J’Accuse Minister President en Koninklijk huis

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’Accuse Minister President en Koninklijk huis

J_accuse_titre

Open brief aan de heer drs. Mark Rutte Minister-President Koninkrijk der Nederlanden. Door ing. Hans Smedema

Door voortschrijdend inzicht zullen nog wijzigingen aangebracht worden!  

Eerder al gepubliceerd op 7 feb 2016! Maar wat aangepast aan situatie 2019.

Zie voor alle cruciale gebeurtenissen Timeline of only the most crucial events!

en Conspiracy against Hans Smedema explained!

Mijnheer de President, Beste Mark,

Legal tactfulness ©Steve Geshwister
Leven Hans Smedema verwoest door Nederlandse Kroon!

Gezien uw weigering, net als die van alle andere Ministers en Politici, om met mij te willen praten over het stoppen van deze huiveringwekkende orwelliaanse doofpot en samenzwering van de eeuw, de grootste uit de Nederlandse geschiedenis voor zover mij bekend, neem ik als volkomen onschuldig slachtoffer daarvan zelf het recht om een open brief over deze zaak te publiceren. Dutch Queengate!

Met als voorbeeld de wereld beroemde brief van Emile Zola; J’Accuse mbt de Albert Dreyfus affaire, want onze gruwelijke zaak lijkt daar sprekend op maar is nog veel ernstiger!

Maar dan op mijn eigen manier en aangepast aan de huidige tijd van openheid, transparantie en directheid. Dus mijn oprechte woede en minachting ook openlijk te laten blijken. Ik ga niet liegen dat ik u hoogacht of zo, want jullie hebben ons leven en dat van vele anderen kapot gemaakt. Duizenden uren ben ik alleen al sinds 2000 zelf bezig met deze gruwelijke doofpot en samenzwering tegen ons als volkomen onschuldig echtpaar sinds 1972.

Een totaal verwoest leven!

Het is niet te bevatten dat mijn/ons leven sinds 1972 zo gruwelijk kon worden verwoest door zware (Koninklijke) mensenrechtenschendingen die mij het recht op zelfstandig beslissen over mijn toekomst heimelijk en achterbaks onmogelijk maakte! Een soort heimelijke TBS maar dan zodanig dat wij daar nooit achter konden komen en alle gruwelijke misdrijven voor ons verborgen houden.

Vriendin tot seksslavin met extra emotionele persoonlijkheid gemarteld!

Met name de honderden verkrachtingen van mijn vriendin die door martelen in 1972 tot een weerloze sex slavin met een dubbele of beter extra emotionele persoonlijkheid(DIS) werd gemaakt door haar verkrachters,  die later door fraude en gedwongen hypnose tegen mijn uitdrukkelijke wil, mijn vrouw werd. Nu ex-vrouw, en o.a. mij onvruchtbaar maken. Ze werd dus weerloos gemaakt en haar hele leven misbruikt zonder het te beseffen in haar normale persoonlijkheid en dus ook geen aangifte kon doen. Haar meedogenloze zusters en wederzijdse familie, naast justitie hielden alles verborgen waardoor ze geen leerproces doormaakte en dus weerloos bleef haar hele leven. Gruwelijk en zeker doordat Juliana dus iedere vervolging van daders verbood met uitvoering daarvan door nota bene Min. Justitie zelf!

Verkrachter Jaap Duijs sinds 1977 met justitie afluister apparatuur!

Dat een verkrachter uit 1972, drs. Jaap J. Duijs in Drachten in 1977 nota bene betaald(!) werd aangesteld door de criminele organisatie onder leiding van mijn corrupte broer Johan Smedema in innige samenwerking met justitie/BVD om ons in de gaten te houden is niet te bevatten. Hij kreeg toegang tot alle email en afluisterapparatuur in onze woning in Drachten en zelfs op mijn kantoor als directeur IHN Engineering Leeuwarden om er voor te zorgen dat ik kansloos werd en mijn carrière zeer negatief werd beïnvloed! Ik mocht immers geen invloed krijgen. Gruwelijk miljoenen kostende Cordon Sanitaire!

Geen aangifte en geen verdediging wegens staatsveiligheid!

Het is mij zelfs verboden om officieel aangifte te mogen doen en tijdens rechtszaken wordt geen enkele verdediging toegestaan. Klagers werden gehoord, maar getuigen a decharge niet! Zware mensenrechtenschendingen! Alle advocaten weigeren hulp in de doofpot affaire, slechts voor belediging is er zeer beperkte kansloze hulp geweest, maar zonder toegang tot de cruciale context, namelijk de Koninklijke samenzwering en doofpot door de Kroon.

Al 29 maanden onschuldige detentie als slachtoffer!

Gevolg mentaal en financieel totaal kapot gemaakt met miljoenen aan inkomensverlies, drie kinderen van drie verschillende verkrachters, onmenselijk verdriet, onmacht en niet begrijpen wat er gebeurd en waarom, gruwelijk! Wij leefden al sinds 2013 van de beslagvrije voet en dat dreigt alweer door veel te hoge belastingen omdat ik niets mocht aftrekken van alle hoge onnodige kosten! Onderhouden ernstig zieke vrouw in Nederland, eigen kosten drie asielaanvragen, onderzoeken, etc.

Voor mij totaal 15 maanden detentie door drie asielaanvragen in Amerika tegen Nederland in 2009, 2013 en 2016. En 14 maanden volkomen onschuldige detentie in Nederland wegens belediging van justitiemedewerker leraar Frans Jaap Duijs de verkrachter van mijn vrouw, uitsluitend omdat geen verdediging werd en wordt toegestaan! Hoogstwaarschijnlijk door buitenproportioneel beroep op staatsveiligheid wegens negatieve betrokkenheid Koninklijk huis! Dus oneerlijke onrechtmatige rechtsgang! In 2008 moest ik daardoor gedwongen uit Nederland vluchten, maar werd ook in Spanje vervolgd, geconditioneerd, heimelijk gedrogeerd en zelfs gemarteld met getuigen. En twee moordaanslagen naast weer heimelijke criminele nachtelijke conditioneringen door prof. dr. Onno van der Hart en Jaap Duijs.

Alle bewijzen worden vernietigd, gemanipuleerd, gestolen of tegengewerkt door een miljoenen kostende criminele organisatie in opdracht en samenwerking met Justitie/AIVD. Wij krijgen helemaal niets, enkel weerloos meer corruptheid en verkrachtingen.

Al 5 moordaanslagen en moord buurman!

Er zijn al 5 moordaanslagen op mijn leven gepleegd en mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde vermoord!

In 1975 eerste moordaanslag, twee keer in 1980 waarbij Cees werd vermoord volgens getuige mededader Jan van Beek, op 20 mei 2010 in Benidorm en begin 2016 in Altea, Costa Blanca, Spanje! Maar er zijn meer mensen die onderzoek deden vermoord! Uitvoerig vermeld op mijn blog hanssmedema.info.

Hoeveel moord aanslagen en moorden laten U en Koning Willem Alexander toe? Wat is het maximum? Waar ligt bij jullie de ethische grens?

Arbeidsongeschikt gemaakt in 2003 door drs. Frank van Es!

Sinds januari 2004 full time arbeidsongeschikt gemaakt(!) nadat corrupte psychiater drs. Frank van Es GGZ Drachten/Hoofd Polikliniek UMCG mij september 2003 nota bene heimelijk(!) met hulp van mijn juist zelf(!) zieke ontoerekeningsvatbare vrouw, achterbaks een voor mij foutief antipsychoticum gaf, verborgen in officiële doosjes baby aspirine 100mg! Daardoor maakte hij mij heimelijk(!) arbeidsongeschikt! Mijn IQ van 135 moet veel lager zijn geworden. Ik niets meer, net als in 2000. Zonder had ik nog door kunnen werken!

Ik werd dus niet ziek zoals ik foutief aannam, maar werd ziek gemaakt, want kon daardoor niet meer normaal effectief denken! 80-100% totaal onnodig arbeidsongeschikt met inkomensverlies van 145.000 euro per jaar! Zware mensenrechtenschendingen door hier corrupt Ministerie Justitie zelf in speciale heimelijke(!) opdracht Kon. huis, die alle bewijzen manipuleerde tegen hun normale missie in!

Dit is mijn levenswerk, beschreven in mijn boeken ‘Vechten tegen het Onbekende’ en ‘Fighting the Unknown” als E-books. Onderzoeksversie, commerciële versie volgt na ontknoping. Want als ik het niet doe wie zou het dan moeten doen? Iedereen is te laf en onethisch om het te doen.

Zelfs media als de Telegraaf en John van den Heuvel durven publicatie van mijn inmiddels honderden artikelen over deze zaak sinds 2007 nog steeds niet aan.

Het Nederlandse volk wordt daarmee opzettelijk onkundig gehouden! Men is blijkbaar bang voor de gevolgen die het voor hun carrière zal hebben, gezien wat anderen allemaal wordt aangedaan die geprobeerd hebben om mij te helpen.

Ik eis genoegdoening, schadevergoeding, vervolging alle betrokkenen, stoppen doofpot en openbaar maken van alle documenten, met excuses vanuit Kroon zelf.

Opzettelijk verminken van mijn brein!

De corrupte koninklijk onderscheiden prof. dr. Onno van der Hart werd omgekocht in 1975 om mij heimelijk en natuurlijk tegen mijn uitdrukkelijk gemelde wil, zodanig te conditioneren en mentaal te verzwakken dat ik kansloos zou zijn om terug te vechten en aangifte te doen tegen de verkrachters en wat mijn mentaal zieke vrouw met ernstige dissociatie allemaal werd aangedaan. Hij deed dat regelmatig, hersenprogrammering en altijd heimelijk na mij te laten drogeren en zodanig dat ik me er nooit iets van kon herinneren!

Zelfs in 2010 nog en daarvoor om mij als een hond af te richten op gehoorzaamheid op de stem van verkrachter leraar frans en parttime Justitiemedewerker drs. Jaap J. Duijs die nota bene lid was van de porno gang en van de criminele organisatie geleid door mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep waar justitiemedewerkers ook onderdeel van waren.

Het geheel mogelijk gemaakt door een speciaal decreet van blijkbaar achterlijk onnozele Koningin Juliana rond 1975/76 wat weer gebaseerd was op fraude, oplichting en afpersing.

Universitair onderzoek

Net als in de beroemde zaak van klokkenluider Fred Spijkers werd ons leven ook totaal verwoest.

Hier de uitspraak van een universitair onderzoek naar hem, maar het past één op één op de onze.

Hier mijn eigen conclusie als er een onderzoek komt later:

“Sommige gezagsdragers, met name Ministers van Justitie, en diverse rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op alle verantwoordelijke leden Koninklijk huis sinds 1975 zijnde Juliana, Beatrix & Willem Alexander, ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu.

Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name politici, ministers, rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen orwelliaans 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

“De rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van burger Hans Smedema uit Drachten en als echtpaar met voeten te treden.”

”Minister Presidenten, specifiek JanPeter Balkenende en Mark Rutte, Ministers(mr. Donner & Opstelten), staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters(mr. Jeroen van Bruggen), rechercheurs politie, officieren van justitie, medici en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van het Koninklijk huis, hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Hier vergelijkbare uitspraken bij Fred Spijkers die ook op mij van toepassing zijn:

Smedema’s gerechtvaardigde verwachtingen werden beschaamd; de rechterlijke macht schond daarom ook het beginsel van rechtszekerheid.

Psychiater Prof. dr. R.J. Robert van den Bosch UMCG schond zijn plicht tot verschoning bij het Medisch Tucht College Groningen omdat hij juist zelf corrupt betrokken was en daarmee de eis van onpartijdigheid.

Ter zitting verklaarde de zwaar partijdige corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen dat Smedema paranoïde was en fictie niet van werkelijkheid kon scheiden.

Het was bij uitstek de taak van de ombudsman het dubieuze optreden van gezagsdragers aan alle behoorlijkheidseisen te toetsen.

Het zou de moeite waard zijn het optreden van alle betrokken politici en detail aan alle behoorlijkheidsmaatstaven te toetsen.

De minister-president kan en mag zich niet als een innocent bystander opstellen.

Te laat

QuoteEdmundBurke

En het is inmiddels al te laat! Deze vuiligheid zal Nederland en het Koninklijk huis wereldwijd zeer negatief in het nieuws brengen. Niets meer aan te doen nu.

U kunt alleen nog de schade proberen te beperken door alles direct te erkennen en de betrokkenen excuses aan te bieden met vergoeding van hun in de tientallen miljoenen lopende schade. Ik heb ook u die kans geboden, maar u liet die kans laf en onethisch voorbij gaan en weigerde hooghartig zelfs om hierover met mij te spreken. Eerder in 2003/4 bood overigens Kabinet Jan Peter Balkenende via Minister Veerman mij al wel 5 miljoen euro als ik alles geheim zou houden, dus waarom nu een voorschot van 1,5 miljoen kil en meedogenloos geweigerd?

Huiveringwekkend is jullie laffe, onethische en zelfs corrupt te noemen weigering om gewoon normaal recht te doen en de waarheid te openbaren. Het Nederlandse volk heeft dit beslist niet verdiend. Want ze hebben totaal geen weet van wat er allemaal voor gruwelijks sinds 1972 is gebeurd. En door dit verborgen te houden hebben u en uw voorgangers nog veel meer onschuldige slachtoffers gecreëerd! En waarom? Geef me één goede reden, maar ik kan die niet vinden. Want er is geen goede reden, alleen de lafheid en corruptheid van de slechte mens. Met de kennis van mij over de hier toegepaste gruwelijke mind control hadden vele honderden meisjes gered kunnen worden! Alleen al in Nederland.

Maar al mijn jarenlange pogingen om een onderzoek door justitie/OM werden geweigerd, hoogstwaarschijnlijk om het Koninklijk huis voor negatieve publiciteit te beschermen! Die totaal geen risico lopen door hun immuun zijn.

Minachting

Maar ik vind het belangrijk om allereerst mijn minachting te uiten over hoe deze orwelliaanse samenzwering zo lang kon blijven bestaan sinds 1972, zonder dat er ook maar enig mededogen door de Kroon is getoond. U/jullie laten ijskoud, meedogenloos en gewetenloos, ons leven kapot maken. Zonder daartegen in opstand te komen. Hoe zo integriteit?

Zelfs een verzoek om een voorschot van slechts 1,5 miljoen, om ons nog een paar laatste mooie jaren te gunnen, werd door u kil en harteloos verworpen. Met als gevolg dat mijn arme weerloze zieke vrouw gedwongen van mij is gescheiden, en daardoor nu in de bijstand zit. En ik zelf me nog net op een sociaal minimum in leven kan houden van de beslagvrije voet zolang dat nog duurt. Ons toch al onbeschrijfelijke lijden sinds 1972 is daardoor alleen maar verlengd en nog veel erger geworden.

Jullie laffe en corrupte opstelling maakt het onmogelijk dat mijn ernstig zieke weerloze vrouw voor verkrachters, GEEN therapie kan krijgen! Immers jullie schoften verbergen voor haar de gruwelijke werkelijkheid!

Zo werd het mij als enige Nederlander niet toegestaan om officieel aangifte te doen, maar de verkrachters en medeplichtigen juist wel tegen mij wegens zogenaamde belediging! En werd ieder onderzoek door Justitie zelf verboden!

Politieke corrupte schijnprocessen!

Ik werd door zowel rechtbank Leeuwarden als Hof Arnhem, in corrupte heimelijke opdracht(!), zelfs veroordeeld om aan nota bene de verkrachters van mijn vrouw een boete van tegen de 7000 en later nog eens 8000 euro te betalen. Die nooit zou zijn uitgesproken in een vonnis, als de waarheid gewoon bekend was geweest en NIET gemanipuleerd door Justitie en AIVD zelf.

Dus politieke schijnprocessen waarbij corrupt geen enkele verdediging werd toegestaan in 2009, 2011/12 en 2016. Zware mensenrechtenschendingen!

De waarheid die bij u en alle ministers gewoon bekend is! Maar door jullie collectief laf en corrupt wordt verborgen gehouden voor het Nederlandse volk. Wat jullie later daarvoor dus zal minachten. Een tientallen miljoenen kostende, van gestolen(!) belastinggeld betaald, zwaar cordon sanitair is sinds 1975 rond mij en mijn arme weerloze en nog steeds argeloze vrouw, opgetrokken. Al onze gesprekken, e-mails, bezoeken aan artsen alles wordt heimelijk en achterbaks gecontroleerd en vooral gemanipuleerd, alleen maar om er voor te zorgen dat de waarheid NIET boven tafel komt! Van waarheidsvinding en transparantie heeft men blijkbaar nog nooit gehoord? Huiveringwekkend laf en corrupt.

Justitie werkt hier dus heimelijk en achterbaks omgekeerd aan zijn doelstelling en missie! Gruwelijk misdadig! Om nog niet eens te spreken over het verbieden aan politie rechercheurs om onderzoek te doen naar verkrachters, die dus rustig door konden gaan met verkrachten van mijn weerloze zieke vrouw en vele andere slachtoffers.

Koninklijk huis verbood vervolging verkrachters!

Een oud vergeten orwelliaans wetje, dat alleen met toestemming Koninklijk huis mocht worden gebruikt,  is de oorzaak van alle ellende.

Ministerie Justitie zelf belast met uitvoering ‘geen vervolging!’

Mijn corrupte broer mr. Johan Smedema heeft dat wetje misbruikt voor zijn eigen doelstelling om alle criminele acties in de doofpot te kunnen houden. Daarbij geholpen door MOL_X binnen justitie of AIVD zelf! En er daarmee voor te zorgen dat als ik al achter de waarheid zou komen, ik niets zou kunnen ondernemen. Want hij wist dat de laffe politici en ministers NOOIT dit zouden terugdraaien omdat het hun zelf in een zwaar negatief daglicht zou zetten. Wat precies blijkt te kloppen gezien uw/jullie laffe weigering.

Koningin Juliana rond 1975 tekende het corrupte wetje, na fraude, drogeren, martelen en oplichting van mij door prof. dr. Onno van der Hart, zonder ons daarin te kennen! Wij mochten en mogen nog steeds niet weten wat er allemaal stiekem en achterbaks is gemanipuleerd om ons onwetend te houden. Wat tot honderden volkomen onnodige verkrachtingen en nog veel meer ellende heeft geleid gedurende tientallen jaren.

Broer betrok Juliana en ontkent en liegt!

Mijn criminele broer mr. Johan Smedema uit Gennep ontkende laf en corrupt toen in 2000 ik achter de samenzwering kwam, wat tot nog veel meer dramatische ellende heeft geleid. Gruwelijk dit meedogenloze onmens, want hij wist ook dat daardoor het Koninklijk huis of politici nooit dit zouden terugdraaien. Want het zou hun zelf negatief in de publiciteit brengen. Dus eeuwige omerta!

Dat zijn broertje en schoonzus daardoor crepeerden, maakt hem gewetenloos niet uit. En dat is niet alles, want het Koninklijk huis is ook nog eens door jullie ministeriële lafheid en achterbaksheid in groot gevaar gebracht! Hoe moeten die zich nu verdedigen? Wereldwijd zal men nu ook hun minachten voor hun criminele onethische daad in 1975, door ons onze normale burgerrechten heimelijk en achterbaks af te nemen en ons daardoor vogelvrij te maken voor de daardoor juist beschermde misdadigers. Vooral hun weigering om toen het meer en meer misging, direct in te grijpen en te stoppen met deze gruwelijke doofpot en samenzwering. Waarom heeft Koningin Beatrix niet direct ingegrepen toen ik in 2009  28 weken tussen asielzoekers gevangen zat in Florida voor asiel tegen Nederland en het Koninklijk huis? Gebrek aan integriteit? Gebrek aan moed?

Het heimelijk en achterbaks afnemen van burgerlijke rechten en dus iemand ‘De Facto Stateloos’ maken en vogelvrij verklaren, zonder hen daarin te kennen, is gruwelijk en crimineel. Ze hadden dan ook de morele plicht om dat in de gaten te houden, maar lieten dat laf en corrupt na ook na mijn waarschuwing in 2008.

In 2008 waarschuw ik nota bene Koningin Beatrix nog daarvoor, maar ze heeft laf en gewetenloos weer niets gedaan om ons te helpen. Inmiddels drie generaties die ijskoud, kil, meedogenloos en gewetenloos ons leven hebben verwoest! Verraad naar ons en volgens mij zelfs hoogverraad naar het Nederlandse volk. Hun officieel niet bestaande macht is enorm en grotesk! Immers alle ambtenaren, politie, OM, inclusief rechters hebben trouw gezworen en zijn verplicht om zelfs criminele acties goed te keuren en vervolgens te verbergen voor het Volk. Wegens staatsveiligheid mogen zelfs advocaten ons niet bijstaan en negeren rechters mij volkomen. Hoezo transparantie? Integriteit?

Aansprakelijk

 • Ik houd het Koninklijk huis (mede) aansprakelijk voor de vijf moordaanslagen op mij persoonlijk in 1975, 1980, 2010 en 2016! Waarom moet ik uit de weg geruimd?
 • En voor de moord op mijn buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde rond 1980 toen die achter de samenzwering kwam.
 • En voor de zware martelingen en conditionering op o.a. 20 mei  2010 in Nachtclub Pretty Woman in Benidorm door prof. dr. Onno van der Hart samen met drs. Jaap J. Duijs. Maar ook in 1975 en vele andere jaren. Waarom moet ik gehersenspoeld om mij niets van haar misbruik te herinneren? Wie hebben daar belang bij?
 • Ook voor het feit dat laf en corrupt geen enkele verdediging werd toegestaan tijdens alle zittingen rechtbank en Hof! Blijkbaar mogen advocaten en zelfs rechters mij niet helpen. Hoezo Nederland een rechtstaat?
 • Ook zal onze financiële schade van minimaal 10 miljoen vergoed moeten worden.
 • En voor het feit dat ik GEEN eigen kinderen mocht krijgen wegens jullie doofpot! Huiveringwekkend laf en corrupt tot op het bot!
 • Voor het gruwelijk vervalsen en manipuleren van mijn onderzoeken naar bewijzen! Afhuren en terroriseren van MRI-scan in Mill, DNA-testen en andere medische dossiers, die gedwongen(!) een vals rapport moesten opstellen!
 • Voor mijn vrouw valselijk te laten denken dat ik haar man psychotisch was geworden, terwijl niet ik maar mijn vrouw ernstig ziek is met haar extra emotionele persoonlijkheid en weerloos zijn tegen verkrachters!
 • En veel meer, maar veel te veel voor dit korte overzicht.

“Ze hebben rechtsstatelijke middelen orwelliaans 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht. Hoogverraad naar het Nederlandse volk!”

En waarom? Geef me één goede reden, want ik kan die niet vinden. Die is er niet, behalve hun laffe corrupte eigenbelang. Wat wereldwijd afschuw en diepe minachting zal opwekken.

Wij hebben immers NIETS met de staatsveiligheid te maken! Dat is een gevolg van criminele fouten door het Kon. huis en Kroon zelf(na meedogenloze fraude prof. dr. Onno van der Hart) en moet dus door hun zelf opgelost worden. Het is hun eigen verantwoordelijkheid.

Ik heb dat typisch Nederlandse fenomeen ‘Dutch-Thinking’ genoemd. Of Anti-Ethisch denken. Als het ethisch is om de slachtoffers te helpen, dan doen Nederlanders net het omgekeerde en beschermen de daders en bedriegen de slachtoffers! Huiveringwekkend!

Staatsveiligheid fraude!

En juist door het betrekken van het Koninklijk huis bij deze doofpot, is deze hele zaak staatsveiligheid geworden en moeten alle ambtenaren orwelliaans meewerken aan het crimineel bedriegen van Hans Smedema en zijn nog steeds weerloze inmiddels ex-vrouw.

Ik wordt onschuldig behandeld als de Staatsvijand nummer één! Zwaar Cordon Sanitaire! Ten koste van sinds 1972 tientallen miljoenen gestolen belastinggeld! Gruwelijke karaktermoord.

Speciaal om uitkomen van het stopzetten te voorkomen, namelijk het onderzoek verkrachting door twee mannen in 1991 met opdracht aan mr. Ruud Rosingh om direct te stoppen met het onderzoek door zedenrechercheur Voshol Politie Leeuwarden, werd WOB Wet Openbaar Bestuur eind oktober 1991 buiten werking gezet! Een laffe en corrupte streek door politici en Kroon. Het volk mag van niets weten! Jullie laffe corrupte schoften! De wereld en justitie op zijn kop, want daardoor kon de bij justitie zelf geïnfiltreerde MOL_X, vriend hoofdverkrachter Jan van Beek uit Utrecht, juist alles manipuleren zodat het Koninklijk huis werd bedrogen en de doofpot over zijn eigen misdrijven, legaal werd opgezet. Hij kon nu zijn eigen misdrijven verborgen houden en verbood legaal mij het doen van aangifte! En beschermde intussen zijn vriend en verkrachter drs. Jaap J. Duijs, het monster van Drachten, ook wel Jaap de Vaginajager, door deze verkrachter(!) uit al 1972 tot informant voor Justitie/AIVD te maken! Hij kreeg nota bene 100.000 gulden in 1977 om schuin tegenover ons te gaan wonen met een microfoon in onze woning en alle email en telefoonverkeer afgetapt. Hij kreeg een maandelijkse toelage ook nog! Hij kon dus mijn vrouw blijven misbruiken tegen haar wil via zijn mind control over haar en zelfs mij! Prof. dr. Onno van der Hart zorgde via hersenspoelen en mind control dat wij zijn bevelen opvolgen! Grotesk!

Ook het buitenland moet door corrupt onethisch verzoek justitie officieel meewerken aan deze zogenaamd legaal lijkende Koninklijke fraude en samenzwering. Want wij als onschuldige argeloze slachtoffers hebben zelf niets maar dan ook niets met de staatsveiligheid te maken! En toch vernietigt dat juist ons leven. Deze huiveringwekkende zaak wordt groter en groter en ettert maar door.

Terwijl er maar één correcte oplossing is, namelijk direct stoppen met deze doofpot, want het zal anders juist de staat in gevaar brengen. Hoe eerder het uitkomt en men de zaak regelt, hoe minder gevaar voor de staat!

Waarom?

 • Waarom werd voor ons verborgen gehouden dat ik heimelijk onvruchtbaar was gemaakt door de verkrachters al in 1972, en dat dus alle kinderen van verkrachters kwamen? En dat wij beiden dat verdrongen na corrupt te zijn geconditioneerd door prof. dr. Onno van der Hart? Of dat mijn vriendin en vrouw weerloos was tegenover verkrachters door haar extra emotionele persoonlijkheid in combinatie met het hersenspoelen door Onno van der Hart en/of prof. dr. Robert van den Bosch? Waarom in godsnaam? Welk voordeel is daarin? De naam van het laffe en corrupte Koninklijk huis weer?
 • Waarom mocht ik geen eigen kinderen krijgen? Dat had nog steeds gekund ook nu nog. Waarom houden jullie dat tegen? Laf en zwaar corrupt.
 • Er vonden geheimzinnige zittingen van rechtbanken plaats in Zwolle en wellicht andere plaatsen, waar wij niet bij mogen zijn en die voor ons verborgen gehouden worden. Wie zijn de corrupte schoften die daar bij betrokken zijn? En waarom? Waarom mogen wij niets daarvan weten, en het argeloze Nederlandse klootjesvolk ook niet?
 • Waarom werden er vijf of meer moordaanslagen op mij gepleegd en toegelaten? Wie gaf daartoe de opdracht? Prins Bernhard destijds nog? Of MOL_X?
 • Waarom werd mijn arme weerloze buurman Cees van ‘t Hoog uit ‘t Harde, volgens Jan van Beek vermoord in opdracht Justitie, toen hij al in 1980 te dicht bij de waarheid kwam? Tijdens weer een standaard verdacht auto ongeluk?  Na naar Dronten te zijn gelokt? Zogenaamd hartaanval?
 • Waarom werden onze medische dossiers vervalst? Cruciale feiten over de corrupte psycholoog Onno van der Hart missen daaruit. Waarom? Wie wordt daarbij geholpen? Mol en Kon. huis weer?
 • Waarom werd het politie Leeuwarden in 2000 en Drachten in 2004 verboden om onderzoek te doen en ook geen(!) proces verbaal op te maken? Ik mag dus als enige Nederlander GEEN aangifte doen! En waarom mogen advocaten mij NIET bijstaan in de hoofdzaak?
 • En waarom werd de vervalsing van de eigen DNA testen in 2003 niet onderzocht? In 2014 erkende haar dochter Ilse dat de drie kinderen zelf de DNA testen hadden vervalst met hulp schoonfamilie Snieders! Waarvan Dirk Snieders nota bene arbeidsongeschiktheids arts was bij AIVD/Justitie en veel meer overheidsinstanties? Cruciaal bewijs werd zo gemanipuleerd! Doodsimpel te bewijzen ook nog.
 • Waarom werd de toevallige luchtfoto van mijn woning met daarop bewijs van 69-seks van verkrachter Jaap Duijs met mijn weerloze vrouw in opdracht justitie en hoogstwaarschijnlijk Jaap zelf gewist door haar twee zoons Arne en Jorrit? Weer cruciaal bewijs vernietigd zodat Jaap tijdens jarenlange zittingen kon liegen dat hij nooit(!) seks met haar had gehad? Terwijl er tientallen getuigen van zijn en er zelfs een vrucht van hem moest worden geaborteerd! Waarom weer geen onderzoek? Het laffe Koninklijk huis weer? Ministers?
 • Waarom werd in 2003 die DNA-test vervalst zodat het leek of onze kinderen wel van mij waren? Maar in Amerika was in 2009 al bekend dat dat niet het geval was! Ook justitie zelf moet dat hebben geweten! Waarom werd mijn MRI scan in Mill vervalst, nadat het speciaal daarvoor werd afgehuurd door justitie? En werd radioloog Kemper die mij wou helpen bedreigd om er niet bij te zijn?
 • Waarom verbergt en vernietigt het Ministerie van Justitie in tegenspraak met hun missie alle bewijzen over deze doofpot? Zoals in 2006/7 toen mijn medisch dossier werd onderschept, afgedwongen door secretaris Medisch Tuchtcollege Groningen, door leraar Frans/Justite drs. Jaap J. Duijs samen met Justitie en AIVD? Een hele geheime justitie operatie waarbij mijn vrouw via mind control door Jaap werd aangestuurd! Meerdere keren werd het dossier in opdracht justitie onderschept en ik heb het NOOIT ontvangen en dus NOOIT gezien zelfs!
 • Een door zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden in 1991 gemaakt dossier over de verkrachting van mijn vrouw door twee mannen met getuigen in de garage van het Oranje Hotel in Leeuwarden op 12 januari 1991, bleek in 2000 tijdens mijn vergeefse poging tot aangifte, verdwenen! Wat normaal NIET kon volgens hem! Hij mocht GEEN onderzoek doen vanuit Min. Justitie! Waarom moest die file gewist worden? Sinds wanneer helpt Justitie verkrachters?
 • Mijn Rotary vriend mr. Ruud Rosingh die in 1991 waarnemend hoofd officier van justitie in Leeuwarden was, moest het al opgestarte onderzoek direct beëindigen en toen hij weigerde werd hij direct(!) in dagen overgeplaatst naar Zwolle! Waarom? Wat is er mis aan een onderzoek naar verkrachtingen van toen mijn vrouw? Waarom werden de verkrachters beschermd en wij als slachtoffers juist vogelvrij verklaard? Huiveringwekkend en grotesk.
 • Waarom in 1991 werd het kritische artikel van mijn Rotary vriend Chris Kruizinga in de Leeuwarder Courant over die corrupte overplaatsing van mr. Ruud Rosingh voor de archieven in een neutraal stuk gewijzigd voor 7000 gulden, heimelijk in de nacht? En waarom stierf de enig betrokken directeur tijdens een verdacht auto ongeluk kort daarna? Zoals ook mijn buurman Cees van ‘t Hoog stierf? Waarom stierf ook journalist Chris en mijn Rotary mentor Paul Brenninkmeijer zelf kort daarna? Toeval? Of…?
 • Waarom mocht ik geen informatie ontvangen over aangifte en onderzoek in opdracht IHN Holding Groningen met politie Groningen! En moest zelfs een al gezonden email door IHN Holding naar mij prive met blijkbaar cruciale informatie nog snel worden gewist door mijn Office Manager? Hoezo openheid, transparantie en eerlijkheid? Corrupt en achterbaks zult U bedoelen!
 • En waarom stierven Holding directeur Ger de Vries en Albert Tiemersma vlak na elkaar net nadat ze Jaap Duijs hadden gedreigd en onderzoek politie Groningen was gestart? Toeval of hoogstwaarschijnlijk weer moord?
 • Waarom mocht zedenrechercheur Haye Bruinsma politie Drachten in april 2004 geen onderzoek doen en geen proces verbaal opmaken? Het is toch het normale recht van iedereen om aangifte te mogen doen van misdrijven? Waarom mag ik dat dan niet? Om een onschendbare beschermde laffe Koningin Beatrix corrupt nog wat meer te beschermen?
 • Waarom werden er tijdens de zitting politierechter mr. Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden op 9-2-2009 geen getuigen a décharge en doodsimpel DNA-testje toegestaan? Idem Hof Arnhem? Wat mijn stellingen in één simpele klap zou hebben bewezen? Waarom werd de file van eerdere geheime zitting in Zwolle niet aan mij verstrekt? Waarom moet dat weer geheim blijven?
 • Waarom was het enorme dossier over mij en mijn vrouw dat in 1983 werd ingezien door CIA-intel van het 97th General Army Hospital Frankfurt, na drie dagen plotseling verdwenen? En waarom loog het Ministerie van Justitie in 1987 tegenover mijn Amerikaanse vriend Al Rust en zijn advocaten dat er helemaal geen dossier over Hans en Wies Smedema bestond toen hij op valse gronden werd aangehouden en daardoor ontslagen? En de stakker daardoor tien jaar moest creperen met zijn arme vrouw en kind, voordat hij in 1996 met een kopie van dat NIET bestaande dossier in hoger beroep alsnog won, en het laffe corrupte Nederland hem wel binnen een week 1 miljoen overmaakte? Hadden jullie plotseling haast? Met een zogenaamd niet bestaande file? Schoften zijn jullie!

Minister President Lubbers(nota bene zelf gestart met de doofpot) en Minister Justitie Frits Korthals Altes VVD hebben in 1987 dus openlijk gelogen naar Amerika, maar het Nederlandse volk is daarover orwelliaans niet geïnformeerd. In 1996 kwam het bedrog uit, maar dat werd in Nederland in de doofpot gehouden. Waarom? Wat is er mis met transparantie? Openheid?

 • Waarom hebben diverse psychiaters opzettelijk(!) valse diagnoses over mij gemaakt en waarom waren mijn klachten tegen hun bij het medisch Tucht College Groningen in 2007 in opdracht Justitie een farce en schijnvertoning? Met nota bene een bij de doofpot betrokken dader prof. dr. R.J. Robert van den Bosch UMCG die het vooronderzoek moest doen? En mij dus corrupt als gek neerzette, terwijl hij wist dat dat NIET zo was! Ernstige belangenverstrengeling!
 • Heeft dat alleen maar te maken met de staatsveiligheid? En dat omdat wellicht het laffe Koninklijk huis negatief in de publiciteit zou komen? Dat is voldoende om ons hele leven totaal kapot te maken? Een succesvol zakenman opzettelijk onschuldig voor gek verklaren? Omdat hij achter de waarheid kwam? Hoezo transparantie en openheid? Integriteit?
 • Waarom werd ik heimelijk twee keer op één dag in de val gelokt in La Nucia en daarna Benidorm en door prof. dr. Onno van der Hart al weer gemarteld en geconditioneerd in Nachtclub Pretty Woman? Waar weer verkrachter en leraar Frans drs. Jaap J. Duijs bij aanwezig was? Waarschijnlijk met elektroshock om mijn arme toch al zwaar getraumatiseerde brein nog meer kapot te maken? Om mij hulpeloos en weerloos te maken? Om de doofpot te beschermen? De naam van het laffe corrupte Koninklijk huis? Jaap had daarvoor al mind control over mij en mijn weerloze vrouw!
 • En waarom mocht in ons geval de Nationale Ombudsman niet een onderzoek doen? Die was bij uitstek geschikt om hier een oplossing te forceren! Het laffe Koninklijk huis was weer belangrijker?
 • En waarom wordt na al mijn jarenlange waarschuwingen sinds 2000 de bij Justitie geïnfiltreerde MOL_X nog steeds beschermd?

Wij mentaal en financieel kapot en in de bijstand, ik drie keer asiel aanvragen in Amerika  en het Koninklijk huis maar doorgaan met feestvieren?

AIVD/CTIVD

UnmaskthecorruptOp mijn dringende verzoek heeft CTIVD Commissie Toezicht Inlichtingen en Veiligheid Diensten in 2008 een onderzoek ingesteld en vastgesteld dat ik gelijk had. Er was en is nog steeds een orwelliaanse doofpot gaande die ons leven totaal heeft vernietigd. De AIVD was daarbij negatief betrokken. De in schrille tegenstelling tot u en andere betrokkenen, wel eerlijke onafhankelijk rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam heeft mij daarover gehoord en verteld dat ik gelijk had en dat ze een positief rapport en voorstel zou sturen naar de betrokken Ministers om met deze doofpot te stoppen.

Deze wel(!) eerlijke rechter bevestigde mijn vermoeden dat dit allemaal alleen kon met hulp van een verrader binnen Justitie zelf! Namelijk de vriend (MOL_X) van hoofdverkrachter Jan van Beek uit Utrecht.

Ze was erg blij dat mijn Amerikaanse vriend major Al Rust wel al gewonnen had en een schadevergoeding van een miljoen van Nederland had gekregen wegens hun liegen over een zogenaamd(!) niet bestaande dossier over Hans en Wies Smedema, terwijl hij daar inmiddels een kopie van had.

“Gelukkig dat er in deze gruwelijke zaak, tenminste nog één goed is uitgekomen” zo zei ze oprecht blij.

Maar MP JanPeter Balkenende en min. Justitie Hirsch Balin en de Ministerraad hebben het voorstel om te stoppen laf en corrupt naast zich neergelegd. Ons lijden maakt hun niet uit. Het toch al onschendbare Koninklijk huis, wat niets te vrezen had omdat het zelf ook bedrogen was, was blijkbaar toch belangrijker. En vooral natuurlijk het verborgen houden van deze gruwelijke en criminele gang van zaken voor het argeloze volk.

Sterker nog, later geven deze corrupte hypocriet met de bijbel zwaaiende CDA-ers opdracht om mij te martelen en conditioneren, wat plaatsvond op 20 mei 2010 in Benidorm door de corrupte prof. dr. Onno van der Hart! Waarbij lokale politie mij niet mocht beschermen van Madrid, dus alweer bewijs betrokkenheid Nederland! Alweer zeer onethisch en gewetenloos gedrag, wat wereldwijd afschuw zal oproepen.

Mijn advies aan u is hetzelfde, stop direct met de doofpot en het bedriegen van het Nederlandse volk.

Zoek de durf en moed om zoiets ethisch te doen. En maak direct mijn 1,5 miljoen voorschot op de schadevergoeding van minimaal 10 miljoen over op mijn bankrekening. Als u tenminste later als dit is uitgekomen nog ooit carrière wilt maken, want dit gruwelijks zal U nog zwaar opbreken.

Eerst de waarheid over het bedrog

Cain leads Abel to Death! Mr. Johan Smedema leads Hans Smedema to total destruction!
Cain leads Abel to Death!
Mr. Johan Smedema leads Hans Smedema to total destruction!

Een gewetenloos man heeft alles geleid, heeft alles gedaan, het is mijn jaloerse broer mr. Johan Smedema uit Gennep, samen met mijn hypocriet met de bijbel zwaaiende zwager Tjitte de Jong. Samen hebben die met hulp van politicus Lubbers, later ook Minister President,  de weg naar een legale doofpot ingezet.

Enkel om er voor te zorgen dat de waarheid niet zou uitkomen en er geen vervolging van de verkrachters en andere medeplichtigen zou plaatsvinden. Wat wij juist wel zouden hebben gewild. Nu werden wij weerloos tegenover de verkrachters die dat wisten, en dus werden beschermd. Wij wisten door de zware trauma’s en verdringing van niets nog.

Daarbij heeft verkrachter MOL_X die bij Justitie geïnfiltreerd was, zichzelf in een cruciale positie gewerkt, want hij moest zijn eigen misdaden immers verborgen houden. Dus hielp hij mijn corrupte broer mr. Johan Smedema zoveel mogelijk. Men had daarvoor een professioneel uitziend rapport van psychiater R.J. van den Bosch en psycholoog Onno van der Hart nodig, wat met het grote geld van de Rabobank, waar mijn arme misbruikte vriendin werkte en haar vader voorzitter ondernemingsraad was, werd geregeld. Beide kregen een miljoen voor hun onderzoeken en werden daardoor beiden later professor. Hoewel alle collega’s GGZ in Zwolle tegen waren en een klacht indienden tegen hem bij landelijke directie GGZ, werd ik door de corrupte psycholoog Onno van der Hart meerdere malen gedrogeerd, opgemerkt door getuigen, en werd mij een document afgeperst dat gebruikt werd om het Koninklijk huis een legale(?) doofpot op te laten zetten.

Onze normale burgerrechten werden ons heimelijk afgenomen. Andere mensen(familie?) kregen de juridische bevoegdheid om voor en over ons te beslissen. Uitgevoerd vanuit het Ministerie van Justitie zelf, met hulp van de geheime dienst volgens getuige en klokkenluider Elise Boers, zodat die alle onderzoeken, het doen van aangiften en rechtszaken konden manipuleren en achterbaks tegenhouden.

Bevestigd later in 2008 door CTIVD. Maar dat alles zonder ons daarin te kennen! Dan hadden wij Nederland gewoon kunnen verlaten en naar een wel eerlijk land gaan! Wij wilden dat in het geheel niet! Wij wilden vervolging en recht. Vooral therapie om onze verdringing en bij mijn vriendin later vrouw, zelfs een extra emotionele persoonlijkheid, te stoppen. Zodat wij ons zelf weer konden verdedigingen tegen de vele misdadigers en met name verkrachters van mijn weerloze vrouw. Specifiek drs. Jaap J. Duijs, Jaap de Vaginajager.

Door de lafheid van de ministers sinds dit begon in 1973/75, is ons leven daardoor inmiddels totaal verwoest. De zaak werd door de weigering om ermee te stoppen, natuurlijk alleen maar erger en erger. Een kind weet dat je een probleem direct moet aanpakken en oplossen! Waarom dat is nagelaten weet ik niet, maar het is uitermate onethisch geweest en dus in gewoon Nederlands en hard gezegd ‘corrupt’.

Jarenlange verkrachtingen

roofy (1)Als verkrachters en misdadigers door de doofpot niet vervolgd worden en hier zelfs beschermd, dan gaan ze gewoon door met hun verachtelijke gedrag. Dat weet een kind zelfs nog wel, maar de Ministerraad en het Koninklijk huis blijkbaar niet.

Sinds de start in december 1971 is dat dus gewoon doorgegaan tot in ieder geval nog 2003, maar hoogstwaarschijnlijk ook later nog. Dramatische zeer traumatische gebeurtenissen die ons nog zwaarder emotioneel heeft belast. Een prachtig huiveringwekkend voorbeeld daarvan is de verkrachter drs. Jaap J. Duijs uit Drachten die mijn door de doofpot weerloze vrouw al sinds 1972 misbruikte en zelfs door een verrader binnen Justitie (MOL_X) tot informant voor justitie werd benoemd. Hij kreeg zelfs gratis drugs om mijn vrouw en mijzelf in een lage traumatische bewustzijnstoestand te houden. Om uitkomen van alle gruwelijkheden te voorkomen!

Vanuit die positie en met afluisterapparatuur in onze woning zag hij kans om weer een volkomen onschuldig weerloos minderjarig meisje door haar onschuldige verliefdheid op mij, te drogeren, voor seks te misbruiken en na langdurige indoctrinatie zelfs tot prostitutie aan te zetten. Alles terwijl hij haar argeloze ouders bedroog en zijn machtspositie als leraar Frans misbruikte voor zijn eigen seksuele behoeften. Hij kon door de drugs en met kennis van haar extra emotionele persoonlijkheid mijn vrouw besturen en opdrachten geven die ze gewillig uitvoerde, en werd daarvoor nooit vervolgd. Nog steeds niet! Ik als haar echtgenoot door mijn gerechtvaardigde beschuldigingen juist wel! Het werd mij zelfs verboden om aangifte te mogen doen, ieder onderzoek werd geweigerd vanuit Justitie!

Dus gingen alle verkrachters steeds maar weer vrij uit. Tientallen jaren lang. Gevolg drie kinderen van verkrachters(Jan van Beek Utrecht, Jan de Vries Leeuwarden en Rieks Perdok Roden) en drie ongeboren vruchten. En nog veel meer ellende zoals ontslagen door mij onbekende redenen, maar die achteraf gerelateerd waren aan de doofpot. Wat er allemaal gebeurd is sinds 1973 tot heden is met geen pen te beschrijven, maar heb ik toch vastgelegd in mijn boeken ‘Vechten tegen het onbekende!’ Op 29 juni 2015 zijn wij zelfs afgedwongen gescheiden, terwijl we gewoon samen oud hadden willen worden, en daar gezien wat u en uw voorgangers ons hebben aangedaan, zeker recht op hadden.

Onschuldig gepsychiatriseerd

Huiveringwekkend is het feit dat door de doofpot en de weigering om de waarheid te openbaren, men mij opzettelijk als psychiatrisch patiënt heeft neergezet. Met frauduleuze vervalste rapporten tussen 2000 en 2007. De corrupte psychiater drs. W.H.J. Mutsaers uit Haren werd daarvoor omgekocht. Zijn gruwelijke valse rapport in 2004 was voor mij vernietigend en traumatisch omdat ik toen al wist volkomen onschuldig te zijn, en het slachtoffer van de grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.

Zelfs veel ernstiger dan de wereldwijd beroemde Franse Dreyfus Affaire.

En door orwelliaans intimideren en bedriegen van medici is dat ook gelukt. Op cruciale momenten zijn justitie medewerkers ingezet om te controleren of medici zich wel aan de doofpot hielden! Of ze gaven opdracht tot vervalsen van bewijzen zoals bij de MRI scan. Gruwelijk en zeer onrechtvaardig, want ik was gewoon op zoek naar de waarheid. Waarom mij dan niet gewoon vooraf gemeld dat jullie alles zouden tegenwerken? Dan had ik veel eerder politiek asiel kunnen vragen en ook gekregen. En om dan DNA-testen, MRI scan en veel meer te vervalsen, in opdracht Justitie zelf nota bene, is huivering wekkend.

Het heeft ons in totaal al een 250.000 euro gekost aan volkomen onnodige kosten als de waarheid gewoon bekend was gemaakt. Hadden wij kennis gehad van wat ons te wachten stond bijvoorbeeld al in 1975, nadat ons eerste kind niet van ons bleek te zijn, en ik onvruchtbaar gemaakt bleek, dan waren wij zeker uit Nederland gevlucht. Deze toch cruciale feiten werden nota bene voor ons verborgen gehouden! Hoe durven jullie zoiets te doen. Minderwaardig en misdadig gedrag, dat op zich weer meer crimineel verbergen uitlokt.

‘Wie vrijwillig naar een psychiater gaat, moet zijn kop laten nakijken!’

Maar sinds 2000 moest ik als volkomen onschuldig slachtoffer als die ‘gek’ door het leven en verloor daardoor het vermogen om voor ons inkomen te zorgen. Ik moest dus tien jaar van een arbeidsongeschiktheidsverzekering leven als gevolg van het bedrog van medici, die mij juist hadden moeten helpen! Huiveringwekkend gruwelijk. Een inkomensverlies van 140.000 euro per jaar sinds 2004, wat tot ons financieel kapot gaan heeft geleid rond 2015.

Leven totaal verwoest!

Wsmooi
Mijn lieve mooie vriendin Wiesje tijdens vakantie Costa Brava 1972. Ze werd toen al door Jan van Beek en zijn vriend Mol-X regelmatig gedrogeerd en verkracht en was hun seksslavin zonder dat ik dat nog doorhad.

Mijn en ons leven is door alle criminele gebeurtenissen totaal verwoest.

 • Mijn prachtige lieve vriendin werd mij al in 1972 afgepakt en door drogeren en martelen tot een seksslavin gemaakt, zonder dat ik dat doorhad.
 • Zelf werd ik al heimelijk in 1972 onvruchtbaar gemaakt, wat pas rond 1998 heimelijk werd hersteld.
 • Gevolg drie kinderen van verkrachters, die later toen ik in 2000 er achter kwam tegen mij werden opgezet en mee moesten doen met de doofpot.
 • Ook mijn eigen vrouw werd in 2000 tegen mij opgezet om uitkomen orwelliaanse koninklijke doofpot te voorkomen.
 • Inkomens verlies van 140.000 euro door zogenaamd gek verklaren. Psychiatriseren om uitkomen orwelliaanse doofpot te voorkomen.
 • Mentale klappen zo enorm dat ik 28 jaar lang cruciale zaken verdrong. En steeds maar weer nieuwe trauma’s.
 • Geen familie meer, want die zwegen laf en lieten ons gruwelijk spitsroeden lopen.
 • De Facto Stateloos! Geen normale burger civiele rechten meer. MOL_X bij Justitie blokkeerde alles natuurlijk.
 • Geen enkele politicus wou met mij praten over deze zaak!
 • Geen enkele normale hulporganisatie wou mij helpen!
 • Geen media hulp wat direct tot een oplossing zou hebben geleid. Wat Dreyfus wel had via Emile Zola.
 • Asiel aanvragen waarbij je als oud Rotary lid en directeur ingenieursbureau, en headhunter op hoog niveau, plotseling weerloos tussen asielzoekers terecht komt. Dat zijn zware mentale klappen.
 • Gescheiden op grond van de doofpot! Dus afgedwongen scheiding.
 • Financieel ook kapot met mijn weerloze vrouw in de bijstand!
 • Vele vele verkrachtingen met name door drs. Jaap J. Duijs de Vaginajager die voor Justitie(MOL_X) werkte als informant en daarvoor gratis drugs kreeg.
 • Een wonder dat ik nog redelijk kan functioneren, maar ben naast financieel, mentaal eigenlijk ook kapot.

Geen juridische hulp toegestaan

Jarenlang vergeefs gezocht naar een advocaat die ons wou bijstaan, maar dat blijkt verboden. Vele tientallen advocaten gevraagd, maar niemand durfde het aan.

Behalve tijdens het hoger beroep mr. A. (Bram) Moszkowicz, maar zie hoe die vervolgens door de overheid en anderen kapot is gemaakt . Duidelijk is dat ze bij staatsveiligheid niets mogen doen ter verdediging, maar waarom ons dat niet vooraf gewoon verteld? Dan had ik niet jarenlang vergeefs hoeven zoeken naar de waarheid en wel asiel gekregen in Amerika!

Zelfs de beroemde Gebroeders Anker uit Leeuwarden hebben negen keer laf en corrupt geweigerd om mij/ons bij te staan! Zodat ik zonder advocaat voor de corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen stond en alle honderden brieven en documenten hier vermeld zelf als leek moest opstellen! Geen enkele Nederlandse slachtoffer hulp organisatie heeft mij geholpen! GEEN ENKELE!

OM, Rechters betrokken

Uit het geheel blijkt dat zowel het OM/politie niets mag onderzoeken, als dat rechters niets van wat ik stel mogen meewegen. Dus de klagers over smaad, nota bene de verkrachters zelf, winnen dan altijd. Dus rechters zijn NIET onafhankelijk in onze doofpot. Wellicht door hun eed van trouw aan het laffe Koninklijk huis. Maar de schoften vertellen dat niet vooraf.

De corrupte politierechter mr. Jeroen van Bruggen van Rechtbank Leeuwarden weigerde mij uitstel voor een advocaat, weigerde iedere verdediging en wist bij voorbaat al dat ik gek was, dus hij was NIET onafhankelijk. Maar hij wist wel degelijk dat er iets herroepen moest worden en dat er in Zwolle geheime zittingen plaatsvonden. Dus hij heeft zware fraude gepleegd toen hij mij veroordeelde op grond van geheime stukken. Idem in hoger beroep HOF Arnhem, geen enkele verdediging toegestaan op grond geheime stukken, waar het Nederlandse volk en ikzelf niets van mogen weten!

Idem heeft rechter mr. J.Y.B. Jansen Rechtbank Leeuwarden corrupt gehandeld op grond van geheime stukken toen hij mij volkomen onschuldig een maand gevangen zette in P.I. ter Apel, uitsluitend om te voorkomen dat ik de volgende dag via Mexico naar Texas zou gaan voor een tweede asielaanvraag tegen de vervolging door Nederland. Wat nota bene een basis mensenrecht is bij vervolging door je eigen land.  Dus een schijnproces! Puur zwaar bedrog. Maar jullie lieten dat meedogenloos en gewetenloos gewoon toe!

De beroemde advocaat mr. A. (Bram) Moszkowicz heeft daarover het volgende gezegd tijdens de smaadzaak in hoger beroep. Hij/zij stellen daarin o.a. letterlijk:

‘Ik neem voor mijn rekening, de verdediging neemt voor zijn rekening (en hoeft daarbij niet te verwijzen naar een stuk van Smedema zelf) dat Smedema in eerste aanleg ten onrechte de steun van een raadsman is onthouden en de verdediging neemt voor zijn rekening dat onder geschetste omstandigheden het verzoek om aanhouding niet zou mogen zijn gepasseerd. Ik vind het vooral ook uitermate vreemd dat in de motivering van het vonnis (pagina 7 van het proces-verbaal van de zitting; het vonnis is niet uitgewerkt) dus gewag wordt gemaakt van de perceptie van mijn cliënt die niet strookt met die van alle andere aanwezigen in de rechtszaal (de rechter dus incluis) en hem toch een straf (zij het een werkstraf) werd opgelegd.´

Toch werd ik ook in hoger beroep veroordeeld zonder dat er ook maar enig doodsimpel DNA-testje wat zou bewijzen dat een zoon van klager/verkrachter Rieks Perdok is, of horen perfecte ambtelijke(!) getuigen a decharge werd toegestaan. Ook geen onderzoek naar de vervalsingen DNA-testen of 69-seks foto en veel meer toegestaan.

Dus alweer een corrupt politiek schijnproces.

Media mogen niet publiceren!

Vreemd is het dat alle media zoals de Telegraaf bij monde van John van den Heuvel weigeren om over deze zaak te publiceren! En anderen tot op heden ook. Kan dat op grond van de staatsveiligheid afgedwongen worden? Ook HP de Tijd mocht niets doen en een interview werd plotseling afgezegd. Net als bij Argusoog en anderen. In Frankrijk had de beroemde Emile Zola en Dreyfus ten minste nog publiciteit die zich met de zaak konden en mochten bemoeien. Dan was deze zaak allang opgelost geweest.

Al weer een een laffe daad dan tegen ons als onschuldige argeloze slachtoffers, want het heeft ons erg veel geld gekost om dat allemaal proefondervindelijk vast te stellen. Waarom zijn wij buiten de wet gesteld? Zonder ons daarvan op de hoogte te brengen?

Drie Politiek asiel aanvragen in Amerika!

Ten einde raad heb ik na onschuldig te zijn veroordeeld, toen maar in april 2009 politiek asiel aangevraagd tegen Nederland op Miami Airport in Amerika en werd 28 weken vastgezet. Wel bleek mijn verhaal op waarheid te berusten, maar was er onvoldoende bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid. Dat betekent dat u en uw voorgangers hebben gelogen tegenover de Amerikaanse Immigration Judge Rex J. Ford, wat een zwaar misdrijf is in Amerika en u nog kan opbreken.

Volgens asielrechter Rex J. Ford was deze zaak zeer ernstig en volstrekt uniek, want men(DOJ) zag voor mij maar liefst vijf mogelijke goede gronden(nexus) voor asiel! Volgens hem nog nooit eerder voorgekomen in Amerika!

Heel erg dom om te blijven liegen. En waarom? Geef me één goede reden! Een tweede verzoek november 2013 in Texas werd ook geweigerd na weer 10 weken onschuldig als slachtoffer gevangen te hebben gezeten. En vlak daarvoor werd ik in september 2013 ook al een maand onschuldig gevangen gezet in P.I. ter Apel. Uitsluitend om te voorkomen dat ik via Mexico weer asiel in Amerika zou vragen. Vervolgens weer veroordeeld zonder advocaat in 2016 door rechtbank Leeuwarden wegens belediging verkrachter van mijn vrouw en dus weer asiel aangevraagd 30 september 2016 in San Diego Californië. Totaal wegens asiel aanvragen tegen de vervolging door het corrupte Nederland 15 maanden amerikaanse detentie. En 14 maanden volkomen onschuldige detentie in Nederland wegens dus zogenaamde belediging van de verkrachter van mijn vrouw!

Terwijl Mijnheer de President, het vragen om asiel een basis mensenrecht is.

Maar waarom dan NIET voor mij? Vanwaar die vreselijke discriminatie steeds? Wat ik heb ik u of Nederland aangedaan om deze gruwelijke behandeling te verdienen?

Internationaal schandaal

 • Inmiddels is het een Internationaal Schandaal geworden. Immers Amerika is nu drie keer(2009,2013, 2016) door mij gevraagd voor asiel om mij te helpen tegen de zware vervolging door het corrupte Nederland.
 • Maar ook Canada heeft in 2013 op verzoek Nederland mij toegang geweigerd om via hun in Amerika asiel aan te vragen. Justitie Nederland had hun laf en corrupt gewaarschuwd!
 • En Frankrijk heeft positief in Parijs in 2013 na aanhouding in Vliegtuig geweigerd mij te arresteren en zich neutraal opgesteld.
 • Spanje heeft op verzoek Nederland op 20 mei 2010 meegewerkt aan mijn drogeren en conditioneren met martelingen door prof. dr. Onno van der Hart en verkrachter leraar frans Jaap Duijs in Nachtclub Pretty Woman in Benidorm en is dus negatief betrokken geraakt. Uitsluitend op speciaal verzoek door het corrupte Nederland!
 • Mexico is zeer positief betrokken doordat ik eind 2013 en later 2016 via dat land toch Texas en San Diego kon bereiken!
 • En Duitsland was al positief betrokken omdat daar in Frankfurt rond 1983 het drama met Amerikaan Al Rust is begonnen. Die ook tien jaar mocht creperen om het laffe immune(!) Koninklijk huis nog meer volkomen onnodig te beschermen. Later bevestigden hoge lieden in Duitsland heimelijk dat inderdaad ik tegen het (laffe) Koninklijk huis vecht.
 • België deed positief in Benidorm in 2010 een onderzoek naar de poging om mij te conditioneren(martelen) in Restaurant La Rambla in Nucia op 20 mei 2010 door de corrupte psycholoog prof. dr. Onno van der Hart en buurman verkrachter leraar Frans drs. Jaap J. Duijs die voor de criminele organisatie van mijn corrupte broer Johan en Justitie werkte!

Waarom in godsnaam al dit bedrog? Waarom geen waarheidsvinding? Geen eerlijk de waarheid openbaren? Wie zijn deze corrupte onethische justitie schoften die hier achter zitten?

United Nations Convention Against Torture UNCAT

 • Volgens UNCAT moet Nederland direct een onderzoek starten zodra er door een inwoner/burger vervolging wordt gemeld!
 • En bovendien alle vorderingen en andere negatieve zaken stopzetten!
 • Bovendien moet mij een organisatie ter beschikking worden gesteld waar ik mijn klachten kwijt kan en die mij bijstaat!
 • Verder moet ik onmiddellijk gecompenseerd worden voor alle schade! Wat U weigert!

Ik doe hier opnieuw een beroep op deze UNCAT procedure en verzoek ook Amerika om deze zaak bij UN Human Rights in te dienen!

Dat is nooit gebeurd! Waarom niet? Waarom wordt ik steeds buitengesloten? Geen enkele advocaat is bereid om mij in de samenzwering zaak bij te staan waardoor ik alles als leek zelf moet doen. Dus bijna kansloos! Alleen Amerika bleek bereid om mij te helpen, maar mag dat niet door officieel justitieel heimelijk verzoek Nederland tegen mij als slachtoffer!

J’Accuse

Maar deze brief is lang geworden mijnheer de President, het is tijd om tot een conclusie te komen.  (cursief letterlijke tekst Emile Zola 118 jaar geleden!)

 1. Ik beschuldig mr. Johan Smedema uit Gennep omdat hij de duivelse maker is van een rechtsdwaling, lichtzinnig, wil ik wel geloven; en omdat hij vervolgens zijn rampzalige product verdedigd heeft, na 28 jaar, met de meest absurde en meest schuldige kuiperijen. Samen met broer Marinus, broer Ruud en zuster Rinske!
 2. Ik beschuldig de hypocriet met de bijbel zwaaiende zwager Tjitte de Jong omdat hij medeplichtig was, althans door een geesteszwakte, van een van de grootste schanddaden van de eeuw.
 3. Ik beschuldig de Koninklijk onderscheiden prof. dr. Onno van der Hart omdat hij in bezit was van de zekere bewijzen van de onschuld van Smedema en omdat hij ze verborgen heeft gehouden, waarmee hij zich schuldig maakte aan dit misdrijf tegen mensheid en de gerechtigheid, met een politiek doel en om de medische staf te sparen. Hij gebruikte daarbij de vreselijkste martelwerktuigen voor een miljoen judaspenningen.
 4. Ik beschuldig alle betrokken medici die collectief ons hebben bedrogen sinds 1971 al! Allemaal zonder uitzondering. Alleen een niet betrokken medicus hielp ons ietsje.
 5. Ik beschuldig haar zusters Klazien Jansma en Betty Jansma van o.a. obstructie van recht door zware misdrijven voor mij verborgen te houden en mijn vrouw, nu ex-vrouw tegen mij als enige inkomensverwerver op te zetten! Ze logen en weigerden om te waarschuwen dat ik onvruchtbaar was gemaakt in 1972 en dt alle drie kinderen van drie verschillende verkrachters waren. Ze vernietigden ook veel foto’s van het misbruik van mijn vriendin/vrouw in 1972 en later! En weigerden mij een cruciale brief van haar ouders te geven die aan mij geadresseerd was!
 6. Ik beschuldig drie generaties Koninklijk huis, Koningin Juliana, Koningin Beatrix en Koning Willem Alexander, die sinds 1975 allen zonder enig mededogen ons leven heimelijk en achterbaks hebben vernietigd. Vogelvrij verklaard uitsluitend voor hun(!) eigenbelang. Ons werden heimelijk onze burgerrechten afgenomen, waardoor de verkrachters tientallen jaren rustig door konden gaan! Wij als de grootste slachtoffers ooit, kwamen in die afweging NIET voor.
 7. Ik beschuldig psychiater prof. dr. Robert van den Bosch in 2006 voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen omdat ze zich medeplichtig hebben gemaakt aan hetzelfde misdrijf, de een ongetwijfeld wegens een klerikale hartstocht, de ander misschien door de teamgeest die de  medische commissies heilig en onaantastbaar maakt. Ze verklaarden mij gek terwijl ze wisten dat dat niet het geval was! Fraude!
 8. Ik beschuldig de bij Justitie geïnfiltreerde MOL_X, mede verkrachter en vriend verkrachter Jan van Beek, en Jan van Beek zelf van het opzettelijk verwoesten van ons leven door mij heimelijk onvruchtbaar te maken, en mijn vrouw zodanig te martelen dat ze een extra emotionele persoonlijkheid ontwikkelde. En dat MOL_X vervolgens vanuit Justitie al mijn pogingen om deze samenzwering op te blazen heeft gemanipuleerd en tegengewerkt.
 9. Ik beschuldig de corrupte rechercheurs Bolier en Bart van Someren Politie Drachten omdat ze een misdadig onderzoek hebben gedaan, en daarmee bedoel ik een onderzoek met de meest monsterachtige partijdigheid. Wij hebben in het verslag van de tweede een onvergankelijk monument van naïeve stoutmoedigheid. Nooit heeft de politie ons beschermd sinds 1972! Ondanks vele waarschuwingen.
 10. Ik beschuldig de drie officieren van justitie, Petra Hoekstra, Advocaat Generaal mevr. mr. Pastoor Parket Arnhem, Hoekman omdat ze een leugenachtig en frauduleus rapport schreven, tenzij uit een medisch onderzoek blijkt dat ze leiden aan een oogziekte of beoordelingsonbekwaamheid. Nooit heeft het corrupte OM ons beschermd door de daders te vervolgen!
 11. Ik beschuldig de vaste commissies van justitie, stiekem en koninkrijkszaken omdat ze naar de pers, en vooral naar ‘De Telegraaf’ , een gruwelijk bericht(staatsveiligheid)zonden, om de publieke mening op een dwaalspoor te brengen en hun fout te bedekken. Nooit heeft de pers ook maar één artikel gewijd aan onze totale vernietiging als onschuldig argeloos echtpaar.
 12. Ik beschuldig ook de eerste corrupte politierechter Jeroen van Bruggen en de corrupte rechter mr. J.Y.B. Jansen rechtbank Leeuwarden wegens verkrachting van het recht, omdat hij een verdachte veroordeelde op grond van geheim gebleven documenten, zonder die het recht op verdediging te geven.
 13. en ik beschuldig het tweede Hof Arnhem omdat zij deze onwettigheid heeft bedekt, op bevel, waarmee deze raad op zijn beurt een misdrijf beging door een schuldige (verkrachter drs. Jaap J. Duijs en Rieks Perdok) willens en wetens vrij te spreken en daarmee Smedema onschuldig te veroordelen tot 3 maanden gevangenisstraf, 3 maanden voorwaardelijk en een boete van 7000 euro, nota bene door het weerloze slachtoffer te betalen aan de verkrachters(!) van zijn vrouw. Afgedwongen en geïnd door justitie CJIB. Terwijl er één de Koninklijk onderscheiden Rieks Perdok uit Roden onder ede ontkent ooit seks met haar te hebben gehad, maar  wel de vader van een kind is, wat gewoon bekend is bij justitie zelf en in Amerika! Gruwelijk en huiveringwekkend.
 14. Ik beschuldig mijn grootste vijand verkrachter drs. Jaap J. Duijs als hier vele malen al genoemd die sinds 1972 mijn vriendin en later vrouw verkrachtte en heimelijk voor mijn broer Johan werkte voor de criminele organisatie met justitie betrokken, die ons leven blijkbaar moest verwoesten! Psychopaat verkrachter sinds 1972 drs. Jaap J. Duijs uit Drachten werd in 1977 als informant voor justitie maandelijks betaald om ons te bewaken en regelmatig te drogeren zodat de mentale gijzeling in stand kon blijven. Mind control tot in perfectie. Hij kreeg 100.000 gulden om een villa schuin tegenover ons te bouwen en zelfs gratis drugs van corrupte vriendin Sylvia te Wierik bij Politie Drachten, en bescherming tegen iedere vervolging.
 15. Ik beschuldig ook H. Rieks Perdok uit Roden die mijn vrouw een jaar lang verkrachtte en onze jongste zoon verwekte omdat ik onvruchtbaar was gemaakt, maar niemand mij dat cruciale feit vertelde! Ook niet dat de eerdere twee kinderen niet van mij waren.
 16. Ik beschuldig ook de hypocriet met de bijbel zwaaiende Minister President Jan Peter Balkenende en de gezellig hypocriet mee zwaaiende Minister van Justitie en Biza Hirsch Balin, van het in mei 2010 heimelijk(!) opdracht geven of toe laten tot martelen en conditioneren van de weerloze en argeloze Hans Smedema door prof. dr. Onno van der Hart in Benidorm, op 20 mei 2010, met officieel verzoek tot juridische hulp  aan justitie Spanje, wat daardoor onethisch ook werd meegesleept in deze gruwelijke criminele samenzwering en doofpot. Nog tijdig door de meisjes gewaarschuwde Spaanse lokale politie mocht NIET ingrijpen!
 17. Ik beschuldig ook de hypocriet met de bijbel zwaaiende Minister President Lubbers, en Min Justitie Frits Korthals Altes VVD, van het in 1987 liegen tegenover de Amerikaanse Justitie en mijn onschuldig gevangen genomen vriend en held Al Rust, door het bestaan van het dossier over mij te verloochenen! Hij crepeerde daardoor volkomen onschuldig 10 jaar! En met hun onethische en corrupte handelwijze ook  nog volkomen onnodig Amerikaanse ambtenaren hiermee in een onethisch dilemma brengend. Idem in 1991 door het buiten werking stellen van de WOB Wet Openbaarheid Bestuur als Kroon/staatsveiligheid betrokken is om hun eigen criminele acties te verbergen, zoals onderzoek verkrachting van mijn vrouw te verbieden!
 18. Ik beschuldig ook het geïnfiltreerde Ministerie van Justitie onder leiding van de laffe en corrupte mr. Ivo Opstelten, die in 2013 zowel aan Canada, als  aan Mexico laf en corrupt hebben gevraagd, om mijn poging om via die landen weer asiel in Amerika tegen Nederland te vragen, laf en corrupt te blokkeren door mij direct terug te sturen! De corrupte schoft heeft zelfs daartoe mij een maand onschuldig in P.I. ter Apel gevangen gehouden. Met een verzoek aan Mexico om mij tegen te houden, wat niet werd opgevolgd door mijn openheid en vermoedelijk wat hulp vanuit Amerika. Terwijl dat een basis human right is voor ieder mens, behalve blijkbaar voor Hans Smedema.
 19. Ik beschuldig ‘De Kroon’ dat het heimelijk en achterbaks tientallen miljoenen belastinggeld heeft gestolen van het argeloze Nederlandse volk, alleen om hun eigen straatje schoon te vegen. De simpele waarheid te verbergen voor het volk. Ook heeft het de WOB buiten werking gezet in oktober 1991 speciaal voor deze samenzwering.
 20. Ik beschuldig de Nederlandse advocatuur collectief, en specifiek Gebroeders Anker Leeuwarden maar ook mr. Justus Werle Partner Trip Advocaten,  omdat ze mij als Rotary lid van onbesproken gedrag, in de steek hebben gelaten door iedere juridische hulp te weigeren. Jaren moest ik traumatisch(!) bedelen om hulp, maar nooit (echt) gekregen. Want het was niet toegestaan wegens staatsveiligheid, maar dat cruciale feit werd laf en corrupt voor ons verzwegen.
 21. Ik beschuldig het rattenechtpaar André Gruters en Joke Laven uit Houten, en Hans Stigter uit Rotterdam met contacten met de mol en verrader binnen justitie die samen met een groep Nederlandse meelopers 300.000 euro en cruciale bewijzen van mij hebben gestolen om mij te ruïneren  met welwillende corrupte toestemming van Justitie Nederland en onder leiding of betrokkenheid van de oud voorzitter van de Tweede kamer Frans Weisglas! Daarmee ons de laatste genade klap gevend die tot onze mentale en financiële ondergang heeft geleid.
 22. Ik beschuldig ook psychiater drs. Frank van Es GGZ/UMCG die mij september 2003 arbeidsongeschikt maakte met inkomensverlies van 140.000 euro door mij tegen mijn uitdrukkelijke wil heimelijk(!) een totaal foutief medicijn te geven verborgen in officiële doosjes baby aspirine 100mg. Idem mijn huisarts Lefering die dat mogelijk maakte zonder mij te waarschuwen en terwijl hij op de hoogte was van de doofpot en dus mijn gelijk. Mijn hoge intelligentie nam daardoor sterk af en dus ook mijn verdediging tegen de vervolging en tijdens zittingen rechtbank en Hof.
 23. Ik beschuldig als laatste de hypocriet met de bijbel zwaaiende Minister President Jan Peter Balkenende en uzelf MP Mark Rutte, voor uw weigering om op dringend verzoek van de wel integere CTIVD rechter mevr. mr. I.P. Michels van Kessenich-Hoogendam in 2008, te stoppen met deze gruwelijke samenzwering. En om op mijn eigen dringende latere verzoeken aan u beiden om te stoppen met deze doofpot, en mij een voorschot van 1,5 miljoen uit te keren op onze schadevergoeding van minimaal 10 miljoen. Uw beider onethische mensonterende criminele houding zal Nederland wereldwijd zeer negatief in de publiciteit brengen. 
 24. Maar er zijn veel meer betrokkenen, te veel om hier te noemen en ik eis dat die allemaal strafrechtelijk en ook civiel worden vervolgd! Ze worden allen gedetailleerd genoemd op deze Blog en de meeste specifiek onder J’Accuse! OOk Amerika heb ik verzocht om alle betrokkenen te vervolgen en te berechten voor hun wandaden en criminele acties.

Ik eis dat al deze lieden en andere betrokkenen worden vervolgd en berecht! En dat ik volledig schadeloos gesteld wordt! Bovendien moeten alle acties om deze doofpot in stand te houden worden gestaakt en ook alle invorderingen(zoals belastingdienst toeslagen) conform art 13 en 14 UNCAT. Voorschot(!) van 1,5 miljoen euro direct overmaken.

Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name Ministers Presidenten, Koninklijk huis, politici, ministers, rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen orwelliaans dik 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”

Met deze beschuldigingen ben ik mij bewust van het feit dat ik mij schuldig maak aan overtreding van de artikelen 30 en 31 van de wet op de pers van 29 juli 1881, nu in 2016 artikel 261, lid 1 en 2 waarin misdrijven van smaad strafbaar worden gesteld. Maar ik beroep mij op lid 3 en het grote algemene belang, naast alle straf- en schulduitsluitingsgronden bij o.a. zelfverdediging. 

Volgens asielrechter Rex J. Ford Miami Immigration Court heb ik ook naar internationaal recht, het volste recht om alles te publiceren en zelfs aannames, als die weer het gevolg zijn van de doofpot zelf. En doelbewust aanvaard ik de gevolgen.

Wat betreft de personen die ik beschuldig, ik ken ze, ik heb de meesten ooit ontmoet, ik heb een enorme wrok tegen ze en een hekel aan ze. Het zijn voor mij slechts nummers, geesten van sociale wandaden. Wat ik hier doe is slechts een revolutionaire manier om het doen van waarheid en gerechtigheid te verhaasten. Ik heb slechts een hartstocht, die van het licht, in naam van de menselijkheid die zo heeft geleden en die recht heeft op geluk. Mijn brandende protest is slechts een kreet van mijn ziel. Ik verlang ernaar dat men dat men het wage om mij te citeren aan het Hof van Assisen en dat het ware onderzoek publiekelijk plaats moge vinden! Ik wacht op excuses, eerherstel en het doen van recht, en het vergoeden van onze schade die minimaal rond de tien miljoen zal bedragen, en voor de andere betrokkenen veel hoger.

Aanvaard, mijnheer de President, de verzekering van mijn diepe respectloze oprechte minachting voor alle betrokkenen bij deze grootste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis, zo niet Europa, of zelfs wereldwijd.

Ik stel vast dat mijn gedrag veel ethischer en koninklijker is dan dat van de Kroon.

ing. Hans Smedema, 20 Juli 2019, eerder 7 februari 2016 met aanvullingen aug. 2019, verstoteling/banneling in El Albir, Spanje

(Émile Zola, 13 januari 1898, in 118 jaar is er nog steeds niets veranderd!)

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.