar heimelijk ergens anders plaats. Zwolle?

Scheiding komt dichterbij…, zal dan waarschijnlijk tijdelijk naar Duitsland om te kijken naar hulp daar, en vervolgens door naar Spanje. Ik heb in Nederland niets meer te zoeken of wat me hier bindt.

Later meer…

ing. Hans Smedema, Drachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.