Alle getuigen geweigerd!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Alle getuigen door mr. A. (Bram) Moszkowicz ter verdediging opgeroepen, werden partijdig geweigerd door Gerechtshof Arnhem!

Ongelofelijk en bizar is het feit dat alle 12(!) voor de verdediging door mr. A. (Bram) Moszkowicz opgeroepen getuigen door gerechtshof Arnhem in eerste instantie al geweigerd zijn! Uitsluitend de vanzelfsprekend(!) partijdige aanklagers zijn gehoord die allen valse vooraf op elkaar afgestemde verklaringen hebben afgelegd!

Hier het Tussenarrest en Proces Verbaal Regiezitting Arnhem:

 

 

 

Volgens art. 6 EVRM(Europees Hof Rechten Mens) is ook horen getuigen a decharge natuurlijk wel vereist voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang:

3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

Wel mogen wellicht nog getuigen ter zitting worden opgevraagd en wellicht nog later gehoord, maar dat komt neer op het door mij als slachtoffer(!) doen van onderzoek in de samenzwering van de eeuw, waarbij de staat zelf bewijzen mag vernietigen en manipuleren met speciale heimelijke(criminele/kwaadaardige) Koninklijke goedkeuring! Zonder opsporingsbevoegdheid, geen enkel onderzoek corrupt OM en zonder recht op het laten uitvoeren van een doodsimpel dna testje! Ook een later door Moszkowicz gedaan verzoek aan de AG Pastoor, voor onder ede horen klagers wegens meineed, en horen andere 12 getuigen met dna test Rieks P. en kinderen algemeen, werd direct partijdig ZONDER enige motivatie geweigerd! Bewijs doofpot en samenzwering dus!

Hier de oproeping voor 19 november a.s 9.30 uur in Arnhem! Het PV is ook al partijdig opgesteld en wekt opzettelijk een foutief warrig(geestelijk gestoorde) beeld wat totaal niet klopt met wat er daadwerkelijk is uitgesproken! Op te vragen transcript regiezitting zal nooit verstrekt worden! Ik weigerde iedere medewerking, dus niet ‘er niet voor voelen!’ Opzettelijk manipuleren proces verbaal! Dat het om Minister Veerman gaat wordt ook al weer opzettelijk weggelaten om hem buiten beeld te houden! Rechters werken dus mee aan de samenzwering tegen Hans Smedema!

Merk op dat de Advocaat Generaal heel sluw en corrupt iedere verdediging weigert! Ze weigert getuigen en dna test omdat zogenaamd(!) de noodzaak niet is gebleken! Zonder enige motivatie(!) geaccepteerd door de al even corrupte rechters van het Hof in Arnhem! Terwijl de AG ook de belangen van de verdediging hoort te bewaken! Ze werkt dus openlijk mee aan deze doofpot, net als eerder Officier Justitie Petra Hoekstra Leeuwarden en politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden. Men is duidelijk bezig om Hans Smedema als ‘geestelijk gestoord’ neer te zetten om vervolgens sluw GEEN getuigen te horen en die daarmee niet aan eventuele vervolging bloot te stellen bij meineed in het nadeel van verdachte!

Zie ook Post Verhoren Hoger Beroep!

Daarmee is iedere kans op een eerlijke rechtsgang binnen Nederland onmogelijk gemaakt, waarvoor Hans Smedema mr. A. Moszkowicz vooraf al meerdere keren heeft gewaarschuwd! Als de staat zelf bewijzen achterhoud en zelfs vernietigd op Koninklijk bevel, dan kan van een eerlijke rechtsgang nooit sprake zijn! De komende zitting op 19 november 2012 is daarmee een farce en schijnvertoning. Een politieke samenzwering om het Koninklijk huis voor uitkomen van criminele acties te beschermen en waaraan dus blijkbaar het gerechtshof Arnhem in hoger beroep gewoon aan mee meent te kunnen werken. Dus is van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van dat gerechtshof GEEN sprake. Ze zouden dus als geheel gewraakt moeten worden, maar Hans laat de strategie aan Moszkowicz over! Soms is het beter eerst te zwijgen en pas later vanuit het buitenland via Hof Rechten Mens Straatsburg bijvoorbeeld in actie te komen! In ieder geval zal Hans weigeren om aan deze farce en schijnvertoning deel te nemen en zich nauwelijks nog verdedigen, slechts verwijzen naar zijn stukken en wat bij justitie gewoon heimelijk(!) al bekend is. Ook weigeren als een 17e foutief en frauduleus psychiatrisch rapport wordt afgedwongen zonder dat eerst de feiten worden vastgesteld! Gesprek bij Moszkowicz over te voeren strategie heeft op donderdag 8 en 15 november 2012  (voor volgende zitting op 19 november 2012, 9.30) plaatsgevonden!

Hier wat de Hoge Raad stelt over horen getuigen en motivering:

Wanneer het Hof haar oordeel slechts baseert op dat het zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de motieven, de voorgeschiedenis en de persoon van de verdachte en dat niet te verwachten is dat de verklaringen van bedoelde getuigen/deskundigen daaraan iets zouden kunnen toevoegen of afdoen, is dat naar het oordeel van de Hoge Raad een miskenning van de maatstaf van het verdedigingsbelang.

Zie ook Post Motivering onderzoek & getuigen  wat gedetailleerd uitleg geeft over de plichten van de rechters die hier al direct partijdig geschonden worden en blijkbaar geschonden mogen(!) worden!

Ook een door Hans Smedema verzocht doodsimpel DNA/vaderschap testje om te bewijzen dat zijn drie kinderen helemaal niet van hem zijn zoals zijn argeloze vrouw nog steeds vals wordt voorgehouden, maar van drie verschillende bekende verkrachters, en dus zijn stellingen over deze (Koninklijke) samenzwering en de ziekte/dissociatie van zijn vrouw juist, werd in eerste instantie geweigerd! Partijdige OM weigert iedere verdediging van slachtoffer Hans Smedema die hier opzettelijk en corrupt nota bene als dader wordt neergezet! Het OM kan op grond hiervan al niet ontvankelijk verklaard worden! Namelijk de al bekende verkrachters en vaders van onze drie kinderen, Jan van Beek uit Utrecht, Jan de Vries uit Leeuwarden, verkrachter en aanklager Rieks P. uit Roden en ongeboren vrucht van verkrachter en aanklager Jaap Duijs uit Drachten.

In overleg is besloten dat mr. A. Comans tijdens de zitting 19 november aanwezig zal zijn. We zullen ondanks de partijdige opstelling niet wraken om tot een zo snel mogelijk oordeel te kunnen komen. Op mijn verzoek wordt kort en krachtig de zaak nog eens benoemd en om onderzoek en onder ede horen alle getuigen verzocht. Dat zal natuurlijk worden afgewezen en zal tot een veroordeling leiden. Dit kan met een beetje mazzel dus de laatste zitting al zijn!

Zie ook Post Ultimatum 1,5 mln Min. Alg. Zaken!

Patroon samenzwering tegen de volkomen onschuldige Hans Smedema:

 • DNA/vaderschap test door Hans en zijn vrouw zelf georganiseerd, werd in opdracht Koninklijk huis met hulp Ministerie van Justitie vervalst! Door alle vier verkrachters mondeling bevestigd en volgens meerdere getuigen(o.a. kroongetuige en aanklager Elise B.!) ook gewoon bij justitie al bekend! Daarom is er juist geen dna test meer nodig?
 • Alle andere bewijzen zoals medische files werden in opdracht en/of onder verantwoording  Koninklijk huis vervalst of vernietigd!
 • Hans wordt opzettelijk (staatsbelang/staatsveiligheid door betrokkenheid kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht) Koningin Beatrix) als waangestoord neergezet en zo veel mogelijk zwart gemaakt, zodat de argeloze Nederlanders hem niet geloven! Advocaten en hulpverleners MOGEN hem niet(!) bijstaan! Wat tegen de rechten van de mens ingaat!
 • Media zoals Telegraaf en anderen weigeren op verzoek Justitie/Koninklijk huis en vermoedelijk op misleidende gronden iedere publicatie! Doodzwijgen zodat het volk onwetend blijft! Geen slapende hardwerkende bedrogen burgers wakker maken die al minimaal 20 miljoen misbruikte belasting heimelijk hebben verloren!
 • Corrupte partijdige politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden weigerde op 9 februari 2009 Hans Smedema ook al de hulp van een advocaat, alle getuigen waaronder een Hoofd Officier van Justitie en de 3(!) rechters van procedure 337/87, en het doodsimpele DNA/vaderschap testje! Wat de verkrachting van mijn nog argeloze onwetende vrouw(door dissociatie & verdringing) en vaderschap van aanklager Rieks P. uit Roden in één simpele klap had kunnen bewijzen!
 • En ook nu in hoger beroep bij gerechtshof Arnhem weigert Openbaar Ministerie en partijdige Hof iedere verdediging door doodsimpel dna testje, en zelfs alle 12 getuigen waaronder zelfs die op de hoogte zijn van deze politieke en Koninklijke samenzwering! Namelijk mr. Ruud Rosingh nu raadsheer ook in Arnhem, dus een collega van deze corrupte rechters!
 • Van de vorige zitting rechtbank Leeuwarden mocht geen geluidsopname gemaakt worden en werd later geen(!) transcript(letterlijk gesprokene) verstrekt, slechts een summier PV waar cruciale gegevens en de emotionele reactie ontbreken van een zwaar psychisch getraumatiseerde Hans Smedema die gruwelijk ipv als slachtoffer als dader wordt neergezet! En ook hier op 19 november 2012 Hof Arnhem zal geen opnameapparatuur worden toegestaan en geen transcript worden verstrekt van wat er daadwerkelijk gesproken is! Niemand mag namelijk later bewijs hebben van hoe men Hans Smedema middels een Koninklijk goedgekeurde juridisch cordon sanitair kompleet buiten het normale rechtssysteem heeft gezet! Moszkowicz reageert niet op mijn verzoek daarom en laat het dus voorlopig zitten!
 • Dit bewijst dus de Koninklijke samenzwering en het feit dat rechters blijkbaar hieraan willen of moeten meewerken! Ze zijn juridisch gedekt door het heimelijke Koninklijke besluit blijkbaar! En Hans wordt iedere informatie over nota bene zijn eigen casus kafkaësk totaal onthouden! Derden beslissen na hun leven al totaal te hebben vernietigd(!), nog steeds over hem en zijn vrouw als vertegenwoordigers van god op aarde!

Vermoedelijke partijdige strategie Gerechtshof Arnhem?

 • Gebruik foute en valse bestreden diagnose door de corrupte psychiater Mutsaers uit Haren(door partijdige verkrachter en aanklager Jaap Duijs uit Drachten ingebracht) dat de volkomen onschuldige Hans Smedema waangestoord zou zijn, samen met verklaring aanklager Elise B. en vrouw Hans, dus gebrek aan voldoende bewijs stellingen Hans Smedema, als reden voor de weigering van alle 12 getuigen! Logisch als je elke verdediging en ieder onderzoek weigert, zal er altijd onvoldoende bewijs zijn! Zie ook Post Fraude door psychiaters!
 • Wellicht nog gedwongen psychiatrisch onderzoek, terwijl doodsimpel DNA/vaderschap testje van 500 euri het gelijk van Hans en deze Koninklijke samenzwering in één klap kan bewijzen! Psychiaters zijn volkomen ongeschikt om recherche werk te verrichten, zeker als het een bizarre samenzwering als deze betreft! Of dekken corrupt hun andere 15 collega’s!
 • Stel wat domme vragen tijdens een mondelinge zitting waar gezien de complexe casus door Hans Smedema zo snel geen antwoord op gegeven kan worden en het argeloze publiek zand in de ogen kan worden gestrooid,
 • en veroordeel hem vervolgens tot betalen van zware vergoedingen van vele duizenden zo niet tienduizenden euri aan de verkrachters(o.a. vader kinderen) van zijn weerloze nog steeds argeloze vrouw die grotesk iedere therapie daarmee wordt onthouden! Na therapie zou ze immers de stellingen van Hans bevestigen, dus dat mag beslist nooit gebeuren!
 • Andere mogelijkheid is terug verwijzing naar rechtbank Leeuwarden zodat OM en rechters deze zaak weer 3 jaar kunnen rekken. Ze wachten gewoon tot Hans dood is!

Leve de Republiek!

Hier worden twee slachtoffers van verkrachtingen sinds 1972 die beiden nooit aangifte konden doen wegens hun onmiddellijke verdringing & dissociatie, opgeofferd voor het grotere staatsbelang om de blijkbaar kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht) Koningin Beatrix en betrokken Ministers tegen extreem negatieve publiciteit over deze huiveringwekkende zaak te beschermen!

Denis Diderot: “Men will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest”

‘Leve het volk, weg met de Koningin!’ Hans eist het vervolgen van Koningin Beatrix door een internationaal tribunaal!

Deze Koningin moet direct het land uitgezet worden! Wij zijn veel beter af zonder dit kwaadaardige onethische en zelfs criminele ‘Monster van Soestdijk’!

Zie ook vergelijking Hans die veel Koninklijker(!) blijkt dan Beatrix! Post Koningin Beatrix versus Hans Smedema!

KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!

Secundaire victimisatie en re-traumatisering!

Uit onderzoek komen vier verschillende vormen van secundaire victimisatie naar voren:

 • negatieve effecten op het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssysteem; 
 • verergering van de effecten van het oorspronkelijke trauma als gevolg van het misdrijf; 
 • belemmering van herstel; 
 • en een tweede, nieuw trauma als gevolg van het strafproces. 

De twee vormen die in de literatuur, de focusgroepen en de interviews met de slachtoffers het meest duidelijk naar voren komen, zijn negatieve psychologische effecten op het vertrouwen van het slachtoffer in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssysteem en, waar het gaat om getraumatiseerde slachtoffers, verergering van de effecten van het oorspronkelijke trauma. Dit laatste vatten we onder de term re-traumatisering. Deze twee vormen van secundaire victimisatie moeten van elkaar worden onderscheiden. De eerste heeft betrekking op alle slachtoffers van misdrijven, bij de tweede gaat het uitsluitend om slachtoffers die reeds door het misdrijf zijn getraumatiseerd. Re-traumatisering (ook wel secundaire traumatisering genoemd) als gevolg van het strafproces is daarmee een enger begrip dan secundaire victimisatie. Secundaire victimisatie in de vorm van belemmering van herstel komt vooral in de focusgroepen en de interviews met de slachtoffers – direct of indirect – aan de orde. Victimisatie door een tweede, nieuw trauma als gevolg van het strafproces wordt zowel in de literatuur als in de focusgroepen en de interviews alleen als uitzondering genoemd.

Hans Smedema, vluchteling voor de heimelijke vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain.

Hans is van 3  november tot 22 november 2012 in Nederland, afspraak bij Moszkowicz op 8 en 15 november en voor de schijnzitting gerechtshof Arnhem op 19 november om 9.30 uur! Planning voor 22 december tot 3 januari 2013 ook in Drachten bij zijn vrouw te zijn, maar dat gaat nu niet door. Aanhouding en gevangenis al direct begin januari 2013 is te gevaarlijk. In Spanje nog enige bescherming en juridische acties mogelijk.

Uitspraak 3 december! Hans zal na de uitspraak hier reageren.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.