Ultimatum 1,5 mln Min. Alg. Z.

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ultimatum 1,5 miljoen Min. Alg. Zaken als voorschot op een claim van een veel hoger bedrag van vele miljoenen!

Hier een kopie van mijn ultimatum aan waarnemend Minister President Mark Rutte per 27 juli 2012! Zie ook Post Opheffen Pensioen eigen beheer!

(Nieuws!: Gerechtshof Arnhem(hoger beroep smaad rechtzaak) hoort alleen de 5 partijdige en liegende aanklagers(!) en weigert alle(!) 12 getuigen door mr. A. (Bram) Moszkowicz verzocht! Volgende zitting gerechtshof Arnhem 19 november 9.30 uur! Partijdig handelen! Hans Smedema moet weer hangen, net als bij de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden, zonder enige verdediging, in een politieke schijnzitting!)

Hier het nietszeggende antwoord op onderstaande brief en factuur voorschot: 

De opheffing van de Vennootschap en pensioen eigen beheer zal dus worden doorgezet en de zaak aan de belastingrechter voorgelegd later. Volgens mij een volstrekt unieke gebeurtenis! Nog nooit eerder in de geschiedenis van Nederland heeft iemand het aangedurfd om een pensioen bv op te heffen met als grond een doofpot en samenzwering van de Kroon! Waar nog geen bewijs van is!

 

Xalo/Jalon, Spain   27 juli 2012

 

 

Betreft: Hans Smedema Affaire

‘Het leven van Hans Smedema en zijn weerloze argeloze vrouw werd ‘verwoest’ door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke, ambtelijke gezagsdragers, en met name door de gewetenloze kwaadaardige opstelling van ‘Het Koninklijk huis/Koningin Beatrix’ namens de Nederlandse staat. Koningin Beatrix pleegt daarbij verraad tegenover Hans Smedema en zijn vrouw, en hoogverraad tegenover het hele Nederlandse volk met vele miljoenen aan heimelijk misbruikte belastinggelden!’

 

Geachte heer Rutte,

 

 Middels dit schrijven stel ik uw Ministerie van Algemene Zaken en ‘De Kroon’, dus ministerraad en Koningin Beatrix op de hoogte van de volgende feiten, mijn beslissingen, aansprakelijkheid en eis van voorlopig 1.500.000 euro, als een voorschot op een nader te bepalen veel hogere schadevergoeding van vele miljoenen.

 Samenvatting

 

 • De handtekening van een blijkbaar onnozele, maar ook kwaadaardige(onverschillig tegenover onrecht!) Koningin Juliana, voortgezet door haar blijkbaar al even meedogenloze dochter Beatrix, heeft ons leven  totaal verwoest!
 • Haar kostbare naam is blijkbaar belangrijker dan het lijden van haar (!) onschuldige slachtoffers en maakt van deze zaak totaal onnodig en op valse gezochte gronden, staatsveiligheid en staatsgeheim.
 • Onze emotionele schade is niet in woorden uit te drukken, en de financiële schade beloopt in de vele miljoenen.
 • Advocaten blijkt het verboden om ons bij te staan en de media zoals Telegraaf weigeren iedere hulp door deze zaak voor het nog onwetende Nederlandse volk verborgen te houden! Alles volledig tegen de rechten van de mens ingaande.
 • De hoge kosten om zaken te bewijzen die gewoon bij de ‘Kroon’ en Min. van Justitie al bekend zijn, naast volkomen onnodige dubbele woonlasten, onnodig inkomen verlies, en andere kosten maken het mij onmogelijk om een opgelopen schuld van ruim 400.000 euro aan mijn eigen vennootschap te kunnen en willen voldoen. Het daarbij behorende pensioen in eigen beheer kan dus ook nooit uitgekeerd worden. De kosten om deze vennootschap in stand te houden zijn te hoog onder de huidige omstandigheden.
 • Om die reden hef ik deze vennootschap op als niet VOOR 1 november 2012, 1,5 miljoen euro(anderhalf miljoen) is gestort als voorschot op de veel grotere schadevergoeding van naar ruwe schatting 10 miljoen euro.
 • Alle daaruit voorkomende schade en gevolgen zal ik bij uw Ministerie in rekening brengen en daar verantwoordelijk voor houden.
 • Belastingdienst zal daardoor gedwongen worden om deze schuld direct als inkomen over 2012 te belasten en een inkomensbelasting op te leggen van 200.000 tot 250.000 euro over het jaar 2012! Echter ik leef als vluchteling en betaal belasting in Spanje en weiger(kan dat ook nooit) dat te betalen! Ik geef slechts het reële daadwerkelijk ontvangen inkomen op! Ik zal tegen die belastingheffing tzt bij belastingrechter bezwaar aantekenen en hem verwijzen naar uw Ministerie voor alle informatie en afhandeling!
 • De internationale consequenties kunnen dus ook nog leuk worden! Maar ik zend en verwijs alles gewoon door naar uw Ministerie! De claim voor schadevergoeding zal in privé worden voortgezet.

 

Ongelofelijk en bizar!

 

 • Een vrouw en haar vriend/echtgenoot die beide misbruik van 1972 tot 2003 verdringen door de ernstige mishandelingen en trauma’s! De vrouw nog steeds omdat ze wordt bedrogen door de overheid, medici en familie! Hun drie kinderen zijn daardoor van verkrachters, wat wordt verborgen voor haar!
 • Familie die verkrachtingen verbergen en vervolging daarvan verboden hebben met hulp van een blijkbaar onnozele Koningin.
 • Een Koningin die vervolging van verkrachters tegenhoud, beide slachtoffers bedriegt en hun leven totaal heeft vernietigd! En dat allemaal laf en kwaadaardig verzwijgt en verbergt voor het onwetende argeloze Nederlandse volk.
 • Politie, OM en Justitie die zonder daartegen in opstand te komen, verkrachters in opdracht Koningin niet(!) vervolgen, de beide slachtoffers bedriegen en ijskoud laten verkrachten. En dat weer laf en kwaadaardig verborgen houden zodat de beide slachtoffers mentaal daar aan kapot gaan!
 • Verkrachters die op grond van de vrijwaring door de Koningin vrijspel hadden en via familieleden wisten dat ze nooit vervolgd konden worden!
 • Slachtoffers dus vogelvrij verklaard zonder het zelf te beseffen! Zelfs niet gewaarschuwd nadat drie kinderen van verkrachters waren geboren! Ook werd verzwegen dat ikzelf heimelijk door verkrachters onvruchtbaar was gemaakt al in 1972! Huiveringwekkend allemaal!

 

Wat vooraf ging

 

 1. Het is mij gebleken dat ikzelf en mijn weerloze nog steeds argeloze onwetende vrouw, nu noodgedwongen alleen wonende in Drachten, het slachtoffer zijn van wat zonder enige twijfel het ‘Misdrijf van de eeuw’ genoemd kan worden, of ook wel ‘Dutch Queengate’. Het begon al in 1972 en is nog steeds in volle omvang gaande als direct gevolg van een speciale heimelijke(dus achterbakse) Koninklijke regeling! Alle feiten zijn bij een speciale afdeling binnen het Ministerie van Justitie gewoon bekend, naast in uw eigen stukken/notulen van ‘De Kroon’ en AIVD. Dus ik noem slechts een paar cruciale feiten omdat deze brief gepubliceerd zal worden op mijn Blog hanssmedema.eu.
 2. Het cruciale feit dat mijn vrouw sinds 1972 aan ernstige dissociatie(selectieve amnesie) leed en iedere verkrachting of misbruik onmiddellijk verdrong, dat ikzelf door de ernstige trauma’s iedere verkrachting van haar ook direct verdrong, naast het toch cruciale feit dat ondergetekende door verkrachters heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt in 1972, en dat vervolgens onze drie kinderen niet van mij bleken te zijn maar van drie verschillende verkrachters, was geen reden voor de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM (zo door mij genoemd) om ons te waarschuwen, de waarheid te openbaren en relatief eenvoudige medische hulp in de vorm van therapie aan te bieden. Eigen kinderen waren dan nog eenvoudig mogelijk geweest. Medische hulp werd ons dus in opdracht van de ‘Kroon’, feitelijk dus Koningin Juliana en later Beatrix, meedogenloos geweigerd!
 3. Sinds in maart 2000 mijn geheugen over deze zaak na de voorafgaande ernstige selectieve amnesie langzaam terug kwam, is NIEMAND in Nederland bereid gevonden om ons te helpen tegen dit misdrijf van de eeuw! Die hulp wordt opzettelijk tegengehouden en zelfs verboden met hoogstwaarschijnlijk een vals beroep op de staatsveiligheid! Sinds januari 2004 ben ik volkomen onnodig 100% arbeidsongeschikt geworden(zogenaamd lijdend aan wanen) uitsluitend op grond van deze achterbakse gewetenloze en kwaadaardige Koninklijke doofpot en samenzwering. Inkomensverlies ruim 140.000 euro per jaar sinds 2004 en dus tevens geen pensioenstortingen meer mogelijk. Schade dus alleen qua inkomen een 1.500.000 euro inclusief andere extra kosten voor nodeloos onderzoek naar bij Kroon en Justitie gewoon al bekende feiten, advocaten, recherchebureaus voor onderzoek naar bij justitie gewoon al bekende zaken, en o.a. renteverlies. Sinds 1 juni 2008 leef ik gedwongen zelfs als vluchteling in Spanje tegen deze ernstige vervolging door Nederland en de weigering van iedere hulp. Ook de media zoals Telegraaf en anderen weigeren over deze zaak te publiceren. Vermoedelijk verboden wegens beroep op staatsveiligheid!
 4. In totaal zijn mij 51 zware politiedossiers(honderd jaar gevangenisstraf ver overtreffende)  bekend die nooit tot vervolging hebben geleid (zullen heimelijk gewist zijn in opdracht Kroon), zie mijn zeer gedetailleerde Blog hanssmedema.eu.  Die files zijn echter door het OM voor zowel de corrupte en onethische politierechter Jeroen van Bruggen van rechtbank Leeuwarden verborgen gehouden, als nu al weer tijdens het hoger beroep bij gerechtshof Arnhem. Advocaat mr. A. Bram Moszkowicz bleek gelukkig nu wel bereid om voor het EERST mij met wat juridische hulp bij te staan in deze zaak wegens smaad en laster, maar uitsluitend verdedigend! Hij weigert zonder opgaaf van redenen de hoofdzaak actief aan te pakken, vermoedelijk dus verboden met beroep op de staatsveiligheid. Honderden advocaten weigerden iedere juridische hulp, dus tegen de rechten van de mens ingaande NOOIT juridische hulp ontvangen in deze zaak sinds maart 2000, behalve nu verdedigend in slechts de smaadzaak tegen nota bene ons als slachtoffers!
 5. De betrokkenheid van destijds de blijkbaar onnozele Koningin Juliana en voortgezet door een blijkbaar al even meedogenloze Koningin Beatrix,  met destijds rond 1975 vermoedelijk een speciaal decreet of wet die ieder onderzoek, vervolging van de verkrachters, of hulp aan ons als slachtoffers verbood, maakt van deze zaak totaal onnodig en laf, en nota bene met goedkeuring ministerraad, dus staatsveiligheid en staatsgeheim.
 6. Op 31 oktober 1991 heeft Koningin Beatrix met de ministerraad laf en gewetenloos de WOB buiten werking gesteld indien zij zelf negatief in beeld zou kunnen komen. Dat om publiekelijk uitkomen van o.a. deze gruwelijke zaak bij het nog argeloze Nederlandse publiek te voorkomen. Daarmee is het uitkomen en bewijzen van deze zaak juridisch dichtgetimmerd. Een aanfluiting voor de zogenaamde Nederlandse rechtstaat en een aanfluiting voor een blijkbaar meedogenloze Koningin Beatrix!
 7. In 1975 werd een moordaanslag op mijn leven uitgevoerd, en in 1980 nog tweemaal. Bij die laatste poging werd mijn onschuldige buurman Cees van ’t Hoog uit ’t Harde zelfs vermoord!
 8. Inmiddels is door mij daarover een autobiografie geschreven met de naam ‘Vechten tegen het onbekende’ wat ook al in het Engels is vertaald met als titel ‘Fighting the Unknown’. Het boek zal naar mijn niet zo bescheiden mening tot het historisch erfgoed van Nederland gaan behoren en wereldwijd tot afschuw en verontwaardiging over de meedogenloze laffe opstelling van het Nederlandse Koninklijk huis, ministers en politici leiden. Vrijwel zeker zal het ook verfilmd gaan worden. Vergelijkbare gevallen zijn de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’, ‘Alexander Solsjenitsin’ en dichter bij huis ‘Willem Oltmans’ en ‘Fred Spijkers’.
 9. Hoewel iedere informatie mij nog steeds wordt onthouden, stel ik vast dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dus een handtekening van destijds Koningin Juliana aan ten grondslag moet liggen. Op een schrijven aan het Koninklijk huis in 2008 om informatie en hulp is vanzelfsprekend weer laf en gewetenloos nooit gereageerd.
 10. Er zijn door mij diverse brieven om hulp aan destijds o.a. Min. President JanPeter Balkenende gezonden, maar ook zonder enig resultaat. De lafaard liet deze zaak gewoon doorlopen zonder mij ook maar enige nuttige informatie te verstrekken!
 11. Alle fractieleiders zijn door mij rond 2004/2005/2006 geïnformeerd en om opheldering en hulp gevraagd, maar ook deze hebben nooit hulp aangeboden. Zelfs een toch gezien de ernst van deze zaak logisch mondeling gesprek werd laf en gewetenloos geweigerd!
 12. Het bleek zelfs verboden voor advocaten om mij met juridische hulp bij te staan! Zodat alle juridische acties door mij als leek zonder enige juridische kennis vrijwel kansloos moesten worden gevoerd. Volledig tegen de Rechten van de Mens en normaal ethisch denken ingaande!
 13. Medici moeten blijkbaar meewerken aan deze doofpot die op valse gronden tot stand moet zijn gekomen. Artsenkaarten, medische files, DNA testen en MRI scan en veel meer werden vervalst of gemanipuleerd.
 14. Ook de normale hulporganisaties zoals cliëntenbond werd iedere hulp nota bene na eerdere toezegging naar mij, verboden! Intimidatie en manipulatie van hulpdiensten dus!
 15. Een poging tot het doen van aangifte met een diepgaand onderzoek in april 2000 bij politie Leeuwarden werd tegengehouden van hoger hand, en zeer gedetailleerd in april 2004 bij politie Drachten werd pas na ca. 5 maanden en tussenkomst ‘De Kroon’ verboden! Terwijl zowel politie Drachten zedenrechercheur Haye Bruinsma als officier justitie Leeuwarden mevr. van Duynhoven deze zaak wel(!) wilden onderzoeken! Waarbij politie organisatie verboden werd om onderzoek te doen naar strafbare feiten die in totaal de honderd jaar gevangenisstraf ver moeten overtreffen! Daarmee is de politie Drachten en het OM op gewetenloze wijze in een spagaat van tegengestelde belangen geplaatst en moesten onethisch deze gruwelijke zaak laten liggen. Er is zelfs later in 2009 een heimelijke poging gedaan om mij te helpen maar de laffe en gewetenloze intimidatie door Koningin Beatrix, Min. Justitie  en o.a. geheime dienst, maken dat niemand zijn overheidsbaan op het spel durft te zetten! Stasicultuur!
 16. Een art. 12 procedure, Nationale Ombudsman 2x, meerdere klachten bij Min. Justitie en betrokken College van Procureurs Generaal, zelfs CTIVD liepen allemaal op niets uit door de gewetenloze blokkade door de kwaadaardige Koningin Beatrix/Kroon, en het ontbreken van iedere juridische bijstand.
 17. Alle bewijzen en informatie worden laf en gewetenloos weggewerkt door justitie en of geheime dienst in opdracht Koninklijk huis/Kroon, waardoor ik zonder advocaat blijf zitten en geen gerechtvaardigde claim voor schadevergoeding kan indienen en hard maken. Zelfs een al opgestart onderzoek naar een verkrachting door twee mannen met getuigen op 12 januari 1991 in Leeuwarden, werd op bevel College Procureurs Generaal(in opdracht Koningin Beatrix) gestopt en mijn Rotary vriend waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh laf snel uit de weg geruimd door gedwongen overplaatsing naar Zwolle.
 18. Ook blijkt het mij onmogelijk om een vrouw te vinden die bereid is om mij alsnog eigen kinderen en daarmee een erfgenaam te geven. Terwijl op ieder moment sinds 1975 men dat mogelijk had kunnen maken. Vrouwen kunnen zich dit niet voorstellen en nemen foutief aan dat ondergetekende wel paranoïde of zo moet zijn! Met mijn nu 64 jaar, terwijl ik in 2000 nog maar 52 was, wordt dat nu snel steeds moeilijker te verwezenlijken zonder bewijs, zonder mijn schadevergoedingen en dus niet het kunnen betalen voor de opvoeding van het kind of kinderen. Schatting alsnog vinden vrouw, krijgen en opvoeden 3 eigen kinderen op voldoende niveau, bonus  ca. 1 miljoen euro en als schadevergoeding 1 miljoen per kind, 4 miljoen euro! Om veel hogere schade te voorkomen, even buiten de ethische kant van deze gruwelijke situatie, adviseer ik u om ook dit bedrag van 4 miljoen euro direct over te maken op mijn privé rekening tnv Hans Smedema, Jalon, Spanje.
 19. Na de veroordeling door de corrupte politierechter Jeroen van Bruggen van rechtbank Leeuwarden, weer zonder(!) aanwezigheid van een advocaat en zonder enige verdediging toegestaan, heb ik daarom op 20 april 2009 politiek asiel aangevraagd op Miami Airport, Florida. De zaak is daar behandeld door asielrechter Rex Ford die door gebrek aan bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid en Koninklijk huis, mij na 28 weken gevangenschap toch weer naar Nederland moest deporteren. Dit is bij u en de Kroon bekend. Het is tekenend voor onze gewetenloze en laffe Koningin Beatrix, dat ze nooit ook maar iets heeft laten horen gedurende die gruwelijke tijd achter prikkeldraad met een doodsbange vrouw met ernstige dissociatie in Nederland, terwijl deze schoft op ieder moment gemakkelijk had kunnen en ethisch gezien had MOETEN ingrijpen! Kroon heeft dus cruciale gegevens en bewijzen achtergehouden voor asielrechter Rex Ford.
 20. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn derden aangewezen om over mij en mijn nog steeds onwetende vrouw als ‘vertegenwoordigers van god op aarde’ te oordelen en te beslissen en hebben sinds 1973 ons leven totaal verwoest en tot een hel gemaakt. Vrijwel zeker mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep van 1973 tot 2003 en sinds 2003 zwager Tjitte de Jong uit Norg, hoewel beiden laf, kwaadaardig en gewetenloos alles blijven ontkennen.
 21. Ons wacht per 1 april 2013 een zeer moeizaam leven met een tot vrijwel AOW teruggebracht pensioen. En goedkoper samen leven is gezien de tegenstellingen in perceptie met twee tegengestelde werkelijkheden onmogelijk! Volgens haar ben ik gezien de Koninklijke doofpot en ontkenningen paranoïde, terwijl juist zij ernstig ziek is met haar ernstige dissociatie. Noodgedwongen daardoor leven wij op twee verschillende locaties met opgedrongen extra hoge kosten. Therapie voor haar is door de doofpot en samenzwering sluw onmogelijk gemaakt.
 22. De hoge kosten om zaken te bewijzen en uit te zoeken, die gewoon al bij justitie en derden bekend zijn, naast asiel aanvraag in Amerika en nu in twee landen moeten leven, hebben ons inmiddels financieel uitgeput en kapot gemaakt. Een eerder verzoek om een miniem voorschotje van 100.000 euro op de schadevergoeding die meerdere miljoenen zal moeten bedragen, werd destijds al niet gehonoreerd.
 23. Bijgaand een nieuwe eis in de vorm van een factuur vanuit mijn vennootschap Smedema Participaties B.V., maar ook in privé nu van een bedrag van 1.500.000 euro voorschot om verdere ernstige schade voorlopig te voorkomen! Het bedrag dient voor 1 november 2012 te worden overgemaakt op de rekening van Smedema Participaties B.V. te Drachten. Zie bijgaande factuur.
 24. Omdat ik niet verwacht ook maar enige inhoudelijke reactie te krijgen, Koningin Beatrix vindt zichzelf hypocriet vanzelfsprekend veeeel belangrijker dan haar weerloze en onschuldige Nederlandse burgerslachtoffers, wordt deze vennootschap waarin een pensioen in eigen beheer aanwezig is, naast een stamrecht, maar zonder enig vermogen(!), en inmiddels als direct gevolg van de Koninklijke doofpot een hoge privé schuld aan deze vennootschap van ruim 400.000 euro, per 31 december 2012 opgeheven. Tenzij er tijdig betaald is.
 25. Dit zal resulteren in een onmiddellijke vordering van de belastingdienst op mij in privé van ruim 200.000 euro inkomstenbelasting over 2012. Die kan nooit betaald worden gezien deze doofpot affaire en uw weigering om schadevergoedingen te betalen, en openheid van zaken te geven. Ik weiger onder die omstandigheden ook iedere medewerking aan betaling gezien deze laffe en gewetenloze Koninklijke doofpot affaire. Het feit dat ik niet in Nederland, maar in Spanje belastingplichtig ben, maakt dit een leuke affaire! Ik geef uitsluitend daadwerkelijk ontvangen inkomsten op, dus niet een fictieve Nederlandse claim.
 26. De lopende pensioenberekeningen zal ik gewoon laten stoppen en voor zover mogelijk terugdraaien of in ieder geval beëindigen. Er is op papier uitgekeerd, maar er kon nooit daadwerkelijk geld uitgekeerd als direct gevolg van de doofpot, en ik heb het gelukkig dus ook niet in Spanje als fictief inkomen opgegeven.
 27. Ik zal deze vennootschap dan stoppen/opheffen per 31 december 2012 en dan ook onmiddellijk melden bij de inspecteur belastingen, en vervolgens bij belastingrechter neerleggen met het verzoek om uw Ministerie om opheldering te vragen. U kunt dan samen met Koningin Beatrix kiezen, doorgaan met leugens en bedrog om onze gewetenloze Koningin Beatrix voor inderdaad zeer negatieve publiciteit te beschermen, of met de waarheid komen. Dat laatste acht ik zeer onwaarschijnlijk gezien het tot op heden getoonde gebrek aan ethisch denkvermogen.
 28. Op verdere brieven van belastingdienst om inlichtingen zal ik wellicht nog even heel kort reageren, maar gezien de ernst van deze Koninklijke doofpot deze aan uw Ministerie ter beantwoording doorzenden. Immers deze zaak hoort thuis en is een gevolg van een gewetenloze Nederlandse ‘Kroon, Koningin Beatrix en haar (hondse/kafka) Ministerraad’. Wij zullen ons daarmee niet meer bemoeien.
 29. Na opheffing van de vennootschap op 31 december 2012 zullen wij niet meer bereid zijn tot het beantwoorden van vragen daarover. De laatste jaarrekening komt dus over 2012. De Staat der Nederlanden, dus Kroon, zal later zelf voor reparatie van eventuele gevolgen van niet tijdig betalen van het voorschot, en dus opheffen vennootschap met pensioen in eigen beheer en stamrecht, zorg moeten dragen.
 30. Onze financiële situatie was door de arbeidsongeschiktheidsuitkering van ca. 60.000 euro nog redelijk, wat een dubbele huishouding sinds 1 juni 2008 in zowel Nederland voor mijn bedrogen en ernstig zieke vrouw, als mijn gedwongen wonen in Spanje door vluchten voor de vervolging door de Nederlandse Staat en Koningin, mogelijk maakte door gelijktijdig zwaar interen op het voor pensioen bedoelde vermogen. Dat wordt minder dan de helft nu het pensioen in eigen beheer niet kan uitkeren bij gebrek aan gelden. In twee landen wonen wordt daardoor onmogelijk, maar zal toch moeten zolang de Koninklijke samenzwering in stand blijft. Dat zal tot ernstige onacceptabele situaties leiden en internationaal als uitlokking gezien worden.
 31. Ik heb uw Ministerie al eerder aansprakelijk gesteld, en zonder advocaat en voldoende harde bewijzen van uw Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(zo door mij genoemd), kan die claim nooit afgedwongen worden. Maar ik stel u nogmaals in privé, al uw voorgangers, het Koninklijk huis in privé, alle andere betrokkenen en de Nederlandse staat aansprakelijk voor iedere al geleden schade en toekomstige schade.
 32. Ik wijs u er nog eens op dat deze zaak veel rechten van de mens sinds 1972 heeft genegeerd, en valt onder zowel de conventie against torture als de conventie tegen discriminatie en civiel recht.

Ik verwacht zoals gewoonlijk als het Koninklijk huis betrokken is, geen enkele inhoudelijke reactie en zal dus mijn acties daarop nu alvast afstemmen!

De tegen mij gevoerde strafrecht smaad zaak als direct gevolg van mijn gerechtvaardige en zelfs ethisch verplichte beschuldigingen tegen de daders, die nu bij gerechtshof Arnhem in hoger beroep door mr. A. (Bram) Moszkowicz gevoerd wordt, heeft geen enkele invloed op en staat dus volledig los van mijn eisen:

 

 1. betaling van voorschot op de nog vast te stellen schadevergoeding van naar ruwe schatting 10 miljoen, van 1,500.000 euro voor 1 november 2012. Anderhalf miljoen euro.
 2. volledig openbaar maken en publicatie van alle geheime stukken over deze gruwelijke zaak
 3. volledige schadevergoeding aan alle betrokkenen met een boete van 100%, ook voor degenen die in Amerika totaal onschuldig geleden hebben!
 4. openlijke excuses door het Koninklijk huis en door Koningin Beatrix in persoon in een speciale TV uitzending.
 5. straffen van alle betrokkenen die strafbare feiten hebben gepleegd.
 6. Eventuele andere nader te bepalen eisen.

 Ik zal deze brief o.a. op mijn Nederlandse Blog hanssmedema.eu publiceren zodat o.a. het Nederlandse volk er kennis van kan nemen en het verloop van deze Hans Smedema Affaire of ‘Dutch Queengate’ kan volgen.

Ik adviseer u om deze 10 miljoen alvast in uw begroting voor 2013 op te nemen. U kunt deze ethisch gezien het best in mindering brengen op de toelagen en bijdragen voor het Koninklijk huis. De heimelijke kosten om deze doofpot affaire sinds 1973 met belastinggelden in stand te houden, uitsluitend om het toch al onschendbare Koninklijk huis tegen negatieve publiciteit te beschermen, schat ik inmiddels op ca. 20 miljoen.

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen,

 

 ing. Hans Smedema

 

 

P.S.: de gebruikte zware negatieve woorden om mijn oprechte mening en woede glashelder te maken, zijn bewust gebruikt en een beroep daarop om deze brief te negeren, zal door mij ook volkomen genegeerd worden. Een eventueel onverhoopt niet inhoudelijk antwoord zal door mij genegeerd worden.

 

 

Smedema Participaties B.V.

 

Ministerie van Algemene Zaken

T.a.v. de weledele heer Waarnemend Min. Pres. Mark Rutte

Binnenhof 19

Postbus 20001

2500 EA Den Haag

 

FACTUUR  03072012

 

Drachten, 27 juli 2012

 

Hierbij zenden wij u een factuur voor een BTW vrij voorschot op de nog nader vast te stellen schadevergoeding aan Smedema Participaties B.V. en/of directeur Hans Smedema in privé, wegens uw aansprakelijkheid voor onnodige en opzettelijke inkomensderving, achterstallige pensioenstortingen en andere onnodige extra kosten, vele andere emotionele schade daarbij eerst nog buiten beschouwing latende, ten bedrage van

 1.500.000 euro, één en een half miljoen euro

 

 Betaling dient plaats te vinden uiterlijk voor 1 november 2012 door storting op rekening nr. … Bank tnv Smedema Participaties B.V. te Drachten.

 

 Indien niet van tijdige betaling is gebleken, zal deze vennootschap waarin een pensioen in eigen beheer en een stamrecht aanwezig is, worden opgeheven per 31 december 2012 om kosten te besparen. Voor de gevolgen daarvan is o.a. het Ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk huis schadeplichtig.

 

 Zie bijgaande brief van de zelfde datum en adressering voor de informatie mbt  de grondslag van uw aansprakelijkheid en schadeplichtig zijn.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.