Smaad, laster & belediging?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Smaad, laster & belediging?

Corrupte Politierechter mr. Jeroen van Bruggen Rechtbank Leeuwarden.

Verdediging tegen de ten laste gelegde punten strafzaak Politierechter

 Samenvatting:

 1. Laster, hiervan is geen sprake omdat het verhaal op waarheid berust.
 2. Smaad of smaadschrift en/of laster, en/of belediging, hiervan is geen sprake omdat Hans Smedema valt onder art. 261 lid 3. Het is nodig voor zelfverdediging, is waar en van groot maatschappelijk belang.
 3. Van smaad of smaadschrift, en/of laster en/of belediging is geen sprake omdat publicatie zeer beperkt en in voldoende besloten kring plaatsvond.
 4. Van smaad of smaadschrift, en/of laster is geen sprake omdat de context waarin het plaatsvond extreem was en is,
 5. en/of dat juist door aanklagers veroorzaakt is, en/of
 6. door Staat of een Staatsorgaan heimelijk en achterbaks zelf opzettelijk veroorzaakt is.
 7. Verbod internetsite en/of Blog ‘Vechten tegen het onbekende’.

1 Laster?

 1. Van laster is nooit sprake als de feiten op waarheid berusten. Dat bepaalde cruciale feiten waar zijn, is al bekend bij Justitie en/of staat der Nederlanden en/of een geheime dienst, en/of bij Elise B. en/of broer van Hans Smedema, mr. Johan Smedema wonende te Gennep.
 2. Het bewijs of aannemelijk maken kan ook volgen uit getuigenverhoor, waarbij door juist Justitie en een geheime dienst bewijzen zijn weggewerkt of vervalst, en er juist alles aan zal doen om er voor te zorgen dat Hans Smedema het niet kan lukken om dit te bewijzen.
 3. Hans Smedema maakt bezwaar tegen deze gang van zaken, daar hij in een benadeelde positie is geplaatst door de doofpot, zonder daarvan officieel schriftelijk in kennis te worden gesteld. Verweer is dan onmogelijk.
 4. Volgens Hans Smedema kan uitsluitend een onafhankelijk onderzoek met rechten hoger dan Justitie, wellicht zelfs Staat en/of politici, en/of ons Koninklijk huis met besluiten of opgelegde regels die hem volledig onbekend zijn, leiden tot een eerlijke procesgang.
 5. Hij verzoekt de rechters dan ook om deze strafzaak niet te willen voeren en de zaak naar het Europees Hof of anderszins (terug) te verwijzen. Hans Smedema kan dat als leek niet voldoende omschrijven.
 6. Volgens het Europees Hof en recht, kan iemand uitsluitend veroordeeld worden nadat een eerlijke rechtsgang heeft plaatsgevonden, niet enkel formeel, maar daadwerkelijk met voldoende voorbereidingstijd en met ondersteuning door een advocaat met voldoende kennis van zaken. Dat is nu zeker niet het geval.
 7. Voor alle zekerheid zijn wel getuigen opgeroepen die zouden kunnen getuigen dat sprake is van een samenzwering/doofpot van de Staat en/of Justitie zelf, indien ze daartoe een vrijwaring ontvangen van hun geheimhoudingsverplichtingen op welke wijze dan ook.
 8. Wij verzoeken de rechters om die vrijwaring te geven ruimschoots voor aanvang van het desbetreffende verhoor. Minimaal een week, zodat getuigen, velen ambtenaren of gelijkwaardig, met hun advocaten kunnen overleggen over wat ze nu wel en niet mogen zeggen tijdens het verhoor onder ede.

2 Van smaad of smaadschrift, en/of belediging en/of laster is geen sprake omdat art. 261 lid 3 van toepassing is.

 1. Uit dit lid 3 blijkt dat indien er sprake is van noodzakelijke verdediging, er dus geen sprake is van smaad of smaadschrift.
 2. Uit het totale complexe verhaal blijkt dat er hier juist sprake is van noodzakelijke verdediging. Immers Hans Smedema heeft voldoende aangetoond op zijn website, Blog en boek, dat zijn verhaal op waarheid berust of moet berusten.
 3. In ieder geval gaat hij daarvan uit en moest dus wel zelf het gevecht aangaan met de daders, aangezien immers Justitie/OM/Politie hem niet geloofwaardig vonden en zelfs het doen van aangifte weigerden al in april 2000 en 2004. Terwijl dat het recht van iedere burger is.
 4. Hij was al ernstig in zijn eer en goede naam aangetast door de valse beschuldigingen dat hij paranoïde zou zijn, schizofreen, juist weer niet paranoïde, niet schizofreen, maar lijdende aan Delusional Disorder als het verhaal niet(!) waar zou zijn. Het verhaal kon later overigens ook waar zijn volgens psychiaters.
 5. In ieder geval was zijn normale leven onmogelijk gemaakt door alle ontkenningen van feiten door familie en zijn vrouw, en werd hij daardoor zelfs volledig arbeidsongeschikt half januari 2004. Dat maakt zelfverdediging ook financieel noodzakelijk.
 6. Ook was verdediging noodzakelijk omdat zijn vrouw immers naar believen misbruikt kon worden, juridische gezien verkracht want tegen haar wil, en haar leven daardoor op het spel stond gezien de ernstige ziektes als HIV. Van Hans Smedema mocht niet verwacht worden, dat hij zijn vrouw liet verkrachten, zonder haar te verdedigen.
 7. Tegen de daders J.J. (Jaap) D. uit Drachten, H.(Rieks) P. uit Roden en schoonzus Klazien J. uit Steenwijk werd door Hans aangifte gedaan, wat werd geweigerd. Dat deze nu juist weer hem aanklagen, nu Politie en OM zijn aangiftes weigerden is onrechtmatig. Immers in artikel 265 Sr is bepaald, dat een procedure wegens smaad geschorst dient te worden indien er een strafrechtprocedure aanhangig is tegen beledigden. Hans Smedema is dus nooit in staat gesteld om aangiftes te doen, zodat daarmee nimmer een strafrechtvervolging aanhangig gemaakt kon(!) worden. Dat brengt mee, dat artikel 265 Sr wellicht onterecht buiten spel wordt gezet.
 8. Nu dus normale verdediging door OM/Justitie/politie van zijn vrouw onmogelijk bleek, moest hij dus wel tot publicatie op internet overgaan. Ook ter verdediging van zijn eigen belangen. Hij eiste terecht volledige rehabilitatie van de valse beschuldigingen.
 9. Uit zijn website en Blog blijkt dat Hans gewoon feitelijk verslag doet van wat hem is overkomen. Een feitelijk verslag is nooit geen smaad.

Op grond van bovenstaande punten verzoekt Hans Smedema de rechter om hem vrij te spreken van strafbare feiten.

Een verdere grond voor vrijspraak is gelegen in de cumulatieve redenen; Hans Smedema heeft te goeder trouw kunnen aannemen dat zijn stellingen op waarheid berusten, en het algemeen belang het eiste.

 1. Hans heeft op zijn site en Blog al voldoende aangetoond, maar zal hierna nog belangrijke punten noemen, en middels DNA testen en ook middels getuigen laten verklaren, dat hij gelijk heeft en deze bizarre geschiedenis geen waan is, maar gruwelijke werkelijkheid.
 2. Overigens is het merkwaardige, dat zelfs al zou het niet waar zijn, dan zou Hans Smedema dus ‘gek’ moeten zijn, en kon hij dus ook uitgaan van het feit dat het op waarheid beruste. Ook dan moet vrijspraak volgen. Het is het één of het ander.

Ten aanzien van de cumulatieve noodzaak van algemeen belang vereiste, het volgende:

 1. Ten eerste waren zijn eigen belang en dat van zijn vrouw sterke motivatie om naar een oplossing van het probleem te zoeken. Of zijn vrouw voldoende algemeen belang is kan hij niet beoordelen zonder voldoende juridische kennis.
 2. Maar wel is hier sprake van een samenzwering op ongekende schaal en van een gruwelijkheid, die het Nederlandse volk nooit zou toestaan en waarvan het beslist op de hoogte wil zijn, en worden gesteld. En dat is nog enkel de samenzwering en/of doofpot door de overheid en/of in samenwerking met medici. Dat deze door Hans Smedema Groep Mengele genoemde criminele overheidsorganisatie alles stiekem en achterbaks doet, bewijzen verdoezelt, getuigen manipuleert en/of intimideert, maakt het onrechtmatige al zeker. Immers anders had men rustig de waarheid kunnen vertellen, wat men nu niet durft om eigen naam en eer te bewaken.
 3. Maar er is een nog haast groter algemeen belang, namelijk dat deze zaak hervonden herinneringen onder bepaalde omstandigheden bewijst en uitstekend gedocumenteerd is. Zowel door Hans Smedema in zijn boeken deel 1, 2 en 3, als door de geheime files die door de Staat en/of Justitie echter worden achtergehouden. Dat maakt nieuwe slachtoffers weerloos en niet gewaarschuwde mogelijke slachtoffers door vergelijkbare daders, met wel die kennis. Dat mag en mocht nooit gebeuren en is onrechtmatig jegens het Nederlandse volk als geheel. Dus algemeen belang vereist openbaarmaking ook hier zeker.

Daarmee moet volgens Hans Smedema hij ook in het cumulatieve tweede deel van lid 3, worden vrijgesproken van vervolging en verzoekt ook op die grond aan rechters om vrijspraak.

3 Van smaad of smaadschrift, en/of laster en/of belediging is geen sprake omdat publicatie zeer beperkt en in voldoende besloten kring plaatsvond.

 1. Toen Hans zijn website en Blog begon heeft hij er steeds voor gezorgd, dat zodra iemand de site opende, deze middels een tekst erop werd gewezen, dat dit een besloten website was met uitsluitend tot doel het oplossen van ernstige misdrijven. Hieronder de tekst die direct op de hoofdpagina en niet te missen aanwezig is:
 2. Deze besloten site, feitelijk een open dagboek, is uitsluitend toegankelijk voor diegenen die mee willen werken aan de oplossing van de hier genoemde nog lopende misdrijven in het belang van de schrijver en/of zijn vrouw en vooral het grote maatschappelijke belang. Namen hieruit mogen niet gepubliceerd worden of elders vermeld. Door andere posts en pages te openen(!) verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarde voor kennisnemen van de inhoud. Een ieder die mij aanklaagt of op andere wijze probeert om dit bizarre misdrijf te laten voortbestaan, zal hier op de site met naam en alle correspondentie genoemd worden. U kunt hier dus vooraf rekening mee houden.
 3. Er zijn geen andere vormen van publicaties geweest, buiten deze eenvoudige Blog, waar melding wordt gemaakt van de aanklagers. Slechts een enkele andere site maakte melding van deze Blog.
 4. In ieder geval is zodra er bezwaren begonnen te ontstaan, door Hans Smedema alles geanonimiseerd door van de achternaam slechts de eerste letter te noemen. Dat is op 7 mei 2008 al gebeurd, en volledige namen werden pas vanaf december 2007 genoemd. We praten dus over een relatief korte periode.
 5. Dat van een voldoende besloten site en Blog sprake was, blijkt ook uit het onderzoek dat in opdracht van Hans Smedema werd uitgevoerd door PD Recherche, en waar Paalman aanklager H. P. er nota bene op moest wijzen, dat zijn naam genoemd werd en deze dat nog niet wist. Vrijwel onmiddellijk daarna is al overgegaan tot het slechts noemen van de eerste letter van de achternaam.
 6. In de normale media is deze zaak nooit behandeld, dus van echt nadeel kan nauwelijks sprake zijn.
 7. Enkel insiders weten van deze site, anderen komen op de hoofdpagina en begrijpen er niets van en gaan weer door. Alleen echte onderzoekers zullen gaan lezen.
 8. En juist voor de insiders, dus ook zeker onderzoeksjournalisten, is deze site bedoeld.
 9. Dat daders en medeplichtigen zelf er ook op kijken, is logisch maar geen direct nadeel. Lange tenen zijn nog steeds geen smaad en bovendien hun eigen schuld.

4 Van smaad of smaadschrift, en/of laster is geen sprake omdat de context waarin het plaatsvond extreem was en is.

Volgens EVRM en ook volgens gewoon gezond verstand en moreel besef, moeten natuurlijk de redenen die tot de tenlasteleggingen hebben geleid, mee spelen bij de beoordeling van al of niet strafbare feiten.

 1. Hans werd al in april 2000 voor gek verklaard en door zijn omgeving op grond daarvan niet meer voor vol aangezien.
 2. Hij werd zelfs volledig arbeidsongeschikt half januari 2004, daarvoor vaak weken, met groot nadeel voor zijn positie als headhunter in het Noorden van het land.
 3. Hij moest de vernedering ondergaan om door psychiaters voor paranoïde, schizofreen, Dilusional Disorder en meer versleten te worden, terwijl hij langzaam begon te begrijpen, dat dit een samenzwering was van familie, justitie, medici en vrienden.
 4. Honderden advocaten wezen hem hooghartig de deur en gaven zelfs geen gesprek omdat men uitging van het de aanname, dat Hans Smedema gek zou zijn. Zijn bloedeigen vrouw werd zelfs voorgelogen, dat Hans gek zou zijn. Een marteling en bizar drama.
 5. Zijn vrouw heeft zelfs advocaten gebeld, zodat als Hans bijvoorbeeld in Amsterdam verscheen, hij binnen twintig minuten weer op straat stond en machteloos tegen stompzinnigheid en vooroordelen, weer twee uur terug kon rijden.
 6. Nu nog probeert zijn vrouw om hem op alle mogelijke manieren tegen te werken, voorgelogen en bedrogen, dat hij gek zou zijn. Dramatisch en een ramp voor hun eerst prima huwelijk. Ze dreigt zelfs met echtscheiding, zuiver op grond van bedrog en liegen door familie, medici, Staat, en meer.
 7. Hans stond voor een bizar dilemma, of hij accepteerde dat iedereen hem als gek neerzette, dus weg teren op een achteraf plaatsje en de criminelen als Jaap Duijs daarbij dus ook nog vrijuit laten gaan, of hij vocht terug en ging proberen hulp te krijgen van andere Nederlanders. Dat laatste is nog steeds niet gelukt. Zelfs advocaten waar Hans op andere gebieden nog wel mee mag werken, weigeren hem in deze hoofdzaak en oorzaak van alles, juridisch te helpen. Daarbij diende hij dus ook nog het belang van zijn vrouw, die beter moest worden om veilig te zijn, en het immense algemeen belang omdat dit door stompzinnige lieden nog voor onmogelijk gehouden wordt.
 8. Dat Hans nog steeds redelijk kan functioneren en zoals nu blijkt uit de aanklachten, de daders al behoorlijk bang kan maken, is hem aan te prijzen en toont zijn hoge moraal en karakter.
 9. Al deze extreme oorzaken moeten meegewogen worden bij de vaststelling of dit Hans Smedema wel is aan te rekenen, of juist de daders zelf, of OM en Justitie die eerdere aangiften categorisch en wederrechtelijk weigerden.
 10. Bedacht moet worden, dat als iedere dader onmiddellijk alles had bekend, of erkend, Hans Smedema al lang gelijk zou hebben gekregen en de dader vrijuit door verjaring of wat dan ook. Het zou dan nooit deze belangstelling krijgen die nu gevreesd mag worden door de daders. Niet door Hans Smedema. Het is in het belang van Hans Smedema, zodat hij volledig gerehabiliteerd wordt.
 11. Het enige werkelijke en echte slachtoffer is Hans Smedema zelf en vooral zijn onwetende weerloze vrouw, die nog steeds wordt voorgehouden dat haar eigen echtgenoot gek is. Bizar en grotesk. Om dat te pareren, is voor hem alles toegestaan en mag niemand hem verbieden om het Nederlandse volk of andere volkeren, van de afschuwelijke behandeling die hij in Nederland heeft moeten doorstaan, in te lichten.

5 En/of dat juist door aanklagers veroorzaakt is.

We hebben hier te maken met oorzaak en gevolg.

 1. Oorzaak van alles is de ingestelde doofpot door familie, samen met medici en Staat. Als die er niet was geweest, zou Hans gewoon eigen kinderen hebben gehad. Zijn onvruchtbaar maken was te repareren geweest blijkbaar.
 2. Maar ook later had bijvoorbeeld familie de zaak eenvoudig op elk moment kunnen oplossen door Hans te betrekken bij alles en niet alles te verbergen, maar juist op te leggen en daarmee een oplossing te forceren. Al in 1973 had een simpele therapie van weken bij Hans zijn geheugen terug gebracht. En dat had in al de jaren daarop tot 2000 ook gekund.
 3. In 2000 had openheid en simpel vertellen van de waarheid nooit tot zijn arbeidsongeschiktheid geleid. Ook had hij dan alsnog voor therapie bij zijn vrouw kunnen zorgen, wat nu verboden is blijkbaar. Dan was openbaar maken via zijn Blog niet nodig geweest.
 4. Zouden alle aanklagers in deze strafzaak ieder voor zich de waarheid onmiddellijk aan Hans hebben meegedeeld, dan was het noemen van hun naam niet meer nodig geweest, of juist in positieve zin als degene die een oplossing creëerde.
 5. Dan zou hij immers niet voor gek zijn uitgemaakt en zijn huwelijk nog prima zijn.
 6. Jaap D had op elk moment kunnen kiezen om openheid van zaken te geven. Hij heeft dat nagelaten en wie kaatst kan de bal verwachten. Hans moet zich nu wel verdedigen.
 7. H.(Rieks) P. idem, hij kende Hans wel degelijk en had net als vroeger door zijn vrouw gedwongen alles weer kunnen opbiechten. Dat had de angel eruit genomen en Hans had niet spitsroeden hoeven lopen om een advocaat te krijgen.
 8. Klazien J. idem. Ze had al in 1972 veel meer kunnen zeggen en zeker al die jaren daarna. Als je de man van je zuster niet eens wilt vertellen, dat ze wordt verkracht, en zich niet kan verdedigen, dan is dat gruwelijk en meedogenloos. Zo iemand verdient onze diepe minachting. Een beroep op smaad is dan ziekelijk en de zaak op zijn kop zetten. Zelfs nu kan ze deze zaak in positieve zin oplossen, maar kiest ervoor om haar eigen zuster meedogenloos voor te blijven liegen, zodat die gaat scheiden en alles nooit kan uitkomen. Dit is een groot monster, waar zelfs Mengele nog van kon leren.
 9. Elise B. is een speciaal geval. Ze wil wel alles vertellen, maar mag niet op grond van stompzinnige wetten en regeltjes. Dus zal eerst deze zaak buiten Nederland moeten worden onderzocht, voordat ze haar mond mag opendoen. Fraude door de Staat dus en achterhouden van cruciale informatie aan het hele Nederlandse volk. Als vrijwaring van eerdere geheimhouding van strafbare feiten mogelijk is, kan ze alles zo oplossen.
 10. Mijn arme onwetende en bedrogen vrouw kan niets verweten worden, al zeker geen meineed. Ze wordt door haar totale omgeving bedrogen, en haar ziekte dubbele persoonlijkheid maakt dat ze op natuurlijke wijze wel alles moet ontkennen, zelfs als ze het voorheen nog prima wist. Dat kan bewezen worden. Met therapie kan ze alles wat ik stel bevestigen.

6 Door Staat of een Staatsorgaan heimelijk en achterbaks zelf opzettelijk veroorzaakt is.

 1. Hans wordt nu door de Staat voor de strafrechter gesleept, nadat die zelfde staat hem het recht om de klagers juist aan te klagen eerder al ontnam.
 2. Hans wordt ook aangeklaagd, terwijl dezelfde Staat hem op alle mogelijke manieren tegenwerkt en bewijzen vervalst of wegwerkt.
 3. Dat staat een eerlijke rechtsgang in de weg en moet leiden tot vrijspraak en doorverwijzing naar het EVRM.

7 Verbod internetsite en/of Blog ‘Vechten tegen het onbekende’.

 1. Door Hans Smedema is na horen getuigen en middels dit pleidooi voldoende bewezen, dan wel aannemelijk gemaakt, dat zijn beweringen juist zijn of deels kunnen zijn.
 2. Deze site en Blog zijn het enige verdedigingsmiddel dat Hans Smedema overblijft, nu Politie/OM en Justitie ieder onderzoek weigeren en dus Hans Smedema en zijn vrouw weerloos achter, en in de steek laten. Volledig tegen de Rechten van de Mens. Volgens lid 3 is geen sprake van smaad als het noodzakelijk is ter verdediging.
 3. De Blog en site zijn een feitelijk verslag van wat Hans Smedema is overkomen. Dat is altijd toegestaan.
 4. De site en Blog zijn voor Hans Smedema de waarheid en dienen een groot algemeen belang, namelijk dat hervonden herinneringen wel degelijk waar kunnen zijn. En hierover is nog veel onduidelijkheid en daardoor worden veel slachtoffers onschuldig in de steek gelaten of veroordeeld tot foutieve psychiatrische behandelingen.
 5. Het Nederlandse volk heeft recht op informatie mbt deze groteske casus. En dat wordt hun juist door een samenzwering en doofpot onthouden. Een samenzwering van deze omvang, waar ambtenaren en politici bij betrokken zijn, waar het gewone volk blijkbaar niets van mag weten. Wat slachtoffers niet helpt maar juist nog verder de vernieling in helpt, wat hun arbeidsongeschikt maakt, wat tot persoonlijkheidsveranderingen heeft geleid, moet ter informatie gepubliceerd worden en mag niet verwijderd worden.

Later meer ….

Hans Smedema, Drachten

Copyright 2009 Hans Smedema  Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.