Weiger Incassobureau GGN te betalen!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Weiger Incassobureau GGN te betalen!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Ik had om ons 3 maanden meer tijd te geven drie keer 100 euro betaald! Maar ik mag juridisch gezien natuurlijk niet vrijwillig de boete aan de verkrachters, Rieks Perdok uit Roden(zelfs heimelijk vader kind) en drs. Jaap Duijs uit Drachten(heimelijk vader vrucht) van mijn vrouw betalen! Als Justitie dit echt wil doorzetten om ons laffe Koninklijk huis te beschermen, dan zal men tot beslag leggen op ons AOW+ pensioentje moeten overgaan!

Verkrachter Rieks Perdok kreeg op 25 april 2014 zelfs een ridderorde van Koning Willem Alexander! Hij werd nota bene als verkrachter en heimelijk vader onze zoon ‘lid orde van Oranje Nassau voor zijn bewezen ‘diensten!’

Zie mijn Post op mijn Blog Dutch InJustice: When Rapist gets Order of Orange Nassau!

Zie Page J’Accuse Rieks Perdok! met alle beschuldigingen.

Hoever wil Justitie gaan met deze gruwelijke doofpot? Oneindig? Zie voor mooie samenvatting mijn Post Hans Smedema verstoten!

Dus zond ik Minister Opstelten van Ministerie van Justitie weer een factuur van 1,5 miljoen euro(eerder 2012 al MP Mark Rutte) te betalen voor eind juni, als voorschot op de nader te bepalen schadevergoeding van naar schatting tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Zie Engelse Post op Engelse Blog ‘Fighting the Unknown’: Ultimatum Dutch Minister of InJustice!

Ik verzocht GGN om te wachten op dat voorschot en Opstelten te schrijven hierover! Opstelten ook gevraagd om direct het vonnis en dus boete te vernietigen!

De boete is namelijk gebaseerd op valse aangiften, fraude(weigering dna onderzoek en verdediging) tijdens onderzoek politie/OM en fraude door rechters tijdens rechtbank en hoger beroep Hof Arnhem! Hij bedroeg inmiddels bijna 6800 euro! CJIB probeerde vergeefs in te vorderen maar heb ik ook geweigerd. Nu zal hetzelfde gebeuren met GGN die ik eerder al waarschuwde dat de boete op fraude en bedrog berust!

  1. geen advocaat is toegestaan om ons daadwerkelijk bij te staan!
  2. Zelfs mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg tijdens hoger beroep geen enkele verdediging toegestaan en accepteerde dat ook! Hij weigerde ook ons in de hoofdzaak bij te staan net als honderden andere advocaten!
  3. alle bewijzen worden door Justitie zelf(getuige Elise Boers uit Uden) vervalst, gemanipuleerd of verwijderd.
  4. Medici, psychiaters en psychologen werken mee aan de medische doofpot!Dus tegen ons als slachtoffers.
  5. Rechters werken mee aan de doofpot door ons iedere verdediging te weigeren, dus zijn hier NIET onafhankelijk!
  6. Ernstige mensenrechtenschendingen.
  7. Justitie geeft valse informatie(ontkennen doofpot) aan Amerika tijdens mijn twee maal asiel aanvraag!

GGNVervolgt224Daarop kwam destijds nooit een antwoord! Maar nu wel, GGN gaat gewoon door om in Naam der Koning(die hier juist achter zitten middels handtekening/speciaal wetje Koningin Juliana rond 1975) de 6800 euro in te vorderen! Zie hiernaast hun antwoord. Er zijn geen wetten die voorzien in een doofpot affaire die rechteloosheid en rechtsongelijkheid tot gevolg hebben! Als Koning, politici, ministers, rechters en advocaten meedoen aan de doofpot, sta ik machteloos! Alleen politiek asiel kan dan nog helpen!

De stelling van GGN dat ze wel verplicht zijn om zelfs bij fraude door justitie, OM, politie en rechters, toch het bedrag te innen, is fout! Niemand kan gedwongen worden om onrecht aan onschuldigen te doen! Er is alleen geen wet voor, omdat wetten niet voorzien in een corrupte staat zelf!

De vordering is vexatoir, dus alleen opgelegd om mij te intimideren en te frustreren! Ik zal een advocaat zoeken om dat aan een rechter voor te leggen. Maar omdat binnen Nederland al gebleken is dat rechters mee moeten werken aan de doofpot, is ook dat rechtsmiddel bij voorbaat kansloos!

Dus hier de brief aan GGN waarin ik mijn weigering meedeelde en vroeg om een reactie op mijn eerdere bezwaar van doofpot en fraude door politie/OM/Justitie en rechters!

Brief aan GGN

GGN
Directie persoonlijk!
Postbus 120
7600 AC Almelo

 

Drachten,  5-06-2014

 

Betreft:    Dossier 11709877 invordering CJIB op grond van fraude/doofpot Staat der Nederlanden!                 Hernieuwd bezwaar als eerder op 13-3-2014

 

Geachte heer/mevr.,

 

Op 13 maart 2014 en op uw website maakte ik bezwaar tegen uw invordering van een inmiddels ruim 6700 euro via het CJIB. Veel meer informatie is aanwezig op mijn Blog hanssmedema.info met bijna het volledige dossier en diverse artikelen vanuit vele gezichtspunten.

Wat is de status van mijn bezwaar? De vordering is gebaseerd op fraude en doofpot door justitie zelf!

Laat justitie bewijs leveren van het feit dat verdediging werd toegestaan! Er werd namelijk door politie/OM en rechters, ook in hoger beroep geen enkele verdediging toegestaan. Dat is gebaseerd op een doofpot affaire door justitie zelf.

Ik eis dus dat u vaststelt dat inderdaad ik gelijk heb met mijn stellingen dat hier sprake is geweest van oneerlijke en frauduleuze rechtsgangen zowel in eerste aanleg bij politierechter mr. Jeroen van Bruggen, als bij Hof Arnhem!

Justitie kan niet anders dan melden dat geen verdediging werd toegestaan. Enkel de klagers(getuigen a charge) werden gehoord. Wat volledig onrechtmatig is, zowel naar Nederlands recht als internationaal (mensen)recht.

Zolang Ministerie van Justitie geen antwoord geeft op deze eis, schorten wij de betaling op!

Ook verzocht ik om een voorschot van 1,5 miljoen euro op de schadevergoeding van naar schatting tussen de 5 en 10 miljoen euro. Dit bedrag moet ingevorderd worden. Zie bijlage brief aan Min. Opstelten.

Ik schort zonder tegenbericht de betaling eind juni op, omdat de vordering en het achterliggende vonnis op pure fraude is gebaseerd. Ik eis van u dat u eerst schriftelijk reageert op mijn bezwaar en verzoek om reactie Min. Justitie.

Men heeft conform de doofpot GEEN ENKELE verdediging en/of onderzoek toegestaan sinds april 2000. Ook niet vooraf bij politie en OM. Wat bewijs is van fraude en oneerlijke onrechtmatige rechtsgang. Politie weigert ook nu, net als OM om alsnog onderzoek te doen, wat normale doodsimpele herziening vonnis alweer onmogelijk maakt. Zie op mijn Blog de diverse beschuldigingen en brieven.

U kunt dus heel eenvoudig het CJIB melden dat ik bezwaar maak wegens oneerlijke rechtsgang, fraude en dus een onrechtmatig vonnis en boete. Heimelijke Koninklijke doofpot. Reden, er is GEEN enkele verdediging toegestaan die tot vrijspraak of schulduitsluiting zou hebben geleid! Bovendien zouden de klagers vervolgd moeten worden wegens het doen van valse aangiften.

Als u toch tot invordering overgaat door inhouding op inkomen maakt u zich net als justitie/CJIB schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen, en kunt u daarvoor terecht moeten staan later. Dat kon volgens asiel rechter Rex J. Ford uit Miami Florida ook gevangenis straf inhouden! Ik houd de directie van GGN, GGN zelf als organisatie, naast natuurlijk CJIB, Ministerie van Justitie, rechters en alle andere betrokken ambtenaren daarvoor aansprakelijk!

U kunt dit eenvoudig voorkomen door CJIB en Ministerie van Justitie/ Opstelten beide om opheldering te vragen. Ontkennen ze, kunt u toch eerst onderzoek eisen omdat immers geen onderzoek of getuigen werden toegestaan sinds april 2000 en dat noodzakelijk is voor voldoen aan o.a. internationale rechten van de mens.

Erkent men onverhoopt mijn stellingen mbt de Koninklijke doofpot, dan kan de zaak worden opgelost door de schade vast te stellen en te vergoeden, en de betrokkenen te vervolgen. Vonnis(en boete) wordt dan vernietigd in opdracht justitie zelf!

U moet minimaal nu de invordering stopzetten tot er van het Ministerie van Justitie een uitspraak is gekomen en de schade(of voorschot 1,5 miljoen) is vergoed, of na onderzoek/erkenning schuld het vonnis door justitie is vernietigd!

Graag bevestiging van ontvangst en uw reactie die o.a. op mijn blog hanssmedema.info zal worden gepubliceerd!

 

Met vriendelijke groet,

 

ing. Hans Smedema

 

Bijlage: brief 5 juni 2014 Minister mr. I. Opstelten Justitie


Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.