J’Accuse ‘De Kroon!’

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse ‘De Kroon!’

Dresfus affaire!

‘Never in history…

has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema
 

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.’ (Vrij uit Amerikaanse Declaration of Independence)

‘Live is not measured by the moments we breath, but by the moments that take our Breath away!’

In vorige Posts is al aangegeven, dat ‘De Kroon’, dus Koningin en Ministerraad hier op misselijk makende manier sinds 1975 betrokken zijn bij een doofpot en samenzwering die het hele Nederlandse volk tot minderwaardig slachtvee heeft gemaakt ten opzichte van slechts(!) de ‘naam’ van het (bedrogen) Koninklijk huis,  dus tot 1980 Koningin Juliana en nu dertig jaar Koningin Beatrix. Die immers van haar moeder deze gruwelijke zaak heeft geërfd. Naar mijn mening hoogverraad tegenover alle Nederlandse burgers door ‘De Kroon’ zelf! Hier is George Orwell niets bij! Stasi cultuur in Nederland? (Concept, Hans houdt zich het recht voor om door voortschrijdend inzicht, zaken te wijzigen)

Uitgangspunten

 • Kroon en Koninklijk huis zijn er in deze doofpot en samenzwering tegen Hans en Wies Smedema op grond van fraude, misleiding en bedrog ingeluisd door met name mr. Johan Smedema uit Gennep, maar ook Tjitte de Jong uit Norg, voorzitter CDA Drenthe die kans zag om het CDA deze doofpot op te laten zetten
 • Kroon, Koningin en Ministerraad weigeren al sinds 1975 laf en gewetenloos om een eind te maken aan deze medische doofpot met gruwelijk doorgaand lijden van Hans en Wies Smedema als direct gevolg
 • Kroon heeft KCOM ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ binnen Ministerie van Justitie(kroongetuige Elise B.) met de uitvoering van deze samenzwering tegen Hans en Wies Smedema belast en vermoedelijk alle betrokken criminelen voor vervolging gevrijwaard, terwijl Hans Smedema juist iedere hulp moet worden geweigerd!
 • Het Nederlandse volk en Hans Smedema mogen pertinent niet op de hoogte komen van deze samenzwering om de naam van het Koninklijk huis ‘zuiver’ te laten lijken, waarbij laf en gewetenloos de belangen van de slachtoffers en het hele argeloze volk totaal genegeerd worden.
 • Koningin Beatrix moet van deze zaak op de hoogte gesteld zijn tijdens de wekelijkse gesprekken met MP Balkenende, of hoort dat te zijn, omdat het oorspronkelijk een speciaal Koninklijk besluit is geweest
 • Hans Smedema wordt daarmee bovendien opzettelijk gedwongen om tot gevaarlijke acties over te gaan om zijn naam en vrouw te verdedigen, maar ook het Nederlandse volk voor deze gruwelijke  samenzwering en hoogverraad tegen hun te waarschuwen. Justitie wordt vervolgens sluw ingezet om Hans Smedema monddood te maken en onschuldig te veroordelen voor zijn moed en hoogstaande karakter!
 • Hans Smedema beroept zich op zijn recht op zelfverdediging en het immens grote algemeen belang, de ‘Rechten van de Mens’ en op o.a. de ‘Convention Against Torture’, hoewel die laf en gewetenloos door de Kroon, dus ook Koningin Beatrix buiten werking zijn en worden gehouden

Beschuldigingen

 • Hans en Wies lijden al sinds 1972 gruwelijk en volstrekt onnodig, omdat Koningin Juliana onverantwoordelijk heeft gehandeld, en Koningin Beatrix blijkbaar weigert of te laf is om ethisch te durven denken
 • Hans en Wies zijn totaal onschuldig en tot op heden onwetend van wat hun door ‘De Kroon’, met name Koninklijk huis  heimelijk is en vooral nog steeds laf en gewetenloos wordt aangedaan
 • Kroon heeft al sinds 1973 of 75 niet de belangen van onschuldige argeloze Hans en Wies Smedema behartigd, maar uitsluitend hun miezerige eigenbelang laten prevaleren boven dat van de slachtoffers Hans en Wies Smedema
 • Kroon, en vooral Koningin Beatrix vindt blijkbaar dat het beschermen en zuiver laten lijken van haar naam, meer waarde heeft en belangrijker is, dan het sinds 1972 lijden(dertig jaar lang verkrachtingen) van onschuldige slachtoffers. Wat wel een erg hypocriete en orwelliaanse opstelling is gezien o.a. haar ‘Kerst-toespraken!’
 • Kroon heeft in 1991 WOB opzettelijk buiten werking gezet, om hun eigen fouten en criminele acties voor het Nederlandse volk te kunnen blijven verbergen
 • Kroon heeft ervoor gezorgd, dat door uitvoerende KCOM binnen Min. Justitie een vals beroep kon en nog steeds kan worden gedaan op de ‘Staatsveiligheid’ om hun eigen fouten, blunders en enkel de naam Koningin Beatrix zuiver te kunnen laten lijken
 • Kroon en met name Koningin Juliana heeft Amerikaanse vriend Al Rust in dienst militaire CIA in 1978 geweigerd te helpen, waardoor deze volstrekt onnodige en moreel verwerpelijk onschuldig werd ontslagen en tien jaar maar moest creperen, net als Hans en Wies Smedema, terwijl hij uitsluitend als nota bene de enige(!) wel voor de belangen van Hans opkwam! Koningin Juliana of andere leden van ‘De Kroon’ hadden als ze over voldoende ethisch besef hadden beschikt, direct zelf naar Amerika moeten vliegen en als getuige mijn vriend Al Rust vrijpleiten! Ze moeten daarvoor alsnog vervolgd worden.
 • Kroon heeft Ministerie van Justitie en KCOM in een onethische positie gebracht, waarbij ze de belangen van onschuldige slachtoffers Hans en Wies niet meer konden behartigen en verdedigen, en juist onethisch de belangen van Koningin Juliana en Beatrix moesten laten prevaleren ten koste van het totale Nederlandse volk wat door Kroon onwetend werd gehouden!
 • De meedogenloze acties van ‘De Kroon’ gedoogd en hoogstwaarschijnlijk zelfs gesteund door Koningin Beatrix, zijn de oorzaak dat Hans Smedema door alle normale hulpinstanties zoals ‘Slachtofferhulp’ en advocatuur iedere hulp werd geweigerd, en bij minimaal de ‘Cliëntenbond’ hulp aan Hans Smedema gewetenloos moest worden geweigerd na een eerder aanbod van de (al weer) Amerikaanse ‘Diana’!
 • De Kroon heeft aangezet tot ‘Karaktermoord’ op Hans Smedema, door hem opzettelijk als ‘gek’ nee te zetten en alle bewijzen van het tegendeel te laten verdwijnen of manipuleren! Daarmee opzettelijk zijn leven en dat van zijn weerloze vrouw tot een onacceptabele marteling  makend.
 • De Kroon, dus ook Koningin Beatrix heeft ook al weer via KCOM en Ministerie Justitie zeer onethisch en gewetenloos Amerika in grote ethische problemen gebracht door Amerika om assistentie te vragen op grond bilaterale overeenkomst tot wederzijdse Justitionele hulp bij deze onethische en gewetenloze samenzwering tegen een onschuldig echtpaar, waarbij Rechten van de Mens en conventies buiten werking worden gehouden. Een valse en op fraude gebaseerde samenzwering wordt daarmee als legale actie voorgedaan.
 • De enorme kosten van deze doofpot lopen in de vele miljoenen en worden gewetenloos voor de belasting betalende burgers verborgen gehouden
 • Kroon, Koningin Beatrix en Ministerraad weigeren laf en gewetenloos in 2008 om op advies door Hans Smedema gewaarschuwde CTIVD eindelijk onmiddellijk met deze gruwelijke doofpot te stoppen, uitsluitend om eigen blunders, fraude en misleiding voor de argeloze Nederlandse burgers te voorkomen
 • Koningin Beatrix heeft de uitgestoken hand en advies om zich van deze zaak te distantiëren van Hans Smedema in zijn open brief in 2008, wreed en moreel verwerpelijk blijkbaar naast zich neergelegd en niets ondernomen om deze mede door haar veroorzaakte gruwelijke marteling voor Hans en Wies onmiddellijk te beëindigen.
 • Kroon(oud MP JanPeter Balkenende, o.a. Donner en Hirsch Ballin) en met name Koningin Beatrix plegen ‘Hoogverraad’ tegenover het hele Nederlandse volk, dat hiermee in gevaar gebracht is! Interne veiligheid staat/Nederland in gevaar gebracht met waarschijnlijk tientallen onschuldige nieuwe slachtoffers!
 • De voor het Nederlandse volk door Koningin Beatrix en Ministerraad verborgen gehouden misdrijven belopen gezamenlijk veel meer dan 200 jaar gevangenisstraf!
 • De Kroon heeft geweigerd om Hans Smedema tijdens zijn Politiek Asiel aanvraag en detentie in Broward Transitional Centre, Pompano Beach Florida, direct te helpen door eenvoudigweg Amerika de waarheid te vertellen en de samenzwering tegen Hans te stoppen.

Gevolgen voor Hans en Wies

 • Door dit gewetenloos optreden van de Kroon is het leven van Hans en Wies Smedema sinds 1972 totaal vernietigd en tot één lange marteling gemaakt.
 • Uitsluitend door het onethisch en crimineel optreden van De Kroon, is dit mogelijk gemaakt, waar het feit dat ook de Kroon bedrogen werd, niets aan af doet gezien hun weigering om de doofpot te stoppen.
 • Een echtpaar nu al tien jaar lang tegen elkaar opzetten op grond van juridische drogredenen is gruwelijk en meedogenloos
 • Zijn vrouw een waanwereld voorhouden als echt, en Hans als gek neerzetten, en dat ethisch verantwoord vinden, is martelen van onschuldige slachtoffers
 • Verkrachtingen gedogen en kinderen daarvan geen probleem vinden getuigd van een tirannieke en gewetenloze  instelling
 • Het echtpaar iedere hulp en uitleg over wat De Kroon heeft gedaan en gedoogd onthouden en weigeren, is meedogenloos en minderwaardig
 • De schade voor slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw bedraagt alleen al voor inkomensverlies meer dan een miljoen, naast vele tienduizenden aan volstrekt onnodige advocaten en onderzoeken, omdat immers bij ‘De Kroon’ en uitvoerende organisatie KCOM Koninklijke Criminele Organisatie Mengele, alle bewijzen allang aanwezig zijn, maar moreel verwerpelijk verborgen worden gehouden!

Moreel en ethisch verwerpelijk

 • Dat ‘De Kroon’, en vooral Koningin Beatrix weigert om deze al in 1973 begonnen doofpot te stoppen is onethisch, moreel verwerpelijk en zelfs ronduit crimineel gedrag en een Koningin en Staatshoofd onwaardig
 • Dat ‘De Kroon’, dus Ministers(Donner en Hirsch Ballin) onder leiding van Minister President JanPeter Balkenende geweigerd hebben om direct met deze gruwelijke samenzwering tegen een onschuldig echtpaar Hans en Wies Smedema, te stoppen, is moreel en ethisch verwerpelijk gedrag en internationaal gezien strafbaar! (Huidige MP Mark Rutte en Ministers worden nog even de tijd gegeven om zich in te werken!)
 • Dat Koningin Beatrix en Ministers zonder uitzondering allemaal weigeren om met de onschuldige en weerloze slachtoffers te communiceren, is moreel en ethisch verwerpelijk
 • Het zich verschuilen achter juridisch gezochte regels en wetten, en daarbij de belangen van de slachtoffers totaal negerend en ondergeschikt maken aan hun eigen miezerige onethische belangen, is crimineel gedrag en internationaal gezien strafbaar
 • Het Nederlandse volk ondergeschikt maken aan de belangen van ‘De Kroon’ en daarbij de WOB buitenspel zetten, is ook al weer ethisch en moreel verwerpelijk in minimaal deze gruwelijke zaak, zo niet altijd! Het is hoogverraad tegenover het Nederlandse volk!
 • Het vergt karakter om eigen fouten toe te geven, en daarvan heeft ‘De Kroon’, dus noch Ministers, noch Koningin Beatrix, tot op heden blijk gegeven
 • Blijkbaar is Hans Smedema van een veel hoger ethisch denkend niveau dan ‘De Kroon’, dus ook Koningin Beatrix, en getuigt ook van veel meer karakter dan waarvan zij tot op heden in deze zaak heeft blijk gegeven

Eisen Hans Smedema aan ‘De Kroon’

 • als de uitgangspunten juist zijn, moet Koningin Beatrix haar excuses aanbieden en gelijktijdig aftreden tbv dan Koning Willem Alexander
 • het feit dat Nederlandse burgers gewetenloos worden opgeofferd tbv slechts de naam van een Koningin, moet onmiddellijk wettelijke verboden en uitgesloten worden. Als daar het uitroepen van een Republiek voor noodzakelijk is, moet dat nu direct gebeuren
 • publicatie en openbaarmaking van alle (nu nog geheime) files van deze samenzwering en doofpot met namen betrokkenen
 • Hans en Wies worden publiekelijk in het gelijk gesteld en excuses aangeboden
 • alle door Hans en Wies, alsook hun helpers  geleden schade wordt hun vergoed, alsmede een boete van minimaal 100%
 • WOB wordt onder alle omstandigheden mogelijk en van toepassing verklaard, uitsluitend bestrijding criminele activiteiten vallen daar tijdelijk buiten, maar ‘De Kroon’ mag niet meer als reden worden opgevoerd
 • Convention Against Torture, of gelijkwaardig wordt als buitenlands tribunaal belast met de vervolging en beoordeling van alle betrokkenen, inclusief Koningin Beatrix

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, dus inmiddels zeker voor Koningin Beatrix! Ik voel dat ik voor het slot van mijn boek, nog een speciaal ‘J’Accuse Koningin Beatrix’ moet schrijven!

Het is wel zeker dat ons gruwelijke ‘Vechten tegen het onbekende’, in werkelijkheid ‘Vechten tegen een gewetenloze Kroon’ blijkt te zijn!

Later meer…

Hans Smedema, Nederlands vluchteling voor vervolging door ‘De Kroon’. Hans is van 22 december tot 4 januari 2011 in Drachten

Copyright 2010 Hans Smedema, Xalo/Jalon, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.