Noodweer principe!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 07/09/2018 published 18/11/2011 by Hans Smedema

Noodweer principe als gevolg staatsterreur(!) politieke samenzwering verder uitgewerkt!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Het belangrijkste verweer van Hans Smedema(advocaat mr. A. (Bram) Moszkowicz) tijdens eerste regie(!) zitting Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem(12-12-2011, 15.30) tegen de beschuldigingen van smaad en laster door de verkrachters van mijn vrouw en medeplichtigen berust op het noodweer of zelfverdediging principe in combinatie met staatsterreur in de vorm van psychologische en/of mentale marteling, mishandeling en vernederen, door o.a. achterhouden tientallen bewijzen en cruciale informatie door Politie, OM en Justitie in opdracht Kroon, dus Koningin en Ministerraad! Dus een politiek proces!

OM schetst opzettelijk een vals beeld namelijk dat Hans Smedema wanen publiceert, terwijl de zaak precies andersom is. De klagers wegens smaad en laster zijn allen betrokken bij misdrijven en  liegen en bedriegen, en Hans spreekt juist de waarheid, maar OM weigert dat te onderzoeken in opdracht Kroon!

Een zg voortdurend misdrijf(constante aanranding of Dauerangriff) wat de tot op heden beroemde Franse Dreyfus-affaire, Fred Spijkers en Willem Oltmans ver overtreft! 

De huidige wetten houden geen rekening met het feit dat Politie, OM en Justitie in opdracht Kroon, dus met beroep op de staatsveiligheid en nationaal belang dat boven individueel belang gaat, in de huiveringwekkende ‘Hans-Smedema-Affaire’ of ‘Dutch Queengate’ omgekeerd aan hun normale doelstelling moesten werken door bewijzen van verkrachtingen te vervalsen, vernietigen of manipuleren. Zolang deze zware politieke doofpot in stand wordt gehouden door de Kroon enkel om de naam van het toch al onschendbare Koninklijk huis te beschermen, kan van een eerlijke rechtsgang nooit sprake zijn!

Deze Hoger Beroep casus bij Gerechtshof Arnhem zal dus volstrekt uniek in de wereldgeschiedenis worden. Mr. A. (Bram) Moszkowicz wacht daardoor een enorme uitdaging die veel ‘out-of-the-box’ denken zal vergen. Welke wetten zijn nog geldig hier als de vrouw van Hans haar hele leven heimelijk mocht worden verkracht en daarvan zelfs kinderen krijgen, terwijl Hans zelf heimelijk onvruchtbaar was gemaakt en dat toch cruciale feit niet mocht weten? Zie concept Appelschriftuur Hans zelf.

Cruciale punten:

 1. Politie en OM willen wel onderzoek en vervolging starten na aangifte op 26 april 2004 tegen o.a. klagers maar MOGEN niet na 5 maanden wachten op justitie in opdracht Kroon! 
 2. OM mocht stellingen Hans Smedema NIET onderzoeken in opdracht Kroon en bewijzen waaronder ca. 50 politiedossiers werden voor rechter achtergehouden, vernietigd of gemanipuleerd!
 3. Tijdens zitting politierechter rechtbank Leeuwarden 9-2-2009 werd Hans opzettelijk(!) ieder verweer wederrechtelijk onmogelijk gemaakt!
 4. Dus heeft er GEEN eerlijke onafhankelijke rechtsgang plaatsgevonden op 9-2-2009!
 5. Hoger beroep gerechtshof moet de zaak terugverwijzen rechtbank, tenzij Hans direct al in het gelijk gesteld wordt!
 6. Maar Hof eist dat Hans, slachtoffer van het misdrijf van de eeuw, zonder eerst middels een doodsimpel dna-testje de feiten vast te stellen, door psychiaters wordt onderzocht. Feitelijk dus al bij voorbaat partijdig en niet onafhankelijk!
 7. Hans beroept zich op noodweer en zelfverdedigingsprincipe! Recht hoeft NOOIT voor onrecht te wijken!
 8. Sinds maart 2000 is er door de doofpot en samenzwering tegen hem en zijn vrouw, sprake van ernstige secundaire victimisatie!

Prof. Wagenaar stelde daarover zie 2.7 Wagenaar over slapende rechters: ‘Het probleem (in deze passage) is natuurlijk dat het geschil in de rechtszaal wel degelijk gaat over wat er echt gebeurd is: volgens de verdediging is dat vaak wat anders dan wat het OM beweert. In dat geval moet de rechter zich niet beperken tot het bewijs van de tenlastelegging, want dat zijn doorgaans alleen maar verificaties. De rechter moet ook kijken naar bewijs voor het scenario van de verdediging, dat mogelijk een falsificatie van de tenlastelegging bevat. En dit moet de rechter niet alleen doen als de verdediging ermee aan komt dragen: de rechter moet dat altijd doen; het moet zijn fundamentele habitus zijn; hij moet veel meer geïnteresseerd zijn in de falsificatiepogingen die de officier achterwege heeft gelaten dan in de verificaties die zo gewillig worden aangedragen.

‘Bij waarheidsvinding gaat het om het vinden van de best mogelijke hypothese over de waarheid en niets minder. Waar het vaak aan schort is het bewustzijn bij de Nederlandse strafrechter dat hij zelf verantwoordelijk is voor het onderzoek op grond waarvan de hypothesen worden getoetst.’

‘Als het OM en de verdediging niet voldoende informatie aandragen moet de rechter er zelf voor zorgen dat die informatie ter tafel komt; door het onderzoek ter zitting, of door een tussenvonnis waarin verder onderzoek wordt opgedragen aan de rechter-commissaris RC.’

Hier een samenvatting van de feiten waar Hans Smedema op het moment dat hij besloot om volledige namen te gaan gebruiken om zijn vijanden te dwingen tot juridische acties en de doofpot daarmee open te blazen, mee bekend was geworden. Een simpel onderzoekje door een AG in opdracht rechters kan dat al vaststellen, maar dat zal zeker NIET toegestaan worden om onze gewetenloze en laffe Koningin Beatrix en Ministers te beschermen voor negatieve publicaties, of omdat er in de valse documenten iets is neergezet wat eerst moet worden herroepen! Wat kafkaësk weer NIET kan zonder te weten wat dat dan wel zou moeten zijn!

Dus… ‘Vechten tegen het onbekende!’

Bekende feiten mbt publiceren volledige namen:

 

 1. De vrouw van Hans Smedema blijkt al sinds 1972 te lijden aan een dubbele of extra gemakkelijk oproepbare emotionele persoonlijkheid! Ze kan zich in die emotionele persoonlijkheid niet verdedigen tegen verkrachtingen en/of misbruik, en dus ook nooit achteraf aangifte doen. Ze is nog steeds weerloos en afhankelijk van naasten voor bescherming, wat Hans haar niet meer kan geven door het bedrog, waardoor ze foutief aanneemt veilig te zijn! Een nog steeds voortdurend misdrijf en gevaar voor aanranding en verkrachting! Aids vormt daarbij een groot en dodelijk risico!
 2. Ze is dus afhankelijk van hulp van naasten die het wel opmerken en voor haar aangifte doen en medische hulp zoeken. In dit geval uitsluitend haar echtgenoot Hans Smedema, omdat uit zijn onderzoek Hans is gebleken dat haar en zijn familie, net als betrokken medici en justitie, haar sinds 1973 bedriegen en valselijk voorhouden dat ze niet ziek is! Dit als gevolg van een foutieve Koninklijk goedgekeurde medische doofpot.
 3. Politie, OM en justitie mogen ondanks hun wens om dat wel(!) te doen sinds 1973 geen onderzoek uitvoeren in opdracht Kroon als direct gevolg van die medische doofpot. Overheidsingrijpen is daarmee volledig buitenspel gezet. Maar liefst 51 politie/OM dossiers worden voor Hans Smedema en zijn vrouw, maar ook voor rechters verborgen gehouden. Tenzij die dat wel weten, maar op grond van geheime regels/wetten dat tijdens de zittingen voor het Nederlandse volk verborgen mogen of moeten houden. Zie 1.2 Misdrijven chronologisch
 4. Hans Smedema werd sinds maart 2000 en nog ernstiger 2004 de hulp van advocaten, en andere organisaties opzettelijk en blijkbaar met hoge juridische kracht ontzegd in opdracht van een geheime zich verbergende organisatie. Door Hans ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ KCOM genoemd. Hans werd daardoor in een totaal cordon sanitair gedrongen, wat andere mogelijkheden uitsloot. Zie 1.3 Zware politieke samenzwering
 5. Hans wist inmiddels dat alle bewijzen zoals DNA/Vaderschapstesten, MRI scan, onvruchtbaar zijn sinds 1972, litteken daarvan, 30 pagina’s groot document over de casus van Amerikaan Al Rust die de casus van Hans Smedema bewijst, vervalst, gemanipuleerd, vernietigd of verborgen werden door justitie/KCOM zelf! Dus justitie werkte omgekeerd aan hun normale doelstelling. Iets waar het Nederlandse volk niet van op de hoogte is en blijkbaar mag zijn.
 6. Geen enkele verkrachter of medeplichtige is ooit vervolgd, al gestart onderzoek OM Leeuwarden via kroongetuige mr. Ruud Rosingh in januari 1991 zelfs stopgezet, wat nu achteraf nog bewijs leveren onmogelijk heeft gemaakt! Onmiddellijke vervolging had bijvoorbeeld alle klagers, op Elise B. na, als verkrachter of medeplichtig daaraan, of toestaan van mishandeling en verkrachting van weerloze ontoerekeningsvatbare slachtoffers, eenvoudig kunnen bewijzen. Dat mag nu niet meer van Hans Smedema als slachtoffer gevraagd worden. DNA/Vaderschaptest Rieks P. kan eenvoudig vastgesteld worden via onderzoekje AG, net als alle drie kinderen niet van Hans.
 7. Hans wordt iedere informatie over het hoe, waarom en wat precies heeft plaatsgevonden kafkaësk opzettelijk onthouden binnen een heimelijk cordon sanitair.
 8. Hans werd wel toegestaan om aangifte te doen(maar gewetenloos zonder proces-verbaal) tegen hun vijanden, verkrachters en medeplichtigen, maar vijf maanden later werd ieder onderzoek geweigerd door Kroon-Onderraad/Ministerraad/Koningin, terwijl de verkrachters en medeplichtigen dat wel mochten doen! Wat een pure vorm van discriminatie, misleiding, marteling en/of mishandeling is. Betrokkenheid Koningin maakte deze zaak volstrekt onnodig en op valse gezochte gronden ‘staatsveiligheid’ en ‘nationaal belang’.
 9. Hans Smedema maakte op 26 april 2004 melding tegen zeden rechercheur Haye Bruinsma van o.a. psychologische marteling en mishandeling, wat volgens de Convention Against Torture direct tot het instellen van een onderzoek had moeten leiden. Dat is NIET gebeurd in opdracht Kroon!
 10. Welke wetten gezien bovenstaande voor hem en zijn vrouw nog wel gelden en welke dan blijkbaar heimelijk niet, kon hij zonder enige juridische hulp als gevolg cordon sanitair en verbod hulp advocaten niet meer achterhalen.
 11. Hans wist dat hun beider leven werd gecontroleerd door zijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1972 tot ca. 2003, daarna zwager Tjitte de Jong uit Norg in samenwerking met justitie en een geheime dienst.
 12. Hans wist dat hun drie kinderen en haar zes zwangerschappen, niet van hem waren, terwijl zijn vrouw nog steeds denkt nooit vreemd te zijn gegaan en nooit is misbruikt of verkracht. Wat haar weerloos maakt en haar tegen  hem als echtgenoot opzet.
 13. Hans wist dat hij op 14 januari 2004 volledig arbeidsongeschikt was geworden, en moest leven van een veel lagere uitkering, terwijl dat bij openheid en bekentenissen helemaal niet nodig was geweest.
 14. Hans wist dat zijn vrouw opzettelijk en valselijk werd voorgehouden dat haar man zogenaamd ‘gek’ was geworden en al zijn stellingen op wanen berusten. Normaal samenleven werd daardoor onmogelijk gemaakt. Dit alles heeft geresulteerd in het per 1 juni 2008 vluchten naar Spanje om van daaruit zijn gevecht tegen een zich laf verbergende vijand(Nederlandse staat) voort te zetten.
 15. Zijn vrouw ging intussen door het bedrog gewoon om met degenen die haar juist gruwelijk hadden bedrogen, aangerand, mishandeld en misbruikt of verkracht, wat voor Hans onmogelijk was geworden. Een voortdurende marteling voor Hans Smedema.
 16. Hans wist dat geen enkele politicus, minister, Koningin, familie, medicus, of beambte met hem wou praten over deze zaak, wat andere middelen tot een oplossing onmogelijk maakten. MP Balkenende weigerde ieder contact in een later stadium.
 17. Hans wist dat deze zaak bewijst dat nog zeer omstreden hervonden herinneringen na 28 jaar wel degelijk mogelijk zijn. Cruciale informatie van wereldwijd groot maatschappelijk belang.
 18. Tevens dat een gemakkelijk oproepbare emotionele persoonlijkheid wel degelijk mogelijk is. Bovendien dat daardoor een vrouw haar hele leven verkracht en misbruikt kan worden, zonder dat zelf te beseffen! Dat zijn cruciale uiterst belangrijke medische gegevens die wereldwijd van groot maatschappelijk belang zijn.
 19. Het cruciale feit dat Politie, OM en Justitie in Nederland in opdracht Koningin/Kroon verkrachtingen verborgen hielden voor de slachtoffers met selectieve amnesie daarvoor, is een gegeven dat van groot maatschappelijk belang is voor zowel Nederland, als daarbuiten.
 20. Hans Smedema moest sinds april 2000 als ‘geestelijk zwaar gestoord’ door het leven, terwijl hij eind 2003 wist dat het op fraude en bedrog berust.
 21. Psychiater Koopman GGZ Drachten ging zover dat hij Hans Smedema heeft gedreigd met gedwongen opname in psychiatrische inrichting!
 22. Alleen al zijn directe financiële inkomensschade bedraagt ca. 100.000 euro per jaar sinds 2004. Totale schade beloopt miljoenen.
 23. Hij heeft nooit hulp gehad of met iemand over deze zaak kunnen spreken.
 24. Hans wist van Amerikaan Al Rust, militaire CIA, dat dit uitsluitend op Ministerieel niveau opgelost kon worden, en dat Koningin betrokken was. En uit eigen ervaring dat Minister Veerman via zijn zakenrelatie ir. Klaas Keestra van de NOM, informatie had ingewonnen op 12 augustus 2004 vlak voordat ieder onderzoek naar aanleiding van zijn aangifte op 26 april 2004 en doorzenden officier Justitie mevr. van Duynhoven na maanden wachten op goedkeuring justitie(!), werd verboden. Dus dat Ministerraad moest besluiten over zijn zaak!
 25. Klagers hadden door eenvoudig de waarheid schriftelijk mee te delen, kunnen voorkomen dat hun namen uiteindelijk wel genoemd moesten worden. Immers het laten voortbestaan van deze doofpot was voor zowel Hans Smedema als zijn vrouw een voortdurend misdrijf(Dauerangriff) van marteling/mishandeling en onacceptabel. Met hun schriftelijke verklaringen had alles eenvoudig bewezen kunnen worden en al in 2000 geregeld en opgelost. Publicatie was dan niet nodig geweest.
 26. Er is sprake van ernstige secundaire victimisatie voor zowel Hans als zijn nog steeds argeloze en weerloze vrouw!

 Alleen een  onderzoek vooraf door een AG of RC met voldoende bevoegdheden om zaken Kroon & KCOM in te zien, kan de feiten eenvoudig en goed vaststellen. Vermoedelijk is zelfs een parlementair onderzoek nodig. Dat zal ook de eis zijn!

Cruciale mogelijke getuigen doofpot Kroon

 1. Oud Minister President JanPeter Balkenende die op de hoogte bleek van deze doofpot en ‘hoopte dat partijen er samen uitkwamen!’
 2. Mr. W.R. Ruud Rosingh in 1991 waarnemend hoofd officier Justitie Leeuwarden. die door College PG werd gedwongen te stoppen met het onderzoke naar de verkrachting door 2 mannen van de vrouw van Hans Smedema.
 3. Zeden rechercheur Voshol Politie Leeuwarden die bij dat al gestarte onderzoek betrokken was en constateerde dat die files later tijdens aangifte Hans Smedema ontbraken, maar er wel wel hadden moeten zijn!
 4. Zeden rechercheur Haye Bruinsma Politie Drachten die kan getuigen dat pas vijf maanden (na aangifte Hans Smedema op 26 april 2004) wachten op goedkeuring justitie, hem het doen van onderzoek werd verboden!
 5. Godfather Mr. Johan Smedema uit Gennep als oud leider familie-maffia naar ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ KCOM.
 6. Godfather Zwager Tjitte de Jong uit Norg als huidige leider familie-maffia naar KCOM.
 7. Donner, Hirsch Ballin, Lubbers indien nog nodig.
 8. Klager Elise B. uit Uden die als klokkenluider verklaarde dat Min. Justitie betrokken was bij zware politieke doofpot, samen met geheime dienst!
 9. Prof.dr. Onno van der Hart die als psycholoog Hans een voor de doofpot op medische gronden cruciaal document afperste na zwaar drogeren met veel getuigen GGZ Zwolle, incl. aangifte!
Tot op heden werd iedere verdediging verboden en Hans verwacht iets dergelijks weer! Men zal eerst bewijs vragen van wat zal worden verklaard en dan pas getuigen toestaan, wat hier onmogelijk is gezien doofpot Kroon/staat zelf! Men zal ook foutief aansluiting zoeken bij strafdossier wat hier niet mag omdat daar opzettelijk alle zaken ter verdediging uit zijn gehouden in opdracht Kroon/staat! Hoeveel getuigen moeten worden opgeroepen ligt aan de rechters zelf! Hoeveel is nodig om hun te overtuigen van bestaan doofpot staat?

Cruciale getuigen kinderen niet van Hans als gevolg verkrachtingen in combinatie doofpot Kroon

 1. Jan de Vries uit Leeuwarden, oud collega Rieks P., volgens hem zelf vader oudste zoon, die verklaarde dat Rieks de vermoedelijke vader jongste zoon Hans zou zijn.
 2. Weer klager en klokkenluider Elise B. uit Uden die verklaarde dat de drie kinderen niet van Hans waren volgens hun files bij Makelaardij mr. Smedema Gennep.
 3. Amerikaan Al Rust en zijn schriftelijke verklaring aan Hans gezonden van ca. 30 pagina’s die door Justitie zelf werd gestolen en nu voor rechters wordt achtergehouden! In Nederlandse files stond dat drie kinderen niet van Hans waren.
 4. Alle hierboven al genoemde getuigen en vele andere mogelijk. Tientallen!
 5. Alle klagers zullen/kunnen worden gehoord.

Conclusie

Er is sprake van een ethisch gezien duidelijke uitgelokte(!) psychische overmacht situatie en zelfverdediging bij een zogenaamd voortdurende aanranding(Dauerangriff) sinds 1972. Het zelf leveren van bewijs werd Hans opzettelijk onmogelijk gemaakt door pure staatsterreur! Hoewel alles bekend is binnen Ministerie van Justitie. De rechten van de mens worden geschonden. Covenant Against Torture ook geschonden, en Covenant in Civil and Political Rights ook. Van Hans Smedema kan NOOIT verwacht worden dat hij zaken bewijst die door politie, OM en Justitie zelf in opdracht Kroon juist worden verborgen, vernietigd en gemanipuleerd!

Normale strenge criteria voor horen getuigen in doodsimpele procedures gelden vanzelfsprekend niet meer, zodra de staat zelf die bewijzen opzettelijk uit strafdossier houdt. 

Hans Smedema stelt zich op het ethische standpunt dat hij NIET hoeft te bewijzen wat al bekend is binnen Ministerie van Justitie,  maar in opdracht Kroon met vals beroep op de staatsveiligheid en nationaal belang wordt verborgen gehouden.

Door hem onschuldig toch als ‘geestelijk gestoord’ neer te zetten is er sprake van ernstige secundaire victimisatie voor zowel Hans als zijn nog argeloze en weerloze vrouw!

Zie Posts Human Rights Violations  Human Rights Violations 2  No justification for torture

Maar enkel vrijspraak van schuld of strafbaar feit is onvoldoende voor een oplossing van dit voortdurende misdrijf tegen Hans Smedema en zijn vrouw. Een onderzoek door de AG moet de valse en frauduleuze reden van deze medische doofpot en samenzwering zichtbaar maken en deze stopzetten.

Immers anders blijft Hans Smedema gedwongen om door te gaan met zijn huidige handelwijze. De Kroon moet gedwongen worden om met de doofpot te stoppen en alle documenten aan Hans Smedema ter beschikking te stellen voor publicatie.

Noodweer of noodweerexces

 Noodweer is als volgt omschreven in artikel 41, lid 1, Wetboek van Strafrecht: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.” Bij noodweer gaat het dikwijls om zelfverdediging. Een zogeheten pre-emptive strike behoort tot de mogelijkheden; je hoeft niet te wachten totdat je daadwerkelijk aangerand wordt. Met eerbaarheid wordt niet bedoeld de goede naam, de persoonlijke eer of de eer van de familie, maar de seksuele integriteit.

 1. Hans Smedema heeft de plicht om het lijf van zijn vrouw te beschermen tegen voortdurende aanranding en verkrachtingen(Dauerangriff). Bewezen is/kan dat ze sinds 1972 vele malen is aangerand en verkracht. Dat feit is bij justitie bekend. Hij kan haar niet tijdens een aanranding of verkrachting beschermen, ze kan dat zelf ook niet omdat ze geen therapie kan krijgen zonder kennis van haar verborgen gehouden ernstige ziekte ‘dissociatieve amnesie’. Feitelijk een gemakkelijk oproepbare extra emotionele persoonlijkheid!
 2. Zijn aangifte en melding van marteling op 26 april 2004 Politie Drachten werd genegeerd en tegen de vereisten in de Convention Against Torture CAT is geen onderzoek ingesteld!
 3. Dus is hij gedwongen om de vijanden die deze situatie in stand wensen te houden ‘pre emtive’ aan te pakken. Zijn enige geweldloze wapen is publicatie van alle misstanden in de hoop op hulp, of juridische gevechten die wellicht tot een oplossing kunnen leiden.
 4. Het is proportioneel want geweldloos, en er stonden geen andere mogelijkheden meer open, waardoor aan beide eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldaan is.
 5. Er is sprake van zeer ernstige secundaire victimisatie door de weigering van vervolging daders en door het als dader(discriminatie) neerzetten van Hans in een strafproces!
 6. Recht hoeft nooit voor onrecht te wijken!

Dus is Hans Smedema niet strafbaar!

Ontbreken materiële wederrechtelijkheid (ongeschreven)

 Deze grond houdt in dat wanneer iemand een strafbaar feit pleegt, maar door het feit te plegen een onderliggende rechtsgoed van een strafbepaling wordt bereikt, iemand niet strafbaar kan worden gesteld. Enkel wanneer een redelijk middel is gehanteerd tot het dienen van een redelijk doel, waarbij het doel een evident voordeel voor de rechtsorde betekent en waarbij het middel onmisbaar en niet vervangbaar is door een ander middel, zou hiertoe kunnen worden gekomen. 

Door het publiceren van het ernstige onrecht Hans Smedema en vooral zijn vrouw aangedaan, zocht Hans een hoger doel namelijk het voorkomen van geweld, aanranding en verkrachting van zijn vrouw, naast het openbreken van een doofpot affaire waar het Nederlandse volk recht op heeft om van op de hoogte gesteld te worden, van groot maatschappelijk belang is(kwaadaardige Koningin!), en daarbij zijn eigen en van zijn vrouw voortdurende marteling(Violation CAT) zou kunnen stoppen. Omdat advocaten en andere organisaties hulp aan Hans werd verboden, en Hans kafkaësk iedere informatie werd onthouden, bleef hem geen andere mogelijkheid open.

Dus vrijspraak van een strafbaar feit!

Niet strafbaar of Schulduitsluitingsgrond: Overmacht, of psychische overmacht

De schulduitsluitingvariant van overmacht is psychische overmacht, zoals vastgelegd in artikel 40 WvSr: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.” Van psychische overmacht is sprake bij een van buiten komende drang waaraan de verdachte redelijkerwijs geen weerstand kan en ook niet behoeft te bieden.

Er is sprake van een van buiten komen drang, namelijk:

 1. dreiging met gedwongen opname in een psychiatrische inrichting door psychiater Koopman GGZ Drachten,
 2. door de omgeving valselijk en opzettelijk als ‘geestelijk gestoord’ neergezet worden,
 3. vervalsen, manipuleren, verbergen en manipuleren van bewijzen die hem gezond zouden hebben verklaard,
 4. Hans had de maatschappelijke plicht om zijn vrouw te beschermen en medisch te laten genezen, dus overmacht.
 5. De marteling(violation CAT) van Hans Smedema en zijn vrouw(Dauerangriff sinds 1972) moest direct stopgezet worden.

Dus zowel niet strafbaar, als niet schuldig.

 Afwezigheid Van Alle Schuld (AVAS)

AVAS heeft sindsdien een ontwikkeling doorgemaakt en valt thans uiteen in drie varianten:

 1. De feitelijke dwaling. De persoon dwaalde omdat hij afging op misleidende informatie van anderen waar hij redelijkerwijs op mocht vertrouwen. Iemand kan ook verontschuldigbaar dwalen ten aanzien van zijn inschatting omtrent de noodweer- of noodtoestandsituatie, de zogeheten ‘putatieve strafuitsluitingsgronden’.
 2. De rechtsdwaling. Verschoonbaar dwalen ten aanzien van het recht. Iemand vertrouwde met zijn handelswijze op het deskundige advies van een gezaghebbende instantie of persoon, doch hij was onjuist voorgelicht en overtrad de wet of een wettelijke voorschrift.
 3. Verontschuldigbare onmacht. Een persoon is in een verontschuldigbare onmachtige toestand geraakt en in die hoedanigheid een delict gepleegd.

Er is sprake van verontschuldigbaar dwalen ten aanzien van inschatting noodweer omtrent de noodweer- of noodtoestandsituatie, de zogeheten ‘putatieve strafuitsluitingsgronden.

Er waren immers geen andere mogelijkheden meer over. Hans was volkomen vast gezet, werd samen met zijn vrouw gemarteld sinds 1972(Dauerangriff), en iedere hulp en elk juridisch advies werd hem opzettelijk onthouden.

Feitelijk ook een verontschuldigbare onmacht situatie, omdat zelfs advocaten hem niet mochten bijstaan!

Dus afwezigheid van alle schuld.

Art. 261 lid 3 Zelfverdediging & Algemeen belang

 1.  Er is sprake van zelfverdediging tijdens een Dauerangriff sinds 1972 in combinatie met staatsterreur, en algemeen belang(kwaadaardige Koningin!) vereist publicatie met hoger doel zoals boven al aangegeven.
Dus niet strafbaar.

Uitlokking

 1.  Hans werd sinds maart 2000 onschuldig als ‘geestelijk gestoord’ neergezet, terwijl men wist dat het niet het geval was.
 2. Hans werd iedere juridische  en andere hulp opzettelijk onthouden tijdens een Dauerangriff, dus overmacht.
 3. Hans werden alle juridische en justitionele, voor normale burgers wel aanwezige mogelijkheden, zoals onderzoek en vervolgen verkrachters en medeplichtigen, op heimelijke verborgen gehouden gronden in opdracht Kroon, dus Koningin en Ministerraad, ontzegd.
 4. Alle bewijzen werden zichtbaar voor Hans Smedema vervalst, verborgen of gemanipuleerd.
 5. Zijn vrouw werd bedrogen, haar ziekte voor haar verborgen gehouden en tegen haar echtgenoot Hans opgezet.
 6. Klagers logen en/of verborgen de waarheid.
 7. Er waren geen andere mogelijkheden meer.
Dus niet strafbaar.

Cruciale cassatie-punten voor opstellen Appelschriftuur

 1. Nu al moet rekening gehouden worden met Cassatie tegen een negatief vonnis, of Europees Hof Rechten Mens. Dus bovenstaande punten moeten zeer zuiver neergezet worden en voorhanden bewijzen duidelijk omschreven of als niet bestreden! Veel wordt namelijk helemaal niet bestreden! Bijvoorbeeld ontkent mr. Johan Smedema mijn beschuldigingen niet! Ook Prof.dr. Onno van der Hart ontkent mijn beschuldigingen niet, want hij doet geen aangifte voor smaad en laster tegen mijn beschuldigingen op mijn Blog hanssmedema.eu.
 2. Alle documenten van belang moeten opgenomen zijn, volgens Audrey Wolffs destijds. Ivm weigeren dan wel verbod onderzoek van meerdere aangiftes!
 3. Het document van 6 februari 2009 van 63 pagina’s wordt alleen even licht genoemd in PV zitting, maar is nooit behandeld. Zaak zou eerst terug naar rechtbank moeten. Bij winst hoeft dat wellicht niet!
 4. Het openbreken van de doofpot is het cruciale doel, niet enkel onschuldig worden verklaard. Dat kan andere strategie dan normaal vergen!
 5. Normaal bestaan strenge criteria mbt eerst voldoende aannemelijk maken voor horen getuigen, maar dat is in normale simpele zaken. Hier is sprake van de meest complexe zaak ooit in Nederland en ver daarbuiten, waarbij Staat en Kroon met beroep op de staatsveiligheid juist alle bewijzen verbergen, vernietigen, vervalsen of manipuleren! Zelfs WOB en CAT is sluw buiten werking gezet. Dus gelden heel andere criteria! Dat zal hoogstwaarschijnlijk in cassatie moeten worden bepaald.
 6. Gezien de overweldigende hoeveelheid controleerbare gegevens die Hans in productie 3 – Misdrijven chronologisch en Zware politieke samenzwering noemt, naast een schriftelijke verklaring in zijn autobiografie van meer dan 1000 pagina’s, samen met de ruim 200 pagina’s producties die zijn vele pogingen tot aangifte en onderzoek gedetailleerd aangeven, de vele eerste klas getuigen, waaronder drie rechters uit procedure 337/87 Leeuwarden(Holz, van der Meer, van der Vinne), een hoofd officier van justitie Leeuwarden mr. W.R. (Ruud) Rosingh, en werknemer justitie Elise B. uit Uden belast met de doofpot, zullen de rechters een simpel onderzoek door de AG vooraf naar bestaan doofpot moeten toestaan. Weigert men dat dan is opnieuw sprake van fraude tijdens een rechtszitting in Nederland, dus cassatie middel.
 7. Cruciaal is het feit dat in procedure 337/87 rechters op de hoogte waren van de doofpot en achter de rug van Hans Smedema met zijn advocaat(ambtenarenrecht) gesproken hebben, ook tijdens zitting politierechter zijn daar duidelijke aanwijzingen voor. Maar enkel te bewijzen door letterlijk transcript, wat niet wordt verstrekt. Moszkowicz weigert tot op heden dit op te vragen. Dus zullen ook tijdens Hoger Beroep zitting Gerechtshof Arnhem (regiezitting 12-12-2011) de rechters heimelijk op de hoogte zijn! Maar voor Hans Smedema en het gehele Nederlandse volk, worden de cruciale gegevens daarover verborgen gehouden. Dat is ook een cassatie middel.
 8. Deze hele zaak is een Violation Convention Against Torture CAT omdat een onderzoek naar de marteling van Hans Smedema en zijn vrouw in opdracht Kroon werd verboden! Dat moet een zwaar cassatie middel worden.
 9. Hans Smedema hoeft niet te bewijzen wat al bij Ministerie van Justitie bekend is, maar in opdracht Kroon verborgen gehouden wordt.

Tot zover wat gedachten over het te voeren verweer.

Hans Smedema zal op 12-12-2011 bij de regiezitting 15.30 gerechtshof Arnhem aanwezig zijn. Hij vliegt op 7 december naar Nederland en is in Drachten.

Hans Smedema, vluchteling voor vervolging door Nederlandse staat, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.