Project ‘Gerede Twijfel’ VU Amsterdam!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Project ‘Gerede Twijfel’ VU Amsterdam!

Degradation_alfred_dreyfus
Degradation_alfred_dreyfus

Hier mijn verzoek op 19 februari 2014 om hulp bij het ‘misdrijf van de eeuw’ aan het Project ‘Gerede Twijfel’ via Prof. dr. P.J. van Koppen.

Op 19 maart 2014 was er nog geen reactie, maar als mijn aan zekerheid grenzende vermoeden van een groteske doofpot en samenzwering om Kroon, dus Koninklijk huis en Ministerraad tegen negatieve publiciteit te beschermen juist is, kan een onderzoek NIET door medici onder eed, of advocaten onder eed, worden uitgevoerd! Immers in die eed zal altijd trouw aan het Koninklijk huis gezworen zijn en dus mogen wij legaal hoewel onethisch en tegen de mensenrechten ingaande, ijskoud en meedogenloos blijven creperen. Betalen van zelfs een boete van inmiddels 6700 euro(wat financieel al niet meer kan) wegens beschuldigen verkrachters weerloze ontoerekenbare vrouw met ernstige dissociatie(DIS), mijn plicht als echtgenoot nota bene,  maakt deze kwaadaardige lieden binnen de Kroon blijkbaar niet uit. Kwaadaardig omdat men onverschillig tegenover onrecht staat! Erger want het gaat ook tegen de mensenrechten in en dus gewoon slecht of crimineel!

Eind april 2014 bericht dat het niet ernstig genoeg gevonden werd!

Merk op dat het enige ‘misdrijf’ dat Hans Smedema verweten kan worden, het feit is dat hij sinds april 2000 om een gedegen onderzoek door Justitie vroeg en na jarenlange voor hem onbegrijpelijke weigeringen(legale doofpot) besloot om dit te publiceren via zijn Blog in 2007! Wat nota bene zijn plicht is als echtgenoot tegenover zijn vrouw en het Nederlandse volk! Conclusie onderzoek zou net als bij klokkenluider Fred Spijkers als volgt luiden:

Pas op is nog fictief onderzoek, maar bijna letterlijk van onderzoek Fred Spijkers!

“Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger en echtpaar met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

 

Verzoek per 19 februari 2014

Vrije Universiteit Amsterdam
Prof.dr. P.J. van Koppen,
Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1077
1081 HV AMSTERDAM

 Drachten,  19-2-2014

Betreft: aanmelding ernstige casus voor project gerede twijfel, dan wel verzoek om onderzoek en advies.

Geachte heer Van Koppen,

Als bijlage mijn aanmelding volgens de vragen en toetsingen die voor het project “Gerede Twijfel” zijn aangegeven.

Er is slechts één punt wat niet direct in overeenstemming met de toetsing lijkt, maar het wel degelijk is! Namelijk het punt

4. De veroordeelde moet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste vier jaar of een kortere gevangenisstraf in combinatie met TBS.

Het betreft hier namelijk het tweede deel van die zin en dan gaat het hier om een heimelijke vorm van TBS in combinatie met ‘Staatsgeheim’.

Mijn casus overtreft de achterliggende gedachte van voldoende gewicht en/of zwaarte van de veroordeling ruimschoots.

Deze groteske casus (vermoedelijk later vergelijkbaar met Multatuli, Dreyfuss en ernstiger dan Fred Spijkers en Willem Oltmans) is namelijk niet voorzien in de standaard toetsing regels. Maar is feitelijk ernstiger! Het tweede deel van de toetsing namelijk ‘…of een kortere gevangenisstraf in combinatie met TBS’ is hier van toepassing. Er zou eigenlijk aan die regel toegevoegd moeten worden ‘of vergelijkbaar’. Het gaat hier om een voor mij en mijn vrouw heimelijke vorm van tbs! Voor en over ons leven wordt hoogstwaarschijnlijk(iedereen ontkend) beslist door familie of derden in samenwerking met het Ministerie van Justitie en na een Koninklijke goedkeuring(op grond bedrog) op (valse) medische gronden.

 Enkele gruwelijke kenmerken over deze casus zijn:

 

 1. Door trauma’s als gevolg van ernstige mishandeling in 1972 ontstond bij mij en vooral mijn toenmalige vriendin en nu vrouw dissociatie. Bij haar DIS of een oproepbare emotionele persoonlijkheid met directe verdringing van ieder misbruik en juridisch gezien verkrachtingen. Bij mij ook directe verdringing van ieder misbruik. Dus waren wij weerloos zonder hulp van derden. Pas in 2000 kom ik langzaam achter de gruwelijke werkelijkheid als mijn geheugen over de trauma’s terugkomt.
 2. Men weigert ons kafkaësk informatie te verstrekken wat tot grote financiële en andere problemen heeft geleid. Ik wordt foutief als delusional gezien. Ons leven is totaal verwoest met drie kinderen van drie verkrachters. Welk feit door justitie, medici en familie voor ons verborgen wordt gehouden met zelfs vervalste DNA/vaderschapstesten.
 3. Alle pogingen om bewijzen te verzamelen worden direct tegengewerkt door deze speciale afdeling binnen Justitie.
 4. Ik moet door de ontkenningen en de onzekerheid van wat er gebeurd is, mijn hoge positie in Noord Nederland opgeven! Men neemt aan dat ik plotseling gek geworden ben.
 5. Van succesvol zakenman op hoog niveau in Noord Nederland met een inkomen in 2003 van 140.000 euro naar nu een dreigend faillissement.
 6. Speciale afdeling binnen Ministerie van Justitie is met het verbergen van alles wat deze zaak te maken heeft belast volgens getuige Elise B. uit Uden. Samen met een geheime dienst.
 7. Het is mij verboden om aangifte te doen(april 2000 en april 2004) en onderzoeken door justitie en/of politie worden niet toegestaan!
 8. Tijdens door mij daarom uitgelokte rechtszaken(2009 en 2011/12) mbt smaad en laster, werd geen enkele verdediging toegestaan! Geen enkel onderzoek en geen enkel getuige mag gehoord. Dus ernstige civiele en mensenrechtenschendingen!
 9. Advocaten mogen vermoedelijk op grond staatsveiligheid, ons niet bijstaan maar doen wel net alsof. Zelfs de beroemde mr. A. (Bram) Moszkowicz kreeg geen enkele getuige of DNA testje voor elkaar en liet dat ook zonder tegenactie gebeuren.
 10. Tegenstanders, met name de verkrachters van mijn weerloze vrouw en zelfs vader kind, wordt daarentegen wel toegestaan om aangifte te doen wegens belediging en smaad, terwijl onze minimaal duizendvoudige aanklacht opzettelijk en in opdracht justitie genegeerd wordt.
 11. Wij zijn daardoor kansloos binnen Nederland met een altijd oneerlijke rechtsgang. Een ieder die mij aanklaagt zal altijd winnen.
 12. Twee verzoeken(2009, 2013 case A087-402-454) om politiek asiel in Amerika wat inside informatie over deze zaak heeft, tegen deze vervolging door Nederland, werden geweigerd.
 13. Tijdens de eerste zitting politierechter ivm smaad, werd gesproken over herroepen van iets, maar dit werd niet nader aangegeven! Ook tijdens wraking zitting werd dit herroepen herhaald! Maar niemand geeft daarover informatie, wat dan wel herroepen zou moeten worden. Zou kunnen dat een broer sluw en heimelijk destijds in 1973 door fraude en bedrog een regeling heeft gemaakt met justitie en later met politieke en Koninklijke goedkeuring.
 14. Familieleden weigeren kafkaësk informatie te verstrekken en ontkennen zelfs tijdens de rechtsgang. Maar men beslist blijkbaar nog steeds over en voor ons! Met gruwelijke gevolgen.
 15. Het beroemde boek ‘The Trial’ van Franz Kafka is in onze zaak geen fictie, maar gruwelijke realiteit geworden.

Hulp door het project gerede twijfel zou toegepast kunnen worden door het arrest van Hof Arnhem, waarbij ik veroordeeld ben, aan te vechten, te herzien en vernietigen op grond van nieuwe feiten!

De totale casus is veel groter en complexer sinds 1972, maar zal immers bij herziening en vernietiging arrest Hof ook opgelost zijn. Naar mijn niet zo bescheiden mening zal deze zaak later verfilmd worden. Ik heb er inmiddels al over gepubliceerd met E-Books.

Hierna geef ik meer informatie en het arrest van Hof Arnhem waaruit blijkt dat er GEEN verdediging werd toegestaan ZONDER enige inhoudelijke motivatie. De stukken mbt de rest van mijn vele vele pogingen zonder advocaat sinds 2000 laat ik hier vooralsnog weg, maar ze staan op mijn Blog hanssmedema.eu onder punt 1.4 Dossier Hans Smedema.

Dus voor alle duidelijkheid deze casus is veel groter en complexer, maar ik geef hier eerst enkel de cruciale informatie mbt het arrest Hof Arnhem van 3 december 2012 als hoger beroep op het vonnis van politierechter op 9 februari 2009.

Als tot een onderzoek wordt besloten of het totale dossier noodzakelijk is, zal ik graag het digitaal aanleveren.

Graag hoor ik van u,

ing. Hans Smedema

Ter verduidelijking in wat meer detail

Het betreft hier een zaak waarbij zonder ons daarin te kennen sinds rond 1973 mijn leven en dat van mijn vrouw heimelijk(!) door derden(broer en zwager) met medewerking van Justitie mocht worden geregeld. Wegens amnesie en ernstige verdringing(dissociatie) van onze kant. Mijn vrouw was weerloos tegen ieder misbruik met zelfs DIS, of een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid.

Een Koninklijke “ruling” rond 1975 of heimelijke mij en vrijwel alle Nederlanders onbekende wet op verzoek familie(ontkennen dat), verbood achteraf blijkbaar ieder onderzoek naar de ernstige misdrijven zoals verkrachtingen sinds 1972 tot heden met als gevolg o.a. drie kinderen van drie verschillende verkrachters. Dit gruwelijke feit wordt echter voor ons verborgen gehouden op grond van een (vals/bedrog) medisch advies uit 1975 door dr. Onno van der Hart.

Ook werd o.a. op 31 oktober 1991 de WOB beperkt indien de Kroon betrokken was, wat waarschijnlijk ook met deze zaak te maken heeft.

Inmiddels is er ook een veroordeling in hoger beroep Hof Arnhem zonder recht op effectieve verdediging(alle 12 getuigen en simpel DNA testje wat mijn stellingen bewijst, geweigerd) ondanks mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans als advocaten. 3 maanden voorwaardelijk en 3 maanden voor niet meer kunnen betalen van een boete van 5300 euro aan nota bene de verkrachters van mijn vrouw. Eerder bij politierechter Leeuwarden 9 februari 2009 ook geen advocaat en ook geen enkele verdediging toegestaan. In beide gevallen ook niet inhoudelijk gemotiveerd. Dus bewijs van betrokkenheid rechters bij doofpot! Vermoedelijk wegens staatsveiligheid daartoe verplicht. Koninklijk huis mag nooit negatief in de publiciteit komen.

Tijdens mijn detentie wegens aanvraag politiek asiel in Texas, blijkt er weer een heimelijke zitting op 4 december 2013 te hebben plaatsgevonden in Leeuwarden volgens rechercheur Bart van Someren politie Drachten. Stukken waren weer opzettelijk naar 5 jaar oud adres gezonden, hoewel het adres van mijn vrouw sinds 9 februari 2009 bekend is en als correspondentie adres opgegeven!

Wij zijn dus feitelijk sinds 1973 heimelijk onder een vorm van TBS gesteld. Ik krijg steeds bijsluiters bij rechtszaken die verwijzen naar Zwolle waar wij nooit iets gehad hebben, maar blijkbaar wel rechtszaken buiten ons medeweten hebben plaatsgevonden. Vele tientallen advocaten weigeren iedere hulp, enkel ter verdediging en dan wordt er vervolgens toch geen effectieve verdediging toegestaan! Vermoedelijk met medeweten van advocaten.

Politie weigert sinds 2000 mij het doen van aangifte, hoewel in april 2004 politie Drachten mijn document aan OM gaf en men 5 maanden op toestemming van Min. Justitie wachtte en geen toestemming kreeg! Ook het doen van aangifte wegens valse aangiften tegen mij wordt door politie Drachten geweigerd. In september tijdens 4 dagen politiecel weer 6 keer geweigerd! Ik ben dus kansloos met ernstige mensenrechtenschendingen. De normale civiele rechten zijn blijkbaar voor mij niet meer geldig.

In 2009(9-2-2009) na de veroordeling zonder recht op verdediging, zelfs geen advocaat, daarom politiek asiel gevraagd Miami Florida en na 28 weken gevangen gezeten te hebben gedeporteerd naar Nederland wegens onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Hoewel rechter Rex Ford maar liefst 5 gronden zag voor asiel bij wel bewijs! Uniek veel volgens hem! Hij had ook contact met een Amerikaanse getuige en vond mijn zaak bewezen op de betrokkenheid overheid na. Hij had ook bewijs dat kinderen inderdaad niet van mij waren. Wat hier volgens getuige Elise B. uit Uden wel bij justitie bekend is, maar over gezwegen wordt. Zal weer op grond staatsveiligheid zijn?

Net terug van tweede(5-11- 2013) verzoek om asiel Hidalgo, Texas en weer gedeporteerd naar Nederland na nu 10 weken gevangen te hebben gezeten.

Totaal dus 9 maanden vastgezeten en binnenkort dus weer 6 maanden op grond oneerlijke rechtsgang waarbij geen verdediging wordt toegestaan, en ook al onschuldig een maand in P.I. Ter Apel gezeten. Meervoudige rechtbank bleek achteraf onbevoegd en de plotselinge aanhouding politie Drachten mocht niet bij slechts 3 maanden nog voorwaardelijk! Mag pas bij 4 jaar gevangenisstraf of meer! Werkelijke reden aanhouding om 20.15 enkele uren voor vlucht naar Mexico, was natuurlijk het voorkomen van aanvragen politiek asiel Amerika! Dat gebeurde een week eerder ook al in Vancouver op verzoek justitie! Wat mijn stelling bewijst dat mijn zaak ernstiger is dan de toetsing van 4 jaar, of korter bij TBS! Dit is de Staat der Nederlanden tegen een onschuldig slachtoffer dat zich niet kan en mag verdedigen! Kroon en Commissie Stiekem zijn betrokken wat deze zaak zeer ernstig maakt.

Een getuige(Elise Boers uit Uden) verklaarde dat mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, Min. Justitie en een geheime dienst zelf bij deze zaak betrokken zijn. En bij negatieve publiciteit voor het Koninklijk huis, zal iedere ambtenaar en dus ook Minister mee moeten werken aan deze (legale?) doofpot!

Een Rotary vriend, mr. Ruud Rosingh destijds waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden, nu raadsheer Arnhem, werd naar eigen zeggen naar Den Haag geroepen en moest een al gestart onderzoek naar de twee verkrachters van mijn vrouw(12 januari 1991) direct stopzetten! Wat later werd bevestigd door rechercheur Voshol politie Leeuwarden. Maar deze perfecte getuigen worden NIET gehoord! Dus oneerlijke rechtsgang en obstructie van recht en waarheidsvinding. Mensenrechtenschendingen.

Enkel mijn financiële schade bedraagt al een 100.000 euro/jaar sinds 2003 wegens verliezen top positie als direct gevolg van de doofpot. Dus nu met rente en andere hoge kosten om tegen je eigen overheid te vechten een 1,5 miljoen, wat Min. President Mark Rutte weigert als voorschot te betalen om meer onherstelbare schade te voorkomen. Wij zijn binnenkort failliet vermoed ik. Van succesvol zakenman naar een totaal verwoest leven net als bij Fred Spijkers en Willem Oltmans.

Ik zoek al sinds 2003 naar juridische hulp sinds ik in maart 2000 langzaam achter de gruwelijke zaak kwam. Nooit iemand gevonden, buiten wat fake verdedigen dan. De rechters blijken dus op de hoogte van de legale doofpot en weigeren mij openheid van zaken te geven! High Office Human Rights Geneve doet niets, vermoedelijk omdat ze weten dat het hier om een legale doofpot affaire gaat? Beroep op twee covenanten gedaan! Maar afgewezen zonder motivatie. Vermoedelijk omdat de handtekening van destijds een Koningin de doofpot legaal maakt, maar mij wordt kafkaësk geen informatie verstrekt.

Dit is meer dan ernstig genoeg voor een onderzoek lijkt mij. Het toaal is zeer complex en omvangrijk gezien duur sinds 1972 en ernst. Al is het maar wat hulp bij het oplossen hiervan!

De betrokkenheid Koninklijk huis via een handtekening, niet rechtstreeks betrokken natuurlijk, maakt deze zaak “Staatsveiligheid” met alle problemen van dien!

 Om de ernst van de totale casus aan te geven hier wat kerngegevens chronologisch:

 1. ernstige verkrachtingen en opzettelijke mishandeling in 1972 leiden tot dissociatie(DIS) een extra oproepbare emotionele persoonlijkheid bij mijn vriendin en bij mij tot ernstige verdringing van ieder misbruik. We konden dus beiden geen aangifte doen en waren steeds opnieuw voor het eerst slachtoffer! Ze keert steeds terug naar haar normale persoonlijkheid en verdringt alles. Volstrekt uniek in deze vorm.
 2. Familie weet hier niet mee om te gaan en besluit om alles te verbergen. Justitie werkt mee.
 3. in 1975 blijkt ons eerste kind niet van mij, maar dit cruciale feit wordt ook voor ons verborgen gehouden. Dat ik heimelijk onvruchtbaar werd gemaakt in 1972 door de daders, wordt ook voor ons verborgen gehouden. Ik ontdek dat pas na 2000 als de verdringing langzaam wordt opgeheven.
 4. Justitie samen met familie besluit tot een Koninklijke regeling waarbij niet vervolgd mag worden, op grond van medisch advies. Prof.dr. Onno van der Hart wordt onder druk gezet en drogeert Hans Smedema(meerdere getuigen) en dwingt(afpersen) tot tekenen van een document. Ondanks toezegging geen kopie en Hans verdringt het verder tot na 2000.
 5. Groepsverkrachtingen en andere verkrachtingen zijn normaal tot 2000 bij mijn weerloze vrouw. Er worden ook heimelijk illegale rape video’s gemaakt en verkocht.
 6. Moordaanslag op mij in 1975 en twee maal in 1980, waarbij mijn buurman Cees van ’t Hoog wordt vermoord volgens dader Jan van Beek uit Utrecht.
 7. Op 12 januari 1991 zien getuigen mijn vrouw verkracht worden door twee mannen en waarnemend hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh als Rotary vriend start een onderzoek, maar wordt naar Den Haag(College Procureurs Generaal?) ontboden en moet het direct stopzetten!
 8. Doordat er geen einde komt aan de verkrachtingen(dauerangrif) duurt het erg lang voordat mijn geheugen terug komt. Bij mijn vrouw nog steeds niet en iedereen blijft ontkennen.
 9. Op 14 juni 1996 spreek ik in Amsterdam met oud ambassadeur voor Amerika Paul Bremer die mij vragen stelt over mijn vriend Al Rust die eerder onschuldig werd ontslagen uit militaire inlichtingendienst door weigering Nederland om de waarheid over mijn zaak te vertellen. Die ziet daardoor kans om in hoger beroep zijn zaak te winnen en Nederland betaald hem bijna een miljoen aan schadevergoeding! Paul waarschuwt mij dat Amerika Nederland zelfs bij deze doofpot zal moeten helpen! Nederland vraagt inderdaad Amerika om hulp volgens wederzijdse contracten.
 10. In 2000 komt langzaam mijn geheugen terug, maar ontkent iedereen. Dat heeft tot gevolg dat ik in 2004 arbeidsongeschikt raak en mijn hoge positie als headhunter in Noord Nederland moet opgeven. Psychiaters denken foutief aan Delusional Disorder DSM IV. Inkomen van 140.000 euro gaat terug naar 50.000 euro stijgend met 4% per jaar.
 11. Justitie samen met geheime dienst verwijderen bewijzen, vervalsen die, of manipuleren ze. Het lukt mij dus niet om dit eenvoudig te bewijzen via een dna/vaderschap test. Die werd vervalst, want meerdere vertellen mondeling dat de kinderen niet van mij zijn. O.a. getuige Elise B. uit Uden die bij mijn broer mr. Johan Smedema heeft gewerkt en daar zijn contactpersoon met Justitie was. Ook een MRI scan wordt vervalst en een uroloog wordt gedwongen om geen onderzoek te doen naar mijn onvruchtbaar maken in 1972.
 12. Politie Leeuwarden mag in april 2000 geen onderzoek doen. Maar rechercheur Voshol verteld dat er files die er hadden moeten zijn uit 1991, waren verdwenen.
 13. Mijn vrouw en ik worden daardoor tegen elkaar opgezet en ons huwelijk staat sinds die tijd op springen. Maar ik zie tot op heden nog net kans om bij elkaar te blijven.
 14. Politie Drachten neemt in april 2004 een veel gedetailleerdere aangifte aan en geeft die aan OM officier justitie. Men wacht vervolgens op toestemming Justitie Den Haag, maar die weigeren na 5 maanden! Men weigert officieel PV op te maken!
 15. Geen enkele advocaat blijkt mij te willen bijstaan. Het lijkt alsof men veel meer van deze zaak weet! Maar mij wordt kafkaësk niets verteld en kan mij dus ook niet verdedigen.
 16. In 2007 besluit ik wanhopig tot het uitlokken van een rechtszaak door noemen namen van enkele verkrachters, om daarmee deze zaak open te blazen en een oplossing te forceren.
 17. Die mogen wel aangifte doen en er komt wel een onderzoek wegens laster en smaad.
 18. Ik vlucht alleen naar Spanje om veiliger te zijn en een boek te schrijven over deze beproevingen. Mijn vrouw geloofd mijn verhaal niet en wordt door familie en anderen voorgehouden dat ik schizofreen of delusional zou zijn.
 19. Op 9 februari 2009 word ik zonder voldoende tijd voor een advocaat en zonder recht op verdediging door horen perfecte getuigen, of een doodsimpele DNA test, veroordeeld. Vonnis wordt NIET gepubliceerd net als hoger beroep later.
 20. Vraag daarom politiek asiel aan op 23 april 2009 en wordt na 28 weken detentie gedeporteerd naar Nederland wegens onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Maar Rex Ford stelt dat hij maar liefst 5 gronden ziet voor asiel als bewezen kon worden dat de Nederlandse overheid er achter zit.
 21. Krijg geen juridische hulp en zie geen kans om de zaak te bewijzen. Geef in 2011 het verhaal digitaal als E-Book uit. Ook in het Engels.
 22. Hoger beroep Hof Arnhem op 3 december 2012 blijkt ondanks wat hulp van mr. A. (Bram) Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans ook oneerlijk want geen verdediging wordt toegestaan, geen doodsimpele dna test of prima getuigen worden gehoord. Bram laat het vreemd genoeg ook rustig gebeuren! 3 maanden voorwaardelijk en 5300 schadevergoeding te betalen aan de verkrachters van mijn vrouw en een vader jongste zoon! Huiveringwekkend! Zonder recht op verdediging.
 23. Leven op twee plaatsen is kostbaar en in 2013 staat het water ons financieel tot de lippen. 250.000 euro hebben we sinds 2000 uitgegeven aan het vechten tegen onze eigen overheid, medici en familie! Betaal CJIB niet omdat het geld nodig is om hulp te zoeken buiten Nederland en het bedrag wordt nu 6400 euro.
 24. Laatste pogingen om weer Amerika te bereiken voor asiel, maar in Vancouver terug gestuurd op verzoek Nederlandse Justitie, en week later plotseling aangehouden zonder inhoudelijke reden(asiel blokkeren), en maand onrechtmatige gevangenis. Totale kosten om Amerika te bereiken door tegenwerking Justitie, 7000 euro en een maand onschuldig gevangen in Ter Apel.
 25. Vervolgens wel gelukt en op 5 november asiel aangevraagd in Texas. Na 10 weken weer gedeporteerd op wegens onvoldoende bewijs en er werd nu zelfs geen rechtszaak of heropening oude zaak uit 2009 toegestaan!

 

Mijn complete dossier is digitaal in te zien(1.4) op mijn Blog hanssmedema.eu met daar veel meer info vanuit diverse invalshoeken. Justitie probeert wanhopig om deze site uit de lucht te krijgen. Zelfs Google, YouTube en provider Strato A.G. Berlijn werden al benaderd door justitie om pagina’s of namen te verwijderen. Terwijl ik niet precies weet waarom en wat het eigenlijke verzoek is!

Er zijn inmiddels drie delen van mijn verhaal als E-Book digitaal verkrijgbaar en die ook in het Engels. Deel 4 ligt praktisch klaar. Maar ik geef er nog geen ruchtbaarheid aan tot de zaak verder opgelost is.

Ik probeer wanhopig mijn rechten maar vooral de rechten van mijn nog steeds weerloze vrouw te beschermen sinds 2000, maar krijg geen voet aan de grond en wordt heimelijk door justitie zelf tegengewerkt. Mijn vrouw zou therapie moeten hebben, maar de doofpot samen met haar dissociatie(DIS) maakt dat vooralsnog onmogelijk en heeft ons leven totaal verwoest.

Wat nodig is hier, is een onderzoek en opmaken rapport over wat niet conform het Nederlandse recht is. Hier hebben ernstige mensenrechtenschendingen plaatsgevonden, naast bedrog, drogeren en vervalsen en/of manipuleren van bewijzen. Herziening vonnis na afdwingen van onderzoek en horen getuigen. Kroon dwingen tot stopzetten doofpot affaire. Wie kan en durft dat te doen? In de zaak Fred Spijkers heeft een dergelijk onderzoek plaatsgevonden door prof. van Vliet dacht ik, met uitstekende aanbevelingen.

Ik vermoed dat de staat mij tussen de 5 en 10 miljoen aan schadevergoeding zal moeten uitkeren, dus ben ik graag bereid om in dat geval(!) alsnog een vorstelijke vergoeding te betalen aan degenen die hebben geholpen!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.