Eed Tweede Kamerleden Fout!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Eed Tweede Kamerleden Fout!

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Grondslag vervolging Hans Smedema ligt in foute eed tweede kamerleden!

Cruciaal fout onderdeel van de ‘Eed’ die de nieuwe Tweede Kamerleden moeten afleggen is het volgende:

‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.’

Waarom fout?

Deze eed plaatst Koningin Beatrix boven de belangen van het Nederlandse volk en ieder individu!
Tweede Kamerleden kunnen na deze eed te hebben afgelegd immers nooit slachtoffers van ‘De Kroon’ waar Koningin Beatrix een cruciaal onderdeel van uitmaakt, bijstaan! Hetzelfde geldt ook voor ambtenaren, totale advocatuur en rechters! Daarom zwijgt iedereen en daarom laat men hans & Wies liever creperen! Het ‘monster van Soestdijk’ is immers voor deze schoften belangrijker dan de onschuldige weerloze slachtoffers! Zie de cruciale informatie in Foute ‘Eed van Trouw!

In de vorige Post: ‘J’Accuse Koningin Beatrix’ en ‘J’Accuse Koningin Beatrix vervolg’ is al uitgelegd dat Ministers op ‘hondse'(kafka) wijze geneigd zijn om de belangen van Koningin Beatrix boven die van individuele Nederlandse(Hans en Wies Smedema) en buitenlandse(Amerikaan Al Rust) te plaatsen. Dat is al gebleken.

Zo is de Wet Openbaarheid Bestuur al in 1991 al even snel buitenspel gezet voor Koningin Beatrix, door destijds MP Lubbers en de al even ‘hondse’ Hirsch Ballin, om blunders en fouten door de Kroon(onderzoek hoofdofficier justitie mr. Ruud Rosingh naar verkrachting vrouw Smedema op 12 januari 1991 werd onethisch en crimineel gestopt) voor het Nederlandse volk verborgen te houden! Zodra daarna ‘De Kroon’ ergens op negatieve wijze bij betrokken is, kan niemand meer een beroep doen op de WOB en kan men ongestoord bedriegen en vervalsen! Kamerleden staan vervolgens machteloos gezien hun ‘eed’ die kleine belang Koningin Beatrix boven de vervolgens weerloze Nederlandse  slachtoffers plaatst! Ongeacht het lijden gedurende meer dan 30 jaar! Maakt haar blijkbaar niets uit, anders had ze allang moeten ingrijpen.

Koningin wordt dus hoger geplaatst dan de Nederlandse slachtoffers! En in combinatie met de foute ‘eed’ door Tweede Kamerleden die immers ook al weer ‘trouw zweren aan Koningin Beatrix, zijn slachtoffers en het Nederlandse volk dus machteloos als er fouten of zelfs criminele acties uitgevoerd zijn. Het vergt moed en karakter om de Koningin te vertellen dat ze fout is, dus welk Tweede Kamerlid zal dat aandurven onder de huidige wetten en regelingen? Hier een paar afwijzingen door fractieleiders. Niemand van deze zogenaamde vertegenwoordigers van het volk was bereid om met Hans Smedema zelfs maar te praten! Terwijl fractieleiders vanwege hun automatische lidmaatschap van de commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten(Stiekem) allemaal op de hoogte zijn van deze politieke samenzwering tegen Hans Smedema, zijn vrouw en het Nederlandse volk. Waarom moet dit zo stiekem? Omdat het erg fout is, maar zogenaamd in het belang van onze blijkbaar gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse volgelingen!

Vergelijkbaar wetenschappelijk onderzoek naar misdragingen in zaak Fred Spijkers

Zie volledige rapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Onze minister-president antwoordde op Spijkers’ verzoek om hulp met ‘ik kan niets voor u doen’, al begreep hij wel dat zijn antwoord voor Spijkers ‘niet geheel bevredigend’ zou zijn.
‘Er zijn toereikende procedures op grond van de bestaande regelgeving voor aangelegenheden als deze. De minister-president, minister van Algemene Zaken, heeft daarbij geen bevoegdheden’ schreef G.E. van der Wulp namens de minister-president in een reactie op dit artikel. 89  Hij meende dat het citaat van de minister-president een al te prominente plaats in dit artikel kreeg, omdat de inhoud van het artikel op andere gezagsdragers is gericht. De zaak viel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. Bovendien onthoudt de minister-president zich steevast van een oordeel over zaken die aan het oordeel van de rechter onderworpen zijn (geweest) in verband met het belang dat hij aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht hecht, zo besloot Van der Wulp.
Daarover het volgende.
De minister-president draagt toch zeker samen met de overige ministers en de staatssecretarissen de verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat, voor de bescherming van burgers en voor het optreden van de staat ten opzichte van burgers, ook in het verleden. Daarmee heeft de prominente plaats van het citaat van doen, niet met een verzoek te treden in een rechterlijk oordeel. De geschiedenis van Spijkers moest leiden tot coulance;
de minister-president kan en mag zich niet als een innocent bystander opstellen, hij kan en mag zich niet achter andere gezagsdragers verschuilen.

Nieuwe betere Eed!

‘Ik zweer(beloof) trouw aan het Nederlandse volk en de belangen daarvan, ook van een individu, boven ieder ander belang, zeker die van de Koningin.

Het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet zijn belangrijk, maar daaraan volledig ondergeschikt.

Ik zweer(beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.’

Dit kan vast nog wat beter verwoord worden, maar de strekking is veel beter en nu wel in het belang van het Nederlandse volk. Wij zijn er niet voor Koningin Beatrix, maar zij is er voor ons! Drama’s zoals de samenzwering en doofpot tegen Hans Smedema en zijn vrouw zijn dan onmogelijk. Nu durft niemand die te stoppen uit angst voor Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ volgelingen.

Een integere en wel ethisch denkende Koningin had een dergelijk voorstel al lang zelf voorgesteld, maar ze mist daarvoor blijkbaar het karakter! Hans Smedema heeft dat wel en denkt dus blijkbaar ‘koninklijker’ dan onze Koningin Beatrix en haar familie.

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. (Amerikaanse declaration of Independence)

Later meer…

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain. Nederlands vluchteling.

Copyright Hans Smedema 2011

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.