1.3 Politieke Samenzwering!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Zware politieke samenzwering op valse medische gronden en Koninklijk goedgekeurd!

 ‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  
Hans Smedema

‘Het leven van Hans en Wies Smedema werd ‘verwoest’ door toedoen van familie, politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van ‘Het Koninklijk huis’ (Koningin Beatrix en Koning Willem Alexander) namens de Nederlandse staat.’

De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! ( Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!) Dus dat geldt ook zeker voor Koningin Beatrix in deze huiveringwekkende ‘Dutch Queengate’!

Koningin Beatrix kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! Hans Smedema in eigen onderzoek naar de ‘Dutch Queengate’.

Latere cruciale informatie: Joris Demmink was de MOL-X!

Het blijkt dat de verkrachter uit 1972, vriend van huisbaas Jan van Beek uit Utrecht, onze beruchte Joris Demmink was die vanuit zijn top posities en als leider van de Omerta criminele organisatie binnen Justitie, al mijn pogingen om deze zaak op te blazen, simpelweg kon blokkeren. Zonder blijkbaar effectieve controle en zelfs met Koninklijke bescherming! Daarom mocht ik geen aangifte doen tegen hem en anderen, en mocht Politie zelf geen Proces-Verbaal opmaken. Ik werd dus ‘kalt gestellt’ door verkrachter zelf.

Topambtenaar Secretaris Generaal Joris Demmink was 40 jaar zwaar criminele MOL binnen Ministerie van Justitie met heimelijke Koninklijke bescherming!

KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander fraudeerde en blokkeerde het mij aangeboden asiel tegen Nederland boven Amerikaans grondgebied!

Zie ook KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum against the Netherlands in American Airspace!

Prof. Nils Melzer UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Global Magnitsky Act and Justice for Hans Smedema

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Timeline of all Crucial Crimes

Timeline all crucial events!

Conspiracy against Hans Smedema explained!

For full info Royal Criminal Organization follow this link: Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema and his defenseless wife!

Steeds meer wordt duidelijk dat hier sprake is van een unieke huiveringwekkende politieke samenzwering in Nederland met Amerikaanse connecties, waarbij men er krampachtig alles aan doet om hun falen en fouten voor het Nederlandse volk verborgen te houden. Doordat ‘De Kroon’, dus Ministers en Koningin hier gezamenlijk foutief hebben aangenomen dat Hans & Wies Smedema NOOIT achter de gruwelijke waarheid konden komen als de bewijzen maar vernietigd werden, bleef men bij gebrek aan morele moed(lafheid), onethisch en kwaadaardig handelen. Want ze staan nu in maar toenemende zwaarte, onverschillig tegenover het onrecht meerdere slachtoffers aangedaan. En tegenover het hele argeloze Nederlandse volk ook nog eens, want cruciale nog steeds omstreden medische informatie wordt al dertig jaar achtergehouden en miljoenen(schatting 20 miljoen) aan belastinggelden worden daartoe zelfs heimelijk en achterbaks ingezet. Hoogverraad en collaboreren met verkrachters en medeplichtigen. Zie hoe dat mogelijk is in Foute ‘Eed van Trouw!’ Zowel politici, als advocatuur, als rechters zweren trouw aan de Koningin! Dat is de reden achter deze gruwelijke doofpot!

Het verhaal hoort thuis in het rijtje; Willem Oltmans, Fred Spijkers, Multatuli/Eduard Douwes Dekker en de beroemde  Dreyfus-affaire! Dus historisch erfgoed!

Justitie is daarbij samen met OM en politie aangezet en gedwongen om omgekeerd aan hun doel te werken door de verkrachters juist vrijuit te laten gaan en de slachtoffers zoveel als mogelijk te bedriegen door hun te laten denken dat er niets gebeurd is. Medici doen vermoedelijk vrijwillig mee om hun beroepsgroep te beschermen voor een slechte naam. Koningin Beatrix feest als ‘innocent bystander’ intussen gewoon door en doet of haar neus bloed. Ze vindt blijkbaar dat ze ver verheven is boven slachtoffers. Haar kersttoespraken zijn blijkbaar hypocriet!

Zie ook J’Accuse Koningin Beatrix

Hoe kon het ontstaan?

Hans & Wies Smedema werden beiden in 1972 door gruwelijke traumatische gebeurtenissen en gebruik speciale stoffen die geheugenverlies tot stand brengen, weerloos met directe selectieve verdringing van ieder misbruik en/of verkrachting. Ze gingen door hun onmiddellijke verdringing er argeloos van uit dat er NOOIT misbruik of verkrachtingen hadden plaatsgevonden! Door de doofpot werden ze niet gewaarschuwd voor hun ernstige ziekte en waren daardoor weerloos tegen de vele verkrachters die dat natuurlijk prachtig vonden. Verkrachters wisten(!) dat er nooit vervolging zou plaatsvinden door de Koninklijke samenzwering en doofpot.

Hoe het mogelijk is, dat broer mr. Johans Smedema(Zie J’Accuse Johan Smedema) met een simpele handtekening op een blanco velletje papier(kan je later veel voordeel opleveren Hans!) de volledige controle over het leven van Hans & Wies Smedema begin 1973,  doodsimpel heeft kunnen overnemen en totaal verwoesten, is huiveringwekkend! Geheel gebaseerd op fraude en oplichting! En vervolgens zelfs Koningin Juliana weet op te lichten en bedriegen zodat het ‘staatsveiligheid’ werd en nooit weer zou kunnen uitkomen. Het zegt iets over de achterlijke onnozelheid bij justitie, medici, politici en Koninklijk huis! Kwaadaardig, want onverschillig tegenover onrecht!

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband over Tjitte in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Die opname vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie als opvolger mr. Johan Smedema! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en totaal heeft verwoest! Dezelfde zwager die later een valse verklaring afgeeft tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche! Hij loog dus, want was nota bene de leider familia naar justitie! Zie diens verklaring…


Zie ook mijn recente post over hoe deze corrupte schoft mijn zwaar drogeerde om iets te tekenen wat ik een dag lang rustig bleef weigeren!

Kerkrat zwager Tjitte de Jong drogeerde mij in zijn woonboot!

Onethisch en kwaadaardig handelen van 1972 tot heden!

 1. Verkrachters die kwaadaardig en crimineel bezig waren!
 2. Familie die verkrachters rustig vrijuit liet gaan en daarmee slachtoffers weerloos maakte! Die bovendien door fraude oplichting en misleiding de ‘controle’ over de verdere levens van Hans & Wies Smedema tot op heden met gruwelijke resultaten heimelijk voert, maar ook nog eens gewetenloos ontkent! Alles achterbaks en in het geniep met hulp van justitie en Koningin, die er sluw werden bijgehaald om het staatsveiligheid te maken!
 3. Justitie die niet tot vervolging overging en dus verkrachters hielp en slachtoffers liet verkrachten, mishandelen en lijden tot op heden 2011!
 4. Medici die niet tot behandeling overgingen, maar op verzoek familie(!) dat achterwege liet en slachtoffers nooit waarschuwde dat ze ernstig ziek waren en weerloos voor verkrachters! Nu alles gewetenloos ontkent uit eigen belang!
 5. Koningin die slachtoffers voor rechtszaken vrijwaarde door ieder onderzoek of vervolging van de daders en medeplichtigen direct te verbieden! En toestemming gaf om de geheime dienst ieder bewijs te laten vernietigen! Een vrijbrief voor de verkrachters, wat die nota bene wisten! Wat een gewetenloos monster! Daarmee werd alles bovendien ‘staatsveiligheid’ en moeten alle ambtenaren en miljoenen heimelijk ingezet worden tegen de slachtoffers en feitelijk het hele Nederlandse klootjesvolk.
 6. Ministerie van Justitie die door onnozele Koningin omgekeerd ging werken door verkrachters te helpen en voor vervolging te vrijwaren, en de slachtoffers juist tegen te werken door ieder bewijs van die verkrachtingen voor hun te verbergen! Slachtoffers dus volstrekt weerloos tegen iets waar ze nog geen weet van hadden met hun ernstige onmiddellijke verdringing van ieder misbruik.
 7. Politie en OM die het verboden werd om onderzoeken naar de verkrachtingen te starten door een onnozele gewetenloze Koningin die laf nog steeds rustig door feest in Toscane.
 8. Hans Smedema die voor gek wordt verklaard alleen maar omdat een onnozele Koningin foutieve beslissingen neemt en er nooit weer naar om kijkt! Weigert gewetenloos zelfs openheid van zaken te geven en excuses aan te bieden! Totaal gebrek aan morele moed en ethisch denkvermogen.
 9. Koningin en Ministers die bij gebrek aan morele moed en ethisch denkvermogen het hele Nederlandse volk bedriegen en cruciale gegevens onthoudt. Puur hoogverraad! Zelfs de Wet Openbaarheid Bestuur WOB wordt in 1991 even snel buitenwerking gezet als ‘De Kroon’ betrokken is, om uitkomen van deze gruwelijke doofpot te voorkomen! Op vrijdag 13 augustus 2004 vergaderd Ministerraad over Hans Smedema en op maandag 16 augustus bespreekt Minister President JanPeter Balkenende deze gruwelijke zaak met Koningin Beatrix. Kwaadaardige laffe besluit: Doofpot in stand houden, laat Hans & Wies maar lijden en houd alles vooral verborgen voor het Nederlandse volk!
 10. Allen tezamen die voor Wies Smedema-J. een waanwereld hebben gecreëerd en die nota bene als ‘echt’ hebben neergezet door liegen, bedriegen, vervalsen en volledig tegen alle rechten van de mens in! Zij denkt dat haar nooit iets is overkomen en haar man juist in een waanwereld leeft. Gruwelijk en iedereen heeft daardoor GROOT belang bij de doofpot!

De samenzwering chronologisch!

1973 – Onethisch en kwaadaardig handelen om ernstige ziekte te verbergen!

Familie besloot om de ernstige ziekte van het verliefde stelletje te verbergen en GEEN medische behandeling met therapie aan te bieden. Bij Hans zou dat vrijwel direct geholpen hebben en dus tot het beschermen van zijn zieke vriendin voor de rest van haar leven! Bij zijn vrouw is wel een poging gedaan door prof.dr. Onno van der Hart  maar die mislukte door de doofpot. Ze trouwen daardoor argeloos en onwetend van hun ernstige ziekte van verdringing op 23 februari 1973 en waren daarmee tot maart 2000(Hans) weerloos tegenover iedere verkrachter zonder dat zelf te kunnen beseffen en zonder enige waarschuwing! Zijn vrouw nog steeds! De huwelijksakte wordt medeondertekend op een los vel door justitie! Vermoedelijk dus een heimelijke tbs regeling of zoiets door de fraude van mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg georganiseerd!

1973 – Kwaadaardig handelen om niet te vervolgen! MP Joop den Uil en CDA Dries van Agt justitie

Mr. Johan Smedema uit Gennep, samen met Tjitte de Jong uit Norg regelden met vermoedelijk politicus Lubbers(later Minister President en met een speciale band met Koningin Beatrix) een doofpot met als drogreden het lijden van de slachtoffers niet nog erger te maken door rechtszaken tegen de verkrachters. Uitermate onnozel natuurlijk. Terwijl Hans & Wies natuurlijk zeker vervolging gewenst zouden hebben en dus aangifte gedaan als dat hun voldoende duidelijk was gemaakt! Hans en Wies Smedema werden daartoe ieder heimelijk gebaseerd op fraude, misleiding en oplichting een document afgetroggeld dat voor altijd daarmee instemde, terwijl ze zelf met hun ernstige verdringing nog van niets wisten! En dus ook geen besef hadden wat er getekend werd. Bij Hans een blanco vel papier wat later wel werd ingevuld met een onbekende tekst.

1973 – Kwaadaardig en onethisch, zelfs crimineel handelen om justitie heimelijk omgekeerd te laten werken! CDA Dries van Agt Justitie.

Justitie kreeg daardoor opdracht om geen daders te vervolgen zodat de slachtoffers onwetend door konden leven.  Drogreden vermoedelijk dat zogenaamd Wies Smedema niet wou weten wat haar was overkomen! Wat niet klopt met de werkelijkheid! Gevolg was natuurlijk dat alle misbruikers, juridisch verkrachters dus in alle rust door konden verkrachten tot minimaal 2003 en er dus zes zwangerschappen en drie kinderen van die verkrachters geboren werden. Dat Hans al in 1972 heimelijk door de verkrachters onvruchtbaar was gemaakt, werd ook maar voor het verliefde echtpaar verborgen gehouden. Die namen daardoor argeloos aan dat de kinderen gewoon van Hans waren en er geen verkrachtingen plaatsvonden. Want dan zou politie en familie toch wel optreden was hun terechte verwachting? Wie verwacht nou plotseling in een omgekeerde wereld te leven waar verkrachters worden geholpen en de slachtoffers nota bene Koninklijk bedrogen?

1975 – Kwaadaardig en crimineel om kinderen van verkrachters te verzwijgen uit zuiver eigenbelang! MP Joop den Uil en justitie CDA Dries van Agt verantwoordelijk. Koningin Juliana!

Eerste kind blijkt niet van Hans, welk cruciale huiveringwekkende feit men meedogenloos voor het argeloze weerloze echtpaar verborgen houdt. Ook paniek uit zuiver eigenbelang, want men wil niet aansprakelijk gesteld worden. Dat kon alleen door een speciaal heimelijk Koninklijk besluit van destijds Koningin Juliana. Familie diende heimelijk voor het argeloze echtpaar een verzoek op medische gronden in bij de Koningin en Politici met hulp van de ook al weer frauduleuze Prof. dr. Onno van der Hart. Door drogeren, afpersing, geestelijk martelen wist hij van Hans Smedema in 1975 een getekend document te verkrijgen, waar die achteraf niets van wist door uitschakelen geheugen en nooit een kopie heeft gekregen zoals wel toegezegd. Getuigen en aangifte politie door meerdere werknemers GGZ Zwolle! Volgens hun zou dat document het leven van zowel Hans als Wies totaal verwoesten. Wat ook inderdaad heeft plaatsgevonden en nog steeds gebeurd om Koningin Beatrix te beschermen voor een slechte naam. Inhoud weer onbekend maar moet verbergen alle misbruik en dergelijke legitiem gemaakt hebben. Belangrijke aanwijzing Prof. van den Bosch UMCG ‘uw vrouw heeft het recht om van niets te weten!’

Men durfde natuurlijk niet meer terug te komen op hun al genomen onethische kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht) keuzes! Wat de huidige doofpot en samenzwering verklaart!

1975 – 1999 Maffialeider geholpen door justitie! Koninklijke verkrachtingen gedoogd! Crimineel en kwaadaardig handelen! Betrokkenen: Lubbers CDA, Dries van Agt CDA, Job de Ruiter CDA, Michiel Scheltema D66, Frits Korthals Altes VVD, Ernst Hirsch Ballin CDA,  Aad Kosto VVD, Winnie Zorgdrager D66, Benk Korthals VVD, Donner CDA,

Mr. Johan Smedema krijgt als ‘maffialeider’ een parttime justitie ambtenaar toegewezen(in 1998 was dat klokkenluider Elise B. uit Uden) om alle kwaadaardige acties legaal te doen lijken, en geeft leiding aan het vernietigen van elk bewijs, het niet laten vervolgen van de verkrachters, en veel meer. Hans & Wies Smedema worden een speciaal project binnen justitie. Hans noemt deze ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ KCOM. Alle bewijzen werden in ‘Naam der Koningin’ heimelijk vernietigd of vervalst. De vele politiedossiers werden vernietigd of geheim gemaakt. Vele vele traumatische verkrachtingen gaan daardoor gewoon door, wat als enige nog relatief ‘normaal’ was in dit gruwelijke verhaal. Het maakte de meedogenloze broer mr. Johan Smedema en de rest van de familie niet uit. Ze weten toch van niets, dus mooi zo laten. Na ons de zondvloed.

1976/77 – Jaap Duijs opzettelijk als buurman!!!

Later blijkt mij pas dat Jaap de Vaginajager met opzet schuin tegenover ons is gaan wonen in opdracht van Justitie(MOL-X?) met hulp van mijn broer mr. Johans Smedema uit Gennep. Jaap was een hoerenloper die mijn weerloze vriendin en later vrouw al regelmatig voor geld te betalen aan verkrachter Jan van Beek uit Utrecht mocht gebruiken. Mijn broer hoorde van ons welk stuk grond we gingen kopen in Drachten en zorgde er voor dat wij het niet eerder konden kopen dan NADAT  Jaap Duijs het stuk Sydwende 107 had gekocht. We werden zelfs gewaarschuwd door de medewerker van grondzaken die samen met zijn manager en de Burgemeester maar niet begrepen waarom dat zou belangrijk was dat een hele operatie in gang werd gezet om te voorkomen dat wij EERDER kochten. Het moest lijken dat wij toevallig daar gingen wonen! Maar het was gepland en Jaap kreeg 100.000 gulden voor de aankoop grond en 1000 gulden per maand om ons af te luisteren en klein te houden met hersenspoelen en zo! Hij mocht ook mijn weerloze vrouw daar bijna wekelijks misbruiken en drogeerde jonge minderjarige meisjes om ze te ontmaagden of misbruiken. Maar werd daarvoor nooit vervolgd! Zie andere posts daarover!

https://hanssmedema.info/jaap-de-vaginajager-als-informant-justitie-grootste-nederlandse-doofpot-en-samenzwering-ooit/

1983 – Wegwerken bewijs eigen misdaden voor internationale ogen! Crimineel gedrag. Minister Justitie Frits Korthals Altes VVD en Koningin Beatrix.

Amerikaanse CIA ontdekt tijdens screening voor zakendoen met 97th General Army Hospital in Frankfurt grote file over Hans Smedema en zijn vrouw, waar Hans geen weet van blijkt te hebben. Onno van der Hart genoemd, Prof. Van den Bosch, alle kinderen niet van Hans, politie meerdere malen betrokken, porno industrie betrokken, en veel meer. De file wordt gelukkig gekopieerd(in 1996 opgespoord) en blijkt na 3 dagen gewist door Nederland!

1987 – Kwaadaardig gedrag, want onverschillig tegenover onrecht. Crimineel achterhouden bewijs voor een rechter! Minister President Lubbers en Min Justitie Frits Korthals Altes VVD!

Al Rust als CIA agent wordt aangeklaagd en Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) Ministerraad Lubbers en Frits Korthals Altes weigeren de waarheid te vertellen. Daardoor wordt hij onschuldig veroordeeld, ontslagen en crepeert 10 jaar lang.  ‘De Kroon’ houdt weer meedogenloos alles angstvallig voor het Nederlandse volk en Hans & Wies verborgen! Men raakt steeds meer in paniek en bang voor uitkomen. De waarheid vertellen, excuses aanbieden en stoppen was voor de lafaards natuurlijk geen optie, want dan zou men gezichtsverlies leiden en Koningin Beatrix haar toch al onschendbare laffe positie in gevaar kunnen komen.

1991 – Kwaadaardig en crimineel handelen ten nadele burgers. Min. Justitie Ernst Hirsch Ballin CDA.

Hoofd Officier Justitie Leeuwarden Mr. Ruud Rosing start argeloos een onderzoek naar de verkrachting van de vrouw van Hans door twee vrienden van Hans van der Heide uit Leeuwarden. Hij wordt door mr. Johan Smedema uit Gennep naar het College van Procureurs Generaal geroepen en moet stoppen op grond van een brief van een Smedema. Hij vertelde dit Hans Smedema en dat hij door zijn integriteit tegen zijn zin werd overgeplaatst naar Zwolle! Hieruit blijkt ook betrokkenheid van ‘De Kroon’ en dus achterbakse Koninklijk speciaal besluit. Verkrachters gaan weer vrijuit om familie en onze laffe Koningin voor vervolging te behoeden. Het echtpaar leeft intussen weerloos en onwetend met steeds nieuwe trauma’s verder. Verkrachtingen gaan dus weer gewoon door.

Justitie KCOM en dus Koningin Beatrix ging zelfs zover, dat een kritisch artikel in de Leeuwarder Courant over dit ongeoorloofd stopzetten van het onderzoek en weerloos laten van het argeloze echtpaar, heimelijk en achterbaks opnieuw werd gedrukt voor de archieven met een vals beroep op de staatsveiligheid! Nu kon staatsvijand nummer één, Hans Smedema, maar ook andere onderzoekers, nooit dit feit bewijzen! Media is het verboden om hier over te schrijven, dus krijgt het Friese volk nooit deze informatie en kan dus nooit bevestigen dat het artikel er wel degelijk stond!

1991 – Misleiding Nederlandse volk uit puur eigenbelang. Min. Justitie Ernst Hirsch Ballin CDA.

Paniek bij de samenzweerders! Omdat via de Wet Openbaar Bestuur WOB dit stopzetten van vervolging openbaar zou kunnen worden bij een onderzoek, regelt CDA-verrader Lubbers met de laffe Koningin Beatrix  en de hondse CDA-verrader Hirsch Ballin snel een speciale wet die de WOB buiten werking zet zodra ‘De Kroon’ erbij betrokken is. Nu kan niemand meer achter deze gruwelijke samenzwering komen dacht men gewetenloos en kwaadaardig. Het Nederlandse volk mag dit vooral niet te weten komen! Hans Smedema laten we gek verklaren, zo was het meedogenloze plan. In combinatie met een gruwelijk ‘Cordon Sanitair’. Dit is ‘hoogverraad’ door Koningin Beatrix tegenover het hele Nederlandse volk, want de ‘interne veiligheid’ kwam in gevaar. Immers cruciale medische gegevens over voor onmogelijk gehouden hervonden herinneringen en een oproepbare emotionele persoonlijkheid werden verborgen. Hans & Wies, en Amerikaan Al Rust werden door ‘De Kroon’, met name Koningin Beatrix ook meedogenloos verraden!

1996 – Wel ethisch denken door Amerika! Hoogverraad door MP Kok en Minister Justitie Winnie Zorgdrager!

Amerikaan Al  Rust krijgt hulp en ziet kans om kopie file van Hans & Wies Smedema uit Frankfurt te halen en bewijst daarmee zijn gelijk en onschuld! Oud Ambassadeur Paul Bremer ondervraagt daartoe op 14 juni 1996 in ‘De Grootte Industrieele Club’ in Amsterdam, Hans Smedema en hoort dat die inderdaad nog van niets weet en dus alle misbruik verdringt. Al Rust heropent zijn zaak en wint die met een kopie van de geheime file van Hans Smedema die nog in Frankfurt lag! Hij krijgt tien jaar salaris uitgekeerd en bouwt een stenen huis in Rangerville naast Harlingen Texas. Onduidelijk is of de Amerikaanse CIA of staat betaalde, of dat de Nederlandse staat betaalde! maar zoiets laat enorme sporen achter! Het zal dus nooit ontkend worden!

1997 – Onethische en kwaadaardig, zelfs crimineel handelen. Minister President Kok PvdA en Min. Justitie Winnie Zorgdrager D66.

Paniek bij de Nederlandse ‘Kroon’, Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad. Alles kan nu plotseling uitkomen en gepubliceerd worden. Men vraagt dus meedogenloos en sluw via de gemaakte afspraken Amerika om justitionele bijstand en start vervolging van Al Rust en vernietigen alle files over de beide rechtszaken van Al Rust. Amerika mag niet publiceren over deze zaak, zodat het Nederlandse volk onwetend en argeloos gewoon belasting kan blijven betalen. Totale kosten van ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ lopen dan al naar de 20 miljoen gulden want hele organisaties moeten omgekeerd gaan werken. Dus veel verloren uren om alles te vernietigen.

1999 – Kwaadaardig en crimineel handelen. Crimineel door ‘Kroon & Koningin Beatrix’! Min. Justitie Benk Korthals VVD.

Tijdens simpele 5 minuten operatie voor aambei die echter volgens een zuster 2,5 uur duurde(!) en Hans niet(!) mocht worden verteld, wordt heimelijk één testikel weer geopend zodat Hans nooit meer kan bewijzen dat hij onvruchtbaar was! Beide waren dicht gelijmd in 1972 door verkrachter Jan van Beek en zijn vriend. Zo doodsbang is de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ voor het uitkomen van deze groteske doofpot en samenzwering!

1999 – Ethisch handelen heldin klokkenluider Elise B.! Kwaadaardig door Koningin Beatrix/Kroon! Min. Justitie Benk Korthals VVD.

Justitie medewerker Elise B. uit Uden parttime bij mr. Johan Smedema uit Gennep werkzaam on de samenzwering legaal te doen lijken, biecht tegen Hans Smedema op dat zijn broer Johan samen met justitie en een geheime dienst een gruwelijke doofpot hebben opgezet. Als ethisch denkend mens neemt ze daarom ontslag en is daarmee feitelijk een ‘Klokkenluider’ geworden. Weer grote paniek bij Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad. Dit kan uitkomen, dus wordt Elise B. zwaar bedreigd, gewezen op haar ambtseed en consequenties en vermoedelijk omgekocht. Lek is weer gedicht en Beatrix kan weer naar haar vakantie villa in Toscane afreizen en gewoon gewetenloos en meedogenloos doorfeesten!

2000 – Martelen(torture) door KCOM! Kwaadaardig! Bewijzen laf wegwerken! MP Kok PVDA en Min Justitie Benk Korthals VVD.

Hans krijgt in maart 2000 langzaam zijn geheugen terug en weer paniek bij Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad. Alles moet ontkend worden, en door afluisteren weet men vooraf precies wie Hans gaat vragen. Met de miljoenen aan heimelijk bestede belastinggelden wordt de samenzwering volgens het criminele plan netjes legaal in stand gehouden. Hans wordt totaal geïsoleerd en iedere hulp met een beroep op de staatsveiligheid direct afgestopt. Advocaten krijgen bezoek en worden op de staatsveiligheid gewezen. Ze vertellen dit laf en gewetenloos echter niet aan Hans Smedema, waardoor deze kafkaësk tegen het onbekende blijft vechten en zich afvraagt of hij toch niet gek is geworden. Politie en OM mogen van KCOM geen onderzoek starten en Hans wordt paranoïde verklaard door psychiater Oostveen uit Drachten, hoewel die uit GGZ Drachten files weet dat Hans gelijk heeft! Dus fraude en bedrog. Men probeert Hans mentaal zo snel mogelijk kapot te maken. Document met bewijzen betrokkenheid Amerikaan Al Rust en alle details over diens rechtszaken en gewonnen hoger beroep met kopie van de enorme Nederlandse file over Hans & Wies Smedema wordt gevonden en snel gewist! Amerika verleent daartoe justitionele hulp door lidmaatschap van Hans Smedema bij Stockhouse Amerika waar document Al Rust in de files zit, te laten beëindigen en alle bestanden te wissen! Op 29 mei 2000 moet Hans tot zijn verbazing dus opnieuw lid worden, zonder opgaaf van redenen!

2003 – Misdrijf door fabriceren en sturen argeloze Hans Smedema door Sietse de Jong DJA Minister Donner & MP JanPeter Balkenende!

Wegens ernstige dodelijke ziekte vrouw van mr. Johan Smedema Gennep, moest zwager Tjitte de Jong tot leider familie benoemd worden. Maar daarvoor was blijkbaar een positieve recommandatie van Hans nodig. Sietse de Jong van De Jong Assurantiën te Norg vroeg Hans om een positieve boodschap over zwager Tjitte voor een feestje! Maar gesprek werd gestuurd naar de integriteit en vertrouwen in zwager Tjitte de Jong! Waren vreemde mensen bij aanwezig. Nu achteraf dus medewerkers justitie die hun werkelijke bedoelingen voor Hans verborgen hielden!  Fraude en fabriceren van juridische stukken, terwijl intussen Tjitte loog dat Hans aan wanen leed!

2003 – Misdrijf van vervalsen van bewijzen met meer lijden voor de slachtoffers! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.

Paniek bij KCOM en Koningin Beatrix als Hans DNA test aanvraagt! DNA/vaderschapstest wordt in opdracht ‘Kroon’ vervalst om Hans Smedema en zijn vrouw te bedriegen en uitkomen gruwelijke misdrijven door justitie te voorkomen. MRI scan idem. Men huurde gewoon in opdracht justitie DiaSana in Mill af, verving alle betrokken medewerkers die niet wilden meewerken inclusief de radioloog Kempers en manipuleerde de uitkomst. Al eerder waren de medische files geschoond-vervalst van iedere aanwijzing naar de samenzwering en doofpot.

2004 – Onnodig kwaadaardig handelen met grote financiële schade! Slachtoffers ondergeschikt puur eigen belang! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.

Door de doofpot en ontkenningen, terwijl hij uit eigen onderzoek inmiddels weet dat hij gruwelijk wordt bedrogen, wordt Hans Smedema volledig arbeidsongeschikt en moet stoppen met zijn toppositie als headhunter in Noord Nederland. Schade aan inkomsten nu al 1 miljoen zonder extra kosten en rente verlies. Geen pensioenopbouw meer mogelijk. Hans levert rond 23 april 2004 een document in bij politie. Polititie zend het na complimenten over gedetailleerdheid door naar mevr. Duinhoven officier justitie OM. Men moet maanden wachten op ‘MINISTERIELE GOEDKEURING’ voor een onderzoek!  In september pas vertelt Haye Bruinsma dat er GEEN onderzoek mag komen! Dat was precies nadat Minister Veerman het mislukte bod van 5 miljoen deed! Zie onder. Logisch achteraf want dan lopen Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad immers gevaar. Ook alle ambtenaren die hebben meegewerkt lopen dan gevaar om te worden veroordeeld. De paniek neemt steeds verder toe, want Hans Smedema weet inmiddels al alle drie vaders(verkrachters) van hun kinderen. De kinderen lijken volgens dna test van hem, wat niet klopt met de werkelijkheid. Want alle drie vaders hebben hun verkrachting van zijn vrouw al mondeling opgebiecht, wat werd bevestigd door Amerikaanse CIA en klokkenluider Elise B.. Jan van Beek uit Utrecht 1975, Jan de Vries uit Leeuwarden 1977, Rieks P. uit Roden 1980 en Jaap Duijs uit Drachten met een gelukkig geaborteerde vrucht ook in 1980.

2004 – Afkoop bod 5 miljoen!

Kwaadaardig handelen zonder slachtoffers in kennis te stellen! Martelen! MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA, speciale gast Min Landbouw Cees Veerman CDA!

Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad, dus met name CDA verraders Minister President JanPeter Balkenende en Donner, willen gezien de poging tot aangifte bij politie Drachten in april 2004 weten hoe groot het gevaar van Hans Smedema is die nu volledig met zijn eigen onderzoek bezig is en waarvan een poging tot aangifte loopt en op Ministeriële goedkeuring wacht! Ze sturen Minister Veerman op donderdag 12 augustus 2004 naar zijn studiegenoot uit Wageningen, ir. Klaas Keestra Vice President van de NOM in Groningen. Een goede zakenrelatie van Hans en tijdens een plotselinge(men had haast!) lunch vertelt Hans wat hij zo ongeveer weet op dat moment. Veerman was naar Groningen gekomen met een bod van 5 miljoen met geheimhoudingsrestricties voor mij. en spreekt direct na mijn gesprek om 16.00 uur met Klaas Keestra die daarmee een kroongetuige hiervan is. Kroon, dus Koningin Beatrix en Ministerraad, samen met CDA verraders MP Balkenende en Donner besluiten de volgende dag vrijdag 13 augustus 2004 in de ministerraad in Den Haag om de zaak op maandag 16 augustus aan Koningin Beatrix voor te leggen. Ze besluiten om heimelijk en achterbaks gewoon gewetenloos als altijd met de doofpot door te gaan. Inmiddels is CDA verrader en zwager Tjitte de Jong uit Norg benoemd tot maffialeider en controleert(lees verwoest) namens de familie het leven van Hans & Wies Smedema zodanig, dat alles zo erg als maar mogelijk wordt. Hans Smedema moet immers mentaal gebroken worden! Dan heeft men gewonnen en kan gewoon laf en gewetenloos doorfeesten! Zie K2 latere rapport daarover hier rechts als prachtig voorbeeld van zijn kwaadaardig gedrag! Drogreden ‘zijn vrouw wil van niets weten’ is blijkbaar belangrijker dan Hans die sinds 2000 als de dorpsgek door het leven moet, en zijn toppositie en inkomen verliest. Zie J’Accuse Tjitte de Jong voor verweer daarop, want er zijn helemaal geen medicijnen voorgeschreven! Hans was juist beter geworden immers! De aangifte bij politie Drachten wordt op grond van de beslissing van ‘De Kroon’, met name de gewetenloze Koningin Beatrix die haar naam vanzelfsprekend belangrijker vindt dan het lijden van de slachtoffers Hans & Wies Smedema, 4 maanden na de aangifte op 26-4-2004 in september plotseling geweigerd als zogenaamd ongeloofwaardig! Dit terwijl in de page 1.2 Misdrijven chronologisch ruim 50 enorme files bij politie en anderen genoemd worden, maar die bewijzen zijn blijkbaar ‘even’ weggewerkt! En honderden ambtenaren inclusief dus alle ministers en Koningin zijn gewoon op de hoogte van deze officiële gruwelijke doofpot!

2008 – Onnodig kwaadaardig handelen! Buitenproportioneel! MP Balkenende CDA en Justitie Hirsch Ballin CDA.

Hans heeft in Nederland geen normale burgerrechten meer, weet dat hij door familie, medici, politici en de staat zelf wordt bedrogen en vlucht naar Spanje. KCOM vraagt Spanje om hulp bij de legale doofpot, maar meer en meer landen en mensen worden betrokken bij onethisch handelen en de weerstand zal dus ook toenemen en de kans op uitkomen idem.

Op 12 augustus 2008 vraagt Hans voor tweede maal om onderzoek door Nationale Ombudsman zoals aangegeven door CTIVD, maar dat wordt na diens overleg met ‘Kroon’ verboden! Hij heeft geen bevoegdheid als Koningin Beatrix betrokken is, maar verbergt dat cruciale feit laf en gewetenloos. ! Net zoals de WOB niet van toepassing is als deze gewetenloze Koningin betrokken is! Immers snel in 1991 buiten spel gezet!

2009 – Fraude, achterhouden bewijs voor rechter, kwaadaardig. Geen onafhankelijke rechter en mensenrechten geschonden. MP Balkenende CDA en Justitie Donner CDA.

Hans mocht wel aangifte doen, maar na weigeren ministeriële goedkeuring met pas achteraf noodzakelijk proces verbaal, werden onderzoeken door Kroon zelf verboden, maar de verkrachters mogen dat natuurlijk wel. Discriminatie. OM houdt maar liefst 51 grote cruciale politie-dossiers voor de rechter verborgen! Fraude! Ook wordt voor rechter verzwegen dat aangifte van rond 23 april 2004 bij polititie Drachten direct met complimenten over gedetailleerdheid werd doorgezonden naar mevr. Duinhoven Officier Justitie OM Leeuwarden, en maanden moest wachten op ‘MINISTERIËLE GOEDKEURING’ EN PAS dan WORDT GEWEIGERD(zie 2004)!  Dus wordt Hans op 9 februari 2009 zonder advocaat, zonder recht op horen getuigen, zonder enig onderzoek en zonder recht op DNA vaderschapstest, veroordeeld door een stompzinnige corrupte en duidelijk bevooroordeelde Politierechter Jeroen van Bruggen van rechtbank Leeuwarden. Wel wijst deze rechter op het herroepen van iets, maar geeft niet aan wat er dan herroepen zou moeten worden. Ook de wrakingskamer wijst Hans erop dat ‘bezwaar stoot’! Een transcriptie van de rechtszaak wordt vermoedelijk daardoor geweigerd! Men wil dat niet publiekelijk bekend maken! KCOM is erg tevreden want alles lijkt nog net goed te gaan.

Politiek Asiel! Hans vraagt op grond daarvan op 20 april 2009 politiek asiel aan in Miami Florida. Hij wordt na 28 weken in detentie gedeporteerd omdat de betrokkenheid van de staat nog niet voldoende bewezen kan worden. Immers iedereen, advocaten en hulpverleners, houden op grond staatsveiligheid hun mond! Zouden ze het bevestigen dan had Hans dus nu asiel verkregen in Amerika! Uniek! Nederland heeft hier dus opzettelijk bewijzen voor rechter Rex Ford achtergehouden! Strafbaar! Amerika idem, want beide zijn door rechter Ford aangeschreven! Wel lag er een brief van de CIA, maar die was vrijwel geheel zwart en dus onleesbaar gemaakt. Impliciet dus bewijs dat Hans gelijk heeft! Want anders had CIA gewoon alles ontkend.

2010 – Onethisch en kwaadaardig, Nederland moet zich NIET verschuilen achter een gewetenloze en laffe Koningin Beatrix. MP Balkenende CDA en Justitie Hirsch Ballin CDA.

Hans schrijft zijn autobiografie ‘Vechten tegen het onbekende’ over dit ‘Misdrijf van de Eeuw’, of ‘Dutch Queengate’. Hans dient een klacht in bij de VN wegens marteling en discriminatie. Wat wordt geweigerd zonder opgaaf van redenen. Kan zijn omdat het een legale samenzwering lijkt na goedkeuring Koninklijk huis en politici. Maar dan was de moord op 6 miljoen joden ook legaal en geen schending van de mensenrechten?

2010 – Onethisch en kwaadaardig hersenspoelen Benidorm!

Later blijkt dat ik op 20 mei 2010 in opdracht van MP Balkenende en Hirsch Balin, die NIET toevallig TWEE Ministeries onder zich had, in Benidorm ben gemarteld en geconditioneerd met getuigen, en waarbij de gewaarschuwde politie nota bene niets mocht doen om mij te beschermen op bevel van hoge Spaanse instanties. Dus in opdracht Nederland! Huiveringwekkend!

2011 – Kwaadaardig handelen want lijden slachtoffers onnodig verlengd. Buitenproportioneel handelen. MP Rutte VVD en Ivo Opstelten VVD.

Samenzwering is nog in volle omvang bezig en het Nederlandse volk weet nog steeds van niets, want alle media zwijgen op grond van het beroep op staatsveiligheid. Omerta! Koningin Beatrix en haar hondse ministerraad blijven liegen en bedriegen. Hoewel nu alle fractieleiders via Vaste Commissie Stiekem inmiddels goed op de hoogte zijn en men gelukkig steeds meer roept om een uitsluitend ceremoniële Koningin of direct afzetten. Politici zijn wegens hun eed verplicht om de Koningin te beschermen en KUNNEN en MOGEN dus Hans & Wies Smedema NIET bijstaan! Hans & Wies blijven opgeofferd voor de toch al onschendbare gewetenloze Koningin Beatrix, en ministers en alle ambtenaren die vooral niet wensen te worden aangeklaagd. Hans heeft sinds 2004 nooit een advocaat kunnen vinden en moet dit gevecht nog steeds alleen voeren. Hans dient een klacht in bij de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens in Genève.

2011 – Andre Gruters en Joke Laven stelen 300.000 euro!

André Gruters en Joke Laven stelen 300.000 euro van mij in Jalon/Murla! Zie deiverse post daarover. Ze hebben rechtstreeks contact met mijn broer mr. Johans Smedema uit Gennep en via hem met Justitie! Documenten voor mij gaan rechtstreeks naar mijn broer en Justitie en het geld mogen ze houden. Mijn aangifte wordt genegeerd!

2012 -Schijn zitting Hof Arnhem november 2012! Heimelijk werken rechters en advocaten dus nog steeds mee aan de samenzwering! MP Rutte VVD en Ivo Opstelten VVD!

Schijn zitting Hof Arnhem november 2012, waarbij weer geen enkele verdediging werd toegestaan ondanks top advocaat mr. A. (Bram) Moszkowicz! Tegen de rechten van de mens en civiel recht ingaand en toch weer geen media aandacht tegen dit groteske gebeuren! Hans mag kafkaësk van niets weten blijkbaar en besteed vergeefs duizenden uren aan een gevecht tegen een zich verbergende vijand! Financiële schade gigantisch! Tientallen miljoenen! Kosten argeloze Nederlandse belastingbetaler sinds 1972 een 20 miljoen? Kafka’s ‘Het Proces’ was slechts fictie, maar is bij de arme eenzaam vechtende Hans Smedema huiveringwekkende realiteit! Smedemaësk?

Hans wordt gedwongen om via beslag op AOW 7000 euro schadevergoeding aan de verkrachters van zijn vrouw te betalen! Terwijl Rieks Perdok de vader is van een zoon, wat in Amerika al bekend was. Ook dat alle drie kinderen NIET van mij waren! Zijn valse aangifte en verklaring voor Rechter-Commissaris worden NIET vervolgd.

2013 – Regering houdt Hans onrechtmatig tegen als die via Canada en later Mexico weer Asiel in America wil vragen tegen Nederland. MP Rutte VVD en Ivo Opstelten VVD!

In Vancouver tegen gehouden en 31 dagen gevangen in P.I. ter Apel omdat ik uren later naar Mexico City zou vliegen voor asiel in Texas. Regelrechte fraude! Pure vervolging onschuldig slachtoffer van het Koninklijk huis en sinds 1975 Ministers en dus Kroon! Drie rechters laten mij onmiddellijk vrij, maar dan heb je al vast gezeten.

2013 Asielaanvraag in Texas en heropening Florida zaak in 2014.

2016 Weer veroordeling wegens smaad naar de justitie verkrachter leraar frans en geplande(!) omgekochte buurman en topcrimineel drs. Jaap J. Duijs tijdens zitting rechtbank Leeuwarden zonder advocaat en weer zonder enige verdediging. Want ik had dat al opgegeven en mijn schriftelijke verdediging werd genegeerd. Kon niet meer naar Nederland vliegen zonder geld. Ze hadden mij financieel en mentaal totaal kapot gemaakt.

Dus derde asielaanvraag in San Diego Californië op 30 september 2016 en op eigen verzoek gedeporteerd omdat ik niet direct naar Florida kon waar mijn 2009 zaak immers nog open stond en ook niet een nieuwe langdurige asielprocedure in Californië meer wou.  Maar in de lucht werd KLM Co-Piloot Koning Willem Alexander benaderd door judge Rex J. Ford en/of Department of Justice(DOJ)  met de vraag of ik asiel wou! Het werd mij dus aangeboden in de jurisdictie  van Rex J. Ford boven Montana! Ik gaf drie keer het antwoord ‘ja, ik wil asiel in deze amerikaanse staat! Met genoeg getuigen! Er waren ook twee gevechtsvliegtuigen gezien die het KLM vliegtuig hadden kunnen dwingen om even een tussenstop te maken in Montana. Maat Koning WA loog dat ik dat juist niet wou en blokkeerde dus corrupt en crimineel het mij aangeboden asiel!

2017- 2018 Als gevolg liegen en blokkeren Koning WA werd ik 5+5+3= 13 maanden gevangen gezet. Eerst 6 weken op Schiphol en dan P.I. Heerhugowaard.

2018 Ik word op 5 april 2018 in het corrupte Nederland pas weer vrij gelaten als totaal onschuldig slachtoffer nadat ik dus op 30 september 2016 asiel vroeg in San Diego! Dus 13 + 5,5 = 18,5 maand detentie als martelaar. Terwijl ik juist zowel in Nederland sinds 2000, als in Amerika om een onderzoek door justitie vraag! Wat justitie Nederland corrupt weigert omdat het corrupte Nederlandse Koninklijk huis betrokken is op grond van fraude en misleiding.

Gevolgen

 1. Verkrachtingen van 1972 tot minimaal 2003, waren het enige normale! Honderden jaren gevangenisstraf als die vervolgd waren geworden.
 2. Familie die liegt en bedriegt uit puur eigen belang, want slachtoffers hebben steeds erger geleden en nog steeds!
 3. Echtpaar is tegen elkaar opgezet door oplichting en fraude en leeft nu tegen hun wil apart, terwijl ze normaal samen oud hadden willen worden.
 4. Volstrekt onnodig extra lijden slachtoffers.
 5. Amerika onnodig tot onethisch handelen gebracht op nota bene bekende(!) valse gronden.
 6. Koningin in gevaar gebracht door onethisch kwaadaardig handelen.
 7. Koningin bedriegt haar eigen volk, wat hoogverraad is en verraad tegenover Hans & Wies Smedema.
 8. Cruciale medische nog omstreden informatie(onnodig) wordt de wereld nodeloos onthouden! Om een laffe gewetenloze toch al onschendbare Koningin Beatrix te beschermen!
 9. Ambtenaren waren verplicht om mee te werken, dus legaal lijkend, en nu moeten die wel beschermd worden! Dus Hans & Wies opgeofferd!
 10. Er is een gigantisch juridisch wangedrocht opgetuigd, wat een ‘Gordiaanse knoop’ is geworden voor Koningin Beatrix en Ministerraad en later Koning WA.  Simpel op te lossen, maar daar ontbreekt hun de morele moed voor.

Conclusie

CDA is zwaar betrokken bij dit bedrog van alle Nederlanders via alle Ministers, maar ook via de inzet van broer mr. Johan Smedema uit Gennep en de godsdienstige CDA zwager Tjitte de Jong uit Norg. Hoewel iedere zondag natuurlijk zingend en biddend in de kerk in Norg, is hij nog steeds bezig met zijn eigen straatje schoon te houden en ons als weerloze slachtoffers zoveel als kan te bedriegen en te benadelen. Zie J’Accuse Tjitte de Jong! Ons lijden wordt alleen maar verlengd en verergerd. Speciale ‘eer’ gaat daarbij uit naar oud MP Lubbers, Balkenende, Donner en Hirsch Ballin, ook allen weer CDA! Ook de in 2005 op onderzoek uitgezonden Cees Veerman blijkt weer CDA. Het lijkt veel op een CDA onderonsje en bekend is dat VVD in 1975 tegenstemde met vooral Nel Veder-Smit die gewaarschuwd was om het tegen te houden door de ouders van Wies Smedema-J. Wellicht dat de huidige MP Rutte en Opstelten schoon schip willen maken? Waarom andermans ellende in stand houden? Maar een verzoek om daarover te komen praten is laf nog niet ontvangen, dus het ergste moet worden gevreesd.

Met een Koningin Beatrix die achterbaks en meedogenloos is als het haar eigenbelang betreft, zal Nederland altijd het argeloze klootjesvolk blijven dat maar moet lijden en van niets mag weten. Afzetten is het enige dat hier een eind aan kan maken. Misschien als tijdelijk ceremonieel, maar ook dan heeft haar beschermen prioriteit tegenover slachtoffers. Maar ze is ons land niet waardig en haalt ons zelfs ethisch gezien omlaag! Weg ermee!

 1. Haar eigenbelang gaat altijd gewetenloos boven dat van haar volk, zelfs al is ze al onschendbaar en loopt laf geen enkel risico.
 2. Politici zijn verplicht om haar te beschermen en moeten dus helpen met bedriegen van het volk. Geen heeft daarom ooit met Hans gesproken of hulp aangeboden.
 3. Ambtenaren zijn wettelijk verplicht om haar te beschermen, dus zelfs als justitie, OM en politie daarbij omgekeerd aan hun doel en missie moeten gaan werken en verkrachters helpen.
 4. Alles wat deze meedogenloze Koningin Beatrix doet is achterbaks en nooit transparant. Urenlange gesprekken (ook samenzweringen) maandagmiddag met MP kunnen niet gecontroleerd worden. Ze heeft blijkbaar geen morele moed en een laf karakter! Ze begrijpt niet wat openheid en ethisch denken inhoud, wat logisch is als je nooit voor je toekomst hebt moeten vechten, maar alles erft.
 5. Hans Smedema heeft al vele malen meer karakter getoond, dan ze ooit zal kunnen opbrengen.
 6. Uit deze gruwelijke zaak blijkt ook dat Koningin Beatrix hypocriet is. Als je naar haar door tekstschrijvers verzonnen kersttoespraak luistert, en dan weet hoe laf en achterbaks ze in deze zaak gehandeld heeft, dan weet je dat het ‘Volksverlakkerij’ is en zwaar hypocriet en kwaadaardig.

‘That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.’ (Amerikaanse declaration of Independence)

Bovenstaande beschuldigingen en die in alle andere posts en pages worden niet of onvoldoende bestreden en zullen daardoor als vaststaand beschouwd worden! Koningin, politiek, justitie, OM en politie staan machteloos tegenover deze zaak door hun eigen stompzinnige moreel verwerpelijke handelen.

Met oprechte diepe minachting.

Later meer…,

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain. Nederlands vluchteling! Hans is van 28 augustus tot 15 september in Drachten en beschikbaar voor afspraken en verhoor.

2011 Hans Smedema, Spain