Franz Kafka & Hans Smedema

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 17/12/2021 published 13/02/2011 by Hans Smedema

Franz Kafka & Hans Smedema vergeleken!

‘Het Proces’  van Franz Kafka is in het geval van Hans Smedema geen fictie, maar huiveringwekkende realiteit! 

Al eerder heb ik aangetoond dat mijn gruwelijke casus veel ernstiger is dan de beroemde Franse ‘Dreyfus-Affaire!’ Zie Dreyfus- versus Smedema-affaire!

Hier wat overpeinzingen over mijn zaak en wat Franz Kafka zo goed heeft beschreven in ‘Het proces!’ Overigens is wat mij is aangedaan door o.a. Onno de Duivel, MOL-X, Justitie, Koninklijk huis, familie, politie, medici en vele anderen de overtreffende trap van kafkaësk en heb ik Smedemaësk genoemd. Zie Smedemaësk definitie

Secretaris Generaal mr. Joris Demmink blijkt de verkrachter MOL binnen Justitie!

Hoewel de oorzaak van deze hele gruwelijke casus ligt in de twee verkrachters uit 1972, Jan van Beek en Joris Demmink! Hij was de absolute top van Justitie van 2002 tot 2012! Dus precies op de juiste plek om alles te kunnen manipuleren zodanig dat ik geen enkele kans had en iedereen bij Kabinet en Politici misleid konden worden. Zelfs CTIVD die ik nota bene voor hem waarschuwde! Dit is de meest cruciale post daarover…

J’Accuse Joris Demmink als de heimelijke crimineel en Mol binnen Justitie!

Betekenis Kafkaiaans of Kafkaësk

Uit Wikipedia:

Het Nederlandse woord kafkaiaans of kafkaësk houdt nauw verband met de ervaringen van de personages in Kafka’s wereld: kafkaiaanse toestanden bijvoorbeeld zijn

“op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een over geperfectioneerde samenleving, die zich aan de controle van het individu onttrekt, of waarover het machteloze individu geen controle meer heeft)” (volgens Van Dale).

In lijn hiermee lanceerde de Belgische overheid in 2005 een website www.kafka.be, waarop toenmalig staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging (Vincent Van Quickenborne) zijn voorstellen om de bureaucratie tegen te gaan verzamelde en toelichtte.

Kafkaesk genoemd worden bijvoorbeeld situaties waarin iemand van iets beschuldigd wordt en diegene dan alsmaar niet meegedeeld krijgt waarván dan, zodat het voeren van een verweer welbeschouwd onmogelijk is, of als diens onbekendheid met de beschuldiging niet wordt opgevat als aanwijzing voor onschuld doch juist als “bewijs” voor het tegendeel, of wanneer diegene opgezadeld raakt met een onmogelijke omgekeerde bewijslast, bijvoorbeeld met betrekking tot negatieve feiten.

In mijn geval ‘hoe bewijs je dat dit allemaal ongelofelijk maar waar is en zeker geen schizofrenie?

Doofpot affaire tegen Hans & Wies Smedema in relatie tot Kafka

 • Hans & Wies Smedema werden al in 1972 zo gruwelijk mishandeld door verkrachters en een porno criminele organisatie dat bij beiden amnesie en ernstige verdringing ontstond voor alle misbruik.
 • Bij mijn vriendin werd zelfs opzettelijk een extra emotionele persoonlijkheid gemaakt door haar met een stroomstok(cattle prod) te dwingen om seksuele handelingen te verrichten die normaal tegen haar wil waren. Ze werd een weerloze seks slavin en is dat in 2019 nog steeds! Door de Omerta van familie, specifiek haar zusters, politie, justitie en de corrupte medici, kon ze nooit de juiste behandeling krijgen. Want de verkrachtingen werden gruwelijk ontkend en verborgen gehouden! Kafkaesque. Zie o.a. Brainwashed and tortured at Police Officer Villa in Catral!
 • Nog erger is het als blijkt later dat psycholoog prof. dr. Onno van der Hart UU samen met psychiater prof. dr.Robert van den Bosch UMCG ons beiden heimelijk(!) iedere 5 a 6 jaar conditioneerde door martelen(volgens getuige) om alles wat we zagen van de verkrachtingen juist te verdringen! Dus daardoor totaal weerloos tegen die verkrachters die daarvan op de hoogte waren via MOL-X(verkrachter uit 1972) geïnfiltreerd in AIVD/Justitie. Zie o.a. post J’Accuse prof. dr. Onno van der Hart!
 • Familie, medici en justitie besloten  onder leiding van mijn corrupte jaloerse broer mr. Johan Smedema tot een gruwelijke doofpot affaire waarbij sinds 1973 de beide slachtoffers alle criminele feiten van uiteindelijk ruim 30 jaar verkrachtingen en kinderen daarvan, gewetenloos en kafkaësk werden onthouden. Hans & Wies konden zich daardoor nooit verdedigen tegen iets wat hun onbekend was en wat voor hen geforceerd en heimelijk verborgen werd en nog steeds wreed wordt gehouden!
 • Alle verkrachters en medeplichtigen is nooit(!) een strobreed in de weg gelegd. Geen enkele is ooit vervolgd, maar wel slachtoffer Hans Smedema vanzelfsprekend, en dat uitsluitend om de naam van Koningin Juliana te beschermen! En natuurlijk om de leiders van de criminele organisatie zoals mijn broer en de verkrachter uit 1972 buiten beeld te houden! Uiterst sluw en feitelijk het perfecte misdrijf!
 • Zelfs toen in 2000 door de natuurlijk maar voortgaande traumatische gebeurtenissen, pas na 28 jaar de verdrongen feiten langzaam bij Hans terug begonnen te komen, besloten familie, medici, justitie en ‘De Kroon’, dus ook Koningin Beatrix, om te blijven(!) liegen en bedriegen. Daarmee wist Hans Smedema dus niet meer wat er met hem aan de hand was, want de werkelijkheid werd voor hem kafkaësk verborgen gehouden.
 • Zijn vrouw weet zelfs nu nog niet wat er werkelijk gaande is en wordt kafkaiaans en vals voorgehouden dat haar arme echtgenoot Hans, zogenaamd ‘gek’ is geworden.
 • Dit gaat zelfs zo ver, dat Hans in Leeuwarden feiten voor een corrupte kafkaiaanse politierechter ‘Jeroen van Bruggen’ moest bewijzen, die allang bij justitie en ‘De Kroon’ bekend zijn! Dat is Kafkaësk, want Hans weet nu niet waartegen en vooral hoe hij zich moet verweren zonder recht op effectieve advocaat(verboden op grond staatsveiligheid) en zonder voldoende gegevens! Zware mensenrechten schendingen!
 • Zijn gedurfde openlijke schriftelijke verklaringen en beschuldigingen aan het adres van de vele vele verkrachters worden nu juist tegen hem gebruikt als bewijs van zijn zogenaamd ‘gek’ zijn! Precies zoals door Kafka al werd voorspeld. Daarbij blijven de geheime achterbakse  uitvoerende organisatie KCOM(Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) binnen Ministerie van Justitie en de al even achterbakse ‘Kroon’ zelf mooi buiten schot en doen laf, gewetenloos en kafkaësk of hun neus bloed. Heel Nederland en Amerika worden daarbij glashard en gewetenloos bedrogen, terwijl volstrekt onnodig door onwetendheid 30 jaar lang nieuwe slachtoffers zijn ontstaan. Merk op de schrille tegenstelling van de openlijk tegen het ‘onbekende’ vechtende Hans Smedema, en de achterbakse, kafkaiaanse houding van Koningin Beatrix en haar laffe hondse(Kafka!) Ministers zoals met name MP JanPeter Balkenende. Woef…!
 • Hans moet negatieve feiten bewijzen, bijvoorbeeld dat hij natuurlijk helemaal niet gek is en dat de kinderen niet van hem zijn, terwijl ‘De Kroon’ en KCOM dat al lang weten en kafkaiaans voor heel het Nederlandse en zelfs Amerikaanse volk verborgen wensen te houden. Pas in 2014 bekend haar dochter dat de drie kinderen samen met mijn broer en Jaap Duijs die beiden met Justitie samenwerkten, de DNA vaderschapstesten hadden vervalst door de swabs simpel te verwisselen voor die van schoon familie Snieders. Drie artsen maken daar deel van uit! Vader Dirk Snieders zelfs arbeidsongeschiktheids arts bij Justitie/AIVD. Ook werd een foto van seks met Jaap Duijs die dat voor rechters en in aangifte ontkende werd snel vernietigd door de kinderen in opdracht Jaap Duijs/Justitie..
 • Het feit dat Hans Smedema gedwongen werd om politiek asiel in Amerika aan te vragen en 28 weken(later oplopend tot 15 maanden wegens asielaanvraag en 14 maanden in Nederland) in een wreed detentiekamp vast zat, terwijl Koningin Beatrix gewoon laf en gewetenloos haar vakanties vierde en weigerde om Hans te helpen, uitsluitend om de naam van het toch al onschendbare(!) Koninklijk huis zuiver te laten blijven lijken, is alweer kafkaiaans en zelfs orwelliaans. In 2017 gebeurde hetzelfde met Koning Willem Alexander! Zie KLM Co-Pilot King Willem Alexander corrupt blocked my American Asylum Request against the Netherlands in American Airspace!
 • Het in 1991 even snel de Wet Openbaarheid Bestuur WOB, buiten werking stellen als zogenaamd ‘De Kroon’ in gevaar(lees naam Juliana & Beatrix) dreigt te komen, is alweer een bewijs van het blijkbaar lage morele kafkaiaanse besef bij Koningin Beatrix en toenmalige Ministers.
 • Koninklijk huis en Ministerraad, dus ‘De Kroon’, plegen daarbij volgens mij ‘Hoogverraad’ tegen het hele Nederlandse en zelfs Amerikaanse volk in deze gruwelijke kafkaëske zaak en zouden door het Internationale strafhof zwaar gestraft moeten worden.

Fascistisch?

Is het zelfs fascistisch? Hier de betekenis uit Wikipedia:

Fascisme (Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat aan de macht was van 1922-1943 in Italië, van 1928 – 1974 in Portugal, van 1933-1945 in Duitsland, van 1939-1975 in Spanje en nu nog steeds bestaat in andere landen. Eén partij of persoon heeft alle macht. Het fascisme is anticommunistisch, antiliberaal en extreem nationalistisch.[1] Door middel van partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een eenheid te smeden.

Deze stroming kwam aan de macht in Italië en Portugal en later in Duitsland en Spanje. Fascisme in strikte zin is Italiaans, Portugees en Spaans en omvat niet het Duitse nationaalsocialisme, dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme maar meer racisme heeft. Toch duidt men beide stromingen – het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme – vaak gemakshalve samen aan met “fascisme”.

In Italië was het fascisme aan de macht van 1922–1943, onder leiding van Benito Mussolini, die zich Duce (leider) liet noemen.

Heden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd.[1]

De term ‘fascisme’ is afkomstig van de eerste door Mussolini opgerichte groepering (1919), de Fasci italiani di combattimento. Het Italiaanse fascio, kan ‘bundel’ betekenen in de zin van een politieke groepering.[2] Ook is er verwantschap met de Latijnse term fasces cum securibus, het Oud-Romeinse symbool van autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen.[3] Ambtsdragers in het oude Rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. Het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van het Romeinse Rijk.

Argumenten

Als breed begrip en specifiek het rood geaccentueerde stuk, is wat Hans en Wies Smedema nog steeds wordt aangedaan door de Nederlandse ‘Kroon’, dus Koningin Beatrix en Ministerraad, inderdaad fascistisch!

 • Uitsluitend het achterlijke en kafkaëske feit, dat Koningin Juliana rond 1975, na bedrog door broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg, met onder martelingen door psycholoog prof. dr. Onno van der Hart verkregen valse documenten, een speciale ruling of decreet heeft getekend, is blijkbaar de oorzaak van het lijden van Hans & Wies Smedema gedurende nu al 39 jaar!
 • Koningin Beatrix en Ministerraad, dus ‘De Kroon’ zijn blijkbaar van mening dat het zuiver laten lijken van de naam van Koningin Juliana belangrijker is dan het machteloze individu(Hans en Wies)! De natie(specifiek het Koninklijk huis) fascistisch boven het weerloze individu(Hans, W. en Amerikaan Al Rust) stellen, ondanks hun gruwelijke lijden gedurende vele lange jaren!
 • En conform fascisme, hier het (zogenaamd) legitiem gebruik van de achterbakse uitvoerende KCOM( Koninklijke Criminele Organisatie Mengele) binnen het Ministerie van Justitie, in opdracht van ‘De Kroon’ dus vooral Koningin Beatrix, het legitiem gebruik (lees misbruik!) van geweld(geheime dienst die bewijzen wegwerkt en manipuleert), moderne propagandatechnieken(Hans is zogenaamd gek) en censuur(media mogen op grond zogenaamde staatsveiligheid niet over deze zaak publiceren) om politieke tegenstand(Hans verdedigt zichzelf, zijn weerloze vrouw en het Nederlandse volk!) de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het gewetenloze kafkaëske systeem(naam Koninklijk huis belangrijker dan jarenlang lijden individuen) te waarborgen!
 • Met name het in 1991 even snel buiten werking stellen van de WOB als zogenaamd ‘De Kroon’ in gevaar(hier criminele acties verbergen) dreigt te komen, is fascistisch, kafkaiaans en orwelliaans!

Conclusie

 • De zaak van Hans en Wies Smedema is dus zeker kafkaiaans, en bovendien een vorm van ernstig hier individueel(!) fascisme!
 • De strafzaak van de corrupte politieslager…, pardon rechter Jeroen van Bruggen in Leeuwarden in innige samenwerking met de ook al corrupte officier justitie Petra Rietveld-Hoekstra en laffe rechercheur Bolier politie Drachten op 9 februari 2009, is ernstiger dan de fictie verwoord in Kafka’s ‘Het Proces!’ Alle verweren van Hans nota bene zonder advocaat,  werden gewetenloos en kafkaiaans afgewezen. Hans was volstrekt weerloos gemaakt om slechts de naam van Koningin Juliana zuiver te laten blijven lijken!
 • Het kafkaiaans tegen elkaar opzetten van een weerloos echtpaar dat normaal gesproken graag samen oud zou willen worden met nu gruwelijk lijden, is gewetenloos en wereldwijd zonder precedent. Zeker gezien het feit dat advocaten hun niet mogen bijstaan en bewijzen laf en gewetenloos door een geheime dienst(Gestapo) worden gemanipuleerd in opdracht van ‘De Kroon’en ‘KCOM’.
 • Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door blijkbaar corrupte en/of onethisch denkende politici in innige samenwerking(trouw gezworen) met Koningin Beatrix, dus ‘De Kroon!’ Puur een vorm van fascisme en kafkaiaans gewetenloos gedrag.
 • Alleen het direct afzetten van het Koninklijk huis en uitroepen van de Nederlandse republiek kan aan dit kafkaiaanse en fascistische gedrag  een einde aan maken. Geen enkel normaal ethisch denkend echt mens zou dit ooit zo toestaan! Ze had zich hiervan direct moeten distantiëren zoals nog door Hans in 2008 aan haar aangeboden! Gebrek aan karakter, in tegenstelling tot de eenzaam tegen een laffe onzichtbare overmacht vechtende Hans Smedema!
 • Dat ‘De Kroon’ en dus Koningin Beatrix geweigerd heeft om mijn onschuldige en als nota bene enige, wel hulpvaardige Amerikaanse(CIA) vriend Al Rust bij te staan tijdens zijn veroordeling en 10 jaar creperen, door simpel de waarheid te vertellen, is gruwelijk en overtreft ‘Het Proces’ van Franz Kafka en is ernstig fascistisch! Stasicultuur. Ze dient daarvoor te worden afgezet, internationaal aangeklaagd en de Republiek uitgeroepen.
 • En dan spreken we nog niet eens over haar misselijk makende heimelijke kafkaiaanse gedrag tegenover de al even onschuldige weerloze slachtoffers Hans & Wies Smedema.
 • Hans Smedema toont hier veel meer karakter door zijn gedurfde openlijke schriftelijke verklaringen en beschuldigingen, dan het achterbakse kafkaiaanse gedrag van Koningin Beatrix en haar hondse(Kafka!) Ministerraad!
 • Hans stelt het Koninklijk huis naast de staat aansprakelijk voor alle geleden schade, zowel materieel als immaterieel en zal hun internationaal aanklagen zodra hem dat mogelijk wordt bij gebrek aan een advocaat en voldoende schriftelijke informatie.
 • Hoe kan Koningin Beatrix met droge ogen dit allemaal toestaan, zonder van schaamte onder een steen laf weg te kruipen? Onmenselijk misselijk makend gedrag.
 • Kan iemand mij overigens een heldendaad noemen van ons Koninklijk huis…? Behalve wegvluchten en koekhappen dan? Deze Blog staat vol van die van Nederlands vluchteling Hans Smedema!

Deze Post is mede ter voorbereiding op mijn afsluitende ‘J’Accuse Koningin Beatrix’ wat ook in een videoboodschap gepubliceerd zal worden. Mijn ‘Vechten tegen het onbekende’ blijkt gewoon kafkaiaans ‘Vechten tegen Koningin Beatrix’ te zijn! Opmerkelijk voor mensen met meer dan een half brein dan, is dat Hans niet wordt aangeklaagd door velen hier met name genoemd, terwijl als dit NIET waar zou zijn, het laster en smaad zou zijn geweest! En Majesteitsschennis! Wat feitelijk al bewijst dat Hans Smedema gelijk heeft! Overigens hoop ik dat ze mij aanklagen! Immers dat levert nieuwe strafbare feiten op! Omdat mij het doen van aangifte tegen onze vijanden is verboden op grond staatsveiligheid(naam Juliana/Beatrix), blijft mij geen andere uitweg over dan het uitlokken van aanklachten om toch een juridische gevecht uit te lokken en daarmee hopelijk deze kafkaiaanse doofpot affaire op te blazen!

Dat mijn lieve Wiesje, nota bene mij als gek ziet en dus niet meer weet wat de werkelijkheid is, is uitsluitend het Koninklijk huis en met name Koningin Beatrix te verwijten en zal voor haar wereldwijd nog ernstige gevolgen krijgen. Kafka is hier niets bij! Mijn advies aan Koningin Beatrix: Zoek naar een laatste restje ethisch denkvermogen, meldt in een landelijke TV toespraak wat er gebeurd is, biedt uw excuses aan aan Hans en Wies Smedema en aan het Nederlandse volk, en betaal alle geleden schade met een boete van 100%. Ook aan Amerika, wat ook miljoenen moest uitgeven voor deze gruwelijke criminele zaak.

Met oprechte diepe minachting…, Hans houdt zich natuurlijk bij gebrek aan (schriftelijke) informatie(Kafka!) het recht voor om naar voortschrijdend inzicht zaken te wijzigen!

Inmiddels zijn deel 1 – Gruwelijk bedrogen,  deel 2- Onmogelijke flashbacks, deel 3 – Verstoten en deel 4 J’Accuse al als digitaal(Ebook) te verkrijgen via de page van deze Blog en de meeste Ebook verkopers wereldwijd in het Nederlands en Engels. Aan het laatste deel wordt gewerkt en zal rond de jaarwisseling verschijnen.

Later veel meer…

In 2019 licht aangepast.

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Alicante, Spain. Nederlands vluchteling voor vervolging door ‘De Kroon!’

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.