J’Accuse Koningin Beatrix

Print Friendly, PDF & Email

J’Accuse Koningin Beatrix

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Hoogverraad door Koningin Beatrix door het Nederlandse volk in gevaar te brengen en het leven van Hans en Wies Smedema totaal te verwoesten!

‘Boze meneer, mama kleertjes uit. Papa gauw komen en boze meneer wegjagen!’  Wanhopig dochtertje van 4 jaar meerdere malen, tijdens weer een verkrachting door Rieks P. uit Roden, terwijl haar papa NOOIT kon komen met zijn onmiddellijke verdringing in combinatie met de gruwelijke Koninklijke doofpot!

“If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way.” – French author Emile Zola van de ‘Dreyfus-affaire’

 1. van het op overigens valse en frauduleuze gronden, heimelijk ontnemen van normale burgerrechten van de argeloze slachtoffers Hans & Wies Smedema. Zoals WOB, het recht op juridische bijstand, recht op medische hulp, recht op doen van aangifte en vervolging van verkrachters en vaders kinderen, en zelfs kafkaësk het recht op informatie over hun meerdere decennia lang(sinds 1972) aangedane gruwelijke misdrijven zoals meervoudige herhaalde verkrachtingen en daardoor ook kinderen daarvan. Dus fascisme.
 2. van het maken van onethische en zelfs criminele beslissingen, door heimelijk foute wetten of decreten in stand te houden, ondanks het feit dat die tot gruwelijk lijden van Hans & Wies Smedema en vele andere slachtoffers hebben geleid gedurende vele decennia. Dit uitsluitend om de naam van hun eigen Koninklijk huis voor het uitkomen van gemaakte blunders en fouten te beschermen.
 3. van het inzetten binnen het Ministerie van Justitie van een geheime (fascistische) uitvoerende operatie  ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM, zo genoemd door Hans Smedema)’, die als opdracht had en nog steeds heeft, het vernietigen en/of manipuleren van alle bewijzen van de geheime operatie tegen Hans & Wies Smedema, zodat het Nederlandse volk nooit op de hoogte kon en kan komen van deze gruwelijke zaak.
 4. van het inzetten van een geheime dienst ter ondersteuning van KCOM om het Nederlandse volk onwetend te houden, vergelijkbaar met de SS die bij Anne Frank en alle andere slachtoffers hetzelfde hebben gedaan. Drie moordaanslagen op Hans en zijn buurman wreed vermoord in 1980 tijdens zijn onderzoek naar deze zaak!
 5. van het misbruiken van haar naam en macht door op valse gronden de staatsveiligheid als grondslag te gebruiken voor haar eigen belang mbt de naam van het Koninklijk huis die zogenaamd in gevaar zou komen.
 6. van het fascistisch plegen van censuur door zelfs de media te verbieden om over deze zaak te publiceren met een vals beroep op de staatsveiligheid.
 7. van het plegen van hoogverraad tegenover het Nederlandse volk, door al deze zaken voor dat argeloze volk verborgen te houden, waarbij volstrekt onnodig nieuwe slachtoffers zijn gevallen en cruciale informatie over voor onmogelijk gehouden hervonden herinneringen na 28 jaar en een oproepbare emotionele persoonlijkheid gewetenloos decennia lang voor de wereld verborgen worden gehouden.
 8. van het sluw buiten werking zetten Wet Openbaar Bestuur WOB in 1991. Zie mijn Post daarover! Koningin Beatrix & Wet Openbaarheid Bestuur, die ze sluw even opzij zet!
 9. Zie ook de Post ‘Behoorlijkheidswijzer‘ die ook op Koningin Beatrix van toepassing had moeten zijn!

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire Spijkers’.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed bij Koningin Beatrix en Ministerraad, mogen Hans & Wies Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Criminele daden en/of gevolgen van het Koninklijk huis

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen Beatrix, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.’ (Vrij uit Amerikaanse Declaration of Independence)

 • Het decennia lang heimelijk goedkeuren van doofpotten en samenzweringen op zogenaamd medische gronden, tegen meerdere onschuldige argeloze onwetende slachtoffers. Specifiek Hans & Wies Smedema en de onschuldige Amerikaanse vriend Al Rust!
 • Deze samenzweringen hebben tot gruwelijke gevolgen geleid voor alle argeloze betrokken slachtoffers, die immers daardoor kafkaësk onwetend van ernstige ziekten zoals bij Hans & Wies Smedema amnesie en ernstige verdringing, zich daartegen niet konden verweren. Hoogstwaarschijnlijk zijn andere argeloze slachtoffers daardoor volstrekt onnodig en onschuldig in psychiatrische inrichtingen terecht gekomen. Vergelijkbaar met Alexander Solzjenitsyn en zijn beroemde ‘Goelag Archipel’.
 • Specifiek heeft de doofpot en samenzwering van het Koninklijk huis tegen Hans & Wies Smedema geleid tot langdurige meervoudige verkrachtingen van een zodanige ernst dat verdringing van deze gebeurtenissen juist daardoor 28 jaar lang in stand bleef. Bij de vrouw van Hans is nog steeds een dubbele en oproepbare emotionele persoonlijkheid aanwezig, met tot op heden verdringing en dus onwetendheid voor alle misbruik.
 • Zes zwangerschappen van verkrachters en drie kinderen vond ‘De Kroon’ en het Koninklijk huis blijkbaar geen reden om met deze gruwelijke kafkaiaanse en orwelliaanse samenzwering te stoppen.
 • Ook het cruciale feit dat Hans Smedema al in 1972 heimelijk onvruchtbaar was gemaakt door haar verkrachters, vond men niet een reden om het argeloze echtpaar te waarschuwen dat elke zwangerschap van een verkrachter moest zijn.
 • Nog verergerd wordt de situatie door de doofpot en opzet van het Koninklijk huis en KCOM binnen nota bene het Ministerie van Justitie om Hans Smedema als geestelijk gestoorde neer te zetten, net als bij klokkenluider Fred Spijkers plaatsvond, zodat niemand zijn beschuldigingen zal geloven. Stasi cultuur!
 • Er zijn drie moordaanslagen op Hans gepleegd en zijn buurman Cees van ‘t Hoog in 1980 zelfs vermoord, waar het Koninklijk huis minimaal mede verantwoordelijk voor moet zijn!
 • Een geheime dienst is door uitvoerende KCOM(Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) opgedragen om alle bewijzen te vernietigen of te manipuleren, uitsluitend om slachtoffer Hans Smedema te kunnen isoleren, marginaliseren(geestelijk gestoord) en het Nederlandse volk te bedriegen. Informatie komt rechtstreeks van de dappere klokkenluider Elise B. uit Uden, destijds blijkbaar parttime in dienst justitie en bij broer mr. Johan Smedema uit Gennep, die het brein achter deze gruwelijke samenzwering is. Haar taak zal zijn geweest de doofpot handelingen van mr. Johan Smedema een legale status te geven!
 • Justitionele onderzoeken worden in opdracht Kroon en Koningin Beatrix verboden door o.a. het College van Procureurs Generaal, en bij weigeringen werd in januari 1991 zelfs een Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh, ondanks getuigen van meervoudige verkrachting van de weerloze vrouw van Hans, binnen een paar weken tegen zijn wens overgeplaatst naar Zwolle.
 • Media is het blijkbaar verboden om hierover op grond zogenaamde staatsveiligheid (naam Koningin komt zogenaamd in diskrediet) te publiceren! Zodra Hans het publiceert op een site, verschijnen direct geheime dienst medewerkers(Stasi en SS cultuur) en wordt de publicatie geblokkeerd en/of  vernietigd!
 • Advocaten en andere hulpverleners mogen op grond zogenaamde staatsveiligheid(naam Koninklijk huis?) Hans Smedema niet bijstaan! Wat tegen de rechten van de mens is!
 • Het is Hans Smedema niet toegestaan om aangifte te doen tegen zijn vijanden/verkrachters, terwijl die dat zelf juist wel mogen! Discriminatie door de staat der Nederlanden en specifiek Koningin Beatrix.
 • Van Hans Smedema wordt geëist dat hij als onwetend slachtoffer feiten bewijst, die bij Justitie(KCOM) en ‘De Kroon’ gewoon bekend zijn, maar laf en gewetenloos verborgen worden gehouden. En dat terwijl diezelfde staat en geheime dienst hem daarbij in opdracht van Kroon en dus Koningin Beatrix gruwelijk en zelfs fascistisch heimelijk tegenwerkt!
 • Wet Openbaar Bestuur is speciaal voor ‘De Kroon’ in 1991 buiten werking gezet op valse en gezochte gronden. Direct nadat hoofdofficier justitie in Leeuwarden mr. Ruud Rosingh werd opgedragen om de verkrachters niet te vervolgen! Deze Koningin moest blijkbaar zichzelf en haar ‘hondse’ (Kafka) Ministerraad, met name toen Minister President Lubbers en Minister Justitie Hirsch Ballin, beschermen! Daarbij vond Koningin Beatrix blijkbaar het verkrachten van de vrouw van Hans Smedema volstrekt onbelangrijk tov slechts haar kostbare naam! Alle ambtenaren zijn door die speciale wet verplicht om daar aan mee te werken en doen dat ook nog laf en gewetenloos zonder het Nederlandse volk daartegen te waarschuwen!
 • De normale conventies voor de mensenrechten, zoals met name Conventie tegen marteling en mishandeling, is door de Koninklijke en politieke goedkeuring, op valse en gezochte gronden buiten werking gezet. Een laffe en gewetenloze daad, die alleen door Hitler en zijn trawanten werd geëvenaard, maar uiteindelijk internationaal veroordeeld.
 • Koningin Beatrix heeft nagelaten om de Amerikaanse vriend van Hans Smedema, Al Rust als CIA medewerker tijdig te helpen door gewoon de waarheid te openbaren, en heeft deze daardoor tien jaren laten creperen na onschuldig oneervol ontslag! Gewetenloos, laf en weerzinwekkend. Ze moet daarvoor alsnog internationaal vervolgd worden.
 • ‘De Kroon’ en dus ook Koningin Beatrix heeft via het Ministerie van Justitie, Amerika op valse en gezochte gronden, om justitionele bijstand en hulp verzocht en gekregen, om de doofpot en samenzwering tegen Hans, zijn vrouw en het Nederlandse volk, in stand te kunnen houden. Daarmee is Amerika in een onethische positie gebracht, en bedriegt min of meer haar eigen volk en het Nederlandse!
 • Koningin Beatrix heeft ook al weer laf en gewetenloos nagelaten om Hans Smedema te helpen door ten tijde van zijn politiek asiel aanvraag in 2009, direct rechter Rex Ford in Miami Florida op de hoogte te brengen van alle geheime speciale wetten en/of regelingen tegen Hans Smedema en zijn nog onwetende vrouw. Hans Smedema was dan wel politiek asiel tegen de vervolging door ‘De Kroon’, specifiek Koningin Beatrix en haar hondse Ministers verleend!
 • Hans werd door de kafkaiaanse doofpot volkomen onnodig volledig arbeidsongeschikt en werd zelfs onschuldig door een politierechter Jeroen van Bruggen veroordeeld, terwijl alle verkrachters en medeplichtigen juist vrijuit gaan! Verrader Koningin Beatrix zweeg natuurlijk alweer laf en gewetenloos, en feest rustig door.

Conclusies

 • Een Nederlands Koninklijk huis dat het blijkbaar geen probleem vindt om onschuldige argeloze(kafkaësk) Nederlandse slachtoffers volstrekt onnodig gedurende 28 jaar en zelfs 38 jaar te laten lijden, enkel om te voorkomen dat de ‘naam’ van Koningin Juliana negatief betrokken kan worden bij gemaakte blunders en fouten, is weerzinwekkend, gewetenloos en laf.
 • Een dergelijk Koninklijk huis is een gevaar voor de interne veiligheid van het Nederlandse volk en pleegt dus hoogverraad. Afzetten is de enige definitieve oplossing.
 • Met name de weigeringen gedurende decennia om met deze onethische en criminele acties te stoppen in de hoop dat de slachtoffers wel mentaal kapot zullen gaan door het kafkaiaans gebrek aan informatie, waarbij Hans Smedema opzettelijk (onschuldig) als ‘gek’ wordt neergezet, zijn weerzinwekkend en moeten internationaal zwaar bestraft worden.
 • Een en ander wordt nog verergerd door het feit dat het Koninklijk huis binnen Nederland eenzijdig onschendbaar is en iedere beschuldiging en kritiek zoals deze Post als majesteitsschennis kan worden gezien en zwaar bestraft kan worden, terwijl omgekeerd het Koninklijk huis zich laf en gewetenloos onaantastbaar acht. Dat feit legt een zware ethische verantwoordelijkheid op het Koninklijk huis en Ministerraad en maakt het medeverantwoordelijk voor alle misdaden.
 • Stuitend is het verschil in ethisch denken en handelen van Hans Smedema, die alles openlijk bekend maakt en vergeefs om onderzoeken en openheid vraagt, en daartegenover het laffe onethische en zelfs fascistische handelen van ‘De Kroon’ en specifiek Koningin Beatrix, die alles zelfs ten koste van gruwelijk lijdende slachtoffers in de doofpot wensen te houden, uitsluitend voor hun eigen onethische belangen!
 • Hoewel de Koningin onschendbaar is gemaakt, en de Ministerraad verantwoordelijk zal zijn, blijft het moreel en ethisch gezien de taak van een staatshoofd om bij dit soort gruwelijke daden onmiddellijk in te grijpen en zich daarvan te distantiëren. Wat niet heeft plaatsgevonden en dus tot medeverantwoordelijkheid heeft geleid.
 • Deze zaak is daardoor nu al veel ernstiger dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-affaire’ en ‘Het Proces’ van Kafka, waar vergelijkingen mee zijn gemaakt op deze Blog.
 • Deze ‘Hans Smedema Affaire’ behoort daarom nu al tot het historisch erfgoed van Nederland en zal wereldwijd tot afschuw en afkeuring leiden.
 • Het ‘Vechten tegen het onbekende'(titel autobiografie) van Hans Smedema blijkt dus achteraf ‘Vechten tegen het Koninklijk huis’ te zijn! Sluw gearrangeerd door broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg, in samenwerking met gewetenloze lieden binnen het Ministerie van Justitie, en politici als de hondse(kafka) CDA’ers Lubbers, Jan Peter Balkenende, Donner en Hirsch Ballin.

Eisen Hans Smedema

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. (Amerikaanse declaration of Independence)

 • De fascistische geheime operatie KCOM binnen het Ministerie van Justitie wordt openbaar gemaakt en ontbonden.
 • ‘De Kroon’ en met name Koningin Beatrix erkent haar kwaadaardig gedrag, misdaden en handelingen, en biedt excuses daarvoor aan.
 • Alle documenten over deze zaak, ook de medische worden direct openbaar gemaakt.
 • Alle slachtoffers worden volledig schadeloos gesteld met een boete van 100%, incl. kosten gemaakt door Amerika en de CIA vriend Al Rust.
 • Een onafhankelijk internationaal tribunaal wordt belast met de vervolging en berechting van alle betrokkenen, inclusief Koningin Beatrix en betrokken politici zoals CDA’ers Lubbers, Hirsch Ballin, JanPeter Balkenende en Donner! Daartoe wordt de onschendbaarheid van het Koninklijk huis beëindigd.
 • De bevoegdheden van het Koninklijk huis worden tot zuiver ceremonieel teruggebracht, of direct afzetten en Nederland wordt een republiek.

‘History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

Zie ook het vervolg J’Accuse Koningin Beatrix vervolg

Later meer…, Hans houdt zich het recht voor om naar voortschrijdend inzicht, zaken aan te passen.

Het bovenstaande wordt al maanden lang niet bestreden en zal daardoor nu als bewezen feit beschouwd worden! Koningin, politiek, justitie, OM en politie staan blijkbaar machteloos tegenover deze zaak door hun eigen stompzinnige moreel verwerpelijke anti-ethisch handelen.

Hans Smedema, Nederlands vluchteling en klokkenluider in Xalo/Jalon, Spain

Copyright 2011 Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.