J’Accuse Koninklijk huis

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse, Koninklijk huis!

Disclaimer

‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’

In het nu volgende baseer ik mij op de vele gegevens die mij bekend zijn geworden en die door analyse van de gebeurtenissen voldoende waarschijnlijk zijn geworden. Hard bewijs is er nog niet. Als er dus interpretatie fouten in zijn geslopen, dan is dat de verantwoording van een hoogstwaarschijnlijk Koninklijk goedgekeurde (in mijn ogen en internationaal gezien, criminele) organisatie KCOM die mij het verkrijgen van bewijzen, en iedere informatie opzettelijk onthoudt. Toch ben ik gedwongen om actie te ondernemen omdat deze zaak spoedeisend is en ik geen verder uitstel zal dulden. Extreme omstandigheden, hieronder duidelijk gemaakt, maken deze beschuldigingen en/of verwijten helaas noodzakelijk.

Uitgangspunten

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

 • Ik ben een voorstander van het Koninklijk huis, maar wens daar niet door bedrogen te worden!
 • Iedere informatie over wat er heeft plaatsgevonden, wordt mij opzettelijk onthouden. WOB is blijkbaar speciaal voor mij buiten werking gezet!
 • Het is mij niet toegestaan om zelf aangifte te doen, terwijl mijn vijanden en de verkrachters van mijn vrouw dat juist wel mogen!
 • Door politici moet heimelijk een speciale regeling gemaakt zijn die Hans Smedema buiten de normale wetten heeft geplaatst.
 • Er zijn op Hans Smedema drie moordaanslagen gepleegd, en een buurman daadwerkelijk vermoord.
 • Media mogen hierover niet publiceren zodat het totale Nederlandse volk onkundig wordt gehouden van wat hier heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt.
 • Koninklijke goedkeuring moet zijn verleend om de normale wetten even snel en vooral heimelijk aan te passen! Het Nederlandse volk mag vooral van niets weten! Zogenaamd staatsveiligheid?
 • Politici en alle normale instanties weigeren om in te grijpen en weigeren ieder gesprek! Omerta!
 • Zelfs nationale Ombudsman kan en mag blijkbaar niets doen! Weigert deze zaak.
 • Hans Smedema moet totaal onschuldig nu door het leven als een idioot, terwijl zelfs het Koninklijk huis weet dat dat niet waar is en dus onnodig.
 • Mijn vrouw heeft al sinds 1972 dringend medische hulp nodig, die haar door de Koninklijke speciale regeling of wet, opzettelijk wordt onthouden!
 • Dat geeft in totaal een zodanige extreme situatie, dat extreme maatregelen noodzakelijk zijn om dit op te lossen!
 • Het Koninklijk huis had nooit bij deze zaak betrokken mogen worden! Het is bovendien gebaseerd op fraude, drogeren en afpersing.
 • Mij zijn geen pogingen bekend om deze gruwelijke samenzwering te stoppen!
 • Het algemeen Nederlands belang maakt publicatie noodzakelijk, gezien de samenzwering tegen Hans, Wies en het hele Nederlandse volk.
 • Minister President Balkenende weigert iedere communicatie over deze zaak verder, wat deze actie noodzakelijk maakt.

Beschuldigingen

The Royal Dutch Government and Queen have let Hans Smedema and his poor wife be raped, abused, tortured, ravaged their home, and destroyed their lives so badly, they now have to live separate from each other! Hans as fugitive in Divine Spain and his wife unknowingly in the scrupulous Netherlands. Although they want to grow old together!

 • Door een geheime wet of regeling, die door Koningin Juliana moet zijn getekend en dus goedgekeurd, is het leven van Hans en Wies Smedema totaal vernietigd! Onverantwoordelijk gedrag!
 • Een normaal leven volgens de ‘Rechten van de Mens’ wordt Hans en Wies onmogelijk gemaakt door een Koninklijk besluit! Misdrijven tegen hen werden feitelijk aangemoedigd.
 • Dat maakt het Koninklijk huis vermoedelijk mede verantwoordelijk, minimaal ethisch en moreel gezien, hoewel dat juridisch en terecht, wel bij de Nederlandse staat zal liggen.
 • Doordat de misdrijven zoals meervoudige ernstige verkrachtingen bij Koninklijk besluit verborgen werden gehouden voor Hans en Wies Smedema, was het hun onmogelijk om actie te ondernemen tegen de hun onbekende ziekte amnesie en ernstige verdringing. Hoewel simpele therapie voor in ieder geval Hans Smedema in weken tot een oplossing had kunnen leiden.
 • Ook was het daardoor onmogelijk om zich te verweren tegen de daders, met name verkrachters, corrupte medici, gewetenloze familieleden, gewetenloze betrokken overheidsinstanties zoals OM, Politie en Ministerie van Justitie. Het zelf doen van aangifte was door hun onwetendheid onmogelijk en werd Hans later ijskoud en meedogenloos geweigerd!
 • De WOB(wet openbaarheid bestuur) is blijkbaar speciaal buiten werking gesteld.
 • Iedere voor Hans en Wies cruciale informatie wordt hun opzettelijk onthouden, waardoor hun lijden ernstig is verlengd en zelfs verhevigd.
 • Het Koninklijk huis is naar mijn mening ernstig te kort geschoten door akkoord te gaan met een regeling die bij voorbaat gedoemd was om fout te gaan.
 • Ook om geen waarborgen in te bouwen tegen misbruik van die speciale geheime regeling of wet. Zodra duidelijk was dat het fout ging, had de regeling gestopt moeten worden. En overigens had de regeling natuurlijk NOOIT in werking gesteld mogen worden.
 • Ook pleegt het Koninklijk huis(staat verantwoordelijk!) naar mijn mening, hoogverraad tegenover het hele Nederlandse volk, door deze zaak voor datzelfde volk verborgen te houden en daarmee het natuurlijke leerproces ernstig te verstoren. Onschuldige slachtoffers zoals Hans en Wies Smedema, maar natuurlijk ook andere gevallen, zijn daardoor ontstaan. Deze zaak bewijst een door vele medici als onmogelijk gehouden ziekte, wat dus al 38 jaar geleden bewezen had kunnen worden als er maar één ethisch denkend persoon was geweest!
 • Het verborgen houden heeft dus ernstige negatieve medische gevolgen die in het Algemeen belang van Nederland liggen.
 • Het Koninklijk huis heeft nagelaten om deze gruwelijke samenzwering tegen Hans en Wies Smedema te stoppen zodra dat nodig was. Terwijl het daartoe alle gelegenheid heeft gehad en zeker moreel en ethisch gezien verplicht!
 • Volledig onschuldige Amerikaanse vriend en CIA Official Al Rust werd geen hulp geboden door Staat of Koninklijk huis en moest daardoor maar 10 jaar creperen! Onacceptabel!
 • Het totaal was een dolksteek in de rug van Hans en Wies Smedema! Zij hebben niets te maken met Staatsveiligheid! Onschuldige slachtoffers!
 • Het Koninklijk huis blokkeert met de geheime wet of regeling o.a. een dringend noodzakelijke medische behandeling voor de vrouw van Hans Smedema! Onacceptabel!
 • Zijn vrouw denkt op grond van deze ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ dat haar man Hans Smedema ziek is, zoals veel Nederlanders daardoor ook denken, wat hun prima huwelijk totaal onnodig kapot maakt en hun dwingt om nu gescheiden te leven. Onacceptabel!

Eisen

In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.

They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation to legal Dutch ruling, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends.

 • Trek de foute speciale regeling voor Hans en Wies Smedema onmiddellijk in.
 • Herstel de normale journalistieke vrijheden voor de Nederlandse media.
 • Herstel de normale juridische vrijheden die Nederlandse burgers horen te hebben, zoals bijstand van een advocaat voor Hans en Wies Smedema!
 • Maak publiekelijk bekend wat de speciale regeling inhield en/of overhandig die aan Hans Smedema voor publicatie.
 • Dring bij de staat aan op een snelle financiële en juridische afwikkeling van deze gruwelijke zaak.
 • Zou deze samenzwering tegen Hans en Wies en het Nederlandse volk niet gestopt worden, dan zal dat internationaal gezien ernstige gevolgen hebben voor de naam van Nederland en het Koninklijk huis.

Vragen

Ik stel het ‘Koninklijk huis’ graag in de gelegenheid om ten behoeve van o.a. het boek en de film, maar ook de journalistiek over deze samenzwering de volgende vragen te beantwoorden:

 • Op grond van welke overwegingen en informatie is het foutieve besluit om Hans en Wies Smedema buiten de wet te plaatsen genomen?
 • Welke waarborgen zijn ingesteld om misbruik van de regeling te voorkomen?
 • Toen binnen twee jaar al bleek dat het fout liep, waarom is deze regeling toen niet onmiddellijk ingetrokken?
 • Waarom heeft niemand Hans Smedema hulp geboden toen zijn geheugen terug kwam, en laat men hem totaal onschuldig als idioot door het leven gaan?
 • Waarom is Amerikaanse CIA Official Al Rust geen hulp geboden toen hij onschuldig werd veroordeeld?
 • Waarom werden er drie moordaanslagen op Hans Smedema gepleegd en een buurman vermoord? Wat is daarover bij het Koninklijk huis bekend?
 • Waarom is de Staatsveiligheid gebruikt als reden voor bedriegen Hans, Wies en Nederlandse volk?
 • Vindt u het terecht dat onschuldige slachtoffers en het hele Nederlandse volk geen kennis mogen hebben van deze samenzwering tegen hen? Zo ja, waarom?
 • Hoe kunnen de vele warme en menselijke toespraken van zowel Koningin Juliana, als Koningin Beatrix, gezien worden met de hypocriete, orwelliaanse en zelfs fascistische opstelling van deze KCOM?
 • Hoe kan het dat Koningin Beatrix in haar toespraken o.a. spreekt over meer en beter luisteren tussen mensen, terwijl het Hans Smedema sinds 1972 nooit is gelukt om informatie te krijgen over de grootste samenzwering uit de geschiedenis van Nederland? Ieder gesprek over deze afschuwelijke zaak wordt nog steeds categorisch geweigerd!

Ik acht mij vrij om gezien de weigering van alle betrokken instanties inclusief Koninklijk huis, om met Hans Smedema te communiceren, om door middel van deze Blog, maar ook door videoboodschappen, een beroep te doen op ‘all the good people of the earth’ en mee te helpen om zowel moreel en ethisch, als juridisch, stopzetting en volledige openbaarmaking van deze doofpot internationaal af te dwingen.

Hans Smedema accepteert geen Nederlands recht meer, gezien de samenzwering door de Staat der Nederlanden met Koninklijke goedkeuring. Hij bereidt zich voor op een volgende ‘Politiek Asiel’ aanvraag en/of nieuwe aanklacht bij bijvoorbeeld de VN of Europees Hof Rechten van de Mens. Deze beschuldiging of verwijt, maakt daarvan onverbrekelijk deel uit.

History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

‘History has proven never to be on the side of those who hide evidence and betray their own people’  Hans Smedema

Later meer…

ing. Hans Smedema, ik houd mij het recht voor om nog wijzigingen aan te brengen naar het voortschrijdende inzicht in deze groteske samenzwering.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.