Behoorlijkheidswijzer!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Gedragscode Nationale Ombudsman, of ‘Behoorlijkheidswijzer’!

en ook zeker geldig als

Koningin Beatrix behoorlijkheidswijzer!

 

Hier de officiële tekst: behoorlijkheidswijzermaart2010

Belangrijkste overtredingen in de zaak Hans & Wies Smedema:

1 Discriminatieverbod

Een overheidsinstantie mag geen onderscheid maken naar godsdienst,levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht op welke wijze dan ook.
‘Directe discriminatie’ is zonder meer niet behoorlijk. Er is sprake van directe discriminatie als een gevoelig criterium, zoals godsdienst, ras of geslacht, de grond is voor ongelijke behandeling van burgers. Ook het maken van indirect onderscheid is niet behoorlijk, tenzij het objectief gerechtvaardigd kan worden.
 • Hans Smedema mag geen hulp van een advocaat ontvangen,
 • geen hulp van slachtofferhulpdiensten,
 • geen aangifte tegen zijn vijanden doen,
 • kafkaësk geen enkele informatie ontvangen over wat er nu eigenlijk precies gebeurd is waardoor hij nog steeds tegen een onbekende zich verbergende vijand vecht,
 • bewijzen worden door nota bene Ministerie van Justitie(!) en een geheime dienst(Gestapo/Stazi) vervalst of vernietigd,
 • en hij wordt opzettelijk als geestelijk gestoord neergezet terwijl men uit hun eigen geheime files weet dat dat niet het geval is!
 • Dat is een overtreffende trap van discriminatie!

2 Brief- en telefoongeheim

Een overheidsinstantie mag geen kennis nemen van de inhoud van brieven en telefoongesprekken, behalve in bij de wet bepaalde gevallen.
Dit grondrecht heeft ook betrekking op de nieuwste communicatiemedia zoals fax, e-mail en sms. Het houdt in dat overheidsinstanties en ambtenaren alleen in bij de wet bepaalde gevallen kennis mogen nemen van de inhoud
van brieven en telefoongesprekken van burgers. Deze informatie mag ook niet ongevraagd door overheidsinstanties worden doorgegeven aan derden.
 • Bij Hans Smedema werden en worden alle telefoongesprekken, emails en meer afgeluisterd en vervolgens wordt deze informatie tegen hem gebruikt om alle bewijzen en informatie die hij rechtmatig zocht te vernietigen, vervalsen of te manipuleren zonder hem kafkaësk simpel in te lichten over het hoe en waarom van de politieke samenzwering tegen hem en zijn vrouw.

4     Privacy – Recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer,behoudens bij de wet te stellen beperkingen.
De overheid dient de persoonlijke levenssfeer van haar burgers te eerbiedigen.
Bij dit ‘recht op privacy’ gaat het bijvoorbeeld om bescherming van burgers tegenhet vergaren en doorgeven van persoonlijke gegevens. Dat betekent onder meer dat een overheidsinstantie de informatie die zij over een burger bezit niet zondermeer aan derden (zoals andere burgers of bedrijven, of een andere overheidsinstantie of andere ambtenaren) kan overdragen.
 • Bij Hans Smedema is door hun fraude en bedrog, heimelijk informatie verstrekt aan mr. Johan Smedema in Gennep en Tjitte de Jong in  Norg om hun in de gelegenheid te stellen om samen met de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele binnen het Ministerie van Justitie en een geheime dienst, het verkrijgen van bewijzen over deze samenzwering onmogelijk te maken en zelfs te vernietigen. Doel is blijkbaar ervoor te zorgen dat het Nederlandse volk niet op de hoogte kan komen van de blunders en criminele acties van ambtenaren in naam van het Koninklijk huis! Beroep op staatsveiligheid, waarbij de argeloze Hans Smedema zonder ook maar van iets te weten, heimelijk en onschuldig als zogenaamd staatsvijand werd neergezet!

6     Andere grond- en mensenrechten

Bijvoorbeeld het recht op onaantastbaarheid van iemands lichaam (een voorbeeld van een wettelijke uitzondering: fouillering door de politie), recht op vrije nieuwsgaring (van belang voor journalisten), recht op een eerlijk proces.
 • Recht op een eerlijk proces? Hans Smedema kreeg door alle discriminatie, ontbreken wel voorhanden bewijzen in geheime dossiers, ontbreken advocaat(verboden op grond staatsveiligheid), ontbreken iedere informatie over wat, waarom en hoe, en ontbreken recht op verdediging en horen getuigen, nooit het recht op een eerlijk proces wat op 9 februari 2009 voor de blijkbaar corrupte politierechter Jeroen van Bruggen in Leeuwarden plaatsvond ondanks verzoek om uitstel en bijstand van een advocaat. Dat hij (zogenaamd) een staatsvijand was en dat men dus een heimelijk een beroep op de staatsveiligheid deed, werd hem kafkaësk nooit meegedeeld. Wat hem tot het aanvragen van politiek asiel op Miami Aiport Florida heeft gedwongen op 20 april 2009.

7     Verbod van misbruik van bevoegdheid

Een overheidsinstantie mag haar bevoegdheid niet gebruiken voor een ander doel dan waartoe die bevoegdheid is gegeven.
Dit verbod is nauw verbonden met het doel en de strekking van een wettelijke regeling waarop de bevoegdheid van een overheidsinstantie is gebaseerd.
 • Bij Hans Smedema werd het Ministerie van Justitie door ‘De Kroon(Koningin Juliana/Beatrix en haar hondse Ministerraad)’ aangezet om de verkrachtingen van de weerloze vrouw van Hans Smedema gedurende 28 jaar(en nog steeds!) voor het argeloze weerloze echtpaar met ernstige verdringing en selectieve amnesie daarvoor, verborgen te houden! Dat is precies omgekeerd aan de doelstelling van dat Ministerie van Justitie! Dus ernstig misbruik van bevoegdheden ‘in naam der Koningin!’ Het tegenhouden van de Politieorganisatie en het OM in het geval van mr. Ruud Rosingh met zijn al gestart onderzoek naar de meervoudige verkrachting van de vrouw van Hans op 12 januari 1991 in de garage van het Oranje Hotel Leeuwarden, is alweer ernstig misbruik van bevoegdheden door Ministerie van Justitie, College Procureurs Generaal en ‘De Kroon!’ Blijkbaar gewetenloos goedgekeurd door Koningin Beatrix haarzelf!
 • Ook werd een geheime dienst volgens kroongetuige Elise B. uit Uden ingezet om de doofpot in stand te houden en dus om bewijzen te vernietigen, vervalsen of te manipuleren. Dus het heimelijk tegenwerken van de onschuldige onwetende slachtoffers Hans en Wies Smedema, in plaats van het helpen van onschuldige weerloze Nederlandse burgers en vervolgen van misdadigers. Dus misbruiken van ook hun normale bevoegdheden! Kwaadaardig gedrag in naam der Koningin!
 • Ook het Koninklijk huis zelf heeft niet het doel en is niet bevoegd om onderdanen van datzelfde volk te bedriegen, normale rechten op rechtszekerheid en vervolging van misdadigers te onthouden, Wet Openbaarheid Bestuur heimelijk af te nemen, weigeren van iedere informatie over misdrijven tegen hen, stiekem als staatsvijand neerzetten, en veel meer heimelijk te laten uitvoeren.  Specifiek ook het onthouden van cruciale feiten en bewijzen tijdens de rechtszaak in 1987 tegen de onschuldige en weerloze CIA medewerker Al Rust in Amerika, tijdens de smaad rechtszaak tegen de weerloze en onwetende Hans Smedema op 9 februari 2009 in Leeuwarden, en tijdens de asiel aanvraag van diezelfde weerloze en onwetende Hans Smedema op 20 april 2009 in Miami Florida tegenover rechter Rex Ford! Dus ernstig misbruik van bevoegdheden door het Koninklijk huis en sinds 1980 Koningin Beatrix! Strafbare feiten en ‘kwaadaardig’ gedrag bij gebrek aan morele moed.

8     Redelijkheid

Een overheidsinstantie weegt de in het geding zijnde belangen tegen elkaar af. De uitkomst hiervan mag niet onredelijk zijn.
Een overheidsinstantie moet bij haar handelen de relevante feiten en omstandigheden vergaren. De verzamelde gegevens dienen vertaald te worden in belangen die tegen elkaar moeten worden afgewogen. In principe moet de overheidsinstantie alle rechtstreeks betrokken belangen wegen. Of een belang geen rol mag spelen is een zaak van interpretatie van de wettelijke regeling of van de aard en strekking van de bevoegdheid. Er mag geen sprake zijn van willekeur. Dat betekent dat de uitkomst van de belangenafweging door een overheidsinstantie niet onredelijk mag zijn.
 • In het geval van Hans Smedema en zijn vrouw werden alle jarenlange verkrachtingen, kinderen van die verkrachters, steeds maar doorgaande nieuwe traumatische ervaringen en dus martelingen, onvruchtbaar zijn van Hans Smedema sinds 1972, feit dat Hans helemaal niet geestelijk gestoord was maar alleen maar zijn geheugen terug had gekregen, en veel meer, voor hen verborgen gehouden en gewoon toegestaan door het Ministerie van Justitie zelf nota bene! Dat alleen maar om de naam van het toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen, is dan uitermate ‘onredelijk!’
 • Idem voor de geheime dienst.
 • Hoe redelijk(misselijkmakend) is het feestvieren door Koningin Beatrix in Toscane terwijl haar weerloze slachtoffer Hans Smedema intussen 28 weken vastzat onder mensonterende omstandigheden in BTC Florida? En terwijl diens onwetend gehouden(bedrogen in opdracht Koningin Beatrix) vrouw niet meer wist zonder inkomen wat te doen? Koningin Beatrix hield volstrekt onnodig cruciale feiten en bewijzen achter in meerdere officiële rechtszaken! Misselijkmakend ‘kwaadaardig’ gedrag! Zeer onredelijk en met welk hoogstaande doel eigenlijk?

9     Evenredigheid

Een overheidsinstantie wendt voor het bereiken van een doel een middel aan dat voor de betrokkenen niet onnodig bezwarend is en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel.
Een overheidsinstantie dient de minst ingrijpende handelwijze te kiezen (subsidiariteit) en het doel dient het middel te kunnen rechtvaardigen (proportionaliteit). Bij de belangenafweging dient de overheidsinstantie dus
rekening te houden met de mogelijke gevolgen van het handelen. Daarnaast eist het beginsel dat voorkomen moet worden dat bepaalde burgers onevenredig zwaar worden getroffen door overheidsbesluiten of handelingen
in vergelijking met andere burgers die in een vergelijkbare positie verkeren.
 • De hier bij Hans Smedema en zijn vrouw uitgevoerde middelen waren uitermate onevenredig en bezwarend, maar zijn desondanks meedogenloos uitgevoerd. Zelfs nog nadat bij Hans Smedema in maart 2000 zijn geheugen terug kwam en men hem ijskoud, gewetenloos en meedogenloos opzettelijk als ‘geestelijk gestoord’ neerzette zodat het Nederlandse volk niet achter de blunders en ronduit criminele activiteiten van familie, hooggeplaatste ambtenaren en Koninklijk huis zou komen! Hans en zijn vrouw werden onevenredig zwaar getroffen ten opzichte van gelijkwaardige gevallen. En wat is het doel eigenlijk? Verbergen van misdrijven en blunders?
 • Alle verkrachters van de vrouw van Hans Smedema werd geen strobreed in de weg gelegd! Integendeel ze werden feitelijk daardoor gestimuleerd om haar te blijven verkrachten, met steeds nieuwe trauma’s en dus steeds meer verdringing, meer selectieve amnesie daarvoor en dus minder kans op herstel bij het opzettelijk(!) ontbreken van de cruciale therapie voor een ernstige ziekte(selectieve amnesie/dissociatie) waar ze zelf ook nu nog niet, geen enkel besef van heeft als direct gevolg van deze gruwelijke politieke samenzwering, doofpot en verzwijgen door al haar zogenaamde vrienden!

10   Coulance

Er is ruimte voor coulance in situaties waarbij ten gevolge van vermoedelijke maar onbewezen fouten van overheidsinstanties burgers uitgaven in geld of investeringen in tijd hebben gedaan.
Coulance is gebaseerd op het redelijke vermoeden dat de billijkheid vraagt om een vergoeding. Het gaat niet om situaties waarbij schadevergoeding rechtens is aangewezen of zou kunnen zijn aangewezen.
 • Hans Smedema en zijn nog onwetende vrouw vroegen om een voorschot van 100.000 euro om zich tegen de staat der Nederlanden te kunnen verdedigen, wat hun werd geweigerd, hoewel men kon weten dat schadevergoeding op zijn plaats zou moeten zijn! Ook Koningin Beatrix bezit blijkbaar totaal geen empathie of ethisch denkvermogen, want van enige ‘coulance’ is nooit gebleken sinds 1973! Integendeel haar gedrag is moreel verwerpelijk en ‘kwaadaardig’!
 • De schade voor Hans en Wies Smedema loopt in de vele miljoenen, en ze moeten desondanks nog steeds belasting betalen in het land dat hun gruwelijk heeft bedrogen en zelfs heimelijk een achterbaks tegenwerkt! Van enige coulance is geen enkele sprake, in tegendeel! Kwaadaardig gedrag!

11   Rechtszekerheid

I  Gevolg geven aan rechterlijke uitspraken: Een overheidsinstantie geeft gevolg aan rechterlijke uitspraken.
Het gaat hier om een elementaire rechtstatelijke norm. In de meeste gevallen is het een kwestie van voortvarendheid. Daarnaast impliceert de norm het vereiste dat uitspraken met enige precisie worden opgevolgd.
II Opgewekt vertrouwen: Gerechtvaardigde verwachtingen van burgers en organisaties jegens een overheid worden door die overheid gehonoreerd.
De burger moet redelijkerwijs kunnen denken dat de overheidsinstantie of de ambtenaar ter zake bevoegd was. De gewekte verwachting moet gerechtvaardigd zijn. In principe moeten gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd worden. Als duidelijk is dat dit niet mogelijk is, zal de burger in het algemeen gecompenseerd moeten worden.
 • Hans Smedema en zijn vrouw mochten verwachten dat ze zouden zijn gewaarschuwd in het geval van verkrachtingen, onvruchtbaar zijn van Hans en kinderen van verkrachters ipv van Hans zelf zoals ze argeloos steeds gewoon aannamen. Dat is nooit gebeurd, dus is schadevergoeding op zijn plaats, maar is nooit gebeurd. Integendeel men blijft deze zaak gewetenloos en laf ontkennen met als gruwelijk gevolg het nu zelfs apart van elkaar moeten leven van Hans en Wies Smedema! Hans kan zelfs zijn vrouw niet medisch laten behandelen als rechtstreeks gevolg van de samenzwering en vernietiging van cruciale feiten en bewijzen.
 • Koningin Beatrix viert intussen ‘rechtszeker’ en ‘onschendbaar’ gewoon laf en gewetenloos haar Toscaanse vakanties! Na ons de zondvloed!

12   Gelijkheid

Een overheidsinstantie behandelt gelijke gevallen gelijk en ongelijke gevallen ongelijk al naar gelang zij van elkaar verschillen.
De overheid dient al haar burgers met gelijke zorg en respect te behandelen. Dit betekent in het algemeen dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden en ongelijke gevallen ongelijk, naar de mate van ongelijkheid.
 • Bij Hans en Wies Smedema is nooit sprake geweest van gelijke behandeling tov andere Nederlanders. Door ‘De Kroon’ zijn ze beiden heimelijk en laf buiten de normale wetten geplaatst! WOB is voor hun bijvoorbeeld niet meer van toepassing, maar dat feit wordt voor hun en de rest van het Nederlandse volk zelfs nog verborgen gehouden! Verkrachters werden nooit vervolgd en het Ministerie van Justitie liet alle verkrachters opzettelijk vrijuit gaan op grond van valse frauduleuze documenten die het echtpaar kafkaësk nooit mocht inzien!
 • Hans Smedema werd het doen van aangifte tegen zijn vijanden verboden, terwijl zijn vijanden wel(!) aangifte tegen hem mochten doen wegens smaad en laster op basis van zijn beschuldigingen tbv juist de eerdere aangifte! Hans werd al even zonder advocaat veroordeeld, maar de verkrachters niet eens vervolgd! Hoezo gelijkheid? Moreel verwerpelijk en kwaadaardig gedrag!

13   Onpartijdigheid/verbod van vooringenomenheid

Een overheidsinstantie stelt zich actief op om iedere vorm van een vooropgezette mening of de schijn van partijdigheid te vermijden.
De houding van een overheidsinstantie tegenover de partijen en het onderwerp van de zaak moet vrij zijn van vooringenomenheid en vooroordeel. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen subjectieve en objectieve toetsing van de onpartijdigheid. Bij subjectieve toetsing gaat het erom of een overheidsinstantie werkelijk partijdig of vooringenomen is in een specifieke zaak. Van subjectieve onpartijdigheid wordt uitgegaan, totdat het tegendeel blijkt. Bij objectieve toetsing gaat het om de vraag of er feiten of omstandigheden zijn die de vrees voor partijdigheid rechtvaardigen. Ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden.
 • In de smaad rechtszaak tegen Hans Smedema hebben politierechter Jeroen van Bruggen, Officier van Justitie Petra Hoekstra en rechercheur Bolier allen vooraf aangenomen dat Hans Smedema ‘geestelijk gestoord’ moest zijn, zonder hem na al die jaren met een zeer gedetailleerd consistent dossier het recht op een simpele DNA vaderschapstest te geven, wat alles in een paar uurtjes had kunnen bewijzen! Zelfs een aanbod van 10.000 euro door Hans Smedema aan de blijkbaar corrupte politierechter Jeroen van Bruggen voor een rechterlijke DNA/Vaderschapstest van aanklager Rieks P. uit Roden, werd NIET gehonoreerd! Terwijl deze schoft van een rechter vlak daarvoor nog als reden voor geen DNA test, de zogenaamd hoge kosten(500 euro) aangaf!  Eigen dna-tests werden immers gewetenloos in opdracht ‘De Kroon/Koningin Beatrix’ vervalst. Die simpele test in opdracht van een rechter, had de stellingen van Hans Smedema in één klap kunnen bewijzen en de valse klagers wegens smaad en laster, namelijk Rieks P. uit Roden, Klazien J. uit Steenwijk, klokkenluider Elise B. uit Uden en Jaap Duijs uit Drachten kunnen ontmaskeren als juist daders of medeplichtigen in dit historische ‘misdrijf van de eeuw’.
 • Nooit zijn Hans Smedema en zijn arme weerloze vrouw gewaarschuwd dat verkrachtingen verborgen en toegestaan zouden worden, enkel om de naam van het Koninklijk huis zuiver te laten lijken voor het opzettelijk onwetend gehouden Nederlandse volk!
 • Hoezo dan onpartijdig?

14   Hoor en wederhoor

Een overheidsinstantie stelt de betrokkenen in staat te worden gehoord bij de voorbereiding van een handeling of beslissing.
Het vereiste betekent dat een overheidsinstantie burgers in de gelegenheid moet stellen om voor hun belangen op te komen. Het heeft betrekking op primaire en secundaire besluitvorming, maar ook op de wijze van klachtbehandeling. Op grond van artikel 9:10 van de Algemene wet bestuursrecht moet een overheidsinstantie de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid stellen te worden gehoord.Van het horen van de klager kan alleen worden afgezien als de klacht kennelijk ongegrond is of de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
 • Het OM heeft nooit een wederhoor toegestaan om te onderzoeken of Hans Smedema op de hoogte was van de samenzwering en doofpot en dus dat zelf heeft gewild of dat er natuurlijk sprake was van bedrog en fraude! Idem bij het Ministerie van Justitie en de Commissie Stiekum of onbekende Commissie die deze samenzwering heeft toegestaan ondanks tegenstemmen Nel Veder Smit en VVD fractie rond 1975!
 • Het Ministerie van Justitie en ‘De Kroon’ hebben NOOIT Hans Smedema in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord bij cruciale beslissingen zoals niet vervolgen van de verkrachters op 12 januari 1991 in Oranje Hotel Leeuwarden, tijdens de smaad rechtszaak tegen Hans Smedema op 9 februari 2009, en tijdens de Amerikaanse rechtszaak in 1987 tegen de CIA medewerker Al Rust die onschuldig en oneervol werd ontslagen voor het uitsluitend als enige(!) helpen(!) van Hans Smedema en daardoor maar liefst 10 jaar mocht blijven creperen om de naam van onze laffe, moreel verwerpelijke en kwaadaardige Koningin Beatrix zuiver te laten blijven lijken voor een onwetend en argeloos volk!

15   Motivering

Het handelen van een overheidsinstantie wordt feitelijk en logisch gedragen door een kenbare motivering.
Een overheidsinstantie moet haar besluiten en handelingen steeds goed motiveren omdat zij niet vrij is om naar eigen goeddunken of willekeur te handelen.
Drie bouwstenen voor een goede motivering zijn: de relevante wettelijke voorschriften, de relevante feiten en belangen en een deugdelijke redenering die de burger moet kunnen achterhalen. De motivering moet toegesneden zijn op het concrete geval en moet in elk geval laten zien dat rekening is gehouden met de belangen van de betrokken burgers.
 • Iedere motivering is in dit geval kafkaësk achterwege gelaten! Totaal laf en gewetenloos doodzwijgen! Met de belangen van Hans en Wies Smedema is nooit rekening gehouden.

16   Fair play

Een overheidsinstantie geeft burgers de mogelijkheid hun procedurele kansen te benutten.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de situatie dat de politie altijd verplicht is een aangifte op te nemen, tenzij op voorhand onomstotelijk vaststaat dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Van een overheidsinstantie mag een houding worden verwacht waarbij een burger de gelegenheid wordt geboden een standpunt naar voren te brengen en te verdedigen en het daaraan tegenovergestelde standpunt te bestrijden. De overheidsinstantie dient daarbij ‘open kaart’ te spelen en mag niet zonder noodzaak heimelijke stappen tegen de burger voorbereiden.
 • Politie weigerde diverse malen(april 2000 en april 2004) om de poging tot doen van aangifte van Hans Smedema tegen alle daders en medeplichtigen op te nemen en proces verbaal op te maken! Ieder onderzoek in deze zaak is verboden door ‘De Kroon’ zelf met als uitvoerende organisatie de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM’ zo genoemd door Hans Smedema als ‘vals eerbetoon’ aan de Nederlandse Mengele ‘Prof. dr. Onno van der Hart’ die als psycholoog deze zaak mogelijk heeft gemaakt na afpersing, drogeren en fraude tegenover Hans Smedema, zijn vrouw en meerdere andere medici! Hierbij zijn wel degelijk vele heimelijke stappen tegen Hans en Wies Smedema genomen!
 • Vrijwel alles wat Koningin Beatrix doet bestaat overigens uit heimelijke stappen die voor het gewone Nederlandse klootjesvolk blijkbaar verborgen moeten worden gehouden! Een totaal gebrek aan karakter en transparantie.

19   Actieve en adequate informatieverstrekking

Een overheidsinstantie voorziet burgers met het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie.
Het behelst enerzijds de plicht om in te gaan op verzoeken van burgers om informatie en anderzijds de plicht om burgers uit eigen beweging te informeren over handelingen van de overheid die hun belangen raken.
 • Dat is hier heimelijk, laf en gewetenloos opzettelijk achterwege gelaten! Zelfs het feit dat tijdens hun huwelijk Justitie heimelijk mee moest tekenen als getuigen of toestemming gevers, wordt nog steeds voor het echtpaar verborgen gehouden en Officier van Justitie Petra Hoekstra was daarvan in de smaad rechtszaak zogenaamd niet op de hoogte! De corrupte politieslager, pardon… rechter Jeroen van Bruggen vond het zelfs geen onderzoek waard.
 • Bij de politieorganisatie zijn door de jaren tientallen dossiers opgemaakt, die nu voor het OM en Hans en Wies Smedema verborgen worden gehouden, of heimelijk zijn vernietigd. Hier de gruwelijke lang niet volledige opsomming in de Post Misdrijven chronologisch.
 • Koningin Beatrix zwijgt over wat haar bekend is, en juist door Koningin Juliana veroorzaakt is, en verstrekt totaal geen informatie, zelfs als dat gruwelijk lijden tot gevolg heeft voor de weerloze slachtoffers Hans en Wies Smedema, en Amerikaan Al Rust! Kwaadaardig en moreel verwerpelijk gedrag door ‘De Kroon’.

20   Actieve en adequate informatieverwerving

Een overheidsinstantie verwerft bij de voorbereiding van haar handelingen de relevante informatie.
Dit vereiste is verwant aan het vereiste van hoor en wederhoor, maar heeft een beperkter bereik: zij heeft alleen betrekking op het eigenmachtig verzamelen van informatie ter voorbereiding van een beslissing om tot handelen over te gaan. Het vereiste van hoor en wederhoor geeft daarentegen bij de voorbereiding van besluitvorming een stem aan belanghebbenden.
 • Het OM heeft dit opzettelijk in opdracht Kroon/Koningin Beatrix, in de smaadzaak tegen Hans Smedema voor politierechter Jeroen van Bruggen achterwege gelaten! Dus geen onafhankelijke rechtspraak in Nederland mogelijk! Dat het leven van Hans en Wies Smedema heimelijk door onbekenden wordt bestuurd en daardoor is verwoest, is hun nooit meegedeeld en wordt verzwegen voor het hele argeloze Nederlandse volk.

24   Bijzondere zorg

Een overheidsinstantie verleent aan personen die onder haar hoede zijn geplaatst de zorg waarvoor deze personen, vanwege die bijzondere positie, op die overheidsinstantie zijn aangewezen.
Dit vereiste betreft de zorg voor personen aan wie de fysieke vrijheid of de zelfstandigheid op essentiële gebieden is ontnomen, onder andere gedetineerden of onder toezicht gestelde jeugdigen. Zij zijn bijvoorbeeld voor medische zorg, veilig onderdak of – bij ondertoezichtstelling – opvoeding, afhankelijk van wat de betrokken overheidsinstantie aanbiedt. Dit schept voor die instantie een bijzondere verplichting om toereikende verzorging en bescherming te bieden.
 • Hoogstwaarschijnlijk heeft men heimelijk het echtpaar Hans en Wies Smedema onder speciaal toezicht geplaatst vlak voor hun huwelijk in 1973 en de leiding daarover gegeven aan in eerste instantie mr. Johan Smedema uit Gennep en later zwager Tjitte de Jong uit Norg. Er zullen vast rechters zijn aangewezen om op een goede uitvoering toe te zien.
 • Van een behoorlijke uitvoering en zorg is nooit sprake geweest getuige nu 38 jaar ellende, tientallen maar doorgaande verkrachtingen, kinderen van verkrachters, ontbreken van vervolging van de verkrachters, ontbreken van transparantie en openheid, en het nu zelfs apart van elkaar moeten leven van Hans Smedema en zijn nog steeds onwetende vrouw die een simpele therapie nog steeds wordt onthouden door het voortbestaan van de politieke doofpot! Haar wordt kwaadaardig voorgehouden dat haar man plotseling ‘geestelijk gestoord’ zou zijn geworden, hoewel men nota bene van de onjuistheid van die bewering op de hoogte is!

Conclusie

 • De behandeling van Hans en Wies Smedema is zo gruwelijk geweest, dat de doofpot en samenzwering gezien het gebrek aan morele moed, lafheid en de meedogenloosheid van betrokkenen, specifiek Koningin Beatrix, eigenlijk wel logisch is.
 • De daders en medeplichtigen zijn zodanig laf, gewetenloos en meedogenloos opgetreden, dat hier van ronduit kwaadaardige criminele daden sprake is geweest die internationaal bestraft moeten worden.
 • Niet alleen Hans en Wies worden door deze zaak gruwelijk behandeld, maar feitelijk het hele Nederlandse volk dat opzettelijk onwetend wordt gehouden door Koningin Beatrix en het Ministerie van Justitie. Interne veiligheid staat in gevaar, dus is sprake van hoogverraad!
 • En buiten dat is ook nog de Amerikaanse vriend van Hans Smedema, CIA medewerker Al Rust ook tien jaar lang gewetenloos bedrogen.
 • Verder is bekend van oud ambassadeur Paul Bremer dat als Nederland Amerika om justitionele bijstand zou vragen, men hun wel moest helpen bij deze zaak. Immers het is een zogenaamd legale samenzwering door de handtekening en goedkeuring van de onnozele Koningin Juliana en later Beatrix. Dat verzoek om hulp moet dus rond 1999 ingegaan zijn en daarmee is dus nu Amerika laf en onethisch betrokken bij deze fraude en samenzwering  tegen de onschuldige Hans en Wies Smedema. Dus wordt nu ook het totale Amerikaanse volk bedrogen door ‘De Kroon’, met name natuurlijk Koningin Beatrix!
 • Dat Koningin Juliana en Beatrix hierbij betrokken werden is aan de fraude van mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg te wijten, maar het stilzwijgen en totaal ontbreken van acties van koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad ondanks diverse waarschuwingen, is ernstig verwijtbaar en strafbaar.
 • Dat de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, laf en gewetenloos niets heeft gedaan om deze zaak te beëindigen (zie desbetreffende cruciale Post WOB), is buitenproportioneel en ‘kwaadaardig’ gedrag te noemen. Hij had minimaal slachtoffer Hans Smedema en het Nederlandse volk moeten waarschuwen, dat hij onrecht vaststelt, maar wegens betrokkenheid Koningin Beatrix, niets mag doen tegen dat onrecht tegen weerloze slachtoffers.
 • Koningin Beatrix heeft zich totaal niet aan de normaal gangbare ethische en morele normen en waarden zoals verwoord in deze ‘behoorlijkheidswijzer’ gehouden. Sterker nog haar onschendbaarheid en het totale gebrek aan transparantie en openheid, wat in schrille tegenstelling staat tot de openheid van een wel zuiver handelende Hans Smedema, maakt haar extra verantwoordelijk in deze zaak. Geen enkele ambtenaar een politicus(met name oud MP Lubbers, JanPeter Balkenende en CDA ministers Donner en Hirsch Ballin) heeft de morele moed gehad om eindelijk een eind te maken aan haar blijkbaar gewetenloze en meedogenloze opstelling in deze zaak. Enkel laf doodzwijgen! Dat is ‘kwaadaardig’ gedrag van haar, zeker gezien haar opzettelijke buiten werking zetten van de WOB in 1991 nadat mr. Ruud Rosingh als Hoofd Officier van Justitie Leeuwarden werd gedwongen om met zijn onderzoek naar de meervoudige verkrachting van de vrouw van Hans Smedema, nota bene te stoppen! Grof misbruik van bevoegdheden!
 • Terwijl het Nederlandse volk totaal onkundig wordt gehouden van al deze misdrijven, en de slachtoffers maar jarenlang mogen blijven lijden, feest Koningin Beatrix intussen kwaadaardig gewoon door! Een misselijkmakende minachting van internationaal recht en humaan optreden.
 • De angst die blijkt uit klokkenluider Elise B. uit Uden, die als justitiemedewerker kroongetuige was van het gewetenloze optreden van mr. Johan Smedema uit Gennep, en ‘De Kroon’ in deze gruwelijke zaak, bewijst dat nog steeds onschuldige getuigen en klokkenluiders op meedogenloze wijze het zwijgen wordt opgelegd.
 • Alleen het volledig afzetten van het Koninklijk huis, dus invoeren van de ‘Republiek’, kan dit soort zaken wat natuurlijk veel meer voorkomt, voorkomen.

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek [1], uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.[2]“Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, mogen Hans & Wies Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

‘Het leven van Hans en Wies Smedema werd ‘verwoest’ door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van ‘Het Koninklijk huis/Koningin Beatrix’ namens de Nederlandse staat.

Zie ook de cruciale beschuldiging van Koningin Beatrix in de Post: Beatrix  en het al even belangrijke vervolg: Beatrix2

Later meer…

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain. Nederlands vluchteling.

Copyright 2011 Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.