Corrupt Openbaar Ministerie weigert DNA-testje en onderzoek!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Corrupt Openbaar Ministerie weigert DNA-testje en onderzoek!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Door de weigering van rechtbank Leeuwarden om een kopie van het vonnis van de heimelijke zitting op 4 december 2013 te vertrekken, verzoek ik opnieuw aan het OM om een doodsimpel DNA-testje en onderzoek naar de valse verklaringen van de vijf aanklagers die tot mijn veroordeling zonder recht op verdediging hebben geleid op 3 december 2012. Arrest Hof Arnhem in hoger beroep na zitting rechtbank Leeuwarden van 9 februari 2009 met de blijkbaar corrupte politierechter Jeroen van Bruggen die ook al weer conform de doofpot affaire mij iedere verdediging onthield!

Hierover schreef mr. A. (Bram) Moszkowicz in zijn verweer o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Ik wil om herziening van het arrest Hof Arnhem vragen aan de Hoge Raad Den Haag, maar daarvoor is een advocaat nodig en nieuwe feiten en bewijs. Dat is doodsimpel te verkrijgen als politie Drachten mij het doen van aangifte zou toestaan(geweigerd sinds 2004!), wat het recht van iedere andere Nederlander wel is, en middels een doodsimpel DNA-testje vaststellen dat klager Rieks P. uit Roden heeft gelogen in zijn aangifte en verklaringen tegenover AG tijdens procedure Hof Arnhem. Hij is nota bene namelijk de heimelijke verkrachter en vader van een kind van ons! Dus ook officier van justitie Hoekman Leeuwarden om dat onderzoek verzocht. Zie hieronder mijn schrijven qua namen wat gecensureerd.

 

OM Leeuwarden Niets bekend
OM Leeuwarden Niets bekend

Hier de weigering(dooddoener) van de hoofdofficier van justitie Groningen mr. J.R. (Jan) Eland op onderstaande rechtmatige(!) verzoek aan mr. Hoekman OvJ Leeuwarden die ook bij de maand onschuldig gevangen zitten in P.I. Ter Apel betrokken was en dus ook bij de heimelijke zitting van 4 december 2013! Beiden werken dus mee aan de gruwelijke doofpot om alles voor het Nederlandse volk te verbergen! Er komt dus GEEN doodsimpel onderzoekje! Laat Hans & Wies maar creperen! Wat later volgt een tweede brief waarin hij uitdrukkelijk weigert om middels een doodsimpel DNA-testje mijn herzieningsverzoek te ondersteunen met bewijs dat ik NIET de vader ben van onze jongste zoon en vervolgens dat aanklager Rieks P. uit Roden heeft gelogen over geen seks met mijn weerloze vrouw en wel degelijk de vader is van onze zoon. Verzoek was aan mr. Hoekman, maar antwoorden komen steeds van Hoofd Officier Justitie Noord Nederland afdeling strategie en beleid. Logisch want blokkade komt rechtstreeks van Ministerie van Justitie zelf! Kopie brief zie onder bij verzoek doodsimpel DNA testje. En dit gebeurd al sinds april 2000 zo! Doofpot! Verbod op onderzoek door destijds Koningin Juliana en nog steeds geldig!

Maar de letterlijke tekst van provider Strato A.G. was op 2 januari 2013 toen ik nog voor politiek asiel in detentie zat in Amerika!:

Dear Mr. Smedema,

It has come to our attention that you are publishing certain statements on your website www.hanssmedema.info although you are obliged to refrain from such statements by the sentence of a court.

The following  articles contain such illegal statements about Bart van Someren:

We therefore request you to delete these articles until

January 3rd, 2014, 12:00.

In case you ignore this request, we will block your domain.

Kind regards

STRATO AG | Abuse

De namen waren al voor mijn vertrek voor asiel aanvraag anoniem gemaakt! Daarom noemt men ook de naam van rechercheur politie Drachten Bart van Someren naar Strato om te verwijderen? Ik zat nog vast dus kon niet tijdig reageren! Ook was mij GEEN vonnis bekend mbt politie Drachten rechercheur Bart van Someren die mij opzettelijk(!) onschuldig een maand de gevangenis insmeet of die pagina’s! Wat is daarmee dan? Censuur om uitkomen gruwelijke samenzwering/doofpot te voorkomen? Nog steeds geen vonnis op 6 maart 2014! Rechtbank Leeuwarden weigert onrechtmatig en tegen de mensenrechten ingaande een kopie van dat vonnis van die heimelijke zitting zonder mogelijke verdediging van 4 december 2013 te verstrekken! Ook abuse.de van Strato A.G. weigert een kopie van dat verzoek van Nederlandse overheid te verstrekken, wat mij weerloos maakt! Dus Blog naar USA verplaatst om te zien hoe het daar gaat met abuse. 

Na opzegging krijg ik op 4 maart 2014 dit bericht met verder bewijs:

Geachte heer Smedema,

ik begrijp dat u u genoodzaakt voelt om uw contract bij ons te laten beëindigen.

De blokkade die op uw website geplaatst werd hebben wij niet zomaar besloten te plaatsen. Wij hebben, en dat heeft de ABUSE afdeling u ook duidelijk meegedeeld, een kennisgeving toegezonden gekregen van de Nederlandse overheid betreffende de inhoud van uw website. Daar u onze petitie tot het verwijderen van dergelijke inhoud genegeerd heeft, heeft onze ABUSE afdeling inderdaad ook de nodige acties ondernomen.

Ik heb, zoals gewenst, uw contract nu opgezegd per contract einddatum van 06.04.2014. U ontvangt van deze opzegging nog een aparte bevestiging via e-mail. Let op dat, per reeds vermeldde datum, alle inhoud op de webruimte onherroepelijk verloren gaat.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

STRATO Customer Care

Zie Post Rechtbank Leeuwarden weigert kopie vonnis heimelijke zitting van 4 december 2013!

Het begint te lijken op de zaak Vaatstra waarbij OM ook een DNA-test 20 jaar onrechtmatig tegenhield!

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek , uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, mogen Hans & Wies Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje
OM Hoofd OvJ Weigert DNA-testje

 Verzoek om DNA-test en onderzoek tbv herziening arrest Hof Arnhem van 3 december 2012

  Ressortsparket Leeuwarden Strafrecht
  T.a.v. Officier Justitie de heer Hoekman
  Postbus 1701
  8900 CA Leeuwarden

 Drachten,  18-02-2014

Betreft:  parketnummer. 24-000316-09

Geachte heer Hoekman,

Ik ontvang nog steeds geen stukken mbt de nog lopende(?) rechtszaak parketnummer: 24-000316-09.

Het opzettelijk niet informeren van mij als slachtoffer van het misdrijf van de eeuw sinds 1972 en in deze smaad zaak valselijk nota bene als dader aangemerkt, kan niet anders worden gezien als “Obstructie van Recht en Waarheidsvinding!”

Het opzettelijk zenden van de stukken mbt een destijds komende zitting op 4 december 2013 naar een 5 jaar oud adres in Dolores, Spanje terwijl tijdens het aantekenen van het hoger beroep op 9 februari 2009 al als correspondentieadres bovenstaande adres van mijn vrouw werd vermeld, is ook sluw opzettelijk obstructie van recht. Namelijk het ontnemen van het recht op verdediging.

In de brief van mijn vrouw van 12 december 2013, na te zijn gewaarschuwd door rechercheur Bart van Someren politie Drachten over de heimelijke zitting op 4 december 2013 en haar telefoontje met mevr. Heida, vraagt ze om de stukken en het vonnis van de rechtbank Leeuwarden.  Dit tijdens mijn detentie in Amerika wegens vragen politiek asiel tegen de gruwelijke vervolging door Nederland. Niets ontvangen, dus alweer obstructie van recht op informatie.

In mijn eigen brief d.d. 21 januari 2014 direct na in vrijheidstelling en deportatie naar Nederland door Amerika, verzocht ik ook aan mevr. Heida om de informatie mbt deze groteske casus en de zitting van 4 december 2013 in het bijzonder. Niets ontvangen!

Wel ontvang ik steeds maar weer het oude frauduleuze(geen recht op verdediging!) vonnis van het Hof Arnhem van 3 december 2012 mbt o.a. het voorwaardelijke (frauduleuze)vonnis van 3 maanden. In ieder ander land zou ik zijn vrijgesproken en er een onderzoek gestart!

Ik herhaal nog eens mijn verzoek om informatie mbt het verloop van deze zaak, namelijk de ingebrachte stukken door OM en het oordeel of vonnis van het Hof Arnhem en/of Rechtbank Leeuwarden(?) ten aanzien van de 3 maanden voorwaardelijk. Het bevreemd mij dat mijn vrouw hier niet in is gekend zodat uitstel kon worden gevraagd tot ik weer aanwezig kon zijn en mij verdedigen zonder advocaat met kennis van deze complexe zaak.

Volgens rechercheur Bart van Someren van politie Drachten heeft er op 4 december 2013 een dus voor ons heimelijk een zitting plaats gevonden  tijdens mijn detentie in Amerika en zou 2 weken later vonnis gewezen worden. Dit frauduleuze vonnis zonder dat er sprake was van mogelijke verdediging, heeft ons nog steeds niet bereikt!

Mij bereiken berichten dat zelfs Google en YouTube verzocht zijn om bepaalde Posts van mij niet in zoekopdrachten te vermelden! Ook hosting provider Strato A.G. Berlijn heeft mij schriftelijk verzocht om de naam Bart van Someren te verwijderen, waaraan ik vooralsnog heb voldaan tot ik meer informatie heb ontvangen.

Graag de achterliggende stukken, en het vonnis naar mijn bovenstaande adres zenden!

Ik zal verzoeken om herziening van het vonnis van het Hof Arnhem van 3 december 2012 in verband met nieuwe feiten die tot een ander oordeel zouden hebben geleid van het Hof. Die nieuwe feiten volgen uit onderstaande gegevens:

 

 1. Het OM en Politie Drachten hebben nagelaten om voor mijn verdediging onderzoek te doen naar het feit van het doen van valse aangiften door klagers Rieks P., Jaap Duijs, Elise B., Klazien J. en mijn vrouw hoewel bedrogen, dus buiten haar schuld. Ook moet nog vastgesteld wie de eerdere DNA/Vaderschaptesten die foutief aangaven dat onze drie kinderen wel van mij zouden zijn, heeft vervalst.
 2. Tijdens mijn aanhouding en detentie bij politie Drachten van 17 september tot vrijdag 20 september, heb ik 6 maal verzocht om het normale civiele recht van iedere Nederlandse burger om aangifte te mogen doen tegen o.a. klagers en in de veel grotere achterliggende casus. Maar dit werd weer geweigerd, net als eerder in april 2000, april 2004 na 5 maanden wachten op toestemming justitie tot het doen van onderzoek wat werd geweigerd, en diverse andere poging in de tussenliggende jaren.
 3. Dus verzoek ik u rechtstreeks om NIET te discrimineren en onderzoek te doen naar de waarheid. Dat onderzoek zal uitwijzen dat de drie kinderen niet van mij zijn en dat klager en verkrachter Rieks P. de vader is van onze jongste zoon. Asielrechter Rex Ford Miami bevestigde overigens al in 2009 dat die kinderen niet van mij waren. Dat bewijst dan ook dat mijn vrouw ernstig ziek is met dissociatie, zelfs DIS, en dus een niet correcte aangifte of verklaring heeft gedaan. Ook dat het aannemelijk is dat Jaap Duijs dan misbruik van de weerloosheid van mijn vrouw heeft gemaakt. Na therapie kan mijn vrouw dan zelf aangifte doen en wel correcte verklaringen doen.
 4. Ook zag ik graag uitleg en informatie mbt de bijsluiter(zie bijgaande kopie) die bij alle stukken over zittingen is verstrekt. Daarin wordt verwezen naar zittingen in Zwolle! Maar wij hebben in Zwolle NOOIT zittingen van rechtbanken meegemaakt laat staan dat wij daarin betrokken zouden zijn geweest! Wel hebben wij vijf jaar in ’t Harde gewoond en is inderdaad sprake van betrokkenheid Justitie bij deze doofpot. Ergens moeten dus rechters toestemming verlenen! Dus graag de stukken mbt die zittingen, of de gegevens om die in te kunnen zien. Waar, op welke datum vonden die plaats en wie waren de betrokkenen? Wat is de relatie met ons?
 5. Vermoedelijk heeft familie, met name mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg, rond 1973 -1975 kans gezien om heimelijk en illegaal over en voor ons legaal beslissingen te kunnen nemen in verband met onze amnesie en verdringing destijds van alle misbruik en verkrachtingen. Dat is dan gebaseerd op fraude en bedrog en alle eventuele stukken die daarop betrekking hebben zijn ongeldig.

Op grond van nieuwe feiten, kan dan herziening worden gevraagd en het vonnis van Hof Arnhem vernietigd.

Dit onderzoek werd al tijdens het horen door rechercheur Bolier in 2008 gevraagd, en destijds OvJ Hoekstra samen met politierechter Jeroen van Bruggen weigerden ook al ieder onderzoek met ernstige gevolgen. Ook tijdens zittingen Hof Arnhem! Bart van Someren Politie Drachten volhardt ook in die onrechtmatige weigering. Dat het hier vermoedelijk om een vals beroep op de staatsveiligheid gaat maakt mij en internationaal recht niet uit.

Bijgaand ook ten overvloede de (tot op heden geweigerde) aangiften die rechtstreeks op deze smaad zaak betrekking hebben, per persoon. Graag zal ik die in persoon bij politie Drachten officieel in een Proces Verbaal opgenomen zien, zodra men daartoe dan eindelijk sinds april 2004 toe bereid is.

Graag hoor ik van u en ik neem aan dat u hangende uw onderzoek de rechtbank om uitstel zult verzoeken van ieder vonnis dat al of niet werd gewezen tot die vonnissen zijn herzien. Een uitnodiging tot een gesprek zou ik als slachtoffer natuurlijk op prijs stellen. Vreemd dat het niet al heeft plaatsgevonden.

Ook maak ik u erop attent dat ik hier tijdelijk verblijf tot ik heb besloten in welk land ik opnieuw politiek asiel zal vragen. Mijn vrouw heeft dan alle gegevens en kan mij bereiken.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

BijsluiterSmedemaBijlagen:

 1. Bijsluiter mbt Zwolle!
 2. Aangifte Rieks P. Roden
 3. Aangifte Jaap Duijs
 4. Aangifte Elise B.
 5. Aangifte Klazien J.
 6. Aangifte W.  J.

Aangiften

Bijlage 2 Aangifte tegen Rieks P. Roden

Hierbij doe ik opnieuw aangifte tegen klager (Rieks) H. P. uit Roden die in de smaad en laster zaak tegen mij Hans Smedema, valse aangifte heeft gedaan.

Hij stelt dat hij nooit seks met mijn vrouw heeft gehad en haar niet kent, maar hij is de vader van onze jongste zoon.  Dus dat is gelogen, dus laster en smaad.

Eenvoudig kan worden vastgesteld dat ik, Hans Smedema, niet de vader ben van onze jongste zoon en vervolgens kan dan worden vastgesteld of inderdaad Rieks P. de vader is. Als dat juist blijkt heeft mijn vrouw ook een foutieve verklaring afgegeven(wegens haar dissociatie en de doofpot) en kan het vonnis van Hof Arnhem van 3 december 2012 worden herzien en het vonnis vernietigd.

 

Bijlage 3 Aangifte tegen drs. Jaap J. D. Drachten

Hierbij doe ik opnieuw aangifte tegen klager Jaap Duijs uit Drachten die in de smaad en laster zaak tegen mij Hans Smedema, valse aangifte heeft gedaan.

Hij stelt dat hij nooit seks heeft gehad met mijn vrouw, en dus niet de vader van een geaborteerde vrucht kon zijn, en dat ik Hans Smedema waanzinnig ben en onzin publiceer.

Door bovenstaande onderzoek tegen Rieks P., zal blijken dat de stellingen van Hans Smedema juist en correct zijn. Dus dat zijn vrouw onjuiste gegevens heeft verstrekt. Vervolgens kan eenvoudig zijn vrouw therapie krijgen en daarna aangifte doen van het misbruik en de (juridische gezien) verkrachtingen door Jaap Duijs Ook blijkt dan dat Hans Smedema zeker niet waanzinnig is.

 

Bijlage 3 Aangifte tegen Elise B. uit Uden

Zij stelt nooit op de hoogte te zijn geweest van een doofpot affaire waar de broer van Hans Smedema, mr. Johan Smedema bij betrokken was. En dat het Ministerie van Justitie daar bij betrokken is, naast een geheime dienst.

Maar uit een eenvoudig onderzoek zal blijken dat het wel degelijk het geval is. De heimelijke zittingen die in Zwolle blijkbaar plaats hebben gevonden en waarschijnlijk nog steeds plaatsvinden, bewijzen die betrokkenheid.

 

Bijlage 4 Aangifte tegen Klazien J. (destijds) Steenwijk

Zij stelt dat Hans Smedema waanzinnig is en dat er geen sprake is van een doofpot om het misbruik en de verkrachtingen van mijn vrouw voor haar en mij verborgen te houden. Daarbij gebruik en misbruik makende van onze ernstige ziekte dissociatie en verdringing van ieder misbruik sinds 1972.

Zij is wel degelijk op de hoogte van het feit dat onze drie kinderen niet van mij, Hans Smedema, zijn. Wat eenvoudig is vast te stellen en zal blijken uit de hiervoor genoemde onderzoeken.

 

Bijlage 5 Aangifte tegen W. J.

Mijn vrouw vertelt de waarheid zoals zij die ervaart. Ze wordt door haar eigen zusters en andere familie, naast Justitie en Politie bedrogen. Ze kan hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld worden. Maar na therapie kan ze aangifte doen en verklaren wat haar is overkomen. Daartoe moet eerst worden vastgesteld dat ik niet de vader ben van o.a. eerst onze jongste zoon, en vervolgens wie dan de eerdere DNA/vaderschapstesten heeft vervalst.

Haar verklaring tijdens mijn detentie bij politie Drachten, en eerdere verklaringen of aangiften, zijn onjuist en een gevolg van haar ernstige ziekte. Dat is eenvoudig vast te stellen middels een doodsimpel DNA testje waaraan iedereen wil meewerken. Om opnieuw vervalsing tegen te gaan, moet politie dit doen.

 

Er zijn veel meer aangiften tegen andere betrokkenen, maar dit is een mooi begin en bewijst mijn stellingen.

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.