Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Verhoor Belediging Corrupte Ambtenaar in Functie!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Op 25 maart 2014 van 10.00 tot 12.00 uur werd ik Hans Smedema verhoord door rechercheur J.P. (Jan) de Groot en rechercheur Edema van Politie Drachten. De beschuldigingen betroffen slechts twee overigens alweer valse onrechtmatige klachten, namelijk

 1. De zogenaamde belediging van de ambtenaar in functie rechercheur Bart van Someren van Politie Drachten die mij plotseling op 17 september 2013 onder valse gezochte voorwaarden aanhield, 4 dagen in politiecel smeet, onrechtmatig en dus corrupt iedere verdediging weigerde, daar weer 6 keer het doen van aangifte weigerde, Hans geen achterliggende documenten verstrekte, en vervolgens daardoor een maand onschuldig gevangen liet zetten. Achterliggende documenten zag Hans pas op de 29ste dag vlak voor zitting rechtbank Leeuwarden en pas na zeer dringend verzoek aan mr. Sipma piket advocaat Adure Drachten om eindelijk ook Hans de kans te geven om de achterliggende stukken te mogen inzien! Sipma heeft verder nooit contact gezocht en was ook niet bereid om Hans vooraf nog een keer te spreken. Iedere verdediging was daarmee onrechtmatig onmogelijk gedurende die tijd! Belediging volgens artikel 267 WvS? Zie hieronder voor de artikelen.
 2. Weer wegens belediging van verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten, nota bene vader geaborteerde vrucht in 1980 waar Justitie toen al van op de hoogte was, maar hem nooit heeft vervolgd! Die nota bene 25 jaar lang mijn weerloze ernstig zieke vrouw met dissociatie misbruikt tegen haar wil, dus juridisch gezien verkrachtingen! Dauerangrif! Ieder onderzoek en vervolging van deze verkrachter werd sinds 1980 en 2000 laf en corrupt geweigerd! Politie Drachten hielp en helpt dus nog steeds verkrachters, en bedriegt onrechtmatig en onwettelijk  slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw! Hans mag corrupt geen aangifte doen tegen hem wegens de verkrachtingen en wegens het doen van valse verklaringen en aangiftes!

Politie Drachten partijdig, discriminerend, onrechtmatig en corrupt

Politie Drachten stelt zich hier alweer onrechtmatig, partijdig, discriminerend en corrupt op want de volgende simpele situatie is hier van toepassing:

Hans Smedema betrapt verkrachter Jaap Duijs tijdens het verkrachten van zijn weerloze ernstige zieke vrouw met dissociatie die zich dus niet kan verdedigen en na afloop van niets weet en daardoor geen aangifte kan doen zonder eerst therapie. Dan is Hans Smedema wettelijk en moreel verplicht om daarvan aangifte te doen en dus Jaap Duijs te beschuldigen van misbruik en verkrachting van zijn weerloze vrouw(DIS) gedurende 25 jaar in dit geval. Amnesie, dissociatie, dubbele persoonlijkheid  en verdringing maken het wat ingewikkelder, maar het blijft een simpel feit.

Vervolgens weigert de blijkbaar onrechtmatig handelende en dus frauduleuze of corrupte Politie Drachten, inmiddels helaas(dramatisch voor de daar wel aanwezige integere agenten) collectief verantwoordelijk, Hans het doen van aangifte! Er wordt onrechtmatig GEEN PV opgesteld en ieder onderzoek wordt geweigerd. Dit weigeren sinds april 2000 Politie Leeuwarden en april 2004 en vele vele andere jaren Politie Drachten! Duidelijk een openlijke doofpot en samenzwering om het leven van Hans en zijn weerloze vrouw te verwoesten en kapot te maken! De verkrachter Jaap Duijs mag onrechtmatig en discriminerend wel aangifte doen, en omdat Hans eerlijk en oprecht alles publiceert en niets ontkent, wordt die veroordeeld zonder recht op verdediging tijdens zittingen rechtbank en Hof, wat ook alweer tegen de rechten van de mens ingaat!

Zware mensenrechtenschendingen dus door Politie Drachten en de betroffen rechercheurs Haye Bruinsma 2004, F. Bolier 2008, Bart van Someren 2013 en nu Jan de Groot 2014! Ze weigeren om hun wettelijke plicht te doen en middels een doodsimpel DNA-testje te bewijzen dat een zoon niet van Hans is zoals zijn zieke vrouw(DIS) valselijk wordt voorgehouden, maar van verkrachter gedurende ruim een jaar, Rieks H. Perdok uit Roden.

Als Hans dat na vele jaren vaststelt en bewijst, en tijdens het verhoor door rechercheur Bart van Someren op 17 september 2013 die daar op wijst en weer om een doodsimpel DNA-testje/onderzoek smeekt, weigert die dat hooghartig en onrechtmatig! Zelfs geen Proces Verbaal wordt van die aangifte opgemaakt, hoewel dat wel het recht is van iedere andere Nederlander. Hans ziet na dreiging nog wel kans om iets in het PV te krijgen wegens belediging van verkrachter Jaap Duijs  Omdat het onrechtmatig handelen inmiddels voldoende bewezen is en Hans Smedema de wettelijke plicht heeft om zijn weerloze vrouw te beschermen, dus wettelijk verplicht is om aangifte te doen en bovendien wettelijk en moreel de plicht heeft om het hele Nederlandse volk te waarschuwen voor corrupte ambtenaren in deze samenzwering van de eeuw, beschuldigt hij openlijk rechercheur Bart van Someren, ambtenaar in functie,  als onrechtmatig handelende en dus corrupt! Met destijds op 17 september 2013 het advies om een rechtszaak tegen Hans te beginnen als hij zijn naam weg wou hebben! Zie mijn Post van 17 september enkele minuten voor plotselinge onrechtmatige aanhouding om 20.15 diezelfde avond nog en vervolgens 31 dagen onschuldig en onrechtmatig gevangen in P.I. Ter Apel.  Nieuw verhoor Politie Drachten wegens belediging!

Het enige ‘misdrijf’ wat Hans kan worden verweten is het feit dat hij sinds 2000 om een diepgaand onderzoek door justitie vraagt middels een doodsimpel DNA-testje wat al zijn stellingen in één goedkope simpele klap bewijst en waaraan iedereen, Hans, vrouw en kinderen willen meewerken ook nog! Ook moet daarna onderzocht wie de eigen DNA-test van 2003 dan wel heeft vervalst! Weigering feitelijk dus bewijs van de doofpot door Ministerie van Justitie zelf die dat corrupt tegenhouden! Maar dat neemt niet weg dat Politie Drachten wel degelijk bevoegd is en zelf onderzoek kan en mag doen, en dus dat DNA-testje al in 2000 of 2004 had moeten uitvoeren! Politie Drachten is dus onrechtmatig, laf en collectief corrupt bezig!

Recht hoeft nooit te wijken voor onrecht! Waarheidsvinding is altijd toegestaan!

Waarom wel de zogenaamde belediging van verkrachter drs. Jaap J. Duijs vervolgen, en corrupt en onrechtmatig niet het minimaal 10.000 voudige wat Hans Smedema en zijn weerloze bedrogen vrouw sinds 1972 werd aangedaan? 

Lees vooral de volgende twee Posts die de huiveringwekkende achtergronden geven en bewijzen(!) van mijn woedende beschuldigingen van corruptie:

Toetsing aan Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman

Burgemeester Tjeerd van Bekkum 2014, Hoofd Officier Justitie Noord Nederland mr. Eland, OvJ mr. Hoekman, Politie Chef Noord Nederland mr. Oscar Dros, Rechercheur Bart van Someren 2013 politie Drachten, rechercheur F. Bolier 2008 politie Drachten, en zelfs Haye Bruinsma 2004 politie Drachten en Voshol politie Leeuwarden 2000 hebben:

 1. de beginselen van formele behoorlijkheid geschonden en hun plicht tot onpartijdige waarheidsvinding verzaakt!
 2. Omdat men opzettelijk handelde, schond men ook de beginselen van materiële behoorlijkheid en pleegde bovendien een ambtsmisdraging en wellicht zelfs valsheid in geschrifte!
 3. Men schond ook het beginsel van professionaliteit volgens de standaard van hun beroepsgroep.
 4. Men schond ook het beginsel van fair play door Hans Smedema iedere verdediging zonder enige controle partijdig te onthouden!
 5. Bovendien schond men het criterium van redelijkheid. Men moest alle relevante feiten en omstandigheden vergaren, de betrokken belangen wegen en tot een redelijke uitkomst komen.
 6. Volgens het beginsel van evenredigheid moest daarbij rekening gehouden worden met de mogelijke gevolgen voor betrokkenen.
 7. Volgens het beginsel van rechtszekerheid mocht men gerechtvaardigde verwachtingen van Hans Smedema en zijn vrouw op een eerlijk onderzoek en proces niet beschamen!
 8. En anderen zie Post…

Zie mijn Post Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman & Hans Smedema Affaire!

Verhoor!

Tijdens verhoor werd suggestief(boze opzet dus) een vraag gesteld(vragen stonden al vooraf op schrift!) die begon met: U werd preventief aangehouden door Bart van Someren …

Want dat is al een leugen en onrechtmatige daad! Rechercheur J.P. (Jan) de Groot als leider onderzoek en opsteller suggestieve vragen vooraf, had uit de stukken al kunnen en moeten opmaken dat de onrechtmatige aanhouding plaatsvond op grond artikel 44, namelijk niet voldoen aan vonnis Hof Arnhem van 3 december 2012 als hoger beroep op het frauduleuze vonnis van politierechter Jeroen van Bruggen op 9-2-2009 die ook corrupt iedere verdediging weigerde! Dit werd mij op de avond van aanhouding meegedeeld door een hulpofficier van justitie, en pas de volgende dag in aanwezigheid van een hele aardige (en mooie aantrekkelijke) advocate(dus getuige) werd het corrupt snel vervangen door artikel 14 g dacht ik. Kans op herhaling of zo.

Maar in beide gevallen is een plotselinge aanhouding NIET toegestaan bij slechts 3 maanden voorwaardelijk! Dat mag uitsluitend bij 4 jaar of gelijkwaardig en pas na tussenkomst en oordeel rechters! Werkelijke reden blokkeren vragen Politiek Asiel tegen de corrupte onrechtmatige vervolging door Nederland enkele uren voor vertrek naar Mexico! Na 31 dagen onschuldig gevangen P.I. Ter Apel werd de onrechtmatige aanhouding bevestigd door OvJ mr. Hoekman en drie rechters van de meervoudige rechtbank Leeuwarden die bovendien niet eens bevoegd waren!

Bart van Someren liegt dus bewijsbaar want de werkelijke reden was blokkeren aanvraag politiek asiel Amerika enkele uren later via gebeokte KLM vlucht naar Mexico City, net als week eerder al in Vancouver Canada gebeurde ook op verzoek Justitie Nederland!  Toen dus Bart van Someren na mijn aanhouding vaststelde dat hij foutief, corrupt en onrechtmatig had gehandeld, raakte hij natuurlijk in paniek zoals misdadigers vaak doen, en probeerde zijn onrechtmatig handelen laf en corrupt snel te verdoezelen!

Ook mr. Oscar Dros Hoofd Politie Noord Nederland weigert overigens corrupt mijn aangifte en verzoek doodsimpel DNA-testje! Dus werkt mee aan onrechtmatig en onwettelijk handelen door obstructie van waarheidsvinding en recht! Burgemeester Tjeerd van Bekkum Gemeente Smallingerland/Drachten weigert ook opdracht te geven voor onderzoek! Idem afdeling Integreteit en veiligheid Politie Noord Nederland weigert onderzoek naar mijn klacht over corrupt optreden rechercheur Bart van Someren! Dus corrupt niet houden aan de wettelijke vereisten!

Rechercheur Jan de Groot werkt daar dus opzettelijk, boze opzet, aan mee met o.a. zijn suggestieve vraag ‘U werd preventief aangehouden…!’ Hij wil blijkbaar door een gemanipuleerd vals PV, het OM en  de rechters zand in de ogen strooien door misleidende informatie te verstrekken! Geen oprechte waarheidsvinding zoals normale integere rechercheurs zouden doen, maar poging tot verdoezelen van onrechtmatig handelen, fouten en feiten, en achterhouden van bewijzen! Want hij wist dit al van te voren of had het moeten weten uit mijn PV op 17 september 2013 belediging verkrachter Jaap Duijs door rechercheur Bart van Someren, of de vele andere stukken sinds 2000!

Meerdere keren heb ik rechercheur Jan de Groot terecht moeten wijzen als slachtoffer nota bene! Hij dreigde al direct in het begin dat hij mij ook zou aanklagen wegens belediging van een ambtenaar in functie als ik hem ook corrupt zou noemen op deze Blog! Wat ik vermoedelijk ging doen na even rustig de feiten op een rij te hebben gezet, heb ik hem toegezegd!

“Graag zelfs”  stelde ik blij, “hoe meer rechtszaken hoe beter het is voor mij in deze doofpot affaire! Jullie hebben mij alles afgenomen, dus ik heb niets meer te verliezen. Jullie hebben mij mijn vrouw afgenomen, mijn recht op eigen kinderen, mijn huis, mijn baan, mijn geld, mijn pensioen, mijn waardigheid wat ik moet sinds 2000 als gek door het leven, en veel meer. Uiteindelijk moeten er toch Nederlanders zijn, of beter buitenlanders met meer dan een half brein die door hebben dat hier sprake is van fraude en corruptie? En zeker als straks bij de rechter weer blijkt dat mij iedere verdediging corrupt wordt ontzegd! Dus weer geen doodsimpel DNA-testje! Dat zal de geheime criminele organisatie binnen Ministerie van Justitie nooit toestaan!”

Jan de Groot probeerde duidelijk mij te intimideren. Hij werd o.a. woedend en liep zelfs rood aan na een vraag, toen ik weigerde en hem terecht wees en zei

“Jan ik wil eerst lezen wat hier door de heer Edema nu is opgeschreven, want het is een moeilijk en cruciaal stuk en van belang bij het beantwoorden van verdere vragen, dus geef ik je nu geen antwoord. Straks mag jij je vraag stellen, maar nu niet en zal ik bepalen of ik antwoord wil geven!”

Jan stelde woedend, intimiderend over de tafel naar mij toebuigend en echt rood aanlopend “luister jij arrogante klootzak…, ik, bepaal hier de vragen, niet jij en je moet nu direct antwoorden!”

‘Nee, Jan, alweer fout, want ik sta hier terecht als slachtoffer en ik bepaal dus wat er in het PV wordt vermeld of niet, niet jij! Ik ga het nu even rustig lezen en straks mag jij je vraag stellen en zal ik wel of niet antwoorden. Ga maar even rustig zitten wachten en ik kom zo bij je!”

Hij werd daarbij vermanend aangekeken door de blijkbaar wel integere Edema en kroop terug in zijn schulp in zijn stoel. Hij vond overigens ook dat ik zelf maar via een DNA-test moest bewijzen dat een kind niet van mij was, maar ik wees hem op het feit van de vervalste DNA-testen Genentree en dat het niet mijn taak was. Wie heeft dat gedaan en het moet gewaarborgd gebeuren, dus door Politie zelf. Hun kennis van mijn dossier was van op het niveau van een kind van 3 jaar zo stelde ik. Ik weigerde daar verder te veel op in te gaan, staat allemaal op mijn Blog als schriftelijke verklaring van wat ons is aangedaan, en werkte hun vragen af en gaf mijn documenten ter verdediging! Tekenen en wegwezen!

Jan de Groot dreigde ook nog met de nog hangende 6 maanden gevangenschap als gevolg van de frauduleuze vonnissen! “Ja, maar dat is een direct gevolg van jullie onrechtmatige en corrupte weigering om een doodsimpel DNA-testje te doen sinds 2004” zo stelde ik keurig netjes. “Mijn opmerkingen over Bart van Someren en anderen kloppen precies en zijn de waarheid en vormen dus wettelijk geen belediging!”

Ik heb jan de Groot ook nog even het verschil uitgelegd. Heel simpel zodat hij het ook zou kunnen begrijpen zei ik: “Als ik op straat iemand zomaar een dief noem, is het laster en belediging, maar als ik een dief betrap in mijn huis met de TV in zijn handen, is dat geen belediging maar gewoon de waarheid van dat moment, en hier gaat het om verkrachters dus veel ernstiger.”

Ook stelde ik “jullie kunnen beter net als ik doen! Altijd eerlijk, oprecht, volkomen transparant, alles openlijk publicerend, alles tekenen, niets ontkennen en altijd op zoek naar de waarheid! Dan kan je niets gebeuren! Althans in een eerlijk land dan en met wel eerlijke rechercheurs en rechters.”

Ik vroeg hem nog of hij een doodsimpel DNA-testje ging doen wat alles in één simpele klap bewijst? Dat wist deze zogenaamde professionele(?) rechercheur nog steeds niet sinds mijn zogenaamde belediging op en na 17 september 2013 van zijn collega Bart van Someren! Huh…? Ik heb hem beloofd dat als ik zie dat het niet is gebeurd in de latere stukken, ik hem openlijk op deze Blog een ‘Corrupte Schoft’ zou noemen. Maar hij had dat allang moeten doen, of is corrupt al op de hoogte dat de kinderen helemaal niet van mij zijn en werkt dan dus openlijk en corrupt mee met de doofpot en samenzwering die ons leven nog steeds tot een hel maakt! Hij is dus al bewijsbaar een ‘Corrupte Schoft!’

Ik wees Jan ook nog even fijntjes op rechter Rex J. Ford van Miami Florida die mij al kon bevestigen dat de drie kinderen niet van mij waren! Maar Jan de Groot vond dat rechtertje uit America van geen belang! Wel was hij geïnteresseerd in psychiaters die ik samen met mijn vrouw bezocht als therapie. Hij wil blijkbaar proberen om via psychiaters onder een doodsimpel DNA-testje uit te komen. Want dan staat Nederland op zijn kop en komt Politie Drachten, OM en Min. Justitie zeer negatief in de publiciteit! Ze zoeken dus krampachtig en in paniek zoals misdadigers altijd doen, naar een weg uit de door hun zelf veroorzaakte onrechtmatige en dus corrupte ellende! Gewoon eerlijk excuses aanbieden en de schade zoveel mogelijk beperken verder door hulp aan te bieden komt blijkbaar niet bij deze lieden op!

Er is veel meer gezegd in de twee uur, maar weet ik niet meer precies. Ook krijg je natuurlijk geen kopie mee, wat al onethisch en in mijn ogen corrupt is! Pas een week of twee voor de zitting kan je via een advocaat de stukken krijgen, niet zelf, wat alweer corrupt is en fout in het blijkbaar corrupte Nederlandse rechtssysteem! Want in mijn geval moeten advocaten mee werken aan de doofpot en kunnen dus cruciale stukken achterhouden zoals de vreemde verwijzingen naar zittingen in Zwolle waar wij nooit iets van weten! Bovendien kunnen wij geen advocaat meer betalen en gratis advocaten kunnen deze complexe zaak niet in een paar uur bevatten! Dus dat ik dit ga verliezen in een corrupt rechtssysteem zonder recht op verdediging is logisch. Daarom durven rechercheur Bart van Someren en verkrachter Jaap Duijs ook te liegen, bedriegen en mij aan te klagen!

 Verweer door Hans Smedema tijdens verhoor rechercheurs Jan de Groot en Edema

Hans geeft het volgende document af en laat de documenten in het PV opnemen om weer fraude daarmee te voorkomen! Hulde voor rechercheur Edema die alles keurig opnam zonder enige poging om zaken te verzwijgen! Omdat politie Drachten corrupt nooit vooraf de slachtoffers informeert wat precies de reden voor verhoor is, kon ik mij weer niet goed voorbereiden! Wegens belediging op mijn Blog is veel te vaag en onduidelijk. Bij niet corrupte(wel integere) politie Drachten had ik direct mijn verweer op de corrupte rechercheur Bart van Someren kunnen toespitsen! Namen hier voor de Blog wat gecensureerd!

 Politie Drachten
Rechercheur de Groot

 Drachten,  24-03-2014, afgegeven 25 maart 2014

Betreft:    Verhoor d.d. 25 maart 2014 mbt belediging van verkrachters en medeplichtigen

Geachte heer de Groot,

Als antwoord op uw vragen tijdens het verhoor op 25 maart 2014 om 10.00 uur geef ik hier al vast mijn antwoord.

Waarom heb ik mijn Blog gepubliceerd met daarin namen van diverse betrokkenen bij een doofpot affaire?

Omdat het sinds april 2000 rechercheur Voshol politie Leeuwarden, en april 204 zedenrechercheur Haye Bruinsma verboden werd om onderzoek te doen naar de in mijn aangiftes vermelde misdrijven die een sinds 1972 tegen mij en mijn vrouw zijn gepleegd.

Volgens Voshol waren files uit het dossier Hans Smedema uit 1991 toen in opdracht waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh een onderzoek was gestart naar de verkrachting door twee mannen met getuigen van mijn vrouw, verdwenen. Hij werd naar Den Haag geroepen en moest onderzoek direct stoppen op grond van een mij onbekende brief van een Smedema! Wat wijst op een doofpot affaire op hoog niveau binnen Justitie zelf.

Ook Haye Bruinsma politie Drachten werd na vijf maanden wachten op toestemming Justitie Den Haag, het doen van onderzoek niet toegestaan!

In mijn Blog maak ik met feiten en gebeurtenissen melding van alles wat ik weet over deze zaak! Het is dus een feitelijk verslag met mijn opmerkingen erbij. Het is dus mijn schriftelijke verklaring!

Over deze zaak heb ik inmiddels ook al tweemaal politiek asiel gevraagd in Amerika.  Het betreft zonder overdrijving het misdrijf van de eeuw!

Ik heb het recht op zelfverdediging en bijgaande stukken uit mijn Blog voer ik als verdediging tegen zogenaamde belediging van verkrachters en medeplichtigen, bij.

 

 1. Post: Politie Drachten weigert Hans Smedema het doen van aangifte tegen verkrachters en meineed.
 2. Post: Noodweer principe!
 3. Post: Smaad, Laster & Belediging?
 4. Brief d.d. 26-2-2014 Politie Noord Nederland mr. Oscar Dros  BriefPolitieNoordKlacht3X
 5. Brief d.d. 10-3-2014 Politie Noord Nederland mr. Oscar Dros
 6. Verder alles wat op de Blog en mijn boeken als schriftelijke verklaring is genoemd.

Het spreekt verder wel voor zich en kan rechtstreeks naar de betrokken OvJ Hoekman, of iemand anders. Het is ook mijn verdediging tijdens een zitting van de rechtbank of anderszins.

Mijn gelijk kan met een doodsimpel DNA-testje worden vastgesteld, maar jullie zijn te laf en corrupt om dat te doen!

Verder doe ik aangifte wegens valse aangiften en valse verklaringen door de volgende personen tijdens de procedure voor Politierechter Jeroen van Bruggen d.d. 9-2-2009 en het hoger beroep Hof Arnhem 3-12-2012, meer specifiek de valse verklaringen tijdens horen bij rechtbank Leeuwarden in opdracht Hof Arnhem. Ik kan daarover natuurlijk veel meer informatie verstrekken op uw verzoek.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

Herziening vonnis/Arrest Hof Arnhem 3 december 2012!

Ik zal de rechtbank/Hof Arnhem via de Hoge Raad Den Haag om herziening van het vonnis van 3 december 2012 verzoeken op grond van nieuwe feiten!

Daartoe is het noodzakelijk om vast te stellen ik niet de vader ben van onze drie kinderen en met name onze jongste zoon die een kind is van verkrachter Rieks P. Op grond daarvan zal het vonnis en Arrest van 3 december 2012 vernietigd moeten worden wegens nieuwe feiten die tot vrijspraak zouden hebben geleid.

Ik wens het recht zoals iedere Nederlandse burger en de daders van misdrijven tegen ons dat wel hebben, om aangifte te doen wegens het doen van valse verklaringen tegen de aanklagers wegens laster en smaad van de procedure die tot mijn onschuldige veroordeling van Arrest 3 december 2012 hebben geleid.

Het betreft vooralsnog de volgende aangiften:

1 Aangifte tegen Rieks H. P. Roden

Hierbij doe ik aangifte tegen klager (Rieks) H. P. uit Roden die in genoemde de smaad en laster zaak tegen mij Hans Smedema, valse aangifte en verklaringen heeft gedaan. 19 maart 2012

Hij stelt dat hij nooit seks met mijn vrouw heeft gehad en haar niet kent, maar hij is de vader van onze jongste zoon.  Dus dat is gelogen, dus laster en smaad.

Hij heeft volgens eigen zeggen mijn weerloze vrouw verkracht dan wel misbruikt gedurende een jaar rond 1979 en daarbij dus een kind verwekt omdat ik op dat moment onvruchtbaar was. Het was tegen haar wil dus juridisch gezien verkrachtingen. Door haar dissociatie weet ze achteraf van niets en kan nog geen aangifte doen.

Eenvoudig kan worden vastgesteld dat ik, Hans Smedema, niet de vader ben van onze jongste zoon en vervolgens kan dan worden vastgesteld of inderdaad Rieks P. de vader is. Als dat juist blijkt heeft mijn vrouw ook een foutieve verklaring afgegeven(wegens haar dissociatie en de doofpot) en kan het vonnis van Hof Arnhem van 3 december 2012 worden herzien en het vonnis vernietigd.

2 Aangifte tegen drs. Jaap J. D. Drachten

Hierbij doe ik aangifte tegen klager Jaap Duijs uit Drachten die in genoemde de smaad en laster zaak tegen mij Hans Smedema, valse aangifte en verklaringen heeft gedaan. Verhoor rechtbank Leeuwarden 16 april 2012.

Hij stelt dat hij nooit seks heeft gehad met mijn vrouw, en dus niet de vader van een geaborteerde vrucht kon zijn, en dat ik Hans Smedema waanzinnig ben en onzin publiceer.

Door bovenstaande onderzoek tegen Rieks P., zal blijken dat de stellingen van Hans Smedema juist en correct zijn. Dus dat zijn vrouw onjuiste gegevens heeft verstrekt. Vervolgens kan eenvoudig zijn vrouw therapie krijgen en daarna aangifte doen van het misbruik en de (juridische gezien) verkrachtingen door Jaap Duijs Ook blijkt dan dat Hans Smedema zeker niet waanzinnig is.

3 Aangifte tegen Elise B. uit Uden

Zij stelt nooit op de hoogte te zijn geweest van een doofpot affaire waar de broer van Hans Smedema, mr. Johan Smedema bij betrokken was. En dat het Ministerie van Justitie daar bij betrokken is, naast een geheime dienst.

Ze heeft valse verklaringen gedaan tijdens horen en doen van aangifte. Verhoor rechtbank Leeuwarden op 16 april 2012.

Maar uit een eenvoudig onderzoek zal blijken dat het wel degelijk het geval is.

4 Aangifte tegen Klazien J. (destijds) Steenwijk

Zij stelt dat Hans Smedema waanzinnig is en dat er geen sprake is van een doofpot om het misbruik en de verkrachtingen van mijn vrouw voor haar en mij verborgen te houden. Daarbij gebruik en misbruik makende van onze ernstige ziekte dissociatie en verdringing van ieder misbruik sinds 1972.

Ze heeft valse aangifte en verklaringen gedaan. Ook tijdens horen in genoemde zaak op 2 mei 2012 rechtbank Leeuwarden.

Zij is wel degelijk op de hoogte van het feit dat onze drie kinderen niet van mij, Hans Smedema, zijn. Wat eenvoudig is vast te stellen en zal blijken uit de hiervoor genoemde onderzoeken.

5 Aangifte tegen mijn echtgenoot W. J.

Mijn vrouw vertelt de waarheid zoals zij die door haar ernstige dissociatie ervaart. Ze wordt door haar eigen zusters en andere familie, naast Justitie en Politie bedrogen.

Ze kan hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld worden. Maar na therapie kan ze aangifte doen en verklaren wat haar is overkomen. Daartoe moet eerst worden vastgesteld dat ik niet de vader ben van o.a. eerst onze jongste zoon, en vervolgens wie dan de eerdere DNA/vaderschapstesten heeft vervalst.

Haar verklaring tijdens mijn detentie bij politie Drachten, en eerdere verklaringen of aangiften, zoals tegenover rechtbank Leeuwarden op 19 maart 2012, maar ook tijdens verhoor door Bart van Someren Politie Drachten op woensdag 18 september 2013 zijn onjuist en een gevolg van haar ernstige ziekte. Dat is eenvoudig vast te stellen middels een doodsimpel DNA testje waaraan iedereen wil meewerken. Om opnieuw vervalsing tegen te gaan, moet politie dit doen. Vervolgens moet onderzocht worden wie de eerdere DNA tests heeft vervalst of laten vervalsen.

Er zijn veel meer aangiften tegen vele andere betrokkenen, maar dit is een mooi begin en bewijst doodsimpel mijn stellingen.

Omdat ik onschuldig ben, ondanks Arrest Hof Arnhem 3 december 2012, en het CJIB inmiddels bezig is met de invordering van 5300 euro, met verhoging nu 6400 euro schadevergoeding nota bene te betalen aan de verkrachters van mijn weerloze vrouw, zend ik die een kopie van dit schrijven en verzoek om uitstel van hun invordering tot uw onderzoek mijn gelijk heeft bewezen en het vonnis zal worden vernietigd.

Ik wijs u erop dat ons faillissement dreigt met ernstig onrecht ons aangedaan, uitsluitend door de onrechtmatige weigering van een doodsimpel dna-testje sinds 2000.

Bewuste artikelen Wetboek van Strafrecht

Artikel 261 – smaad en smaadschrift

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Artikel 266 – eenvoudige belediging

1.
Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2.
Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 267 – belediging ambtenaar, openbaar gezag, hoofd bevriende staat
De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:
1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling;
2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening;
3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat.

Zoals u kunt lezen is de eenvoudige belediging als uitzondering geformuleerd op smaad geformuleerd. Wanneer er geen sprake is van smaad, terwijl toch de eer en goede naam van een ander wordt aangerand, is er sprake van eenvoudige belediging.

In de tenlastelegging zien we bij belediging van een ambtenaar in functie vaak de volgende omschrijving:

hij op of omstreeks [datum] te [plaats], althans in het arrondissement Utrecht, opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [ambtenaar] en/of [ambtenaar 1] (respectievelijk brigadier en agent van politie Utrecht), gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening, in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden “Flikkers”, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Straffen belediging ambtenaar in functie

Voor belediging van een ambtenaar in functie wordt doorgaans een geldboete in het kader van een strafbeschikking opgelegd. Bij belediging van een ambtenaar in functie wordt de straf volgens de richtlijnen van het OM vaak verdubbeld. U moet denken aan een geldboete van ongeveer € 500,00.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.