Concept Appelschriftuur!

Please Share! Fight this 'Perfect' 40+ year (Royal) Crime!

Last Updated 25/04/2021 published 13/11/2011 by Hans Smedema

Concept Appelschriftuur voor Hoger Beroep casus 12 december 2011 Gerechtshof Arnhem

Hier alvast mijn concept dat ik op 6 november naar Moszkowicz Amsterdam zond. StrategieverdedigingHansSmedema1

Tevens de bijbehorende producties of documenten, ruim 200 pagina’s(totaal 14 MB in 2 delen) met vooral al de geweigerde aangiften! ProductiesHans-Smedema  ProductieDeel2

Zie ook wat al in amerika werd bewezen na zeer professioneel onderzoek…

Resultaten Amerikaans Onderzoek Hans Smedema Affair

Strategie en vereisten vóór een inhoudelijke zitting mogelijk is

Door voortschrijdend inzicht in deze gruwelijke zaak blijkt steeds duidelijker dat het standpunt van het OM dat het hier slechts een simpele smaad en lasterzaak betreft, onhoudbaar is.

Deze zaak is zodanig ernstig en gruwelijk, dat het de beroemde Franse Dreyfus affaire ver overtreft!

Essentie Hans Smedema affaire of ‘Dutch Queengate’.

1 Vooraf  aan een eerlijke onafhankelijke rechtsgang!

 

 1. Eerst moeten de feiten en context van de door Hans Smedema opzettelijk uitgelokte rechtszaken tegen hem, gezien verbod onderzoek/proces-verbaal en verbod vervolgen verkrachters en medeplichtigen door Kroon, degelijk worden vastgesteld. Dus alle documenten, Koninklijke speciale heimelijke besluiten, ruim 51 politie dossiers, opdrachten tot stoppen onderzoek OM door College PG in 1991 mbt deze zaak, openbaar gemaakt worden. Immers pas dan kan van een eerlijke rechtsgang sprake zijn. Dat kan eenvoudig met een onderzoek door de PG, indien die over voldoende bevoegdheden kan beschikken gezien betrokkenheid Kroon!
 2. Ook moet eerst vastgesteld worden hoe de familie de volledige controle over het leven van Hans Smedema en zijn vrouw kon overnemen, zonder hun daarvan voldoende/schriftelijk op de hoogte te hoeven stellen! Dit moet direct teruggedraaid worden! En alle documenten daarover geopenbaard omdat ze gebaseerd zijn op fraude, misleiding en bedrog! Mr. Johan Smedema als broer heeft dat tot 28 februari 2003 nog gedaan. In ieder geval in 1999 toen kroongetuige en klokkenluider Elise B., Hans Smedema nog waarschuwde voor zijn betrokken zijn. Daarna zal het Tjitte de Jong uit Norg geweest zijn en vermoedelijk nog steeds. Op 28 februari 2003 werd Hans Smedema door Sietse de Jong Directeur/eigenaar De Jong Assurantiën Norg namelijk gevraagd om een video op te nemen, wat voor een afscheidsfeest zou zijn ter ere van zijn vader Tjitte de Jong. Zwager van Hans Smedema en dus daarna blijkbaar belast met het heimelijk regelen van de controle over het toch al totaal verwoeste leven van Hans Smedema en zijn weerloze vrouw. Letterlijk en orwelliaans ‘Big Brother is Watching You!’ Zie productie 53 – Fraude Tjitte de Jong
 3. Ook moet vooraf vastgesteld worden of de kinderen van Hans Smedema inderdaad niet van hem zijn en of klager Rieks P. inderdaad de vader jongste kind en dus verkrachter van de vrouw van Hans Smedema is. Immers tijdens zijn eerste asielaanvraag in 2009 in Miami Florida heeft asielrechter Rex J. Ford tijdens zeer professioneel onderzoek bewezen dat de kinderen NIET van Hans Smedema zijn! Bovendien dat de jongste zoon Jorrit inderdaad de zoon is van verkrachter Rieks Perdok uit Roden! Dit is cruciaal, anders heeft een zitting totaal geen zin. Overigens zijn die gegevens gewoon al bekend bij KCOM en binnen justitie en dus hoeft er feitelijk niets meer bewezen te worden!
 4. Dat kan alleen met voldoende hoge bevoegdheden die de speciale ruling van destijds Koningin Juliana te niet doen of overrulen! Dus als de rechters en PG niet in staat zijn om de geheime files van de Kroon over deze zaak te openen, dan moet deze zaak geseponeerd worden, en/of de rechters zich niet bevoegd verklaren. Doorverwijzing Europees Hof voor de Rechten van de Mens lijkt dan een mogelijkheid, maar misschien ook een buitenlands tribunaal of speciaal op te richten tribunaal.
 5. Hans Smedema stelt dat hij en zijn vrouw sinds 1972 gemarteld en mishandeld worden zoals bedoeld in de Convention Against Torture. Ook dat zij gediscrimineerd worden zoals bedoeld in de Convention Civil Human Rights. Feitelijk worden veel Rechten van de Mens opzij gezet, alleen om de naam van een toch al onschendbare Koningin te beschermen. Voor alle duidelijkheid dit betreft dus een nog steeds ‘voortdurend misdrijf’!
 6. Er zal dus een uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden, waarbij rekening moet worden gehouden met een vals, want gebaseerd op fraude, afpersing en drogeren, en buitenproportioneel beroep op de staatsveiligheid en nationaal belang. Bewijzen zijn en worden vervalst, verborgen of gemanipuleerd in opdracht Kroon.
 7. Ambtenaren en hele beroepsgroepen zoals medici, advocatuur en journalisten, hebben inmiddels abnormaal groot belang bij het in stand houden van deze doofpot, om gezichtsverlies en criminele daden te verbergen voor het Nederlandse volk. Alleen zware straffen, of vrijwaring van vervolging zal daardoor de waarheid nog boven water krijgen.
 8. Slachtoffer Hans Smedema wordt door het gewetenloze optreden van Koningin Beatrix en haar ‘hondse’(kafka) Ministerraad valselijk en heimelijk(achterbaks) neergezet als ‘Staatsvijand nummer één’!

Zie vergelijkbare casus klokkenluider Fred Spijkers en onderzoek prof.dr. Joep van der Vliet als onder genoemd.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘(Lees: Hans Smedema) op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie(lees: Justitie) en Binnenlandse Zaken, van 1984(lees:1972) tot nu. Zij hadden Spijkers(lees: Hans Smedema) moeten prijzen(lees: inlichten en waarschuwen), stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar(lees: 39 jaar) lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.[2]“(lees: Koningin Beatrix, Medici,)Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

De minister-president(JanPeter Balkenende) kan en mag zich niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! (Uitspraak Prof. Joep van der Vliet in onderzoek Fred Spijkers!)

Koningin Beatrix kan en mag zich in de Hans Smedema affaire niet als een ‘innocent bystander’ opstellen! Hans Smedema in eigen onderzoek naar de ‘Dutch Queengate’.

 

2 Vonnis rechtbank Leeuwarden van 9 februari 2009 moet vernietigd omdat:

 

 1. Binnen Nederland nooit van een eerlijk proces sprake kan zijn gezien vernietigen, vervalsen en manipuleren bewijzen door overheidsorganisaties in opdracht Kroon! Er is sprake van een voortdurend misdrijf van marteling, mishandeling en discriminatie. Eerst moeten alle geheime documenten, besluiten en ambtelijke opdrachten mbt Hans Smedema en zijn vrouw openbaar gemaakt worden. Familie moet de controle over het totaal verwoeste leven van Hans Smedema en zijn vrouw afgenomen worden.
 2. Wetgever heeft nooit voorzien dat ‘De Kroon’ zelf misdrijven zou plegen, verbergen en slachtoffers ondergeschikt maken aan zogenaamd nationaal(lees naam Koningin Beatrix) belang. Nieuwe wetten zullen hiervoor geschreven moeten worden. Hans noemt deze organisatie de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ omdat het voldoet aan de voorwaarden voor een criminele organisatie.
 3. Naam onschendbare Koningin maakt deze casus staatsveiligheid en nationaal belang gaat boven individueel belang. Hans Smedema en zijn weerloze vrouw worden daardoor legaal geofferd!
 4. Rechters als beroepsgroep betrokken zijn bij deze doofpot en er dus van voldoende onafhankelijke rechtspraak niet meer sprake kan zijn. Zie o.a. Procedure 337/87 Leeuwarden en deze zaak van 9-2-2009.
 5. Omdat in september 2004 in rechtstreekse opdracht Kroon een onderzoek naar een voortdurend gruwelijk misdrijf met ernstige verkrachtingen en misbruik van december 1971 tot minimaal 2003, werd verboden!  Criminelen en medeplichtigen zijn opzettelijk NOOIT vervolgd! Meerdere aangiften van Hans Smedema tegen meerdere personen zijn doodgezwegen!
 6. Daarmee is art. 265 Sr en vooral de ethische denkwijze daarachter onterecht buiten spel gezet. ‘Procedure smaad dient geschorst te worden indien er een strafrechtprocedure aanhangig is tegen ‘beledigden’.
 7. Rechtbank Leeuwarden heeft nagelaten om eerst de onderliggende feiten vast te stellen, zoals cruciale feit dat klager Rieks P. verkrachter is en vader jongste zoon Hans Smedema! Ook dat de vrouw van Hans Smedema inderdaad selectief ontoerekeningsvatbaar is. Het ZONDER advocaat opgestelde document van 63 pagina’s ter verdediging werd op 6 februari 2009 bij Griffie afgegeven, en VOOR de zitting getoond met verzoek aan te geven wanneer dat moest worden ingebracht. Dat werd opzettelijk nagelaten en Hans Smedema heeft zonder advocaat op enig moment het stuk aan rechter overhandigd. Het werd nooit behandeld en meegewogen.
 8. Ook heeft rechter nagelaten om vast te stellen dat er sprake moet zijn van een soort heimelijke tbs regeling, waarbij familie de volledige controle over Hans Smedema en zijn vrouw sinds 1973 uitoefent, en daarmee schuldig zijn aan deze doofpot en samenzwering! Hans heeft dit vermoeden wel genoemd. Het is opzettelijk buiten het proces-verbaal van de zitting gehouden. Cruciale informatie en bewijzen worden daarmee achtergehouden door familie voor de rechter.
 9. Tijdens een openbare zitting met als essentie dat het Nederlandse volk en anderen recht hebben om op een eerlijke rechtsgang toe te zien, zijn cruciale feiten voor dat volk achter gehouden.
 10. Context principe is hier buiten beschouwing gelaten wat volgens internationaal recht van groot belang is bij de beoordeling van strafbare feiten, en in dit geval smaad.
 11. Totale advocatuur weigert al sinds januari 2004 iedere juridische bijstand en er zijn sterke aanwijzingen dat advocaten worden tegengehouden met beroep op staatsveiligheid of nationaal belang. Bij rechtszaak 9 februari 2009 was daardoor GEEN advocaat aanwezig, wat tegen internationaal recht art. 6 EVRM ingaat!
 12. Er is sprake van voortdurende marteling en mishandeling zoals verwoord in de Convention Against Torture. Het feit dat die buiten werking is door de handtekening van een bedrogen Koningin doet daar ethisch en hoogstwaarschijnlijk juridisch gezien niets aan af.
 13. Er is sprake van discriminatie volgens de Convention CCPR.
 14. Volgens asiel rechter Rex Ford Miami Florida is deze zaak geloofwaardig en een zaak voor de High Office Human Rights Geneve. Amerikaanse CIA betrokken, maar cruciaal document met informatie over deze zaak was gecensureerd op zogenaamd legaal verzoek Nederland.
 15. Er is sprake van zelfverdediging door Hans Smedema, ook tbv zijn nog weerloze vrouw! Noodweer, noodweerexces, (psychische) overmacht, uitlokking, opzettelijke mentale uitputting, onmogelijk maken van therapie omdat oorzaak en feiten niet vaststaan, en meer. Art. 262 lid 3 is van toepassing.
 16. Hans Smedema lijdt aan PTSS en kan zich dus moeizaam verdedigen tegen kafkaiaans verborgen vijanden en kafkaësk totaal gebrek aan cruciale schriftelijke informatie over zijn zaak. Onder die omstandigheden had rechtbank Leeuwarden geen vonnis mogen wijzen zonder eerst een degelijk onderzoek door RC, voldoende tijd en aanwezigheid van een goede advocaat.
 17. Klagers hebben (deels) valse aangiften tegen Hans Smedema ingediend.
 18. OM houdt bewijzen, meer dan 51 politie dossiers en andere cruciale informatie over deze zaak achter, dus opzettelijke misleiding rechterlijke macht, en weigeren tot vervolging over te gaan.
 19. Zijn vrouw is selectief ontoerekeningsvatbaar gezien haar ernstige ziekte ‘dissociatieve amnesie en/of identiteitsstoornis’. Dat ze ziek is sinds 1972 wordt in opdracht Kroon voor haar verborgen gehouden, zodat er NOOIT van therapie en genezing sprake kan zijn. Zij is een hoofd slachtoffer in deze zaak en kan alle stellingen van Hans Smedema bevestigen NA opheffen doofpot Kroon en behandeling gebaseerd op de werkelijke feiten.
 20. Rechter stelt zich tijdens zitting foutief op het standpunt, dat degene die stelt bewijst. Echter in dit specifieke geval worden die bewijzen in opdracht Kroon vernietigd, vervalst of gemanipuleerd. Hans Smedema stelt zich op het standpunt dat door internationaal recht en ethisch gezien nooit van slachtoffer Hans Smedema zonder enige opsporingsbevoegdheid, mag worden geëist, om zaken te bewijzen die nota bene gewoon al bij de staat bekend zijn maar worden achtergehouden.
 21. Het boek dat op dit moment is en wordt geschreven is de schriftelijke verklaring van wat Hans Smedema is overkomen. Het is autobiografisch. Eerst moeten de feiten worden vastgesteld, vervolgens moet de doofpot gestopt worden, en pas daarna kan bekeken worden of bepaalde namen en feiten al of niet genoemd mogen worden. De beschuldigingen zijn erg vaag en geven onvoldoende details! Het boek wordt door een Amerikaanse uitgever gepubliceerd en is nog niet fysiek te koop. Het kan dus alleen in Amerika bestreden worden.
 22. Alle klagers in deze smaad en laster zaak hebben samengezworen en valse verklaringen en aangiftes gedaan. Ze moeten daarvoor vervolgd worden.

 

3 Grondslag doofpot en samenzwering

Mr. Johan Smedema als broer ziet begin 1973 kans om via blanco velletje papier, door misleiding en bedrog, en valsheid in geschrifte,  een handtekening van Hans Smedema te verkrijgen en neemt daarmee, gezien diens dissociatieve amnesie, blijkbaar de controle deels over diens leven over zodra het misbruik en de ziekte van diens vriendin en later vrouw betrokken was.

Toen later bleek dat alles natuurlijk misging en het eerste kind in 1975 niet van Hans Smedema bleek zag hij met hulp van een politicus kans om een vrijwel onbekende oude regeling voor een op medische noodzaak gegronde doofpot op te zetten, waar Koninklijke speciale toestemming voor nodig was.

Maar weinig mensen zijn op de hoogte van deze legale doofpot. Hij voorkwam daarmee dat Hans Smedema ooit in staat zou zijn om hem en anderen aan te klagen. Vermoedelijk gaf het Koninklijke besluit hem en alle verkrachters en medeplichtigen vrijwaring en immuniteit tegen vervolging!

Hij en verder alle betrokkenen zwijgen gewetenloos over deze achtergrond van deze doofpot, waarmee ze Hans Smedema en zijn vrouw ijskoud en gewetenloos uit elkaar drijven, en sinds 1972 ziek lieten zonder hun te waarschuwen. Buitenproportioneel. Voor details zie Boek/Schriftelijke verklaring ‘Vechten tegen het onbekende’ en Blog hanssmedema.eu

Deze huiveringwekkende zaak is veel ernstiger, maar vergelijkbaar met de beroemde Franse Dreyfus affaire.

Zie productie 55 – Oplossing Hans Smedema affaire?

4 Schadevergoeding en tegenclaims

 

In hoeverre kan hier een tegenclaim ingediend worden tegen klagers met valse aangiften?

Aangiftes zijn altijd geweigerd, en moeten dus nog steeds afgedwongen.

En wellicht tegen Staat der Nederlanden?

Inkomensverlies alleen al is al sinds 2004 ca. 100.000 euro per jaar! Naast volstrekt onnodige kosten voor advocaten, juridische adviezen, recherchewerk, gedwongen leven in twee woningen in twee landen, etc.

Schatting inmiddels een 2 miljoen euro, en immaterieel onbekend.

Er zou via civiele procedure tegen staat een voorschot moeten worden gevraagd!

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.