Mr. A. Moszkowicz zelf?

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Dringende brief om opheldering aan mr. A. Moszkowicz in Hoger Beroep Hans Smedema Affaire

De behandeling van de Hans Smedema affaire bij Moszkowicz Amsterdam verloopt tot op heden abnormaal stroef, dus onderstaand verzoek om opheldering gezonden. Ook bij eerdere advocaten, met name Gerrit Ham(deskundige ambtenarenrecht om alle betrokken ambtenaren buiten schot te houden) tijdens de cruciale procedure 337/87 Leeuwarden onrechtmatige ontslag-directeur-zaak Leeuwarden, bleek dat mijn broer mr. Johan Smedema in direct overleg met Gerrit Ham en rechters over mijn zaak besluiten heeft genomen. En dit heimelijk en achterbaks zonder Hans Smedema als slachtoffer daar zelf in te kennen! Blijkbaar is door het Koninklijke besluit mbt een doofpot op medische gronden van destijds Juliana, de volledige controle over het leven van Hans Smedema en zijn vrouw bij destijds mr. Johan Smedema neergelegd zonder dit cruciale feit hun mee te delen! Sinds 2003 vermoedelijk Godfather en maffialeider Tjitte de Jong uit Norg.

Verzoeken van Hans Smedema zijn dan blijkbaar ondergeschikt aan die van Tjitte de Jong die blijkbaar al heeft besloten om Hans te laten veroordelen en geen onderzoek en getuigen toe te staan, of die te laten zwijgen of zelfs met toestemming liegen. Maar dat kan alleen als Moszkowicz daaraan meewerkt! Wat onvoorstelbaar is gezien zijn integere opstelling in andere zaken. Of hij ziet toch andere mogelijkheden?

Zoals het tot nu toe gaat, zal het op 12 december 2011 gewoon een snelle veroordeling worden met verplichting om verkrachters en medeplichtigen schadevergoeding te betalen, omdat helemaal geen getuigen en onderzoek zullen worden toegestaan in opdracht Koninklijke Criminele Organisatie Mengele (KCOM). Leider op dit moment vermoedelijk dus Tjitte de Jong uit Norg, en/of zijn zoon Sietse de Jong die dus zogenaamd legaal(?) controleren dat er geen sprake kan zijn van een eerlijke rechtsgang met horen getuigen en vooral onderzoek waarom er maar liefst 51 politiedossiers voor de rechter verborgen worden gehouden. Het laten behandelen van deze complexe zaak door mr. Feenstra wijst al in die richting. Geen enkele advocaat van naam durft hier blijkbaar aan mee te werken! Om te bewijzen voor het Nederlandse volk, dat er iets niet klopt(fraude) met de onafhankelijke rechtsgang in de Hans Smedema affaire worden alle belangrijke briefwisselingen hier nu gepubliceerd.

14 november 2011, Xalo/Jalon, Spain

Geachte heer mr. A. Moszkowicz,

Via uw advocaat mr. Audrey Wolffs heeft uw kantoor in februari 2009 de verdediging in mijn hoger beroep casus op zich genomen. Waarvoor veel dank. Ze had ervaring met dit soort zaken over amnesie, dissociatie en een oproepbare emotionele persoonlijkheid bij mijn vrouw die daardoor selectief ontoerekeningsvatbaar is.

In overleg met u is toen besloten om mr. Max Moszkowicz jr. naar het parallel opstarten van een civiele procedure tegen de staat te laten kijken. De afspraak daarvoor werd vlak voor de bespreking afgezegd en nooit weer hernieuwd, hoewel dat eerst werd toegezegd. Reden is nog onbekend.

Kort geleden hoorde ik dat mr. Audrey Wolffs uw kantoor had verlaten en dat mr. Baris Kizilocak de zaak zou gaan behandelen. Echter ook deze verlaat net voor de zitting uw kantoor en mr. H. Feenstra neemt nu deze zaak waar. De communicatie met uw kantoor verloopt erg stroef, en zal tot onherstelbare fouten kunnen leiden zoals nu al met wel of geen regiezitting, terwijl Gerechtshof nog niets van de laatste stukken heeft ontvangen. En ze vrijwel zeker niet in staat zullen blijken om de feiten hier, gezien betrokkenheid Kroon en daardoor buiten werking zijn WOB, te kunnen vaststellen.

Mevr. Feenstra is een advocaat zonder ervaring met dit soort complexe zaken, wat ook blijkt uit haar reactie op mijn concept Appel memorie. Ik heb uw kantoor gekozen omdat het hier om een zaak gaat die de beroemde Franse Dreyfus affaire ver overtreft. Namelijk een politieke samenzwering met beroep op staatsveiligheid wegens Koninklijke betrokkenheid, waarbij heimelijk bewijzen worden weggewerkt en de controle over mijn leven hoogstwaarschijnlijk door zwager Tjitte de Jong uit Norg heimelijk in samenwerking met justitie wordt uitgeoefend.

Ook is mij gebleken dat advocaten daaraan blijkbaar moeten meewerken. Zoals eerder Wim Winkel, Gerrit Ham, Ad Speksnijder, Johan Verwilligen. Dat is een complicerende factor en tegen de rechten van de mens. Ik ga er zonder meer van uit dat als u als zeer betrouwbaar en integer advocaat ook maar iets zou merken van die invloed door derden, u mij zou waarschuwen en de opdracht terug geven. Ik beslis over mijn eigen leven en mede dat van mijn vrouw, zolang ze dat zelf nog niet kan.

Onder deze omstandigheden, mede gezien mijn gedetailleerde concept Appel memorie, is behandeling van deze complexe zaak door een aankomend advocaat onacceptabel en ook ethisch gezien onbegrijpelijk. Hans Smedema wordt hoogstwaarschijnlijk al tijdens de zitting op 12 december 2011 iedere verdediging en onderzoek weer geweigerd en even snel veroordeeld. Net als bij politierechter Jeroen van Bruggen die ieder verweer zelfs zonder advocaat afwees. Gerechtshof weigert nu feitelijk al een regiezitting en wil in één mondelinge snelle zitting deze complexe zaak van noodweer onder de tafel vegen. Feitelijk al partijdig, want men neemt vooraf al aan dat Hans Smedema wel gek zal zijn, en moet nu al gewraakt worden.

Ik verzoek u dan ook dringend, dat u zelf bij deze zitting aanwezig bent, omdat ik groot vertrouwen heb in uw kennis en kunde. Als u verantwoordelijk bent en toezicht houdt op alles kan natuurlijk wel iemand anders zoals mevr. Feenstra veel zaken voor u organiseren. Misschien was dat ook wel de bedoeling, maar toch goed om deze zaak vooraf scherp te stellen. De rest van mijn/ons leven hangt hier vanaf. Dat zult u ongetwijfeld met mij eens zijn. Ik heb niet voor niets al eerder politiek asiel in Amerika gevraagd tegen de vervolging in Nederland.

Als u het zelf afwijst blijft nog een andere zeer ervaren advocaat binnen uw organisatie over. Graag hier per omgaande duidelijkheid over, omdat uitwijken naar een ander kantoor gezien de tijd steeds moeilijker wordt.

Ook is nu al vrijwel zeker dat ik dus in cassatie zal moeten gaan en ook dat vereist nu al de juiste stellingen! Een aankomend advocaat is daarvoor volkomen ongeschikt.

Voor de keuze tussen regie of direct inhoudelijk zal het hof toch eerst over alle informatie moeten beschikken. Dus mijn Appel concept zal na controle, verbetering en aanvulling door Moszkowicz eerst naar Gerechtshof verzonden moeten worden. Volgens destijds Audrey Wolffs moest dat alle documenten bevatten omdat immers mijn vele aangiftes eerder werden geweigerd(Kroon), terwijl klagers wel aangifte mochten doen.

De motivering van de AG is mij onbekend, ik verzoek dan ook om alle stukken die van Gerechtshof komen, te scannen en per email aan mij te zenden. Mijn vrouw ontving voor mij een dagvaarding, hebt u die ook gekregen? Graag ook die scannen en emailen. Per post duurt veel te lang naar Spanje.

Ik sta dus NIET toe dat er cruciale zaken verwijderd worden. Het mag taalkundig verbeterd worden en vooral juridisch aangevuld. Zeker gezien in cassatie gaan noodzakelijk zal blijken. Het zelfverdediging, noodweer, etc. zal daarom uiterst precies omschreven moeten worden met redenen waarom dat het geval is hier.  Als het stuk verweer/pleidooi van 6-2-2009 opnieuw moet worden ingebracht, dan zijn dat nog eens 63 pagina’s! Graag bericht of dat moet? Graag een voorstel uitwerken en voor akkoord aan mij zenden, voordat het naar Gerechtshof gaat.

In deze zaak gaat het om zelfverdediging, noodweer, (psychische) overmacht, Avas, ontbreken materiële wederechtelijkheid, uitlokking en art. 261, lid 3 noodzakelijk verdediging. Dus moet aangetoond worden dat gezien de context, dus o.a. politieke samenzwering, weigeren normale burgerrechten en dringend noodzakelijke medische hulp voor zijn vrouw, o.a. ook weigering tot doen van aangifte, Hans Smedema wel verplicht was om deze zaak publiekelijk bekend te maken.

Dat is verder gedetailleerd in mijn concept Appel memory beschreven. Alleen een inhoudelijk onderzoek naar mijn stellingen door een AG, of PG kan eenvoudig vaststellen dat hier sprake is van overmacht door een medische politieke samenzwering. Zelf met getuigen die al of niet de waarheid mogen vertellen gezien beroep op staatsveiligheid en buiten werking zijn WOB, is een domme weg. DNA/vaderschapstest(klager Rieks P. is de vader jongste zoon) is wel noodzakelijk, nadat legale vervalsing op grond van de nog lopende medische doofpot onmogelijk is gemaakt. Maar dat kinderen niet van Hans Smedema zijn, is al bekend bij justitie, familie en medici, dus ik zie niet in dat wij nog eens moeten bewijzen wat al bekend is bij justitie maar opzettelijk met beroep op de medische doofpot wordt verzwegen! Het openen van hun blijkbaar geheime files na stopzetten doofpot, is veruit de eenvoudigste weg.

Cruciale getuigen zijn echter: genoemde Mr. W.R. Ruud Rosingh, Elise B. uit Uden, mr. Holz procedure 337/87, Jan Peter Balkenende als voorzittier ministerraad(Kroon), mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1972 als leider naar justitie, Tjitte de Jong uit Norg sinds 2003 idem. Psycholoog Ellert Nijenhuis GGZ Assen kan mbt amnesie en dissociatie in algemene zin al mijn stellingen bevestigen. Hij deed dat al eens telefonisch. Ook in mijn stuk pleidooi 6-2-2009 uit de zitting 9-2-2009 is uitgebreid daar op ingegaan.

Vooraf aannemelijk maken dat ze tijdens een onder ede gevoerd zwaar verhoor deze samenzwering zullen erkennen, is onmogelijk bij een legaal lijkende samenzwering van deze omvang. Maar onderzoek AG kan dat wel eenvoudig vaststellen. Mijn onderzoekswensen liggen dus op het vlak van die context en zelfverdediging. Ik zal ze hieronder nog kort herhalen.

Het uitnodigen van deskundige Ellerst Nijenhuis over amnesie en oproepbare emotionele persoonlijkheid om de mogelijkheid van het gelijk van de stellingen van Hans Smedema over zijn vrouw voor het Gerechtshof te bewijzen, lijkt gewenst.

Cruciaal is ook om vooraf informatie te verkrijgen over het bestaan van een oude medische doofpot/verzwijging voor patiënten van ernstige trauma’s/misdrijven, zogenaamd omdat het zo/te erg zou zijn? Deze moesten speciaal Koninklijk goedgekeurd worden, wat het staatsveiligheid maakte. Een onderzoek door de AG kan dat eenvoudig vaststellen.

Maar misschien kunt u dat ook achterhalen? Die oude regeling stopzetten lost alles direct op. Tips van politierechter Jeroen van Bruggen en rechters wrakingskamer gingen over ‘iets herroepen’ en ‘bezwaar stoot.’ Dus het herroepen van iets onbekends,  zal die oude doofpot kunnen stoppen?

Ook belangrijk in deze zaak is het feit dat van Hans Smedema nooit verwacht mag worden dat hij als leek en zonder opsporingsbevoegdheid zaken nog eens moet bewijzen, die allang bij justitie zelf bekend zijn, maar voor iedereen verborgen worden gehouden op grond van een hem onbekende medische doofpot. Dit is een cruciale stelling! Justitie moet alle files gewoon ter beschikking stellen aan de rechters.

Ik zond een email over het doen van aangifte tegen zwager Tjitte de Jong en zijn zoon Sietse de Jong die onder valse en misleidende omstandigheden Hans Smedema een heimelijke positieve aanbeveling aftroggelden, die Tjitte de Jong tegen de wens van Hans Smedema in, heimelijk en achterbaks tot leider van de familie naar justitie heeft gemaakt. Omdat mij het doen van aangifte is verboden roep ik uw hulp in om dat af te dwingen. Kan dat zonder mij, of moet dat zodra ik op Nederlandse bodem ben? Op mijn eerdere bericht is nog geen antwoord ontvangen. Als bijlage een onderzoeksrapport van K2 Recherche dat smaad en laster bewijst zodra inderdaad wordt vastgesteld dat Tjitte op dat moment sinds 2003 als heimelijke leider fungeerde naar justitie en hij dus heeft gelogen en Hans Smedema opzettelijk heeft zwart gemaakt.

Ook zond ik een bericht over psychiater Russo van Psyon, die een heimelijke diagnose stelde, maar wel eens de medische doofpot aan mij kan willen openbaren. Ook Amersfoortse gaf geen antwoord op vragen daarover. Het is dus zaak om dat af te dwingen. Beide moeten aansprakelijk gesteld worden voor achterhouden cruciale informatie en dan schadeplichtig worden bij het onnodig verliezen van het hoger beroep met betalen boetes aan de verkrachters van mijn vrouw en medeplichtigen. Zie eerder bericht met kopie brief Psyon. Ook op die brief is van uw kantoor nog geen antwoord ontvangen.

U was al op de hoogte van het feit dat ik in het belang van Nederland en een controleerbare situatie voor iedere onderzoeker, alle documenten met volledige namen openlijk publiceer op mijn Blog hanssmedema.eu.

Dus ook mijn concept appel memorie e.d., uw eerdere opmerking uit begin 2009 over getuigen die dan kunnen samenzweren is daarbij voor mij van ondergeschikt belang.  Openheid en publieke verontwaardiging is in deze zaak cruciaal.

Met vriendelijke groet,

ing. Hans Smedema

03727 Xalo/Jalon, Spain

Onderzoekswensen AG vooraf aan inhoudelijke zitting:

Omdat context hier als reden voor publiceren wordt genoemd

 1. Vaststellen dat er sprake is van een legaal lijkende doofpot op medische gronden en Koninklijk goedgekeurd. Maar op valse en gefabriceerde gronden. Leider namens familie sinds 1972 mr. Johan Smedema uit Gennep. Getuige en klager, Elise B. uit Uden die bij hem in dienst was en tevens parttime justitie ambtenaar. De laatste dient dus eerst gevrijwaard te worden om ambtsgeheim te doorbreken.
 2. Op dit moment ligt de leiding vermoedelijk bij Tjitte de Jong uit Norg sinds 28 februari 2003.
 3. Vastgesteld moet worden op welke documenten dit gebaseerd is, en waarom Hans Smedema en zijn vrouw daar nooit van op de hoogte gesteld zijn. Hans Smedema wordt daardoor op onterechte gronden voor ‘geestelijk gestoord’ uitgemaakt.
 4. Tijdens het huwelijk van Hans Smedema met zijn vrouw moest door justitie meegetekend worden op los vel. Dus justitie zag toe op en controleerde het leven van Hans Smedema al op 23 februari 1973!
 5. Vaststellen dat advocaten en rechters blijkbaar moeten meewerken aan deze doofpot zonder hun cliënt dat cruciale feit mee te delen. Getuigen mr. Holz uit procedure 337/87 en advocaat Gerrit Ham(ambtenarenrecht).
 6. Vaststellen dat de Kroon hier zelf bij betrokken is door destijds de handtekening van de bedrogen Koningin Juliana. Oud MP JanPeter Balkenende heeft als voorzitter Ministerraad en onderraad, samen met Donner en Hirsch Ballin kennis over deze zaak en noemt in zijn brief dat hij ‘hoopt dat partijen er samen uitkomen’. Maar welke partijen is niet meegedeeld. Betrokkenheid Kroon bewijst dan beroep op staatsveiligheid en nationaal belang.
 7. Ook kan vastgesteld worden waarom hoofd Officier Justitie Den Hollander in 2004 schriftelijk bevestigde dat mijn vrouw inderdaad slachtoffer is! Dat sluit dan het ‘geestelijk gestoord zijn’ van Hans Smedema al uit.
 8. Ook heeft Hans Smedema volgens hem succesvol aangifte gedaan bij Politie Drachten op 26 april 2004 tegen beledigden en anderen, maar is dit in opdracht Kroon pas maanden later in september gestopt. Dan is art. 265 Sr van toepassing. Nagegaan moet worden waarom de Kroon dit heeft tegengehouden na informatie te hebben ingewonnen via Minister Veerman van ir. Klaas Keestra NOM.
 9. Vastgesteld moet worden dat Rieks P. inderdaad de vader is van de jongste zoon van Hans Smedema en zijn vrouw. Omdat volgens mijn vrouw ze nooit vreemd is gegaan en nooit verkracht is, bewijst dat feit dat Hans Smedema gelijk heeft en dat ze ernstig ziek is en nog steeds weerloos! Noodweer dus en bewijzen mbt kinderen zijn vervalst.
 10. Bij GGZ Drachten liggen geheim gehouden medische files die mijn stellingen bewijzen mbt mijn vrouw en de doofpot. De AG dient deze op te vragen en te onderzoeken waarom Hans Smedema en zijn vrouw die cruciale informatie werd onthouden, met groot financieel en emotioneel nadeel.
 11. Cruciaal is het schriftelijk bevestigde feit(zie productie 1 uit zitting 9-2-2009) dat uroloog Smorenburg in Drachten vaststelde dat bij beide zaadleiders sprake was van een onderbreking, en dat hij invasief onderzoek voorstelde om te bewijzen hoe er aan Hans Smedema geknoeid was. Dat werd hem echter in opdracht doofpot verboden. Door wie en op welke gronden? Waarom was dat nodig?
 12. Idem, waarom was het nodig om DiaSana in Mill af te huren door justitie en een valse MRI scan te produceren? Wie gaf daar opdracht toe? Met welk recht en waarom? Zie productie 4 uit 9-2-2009.
 13. Als met een beroep op de staatsveiligheid en nationaal belang wegens betrokkenheid Kroon en Koningin, de AG niet in staat is om deze feiten vast te stellen, dan is deze rechtbank onbevoegd en moet de zaak geseponeerd worden?

Al deze zaken samen schetsen de gruwelijke context en een toestand van psychische overmacht voor Hans Smedema, die immers zijn nog steeds weerloze en bedrogen vrouw moest beschermen en de juiste medische hulp laten geven. Wat niet kon door deze doofpot over de vele verkrachtingen, en de weigering van vervolging door OM en Justitie op grond van een heimelijke doofpot. Van Hans Smedema kon redelijkerwijs niet meer worden verwacht welke wetten nu nog wel of niet voor hem van toepassing waren. Hij leek buiten de wet te zijn geplaatst.

Bewijzen worden daarbij opzettelijk vernietigd, of gemanipuleerd. Van Hans Smedema kan en mag nooit verwacht worden dat hij als leek, het moet opnemen tegen een gruwelijke overmacht die bovendien zich verbergt.

Door de doofpot en samenzwering neemt zijn vrouw foutief aan dat haar man ‘gek’ zou zijn geworden, wat een onjuiste opzettelijke voorstelling van zaken is die inmiddels jarenlang het samen leven vrijwel onmogelijk maakt. Hans leeft daarom met hoge extra kosten in Spanje en zijn vrouw argeloos, weerloos en bedrogen in Nederland.

Meer onderzoek kan tijdens de inhoudelijke zittingen vastgesteld worden.

Einde brief **********

Latere uitgebreidere onderzoekswensen Onderzoekswensen AG vooraf aan inhoudelijke zittin1

En motivering getuige JanPeter Balkenende en andere getuigen Getuige Oud Minister President JanPeter Balkenende

Mr. Baris Kizilocak blijkt per 1 december Moszkowicz ook te verlaten. Zeer merkwaardig dat Moszkowicz geen ervaren advocaat op deze zaak zet die blijft. De kennis van Kizilocak is immers al weer verdwenen! Kizilocak bevestigde wel dat de gang van zaken tijdens de zitting politierechter Jeroen van Bruggen totaal onrechtmatig is geweest! Terugverwijzing rechtbank zou zeker een mogelijkheid zijn. Ook acht hij beroep op zelfverdediging principe mogelijk. Hij stelde dat transcript zitting NIET op de te vragen was, ondanks mijn stelling dat daar fraude werd gepleegd en PV-zitting gemanipuleerd/fraude, wat volgens mij natuurlijk onzin is want kon volgens eerder Audrey Wolffs wel! Hij vond geen begin van aannemelijkheid en dus geen mogelijkheden om diverse getuigen op te roepen, wat weer onzin is als staat/justitie hier ZELF de bewijzen daarvan vernietigen en manipuleren! Ik heb hem gewezen op het feit dat wetten zijn geschreven vanuit de presumptie dat Justitie/OM en Politie normaal werken, wat hier nooit het geval is geweest! Dus gelden die wetten dan ook niet meer! Belangrijk cassatie middel!

Waarom niet met hulp Moszkowicz aangifte gedaan tegen alle klagers?  Immers werd eerdere aangifte/onderzoek geweigerd!

Patroon…: procedure 337/87 werd cruciale hoorzitting buiten uitspraak gehouden, Politieverhoor Bolier maart 2008 mocht NIET opgenomen ondanks meenemen opname apparaat,  PV vals en gestuurd, transcript zitting 9-2-2009 wordt nu dus ook niet verstrekt! Hoogstwaarschijnlijk dus ook geen transcript zitting 12-12-2011 mogelijk! Men wil Hans Smedema buiten spel zetten ZONDER pottenkijkers!

Mr. Comans zal nu deze zaak verder voorbereiden gaf hij mondeling aan en er is een afspraak gemaakt voor overleg.

Tijdens de regiezitting op 12-12-2011 gerechtshof Arnhem was alleen mr. H. Feenstra aanwezig en het is nog steeds niet bekend of mr. A. (Bram) Moszkowicz bereid is om zelf in actie te komen bij het misdrijf van de eeuw, ernstiger dan de beroemde Franse Dreyfus affaire! Tijd om een andere advocaat te zoeken is er niet meer, dus kan nu alleen nog maar afgewacht worden en gepubliceerd hoe het is afgelopen later en waar het fout is gegaan.

Hans heeft besloten om ondanks de zeer slechte vooruitzichten en het ernstige vermoeden van een vooraf al(doofpot) verloren Hoger Beroep, toch correct op de zitting 12-12-2011 in Arnhem aanwezig te zijn zodat er over gepubliceerd kan worden later. Hij zal daar vrijwel uitsluitend als waarnemer optreden en geen discussie aangaan met rechters. Een enkel statement vooraf en verder vrijwel niets zodat duidelijk wordt wat er achter de schermen plaatsvindt. Het is een politiek proces mbt een politieke samenzwering en er zal GEEN recht worden gedaan!

Gezien eis voorzitter mr. Roessingh als een kip zonder kop en AG mr. Pastoor om Hans een psychiatrisch onderzoek af te laten nemen heeft Hans Nederland alweer verlaten en is op 15 december in zijn woonplaats Jalon Spanje terug gekeerd. Volgens de voorzitter schijnt het dat Hans alles verzint, waarbij ze dan gemakshalve dan maar de 1000 pagina’s met controleerbare feiten en de 17 aangevraagde en gemotiveerde getuigen, maar even vergeet?

EVRM stelt:

Artikel 13 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.

Artikel 6 – Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
 2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
 3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
 1. a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
 2. b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
 3. c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
 4. d. de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;
 5. e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal, die ter terechtzitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt.
Beide artikelen zijn hier voor Hans Smedema NOOIT toegepast!

Hans accepteert niet de bevoegdheid van het gerechtshof in Arnhem om over deze zaak te beslissen zonder dat alle feiten en verborgen gehouden documenten bovenwater zijn gehaald en dus de doofpot publiekelijk geopenbaard is. Hun vonnis zal Hans dan ook totaal negeren, zelfs als hij niet schuldig gevonden zou worden, en doorgaan met publiceren en aanvallen van alle betrokkenen tot men(Kroon) met deze huiveringwekkende  doofpot stopt en alles openbaar is gemaakt naar het Nederlandse volk.

Schadevergoedingen zullen ook nooit vrijwillig betaald worden aan de verkrachters van zijn vrouw en hun medeplichtigen. Er wordt al een nieuwe politiek asiel aanvraag voorbereid om de vervolging door Nederland tegen te gaan.

Hans vloog op 7 december naar Nederland, maar keerde op 15 december al weer terug gezien de huiveringwekkende corrupte behandeling in Nederland.

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor heimelijke vervolging door Nederlandse Staat/Kroon, Xalo/Jalon

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.