Corrupt Hof Arnhem veroordeelt Hans Smedema!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Corrupt Hof Arnhem veroordeelt onschuldige slachtoffer Hans Smedema!

Iedere verdediging is zoals verwacht door het alweer partijdige Hof met plotseling (angst voor wraking eerdere 3 partijdige rechters!)drie nieuwe rechters en nieuwe AG geweigerd! Zie onder! Totaal tegen iedere juridische wet ingaand, maar Telegraaf zal dat corrupt NOOIT publiceren! Collaboreren met de vijanden van het Nederlandse volk, namelijk hier het Koninklijk huis!

Per 3 december 2012 heeft de volledig onschuldige Hans Smedema, nota bene slachtoffer van ‘het misdrijf van de eeuw’, een strafblad! Uitsluitend door de weigering van OM en Hof Arnhem om iedere verdediging toe te staan! En Hans zelf hoeft als slachtoffer zonder bevoegdheden geen politie dossiers op te sporen die op grond van staatsveiligheid door justitie zelf zijn verwijderd! 

Zelfs een doodsimpel dna-testje wat de stellingen van Hans in één simpele goedkope klap had kunnen bewijzen, werd vanzelfsprekend geweigerd! 12 jaar onderzoek en minimaal een 20 miljoen aan belastinggeld heimelijk misbruikt voor deze samenzwering om het corrupte (toch al onschendbare)Koninklijk huis te beschermen, maar nog geen enkele Nederlander met voldoende hersens om in te zien dat er iets NIET klopt! Telegraaf weigert corrupt en tegen hun missie iedere publicatie om het argeloze Nederlandse volk te waarschuwen! Zitting was blijkbaar besloten tegen mijn wens! Niemand mocht dit meemaken en er over publiceren!

Mensenrechten zijn op grove wijze hier geschonden en de daarvoor verantwoordelijken moeten hiervoor ter verantwoording worden geroepen!

Volgens art. 6 EVRM is horen getuigen a decharge natuurlijk wel vereist voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang:

3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

De Straatsburgse jurisprudentie kan heel kort worden samengevat als:

 1. Ten voordele van de verdachte van belediging wordt de strekking van het geheel waarvan de op zichzelf beledigende uitdrukking deel uitmaakt, bij de juridische beoordeling betrokken.
 2. Een nationale veroordeling op grond van strafbare belediging van degene die zich – op zichzelf beschouwt kwetsend, schokkend en/of beledigend – uitlaat, strijdt met artikel 10 Verdrag en de aangesloten Staat schendt daardoor het Verdrag (zie Van Lent, 1999,p.199ev). De idee is dat uitlatingen, indien en voor zover deze aan het ‘publieke debat’ bijdragen, niet verboden moeten worden, ook al offend, shock, or disturb’ deze uitlatingen. Dat zou zo stelt ‘Straatsburg’, het publieke debat – de motor van de democratie- smoren.
 3. De Hoge Raad heeft uiteindelijk deze royale jurisprudentie tot de zijne gemaakt.
 4. Een op zichzelf beledigende uitlating heeft dat karakter niet, indien uit de context van het geheel waarvan zij deel uitmaakt, volgt dat degene die haar doet, daarmee zijn geloofsovertuiging weergeeft en ‘als zodanig’ voor hem van betekenis is voor het maatschappelijk debat. (HR9-1-2001, NJ2001, 203; zie ook HR 14-1-2003, LJN AE 7632)
 5. En nog strenger; indien een – op zichzelf beledigende – uitlating deel uitmaakt van een artistiek werk, dan moet een uitlating niet op zichzelf gelezen worden, maar in samenhang moet worden beschouwd met het geheel. Aard en strekking daarvan zijn relevant. Volgt daaruit dat de kennelijke context of strekking een artistieke is, dan wordt aan die uitlating het beledigende karakter ontzegd.
 6. Niet anders wordt geoordeeld in het geval iemand wordt beschuldigd van een ernstig  feit. Zolang een publiek belang gediend wordt, zal het strafrecht zich terughoudend moeten opstellen. Zeker als het context gebonden is nadat de dader eerst zelf is vernederd of jarenlang onschuldig als gek wordt neergezet bijvoorbeeld.
 7. Onderzoeksjournalisten hebben door hun bijzondere positie en verantwoording tot inlichten van het publiek, een wat grotere vrijheid.

Punt 6 is praktisch voor mijn zaak geschreven! En punt 7 is bij gebreke aan onderzoeksjournalisten, de plicht van Hans Smedema maatschappelijk gezien. Een samenzwering van deze omvang in opdracht van een Koningin met instemming van de Ministerraad, is van cruciaal publiek belang!

Als Anne Frank nu had geleefd, was ze weer kansloos geweest door de gewetenloze opstelling van de Nederlandse staat en de hypocriete media/Telegraaf! Terwijl die lafaards nu zelfs de boom waar ze alleen maar naar heeft GEKEKEN, hypocriet aanbidden!

 • Eerdere vonnis politierechter is vernietigd!
 • 50 uur dienstverlening of 25 dagen gevangenis is vervallen en vervangen door 3 maanden voorwaardelijk!
 • Iedere verdediging, horen perfecte(zedenrechercheur Voshol en oud hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh) getuigen en simpel dna testje geweigerd, terwijl daarmee doodsimpel had kunnen worden bewezen dat verkrachter Rieks H. P. uit Roden inderdaad rond 1979 mijn weerloze vrouw heeft misbruikt/verkracht in haar emotionele persoonlijkheid en daarbij een kind heeft verwekt!
 • Hans is veroordeeld tot het betalen aan deze verkrachter Rieks H. P. uit Roden, nota bene dus de vader van jongste zoon, van ruim 2300 euro!
 • Aan oud buurman en verkrachter van 1978 tot minimaal 2003(vader geaborteerde vrucht 1980) van mijn weerloze vrouw, Jaap Duijs uit Drachten ook 1500 euro
 • en heldin en klokkenluider Elise B. die mij waarschuwde maar nu niet meer durft, ook 1500 euro! 
 • Bij niet betalen 30 dagen, 30 dagen en 41 dagen gevangenis!
 • Verder moeten alle namen uit deze Blog, en boek verwijderd worden, of dreigt men met gevangenis van vele maanden!
 • Binnen twee weken na onherroepelijk worden vonnis. Dus 14 dagen na 17 december(cassatietermijn)? Wat precies op 31 december uitkomt! Volgend jaar wordt dus heel spannend!

Het spreekt vanzelf dat Hans GEEN gehoor aan zal geven aan dit corrupte vonnis van een politieke samenzwering, wat de rechters correct als altijd al was meegedeeld nog tijdens(!) de alweer partijdige zitting. Hypocriete en laffe Telegraaf was vanzelfsprekend alweer NIET aanwezig om het argeloze Nederlandse volk te waarschuwen en Hans in zijn gevecht tegen de overmachtige criminele staat te steunen!

Hans Smedema zal NOOIT accepteren dat zijn ‘schriftelijke verklaring over de samenzwering van de eeuw’ zowel als boek of in de Blog in opdracht van welke rechter dan ook in negatieve zin wordt aangepast alleen om het corrupte en laffe Nederlandse Koninklijk huis te beschermen. Alsof Hitler opdracht gaf tot het wijzigen van het dagboek van Anne Frank!

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Eerdere aangifte corrupt geweigerd!

Zijn aangifte tegen de klagers in april 2004 (eerder al in april 2000) werd door politie en OM geaccepteerd en pas 5 maanden later ieder onderzoek geweigerd in opdracht Kroon & College Procureurs Generaal, terwijl de klagers wel(!) hem mochten aanklagen.

 1. Immers in artikel 265 Sr is bepaald, dat een procedure wegens smaad geschorst dient te worden indien er een strafrechtprocedure aanhangig is tegen ‘beledigden’. Hans Smedema is die strafrechtprocedure in opdracht Kroon 5 maanden na aangifte op 26 april 2004 geweigerd, zodat daarmee nimmer een strafrechtvervolging aanhangig gemaakt kon worden. Dat brengt mee, dat artikel 265 Sr onterecht buiten spel wordt gezet. Het is toch logisch dat je eerst de daders moet beschuldigen(smaad?) voordat politie en OM tot vervolging en onderzoek kunnen overgaan!

Dat is zuiver discriminatie en ongelijke behandeling. Bij Hans is immers alles open, eerlijk, ethisch verantwoord en transparant. Vandaar hun dreigen met gevangenis, wat mij niets doet natuurlijk.

Mijn leven is al geëindigd in maart 2000 en ik heb niets meer te verliezen. Alles is mij al afgenomen! Vrouw, eigen kinderen, eer(ben nu de dorpsgek), toppositie als headhunter in Noord Nederland, prachtige villa in Drachten, geen recht op bescherming door politie en justitie sinds 1972(!), kafkaiaans geen enkele informatie over criminele samenzwering, geen enkele hulp van wel eerlijke Nederlanders, laf en crimineel weigeren Koninklijke hulp die hiervoor juist verantwoordelijk zijn middels een geheime wet/decreet, geen enkele slachtoffer hulp omdat het verboden was, geen enkele medische hulp ook omdat Hans bedrogen moest worden, geen publieke hulp via waarschuwen door de media, totaal helemaal GEEN hulp! Huiveringwekkend!

Het leven van Hans Smedema en zijn vrouw is door het Koninklijk huis en de staat totaal verwoest! Volstrekt uniek wereldwijd.

Arrest of Strafvonnis gerechtshof Arnhem als nevenzittingsplaats Leeuwarden per 3-12-2012

Hier het vonnis in een pdf VonnisHofArnhem

Nota bene een zogenaamd PROMIS Arrest! Maar de motivering om het alternatieve scenario NIET te onderzoeken wordt(net als bij politierechter) totaal niet gegeven! Slechts de 5 getuigen a charge zijn gehoord, NIET de 12 getuigen a decharge, laat staan onderzoekje middels het doodsimpele dna-testje! Het arrest wordt ook NOOIT gepubliceerd, net als bij vonnis politierechter 9-2-2009! LJN zaaknummer ontbreekt frauduleus ook op beide vonnissen! Doofpot in optima forma!

Hier nog het eerdere tussenvonnis

Motiveringsverbetering strafvonnis PROMIS

Vanaf 2006 worden de vonnissen en arresten van de rechtbanken en gerechtshoven in toenemende mate voorzien van uitgebreide bewijs-, strafmaat- en maatregelmotiveringen. Dit gebeurt in het kader van het Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen (PROMIS).

Vanaf 2007 wordt dit project uitgebreid naar alle rechtbanken en gerechtshoven, die geleidelijk aan volledig zullen overgaan naar deze vorm van motivering. De vonnissen en arresten die op deze verbeterde wijze zijn gemotiveerd zijn op Rechtspraak.nl te vinden door de zoekterm ‘PROMIS’ in te voeren (zoekscherm uitspraken).

En hier het oude stuk pleidooi van 61 pagina’s wat al op 9 februari 2009 politierechter totaal genegeerd heeft(hoogstwaarschijnlijk op speciaal heimelijk en achterbaks Koninklijk bevel!) en nu Hof ook al weer. PLeidooistrafzaakX  en de toen genoemde getuigen Getuigenstrafzaak.doc

Iedere advocaat en beetje jurist met (ludiek gesteld) meer dan een half brein kan in het vonnis zien dat niets voldoende is gemotiveerd, er geen rekening is gehouden met de gruwelijke discriminerende context en er is dus sprake is van weer fraude en bedrog tijdens deze zitting in hoger beroep. Hof stelt dat zelfs niet het begin van aannemelijkheid van mijn stellingen is aangetoond, wat pure opzet en fraude is! Nog nooit heeft iemand zoveel controleerbare feiten genoemd over een samenzwering en doofpot! Zelfs wat schriftelijke bewijzen die nota bene wanen uitsluiten. OM heeft weer opzettelijk cruciale gegevens en politie dossiers voor de rechters en Nederlandse volk achtergehouden en onderzoek daarnaar geweigerd! Hoogstwaarschijnlijk is dus het Hof gewoon op de hoogte van het gelijk van Hans Smedema, maar moet op speciaal Koninklijk bevel ieder stuk van Hans Smedema negeren! Ieder onderzoek is blijkbaar heimelijk bij speciaal Koninklijk decreet verboden! Overtreffende trap van kafkaiaans!

Moszkowicz daarom al meegedeeld dat ik niet eens de moeite zal nemen om tegen dit frauduleuze vonnis in cassatie te gaan. Alleen buiten Nederland kan nog recht gezocht en gedaan worden als Nederlandse rechters blijkbaar mogen en hier overduidelijk willen(!) meewerken aan deze fraude en Koninklijke samenzwering. De Nederlandse rechtsstaat en het Koninklijk huis zijn door deze frauduleuze casus in ernstig gevaar gebracht! Koningin pleegt verraad tegenover Hans Smedema en zijn vrouw(en Amerikaan Al Rust en zijn familie), en zelfs hoogverraad tegenover het Nederlandse volk! De Nederlandse (rechts)staat is in gevaar gebracht!

Hof stelt foutief en frauduleus opzettelijk(!) dat het verdedigingsbelang NIET wordt geschaad door het niet doen van onderzoek en horen van de vele getuigen waaronder nota bene dus zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden die constateerde dat een politie file plotseling was verdwenen(staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koningin Beatrix) en destijds hoofd officier Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh die zijn al opgestarte onderzoek naar de verkrachting vrouw Hans op bevel van College Procureurs moest stopzetten! Het Hof motiveert dat totaal niet! Enkel stellen dat er geen bewijs van is, is logisch bij een doofpot en weigeren onderzoek! Daarvoor worden die getuigen nu juist opgeroepen! Hoge raad zou dat moeten inzien en vonnis terug verwijzen naar het Hof, maar dit is pure opzet! Cruciale stellingen over moordaanslag op Hans Smedema in januari 1972 werden in een oude artsenkaart uit 1975 nota bene bevestigd en staat in pleidooi voor politierechter, wat wanen totaal uitsluit! Dat maakt onderdeel uit van het strafdossier maar wordt opzettelijk en frauduleus genegeerd als gevolg van het heimelijke Koninklijke bevel!

Hier wat de Hoge Raad over horen getuigen en motivering stelt:

Wanneer het Hof haar oordeel slechts baseert op dat het zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de motieven, de voorgeschiedenis en de persoon van de verdachte en dat niet te verwachten is dat de verklaringen van bedoelde getuigen/deskundigen daaraan iets zouden kunnen toevoegen of afdoen, is dat naar het oordeel van de Hoge Raad een miskenning van de maatstaf van het verdedigingsbelang.

Tot 17 december loopt de termijn voor cassatie! Betalen boetes en verwijderen namen uit Blog en boek denk ik 14 dagen later, wat ik vanzelfsprekend weiger met mijn beroep op zelfverdediging in combinatie met het enorme maatschappelijke belang om deze Koninklijke samenzwering te openbaren en de andere genoemde gronden in de pleitnotities.  

Op grond van deze samenzwering kan het Koninklijk huis vallen en Nederland een republiek worden!

Dus daarna kan Justitie en OM proberen om de gevangenisstraf tot uitvoer te brengen. Ze zullen daartoe aan Spanje om uitlevering en/of aanhouding moeten vragen, wat mij vermoedelijk het recht geeft om dat te bestrijden of politiek asiel te vragen tegen deze gruwelijke vervolging vanuit en door Nederland, gebaseerd op mij onbekende geheime speciale discriminerende Koninklijke(!) wetten of regels.

Hans Smedema zal niet naar Nederland gaan totdat deze bizarre zaak is opgelost en het vonnis is vernietigd. Hij zal politiek asiel vragen om hem tegen deze gruwelijke Koninklijke vervolging te beschermen!

De boetes zullen ze inhouden op uitkeringen of via beslaglegging op rekeningen.

Zie mijn gedetailleerde Post Motivering onderzoek en getuigen! waar Hof zich frauduleus NIET aan heeft gehouden, en de Post Noodweer principe!

Eisen Hans Smedema voor stopzetten publicatie blijven gewoon:

 • Openbaar maken van alle geheime files(Koninklijke heimelijke wet/regel en o.a. 50 politiedossiers) over deze gruwelijke zaak
 • volledige rehabilitatie en vernietiging huidige vonnis Hof Arnhem van 3-12-2012
 • publiekelijke excuses door Koningin Beatrix of opvolger aan Hans Smedema en zijn vrouw, aan het Nederlandse volk, aan Amerikaan Al Rust en zijn familie en aan het Amerikaanse volk!
 • het betalen van een zware schadevergoeding(vele miljoenen) voor alle schade door alle partijen geleden met een boete van minimaal 100%
 • vervolgen van alle betrokken daders, medeplichtigen, ambtenaren en politici
 • en andere nader te bepalen zaken

Hieronder nog even de gang van zaken tijdens de partijdige politieke schijn zitting. Belangen van Koninklijk huis zijn hier belangrijker gebleken dan het sinds 1972 gruwelijk lijden van twee totaal onschuldige slachtoffers!

Zitting Gerechtshof Arnhem op 19 november 2012!

Zoals eerder aangegeven heeft het Hof eerder partijdig besloten om uitsluitend de klagers opnieuw te horen en alle ter verdediging opgeroepen 12 getuigen door mr. A. (Bram) Moszkowicz aan te houden en helemaal NIET te horen voor deze zitting. Een partijdige houding die tijdens de zitting met plotseling nieuwe rechters(!) werd gecontinueerd en feitelijk daarmee bewijst dat deze zitting partijdig(!) mag zijn! Deze zitting en de eerdere bij politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden waren en zijn beide schijn zittingen. Een soort toneelstukje, maar dan wel met een vonnis dat geldig is voor Hans Smedema, die daarmee iedere verdediging onmogelijk gemaakt werd. Een heimelijk en achterbaks Koninklijk besluit van destijds Koningin Juliana maakt dat blijkbaar mogelijk!

Zie Post met tussenarrest ZONDER enige inhoudelijke motivatie  Alle getuigen geweigerd!

Omdat ik dit al zag aankomen heb ik me in overleg met Moszkowicz beperkt tot alleen nog het hoogst noodzakelijke ter verdediging.

Hieronder de verzoeken voor een o.a. het cruciale dna onderzoek van klager en verkrachter Rieks P. uit Roden en het onder ede horen van de vele beschikbare getuigen.

Verzoek onderzoek en horen getuigen!

Verzoek onderzoek GERECHTSHOF onderzoekswensen

Tijdens de zitting trokken de drie rechters zich even terug en besloten dit ook al weer aan te houden tot nader orde.  Daarmee dus iedere verdediging gebaseerd op echte feiten nog tijdens(!) de zitting, onmogelijk makend! Opzettelijke fraude door rechters en al door mij voorzien! Zie eerdere Post Getuigen geweigerd iets hierboven als link geplaatst.

Ons stond vervolgens niets anders over als het houden van een laatste pleidooi, waar ik mr. Comans van Moszkowicz al voor gewaarschuwd had. ‘Men zal een snelle veroordeling willen, waarbij iedere verdediging niet zal worden toegestaan, gezien de bij de rechters bekende samenzwering waaraan ze op grond van een speciaal Koninklijk corrupt besluit van destijds Juliana, en voortgezet door Beatrix, blijkbaar willen of moeten meewerken!’

Normaal gesproken zwaar en crimineel partijdig en een verzoek tot wraking van alle drie rechters zou bij een normale eerlijke rechtsgang in een wel eerlijk land gehonoreerd moeten worden, maar hier natuurlijk niet omdat het gewoon op grond van een corrupte Koningin Juliana en haar blijkbaar al even kwaadaardige corrupte dochter Beatrix, legaal is gemaakt om Hans Smedema op geheime gronden te mogen bedriegen tot en met bij de rechterlijke macht.

Pleidooi mr. Comans van Moszkowicz Amsterdam

In overleg vooraf alleen nog summiere pleidooi pleitnota Smedema regie 191112

Het onschuldige slachtoffer Hans Smedema werden nog wel een paar vragen gesteld

Het volgende is niet letterlijk, maar wel de strekking.

 • Wilt u toch nog meewerken aan een psychiatrisch onderzoek? Antwoord: ‘Nee, dat heeft geen enkele zin! Psychiaters zijn geen rechercheurs en het is bovendien geen wetenschap maar gewoon een mening. Het zou de 16 e psychiater zijn en u mag er van mij en verdediging wel van uitgaan, dat als we 100 psychiaters zouden vragen, er minimaal 99 mij voor gek of waan gestoord zullen verklaren gezien het onwaarschijnlijke en bizarre verhaal! Ik bestrijd dat nu juist en daarom zal er eerst een onderzoek middels een doodsimpel dna-testje uitgevoerd moeten worden zodat de feiten als uitgangspunt eerst glashelder zijn vastgesteld! En dan zijn psychiaters  al niet meer nodig ook nog.
 • Er werd nog iets genoemd over het gevraagde onderzoek en horen getuigen onder ede waarop Hans stelt: ‘Niet horen of geen onderzoek is dan partijdig!’
 • Hoe brengt u uw tijd door in Spanje? Antwoord: ‘Gewoon net als ieder ander daar. Waar geen we morgen lunchen, gezellig naar een muziekavond in Casa Aleluya met live muziek, of krantje lezen met een kop koffie in de morgen. Hoogstaande gesprekken over deze zaak zijn daar onmogelijk. Ik praat nauwelijks over mijn gevecht met de staat of over mijn Blog, maar men weet er wel van. Op één avond tijdens een diner vond iemand het nodig om achter mijn rug om tegen de vrouw van mijn gesprekspartner(over opheffen pensioen in eigen beheer bv) te fluisteren ‘hij is gek hoor!’, waarop die vrouw binnen en seconde al wist ‘o, dat dacht ik al!’ Terwijl ze mij nog totaal niet had gesproken en niets wist van mijn boek, blog en rechtszaken! Ik heb toen die Nederlandse club maar opgezegd voorlopig tot aan deze bizarre situatie een eind komt.
 • Opheffen pensioen in eigen beheer bv is toch een ernstige zaak die tot veel problemen en hoge financiële kosten voor u kan leiden? Antwoord: ‘Daar verheug ik me nu al op! Je moet de problemen daar neerleggen waar ze thuis horen en dat is in dit geval bij het Min. van Algemene Zaken die weigeren om een schadevergoeding van 1,5 miljoen te betalen. Het is hun probleem en niet het onze.’
 • Hoe kunt u zich daar staande houden met uw bizarre verhaal? Antwoord lachend: ‘Ik doe gewoon net of ik gek ben!’ (gelach) ‘En eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat dat me eigenlijk wel verdacht gemakkelijk afgaat!’ (En me lachend om draaiend naar mijn advocaat mr. Comans) ‘zou ik dan toch…’ en die antwoordt ‘jij zegt het, ik niet!’ Wat hilariteit tot gevolg had natuurlijk.
 • Laatste woord van Hans Smedema: ‘Ik daag u uit om van het OM en de AG ook maar één item te vinden waarin deze de belangen van mij als verdachte ook heeft onderzocht, waar die volgens hun missie wel toe verplicht zijn! Het is dus zwaar partijdig!”
 • Volgens de voorzitter duurt deze zaak inmiddels erg lang en willen ze dit snel afwikkelen! (logisch omdat ze zelf dit nu 4 jaar hebben getraineerd uit pure angst voor mij!)

Uitspraak op 3 december 2012 en inmiddels al boven genoemd.

Het lijkt aan te bevelen om van dit dossier en de Blog kopie te maken, zodat later alle gegevens beschikbaar blijven voor onderzoek!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling tegen vervolging door Nederlandse staat en Koningin, Xalo – Jalon, Alicante, Spain.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.