Motivering onderzoek!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 12/02/2020 published 26/11/2011 by Hans Smedema

Motivering onderzoek en getuigen Hoger Beroep strafzaak Hans Smedema affaire!

Cruciaal in de Hoger Beroep casus van de smaad & laster strafzaak tegen de gruwelijk bedrogen Hans Smedema zijn de eisen die worden gesteld aan een onderzoek en aan het horen van getuigen!

 1. De verdediging dient een onderzoek en te horen getuigen voldoende te motiveren, waarbij belang verdediging op eerlijke rechtsgang voorop staat!
 2. In deze casus heeft het OM opzettelijk(opdracht Kroon) een foutief beeld van Hans Smedema neergezet voor rechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009 en ook nu al in Hoger Beroep voor het gerechtshof Arnhem. Namelijk ‘Hans Smedema is waanzinnig en publiceert wanen!’ Nog ernstiger, rechter is vooraf beïnvloed en heeft in opdracht Kroon op grond van Hans Smedema en het Nederlandse volk onbekende geheim gehouden wetten of speciale achterbakse en gewetenloze Koninklijke regelingen, meegewerkt om dit beeld opzettelijk in stand te houden door iedere verdediging te verbieden!
 3. Politierechter Jeroen van Bruggen heeft de afwijzing van aanhouding, onbevoegd zijn gezien beïnvloeding rechters procedure 337/87, afwijzing recht op advocaat en voldoende tijd, afwijzing vooronderzoek vaderschap verkrachter Rieks P. en afwijzing horen getuigen onvoldoende gemotiveerd. Zaak dient daarom terug verwezen meervoudige rechtbank, tenzij hier direct recht kan worden gedaan.
 4. Gerechtshof dient een afwijzing ook voldoende te motiveren, en is anders in cassatie bij voorbaat fout! Hans Smedema verwacht GEEN eerlijke rechtsgang en traineren van alles net zo lang tot hij is overleden! Te grote belangen hoge ambtenaren Justitie en Kroon!

Mr. A. (Bram) Moszkowicz stelt over de foute politierechter in pleidooi hoger beroep gerechtshof Arnhem o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Onderzoek motivering getuigen

Zie uitgebreide onderzoek Ellemieke Scheffer(1-9-2009) over motivering onderzoek en getuigen rwEMScheffer09

Welke criteria dient de strafrechter (in eerste aanleg en in hoger beroep) op grond van wetgeving en jurisprudentie te hanteren bij zijn beslissingen op getuigenverzoeken en verzoeken tot andere onderzoekshandelingen voorafgaande en tijdens de terechtzitting van de zijde van de verdediging, welke overwegingen dient de strafrechter bij deze beslissingen te betrekken en welke eisen worden aan de motivering van afwijzende beslissingen gesteld?

Cruciale conclusies onderzoek:

 1. De rechter kan sindsdien het verzoek alleen afwijzen wanneer hij van oordeel is dat “de verdachte door de weigering van zijn/haar verzoek redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad.”
 2. 4.2.2.1.2 Verdedigingscriterium(getuigen minimaal 10 dagen voor zitting genoemd): Specifiek met betrekking tot de motivering van een afwijzingsbeslissing van een getuigenverzoek dat getoetst wordt aan het verdedigingscriterium geldt, dat deze blijk moet geven van het feit dat afwijzing alleen mogelijk is, wanneer de punten waarover de verdachte de getuige wil ondervragen in redelijkheid niet van belang kunnen zijn voor het onderzoek dat de rechter moet doen met het oog op de door hem te nemen beslissingen, of dat redelijkerwijs moet worden uitgesloten dat de getuige iets over die punten zou kunnen of willen verklaren.  Wanneer het Hof haar oordeel slechts baseert op dat het zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de motieven, de voorgeschiedenis en de persoon van de verdachte en dat niet te verwachten is dat de verklaringen van bedoelde getuigen/deskundigen daaraan iets zouden kunnen toevoegen of afdoen, is dat naar het oordeel van de Hoge Raad een miskenning van de maatstaf van het verdedigingsbelang.  Wanneer in een getuigenverzoek niet wordt toegelicht waarover de opgegeven getuige zou kunnen verklaren en wanneer dit uit de stukken ook niet duidelijk wordt, dan kan de rechter volstaan met de vaststelling dat niet valt in te zien hoe de af te leggen verklaring voor enige te nemen beslissing van belang zou kunnen zijn.
 3. 4.2.2.1.3 Noodzaakcriterium(getuigen die later noodzakelijk blijken door voortschrijdend inzicht): Met betrekking tot de motivering van de afwijzing van getuigenverzoeken die getoetst worden aan het noodzaakcriterium geldt specifiek, dat zodra het verhandelde ter terechtzitting vanwege een verweer van de verdachte dan wel door de verdediging aan het verzoek ten grondslag gelegde argumenten daartoe aanleiding geeft, de Hoge Raad een uitgebreidere motivering vergt dan de formule van artikel 315 Sv. Dit is een redelijk open formulering, waarbij kennelijk aan de rechter overgelaten wordt te bepalen wanneer die aanleiding er is. Die aanleiding kan er bijvoorbeeld zijn wanneer de verdachte vraagt om uitoefening van zijn ondervragingsrecht door het horen van getuigen die nog niet eerder een verklaring hebben afgelegd en dit verzoek wordt afgewezen. De enkele overweging dat de rechter voldoende geïnformeerd is en dus de noodzaak niet aanwezig is, is dan onvoldoende.
 4. Uit de wet van 2004 blijkt dat (door de voorstellen van het Onderzoeksproject Strafvordering 2001) de visie van de wetgever op het hoger beroep is veranderd. Tot dusver omvatte het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep een geheel nieuwe behandeling. Nu wordt echter het hoger beroep gezien als een voortbouwing op de behandeling in eerste aanleg, waardoor de behandeling in hoger beroep zich toespitst op de geschilpunten (grieven) tussen de procespartijen . De regeling met betrekking tot het horen van getuigen in hoger beroep is als gevolg  van deze visiewijziging ook veranderd. Alleen wanneer de verdachte of zijn advocaat  uiterlijk binnen veertien dagen na het instellen van hoger beroep in een schriftuur waarin de grieven worden genoemd de getuigen opgeeft, is de maatstaf van het verdedigingsbelang aan de orde. Dit criterium is echter zelfs dan alleen van toepassing wanneer deze opgegeven getuigen niet eerder door de rechter-commissaris of door de rechter in eerste aanleg zijn gehoord. In alle overige gevallen is het noodzaakcriterium van toepassing. In 2007 wijst de Hoge Raad ter aanvulling op de huidige regelgeving een belangrijk arrest over de toepassing van het noodzaakcriterium in hoger beroep. De Hoge Raad merkt in deze uitspraak op dat onder omstandigheden bezwaarlijk van de verdachte zal kunnen worden gevergd dat hij een of meer getuigen of deskundigen reeds bij de appelschriftuur opgeeft. De Hoge Raad noemt een aantal voorbeelden van zulke omstandigheden:– bij de uitspraak in eerste aanleg is volstaan met een verkort vonnis en de aanvulling van dit vonnis met de bewijsmiddelen is nog niet binnen de termijn van veertien dagen beschikbaar, – de verdachte heeft (nog) geen rechtsbijstand en hem/haar kon niet worden verweten dat hij/zij niet op de hoogte was van de consequenties van het niet opgeven van getuigen en/of deskundigen, – het belang van het horen van getuigen en/of deskundigen is opgekomen door onvoorziene ontwikkelingen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de appelschriftuur. De Hoge Raad overweegt dat in dergelijke gevallen de eis van eerlijke procesvoering meebrengt dat de advocaat-generaal of het gerechtshof bij de toepassing van het noodzaakcriterium genoemde omstandigheden betrekt. De Hoge Raad overweegt voorts dat in die gevallen “de concrete toepassing van het noodzaakcriterium niet wezenlijk verschilt van de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang.” Bijzonder aan deze overweging is dat de Hoge Raad hier weliswaar het noodzaakcriterium toepast, maar daarbij opmerkt dat de toepassing van de maatstaf van het verdedigingsbelang in dit geval tot hetzelfde resultaat zou hebben geleid. In bepaalde gevallen liggen de uitkomsten van de twee toetsingscriteria kennelijk niet ver uit elkaar.

Vernietiging vonnis corrupte politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden

Motivatie corrupte Politierechter zitting 9-2-2009 zie PVPolZit9Feb2009

‘Ik heb kennis genomen van al de stukken in deze zaak. (gelogen(!) hufter, want niet van het zeer gedetailleerde pleidooi 63 pagina’s van 6-2-2009!) Ook heb ik kennis genomen van de inhoud van de website www.vechtentegenhetonbekende.nl (gelogen(!) hufter, want in misdrijven chronologisch zijn zeer veel controleerbare feiten genoemd)  en het door u geschreven boek. Ik heb geconstateerd dat u stelt dat er veel dingen in uw leven zijn gebeurd, waarvoor u een aantal mensen en ook de Staat der Nederlanden verantwoordelijk houdt. Ik stel vast dat u heel vergaande beschuldigingen uit, maar dat er behalve uw eigen ideeën hierover, geen enkel bewijs(gelogen(!) hufter, want alleen begin van aannemelijkheid is nodig)  is voor de juistheid van de beschuldigingen. (gelogen(!) hufter, want o.a. uroloog Smorenburg stelt schriftelijk dat er aan Hans Smedema geknoeid is! Jan de Vries stelt dat hij de vader is van een kind!)  Concrete zaken die de bewuste beschuldigingen zouden kunnen ondersteunen, heb ik niet aangetroffen.(gelogen(!) hufter, want er zijn vele tientallen concrete controleerbare zaken genoemd) Er is nog niet eens een begin van bewijs(gelogen(!) hufter, want begin aannemelijkheid is voldoende klootzak) van uw stellingen en beschuldigingen. U gelooft heilig in uw eigen gelijk. Als ik kijk naar de lijst met getuigen die u wilt horen, dan kan ik niet zeggen dat die mensen een bijdrage kunnen leveren aan uw zaak.(gelogen(!) hufter, want dat kan juist wel en is onvoldoende gemotiveerd volgens Hoge Raad)  Ik wijs uw verzoek om aanhouding en uw verzoek om getuigen te horen en een onderzoek te laten doen door de rechter-commissaris dan ook af.’ (in een eerlijk land zou je op staande voet ontslagen worden!) En deze schoft stelt dit allemaal zonder dat er een advocaat bij aanwezig was, waar Hans glashelder meerdere malen om verzocht, en terwijl Hans er veel te emotioneel bij betrokken was en zich dus zonder enige juridische kennis vrijwel niet kon verdedigen!

Mr. A. (Bram) Moszkowicz stelt in zijn pleidooi voor gerechtshof Arnhem o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

De zaak ligt heel simpel: OM stelt Hans is waanzinnig en publiceert wanen. Hans stelt het zijn feiten over verkrachtingen sinds 1972! Dat moet dus even vastgesteld, wat werd geweigerd!

 1. Gezien bovenstaande conclusies heeft rechtbank tijdens zitting 9-2-2009 opzettelijk onrechtmatig gehandeld door alle getuigen af te wijzen, geen advocaat toe te staan, geen uitstel te verlenen, en gevraagde DNA test die verkrachting vrouw Hans Smedema door Rieks P. met vaderschap jongste zoon had kunnen bewijzen, niet toe te staan!
 2. Bewijs hoeft helemaal niet vooraf geleverd te worden, er moet enkel een begin van aannemelijkheid zijn! En nog nooit op deze aarde is er een dergelijke hoeveelheid informatie vooraf verstrekt over een gruwelijke politieke samenzwering en dat zou nog steeds niet het begin van aannemelijkheid zijn?  PLeidooistrafzaakX  Getuigenstrafzaak (2) UitstelX bezwaarschriftsmedema210109-1 BIJLAGE BEZWAARSCHRIFT GERICHT TEGEN DE DAGVAARDING
 3. Op grond bovenstaande onzin van de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen heeft OM in samenwerking met rechtbank een 3 jaar de zaak kunnen traineren! Pure opzet om Koningin, Ministers, ambtenaren en familie voor vervolging te vrijwaren!
 4. Hoogstwaarschijnlijk zijn rechters en advocatuur gebonden aan een Hans Smedema en zijn vrouw volkomen onbekende geheim gehouden wet of speciale Koninklijke regeling, die normale eerlijke rechtsgang onnodig maakt en Hans Smedema opoffert tbv zogenaamde belangen voor zijn vrouw? Na haar hele leven verkracht te zijn, met kinderen daarvan en nog steeds jarenlang door een hel gaande? Onvoorstelbaar!
 5. Of omdat de naam van een gewetenloze en laffe Koningin die toch al onschendbaar is, zogenaamd nog meer beschermd moet worden?
 6. Het diverse malen door Hans Smedema aan Moszkowicz verzochte volledige transcript(letterlijke gesprokene) van de zitting 9-2-2009 wordt NIET verstrekt om bewijs van de corrupte gang van zaken te verbergen! Dat wijst op pure opzet om de fraude tijdens die zitting 9-2-2009 in opdracht Kroon(Koningin Beatrix) voor het Nederlandse volk te verbergen!

Motivering gerechtelijk vooronderzoek

 1. Gerechtelijk vooronderzoek is noodzakelijk omdat van Hans Smedema zonder opsporingsbevoegdheid niet kan worden verwacht dat hij zaken bewijst als via DNA test het vaderschap van Rieks P. van de jongste zoon van Hans Smedema en zijn vrouw! Dat kinderen niet van Hans zijn was al bekend sinds 1975 bij justitie! Ook dat hij onvruchtbaar was gemaakt!
 2. Dat bewijst dan tevens het cruciale feit dat de vrouw van Hans Smedema inderdaad ernstig ziek is omdat ze volgens haar nooit vreemd is gegaan en nooit is verkracht of misbruikt.
 3. OM heeft nagelaten om de stellingen van Hans Smedema voor de zitting 9-2-2009 rechtbank Leeuwarden te onderzoeken, wat het wel wettelijk verplicht was!
 4. Getuige Jan de Vries uit Leeuwarden als jarenlang collega klager Rieks P. moet bij dat onderzoek betrokken, en die kan verklaren dat hij zelf hoogstwaarschijnlijk de zoon is van de oudste zoon en middelste kind van Hans Smedema en zijn nog onwetende weerloze vrouw, en dat hoogstwaarschijnlijk Rieks P. de vader is van de jongste zoon op basis foto’s getoond aan Hans Smedema!
 5. Veel ernstiger is het feit dat op grond van een medische doofpot bewijzen worden vervalst, verborgen en gemanipuleerd in opdracht van Kroon met speciale Koninklijke goedkeuring, en waarbij hoogstwaarschijnlijk alle betrokkenen als verkrachters, familie, ambtenaren en meer, volledige vrijwaring van vervolging door justitie is verleend! De veroordeling van Hans Smedema en het lijden van hem en zijn nog argeloze weerloze vrouw, zijn daaraan blijkbaar ondergeschikt gemaakt. Dat moet in het onderzoek glashelder vastgesteld worden.
 6. Meer feiten vaststellen als gemeld aan Moszkowicz.

Motivering getuigen

 1. Indien nog niet vastgesteld tijdens gerechtelijk vooronderzoek moeten zoveel getuigen gehoord worden als nodig is om gerechtshof Arnhem te overtuigen dat hier sprake is van extreme omstandigheden die een beroep op het zelfverdediging en noodweer principe gerechtvaardigd maken. Aantal en wie is dus mede aan gerechtshof.
 2. Immers tot op heden is geen enkel onderzoek toegestaan in opdracht Kroon om alle bij de verkrachtingen en doofpot betrokkenen tegen vervolging te beschermen!
 3. Het criterium dat getuigen gebaseerd moeten zijn op het strafdossier gaat hier natuurlijk niet op. In het strafdossier wordt opzettelijk bewijs achter gehouden.
 4. Ook het criterium dat in Hoger Beroep de zaak voortgaat op zitting rechtbank, gaat hier niet op omdat die zitting onrechtmatig is geweest!
Later meer…
Hans Smedema, vluchteling voor heimelijke vervolging door Staat der Nederlanden, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.