College Rechten van de Mens

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

College Rechten van de Mens

Vandaag 9 februari 2015 zond ik per e-mail toch nog maar een kort verzoek om een onderzoek aan deze organisatie die zogenaamd voor de belangen van een ieder die slachtoffer is van mensenrechten schendingen en/of ongelijke behandeling, op zou moeten komen.

Maar alleen al de eisen waaraan je moet voldoen maken mijn casus, de grootste uit de Nederlandse geschiedenis, normaal gezien onmogelijk. Ook is zeer merkwaardig dat individuele zaken nota bene NIET behandeld worden.  Dus de zwaarste gevallen worden niet behandeld.

Maar NOOIT een antwoord gekregen!

Website College voor de rechten van de Mens

Hier de brief integraal

College Rechten van de mens

T.a.v. vz directie mr. Laurien Koster

Postbus 16001

3500DA Utrecht

 

Drachten, 9 februari 2015

Betreft: Melding zware mensenrechtenschendingen tegen Hans Smedema, waarbij staatsveiligheid een rol speelt.

Geachte mevr. Koster,

Uw organisatie heeft als missie gekozen:

 Missie en ambitie

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Het College streeft naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland en daarmee naar een samenleving:

 • waar de naleving van de rechten van de mens is verzekerd voor iedereen die zich in Nederland of binnen de Nederlandse invloedssfeer bevindt;
 • met een cultuur van respect voor mensenrechten;
 • waaraan iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, niet gehinderd door vooroordelen en discriminatie en waarin ieder zich naar zijn potentieel kan ontwikkelen.

Echter voor individuele schendingen , dus mijn casus is geen plaats.

Toch breng ik een zware schending van de mensenrechten onder uw aandacht. Hoogstwaarschijnlijk de zwaarste ooit uit de Nederlandse geschiedenis.

Het betreft hier het ‘misdrijf van de eeuw’, of ‘Dutch Queengate’ en alleen vergelijkbaar met de beruchte zaken zoals:

Fred Spijkers, Willem Oltmans, Multatuli en de beroemde Franse Dreyfus affaire. Ik heb dan ook al tweemaal politiek asiel gevraagd in Amerika, in 2009 28 weken detentie, en 2013/14 10 weken detentie, maar beide keren gedeporteerd bij gebrek aan bewijs betrokkenheid Nederlandse staat. Wel werd mijn verhaal grotendeels al bevestigd.

Het betreft een zodanige groteske zaak, met meerdere slachtoffers, valse aangiften, moord, moordaanslagen en ook zware ethische dilemma’s voor betrokken ambtenaren in diverse organisaties zoals politie/OM/Justitie/Politici en Ministers, dat uw ingrijpen noodzakelijk is. Toegestaan of niet!

 Koninklijk huis betrokken

Er is echter één groot probleem en dat is dat door betrokkenheid van het Koninklijk huis, overigens op grond van fraude, bedrog en afpersing documenten, het hoogstwaarschijnlijk om een zaak van staatsveiligheid gaat. Kan tot verboden gebied verklaard zijn, waar u niet mag onderzoeken.  In dat geval zou een simpel briefje waarin dat vermeld staat mij helpen, want op grond daarvan kan ik dan wel politiek asiel krijgen tegen de vervolging door Nederland.

 Publicatie

Ik heb er inmiddels mijn schriftelijke verklaring in digitale boeken gepubliceerd, waarvan drie delen ook al in het Engels als E-book verkrijgbaar zijn. Het laatste deel is praktisch af maar wacht op een slot en een laatste aanpassing aan de laatste misdrijven die mij bekend werden.

Omdat mij de normale burgerlijke rechten tot het doen van aangifte, recht op bescherming tegen misdrijven met vervolging verkrachters van mijn vrouw,  en informatie, heimelijk kafkaësk en orwelliaans zijn afgenomen, publiceer ik ook alles wat ik weet op mijn blog hanssmedema.info.

 Uitlokken rechtszaken en onschuldige veroordelingen

Opzettelijk heb ik zelfs rechtszaken voor laster en smaad moeten uitlokken voor ik erachter kwam dat er in ons geval geen eerlijke rechtsgang is toegestaan. Met als gevolg onschuldige veroordeling en nu beslag op AOW wegens boete te betalen aan CJIB tbv de verkrachters van mijn vrouw. Doodsimpel DNA-testje bewijst eerdere vervalsing test(drie kinderen van drie verkrachters) en zou tot vernietiging vonnis leiden, maar wordt laf en corrupt niet toegestaan.

Deze zaak is zo ernstig dat u er een rapport over zou moeten maken, ook(!) als dat niet is toegestaan wegens de staatsveiligheid. Dan in meer generale termen hoe dit te voorkomen en vooral hoe deze doofpot en politieke laffe samenzwering te beëindigen. Minimaal zou ik/wij over juridische hulp moeten kunnen beschikken.

Sinds 2000 en meer gedetailleerd 2004 zoek ik vergeefs om hulp.

 Vragen

Dus een eerste vraag die ik uw organisatie wil stellen is de volgende:

 ‘Is uw organisatie daadwerkelijk zodanig onafhankelijk, dat in een geval waarbij de staatsveiligheid ieder onderzoek verbiedt of heimelijk tegenwerkt, u toch mag en kunt optreden om de schendingen van mensenrechten te stoppen?’

Ik weet dat de Nationale ombudsman in ons geval NIET mag optreden! Maar hij houdt dat cruciale feit voor mij en het Nederlandse volk laf verborgen.

En als dat het geval is, dus u mag niet optreden, is er dan niet sprake van het onterecht verkrijgen van de A-status? En van ongelijke behandeling? En van bedrog van het Nederlandse volk? En heimelijk niet voldoen aan de Paris Principles?

Een volgende vraag is dan:

 ‘Op welke wijze kan een slachtoffer van het Koninklijk huis met een gefabriceerd(fraude) beroep op de staatsveiligheid, dan nog wel zich verdedigen tegen zware langdurige schendingen van zijn/hun mensenrechten sinds 1972? En waarbij dossiers heimelijk worden gewist, zelfs rechters niet onafhankelijk meer zijn, dus politieke schijnprocessen. Waar rechters laf hinten op herroepen van iets, maar niet aangeven wat dan wel zou moeten worden herroepen? En waarbij zelfs Amerikaanse asielrechters worden bedrogen of misleid?’

 

Conventies rechten van de mens

Conform de conventies voor de rechten van de mens moet zodra er melding gemaakt wordt van vervolging en ernstige mensenrechtenschendingen, direct effectieve rechtsmiddelen ter beschikking gesteld, worden alle acties tegen het slachtoffer gestaakt, en een onafhankelijk onderzoek gestart. In 2000 maakte ik al mijn eerste melding na hersenspoeling, opzettelijk onthouden medische therapie bij ernstige dissociatie/verdringing misdrijven, onthouden van cruciale informatie, etc.

Op dit moment wordt ik als slachtoffer nota bene opgedragen om mee te werken aan onderzoek reclassering tbv van een onbekende officier van justitie die nooit met mij heeft gesproken en ieder onderzoek en elke verdediging weigert sinds 2000. Zware re-traumatisering als dat zou worden afgedwongen. De verkrachters worden geholpen en ik als slachtoffer juist corrupt tegen gewerkt.

Eerder zat ik ook al onschuldig een maand vast op grond van fraude bij politie/OM en rechter. Pas na 31 dagen werd ik in 2013 vrijgelaten door meervoudige rechtbank Leeuwarden omdat het niet eens bevoegd was en bovendien het op grond van 3 maanden voorwaardelijke gevangenis helemaal niet is toegestaan.

Voor uw rapport en advies is het verder niet van belang, maar ik geef hieronder toch nog een korte lijst van de huiveringwekkende criminele acties die tegen mij en mijn vrouw op grond van deze politieke samenzwering sinds 1972 werden uitgevoerd. Regelrechte zware schendingen van onze mensenrechten.

 Korte lijst meest belangrijke criminele acties en schendingen mensenrechten:

 

 1. Regelrechte vervolging, onschuldige veroordelingen met schijnprocessen
 2. gedogen van verkrachtingen gedurende 40 jaar, sinds 1972 zonder ingrijpen of waarschuwen!
 3. na drogeren met vele getuigen, afpersing door prof.dr. Onno van der Hart van document waarvan ik nooit een afschrift kreeg. Tbv doofpot opgezet.
 4. heimelijk en weer na drogeren afnemen rechten door speciaal Koninklijk wetje of decreet via Commissie Kon. huis rond 1975
 5. drie kinderen van drie verkrachters als gevolg weerloze vrouw, mind control!
 6. verbergen van feit dat ik in 1972 al heimelijk onvruchtbaar werd gemaakt(!)
 7. honderden gevallen van misbruik van mijn weerloze(!) vrouw met zware dissociatie/DIS
 8. onthouden van medische hulp mbt zware dissociatie verdringen van seksuele misdrijven
 9. drie moordaanslagen op mij in 1975/80 en moord op buurman Cees van ’t Hoog uit ’t Harde in 1980
 10. zware ongelijke behandeling mbt al deze zaken
 11. heimelijk verwijderen van politie dossiers volgens getuige zedenrechercheur Voshol Politie Leeuwarden!
 12. heimelijk verbod van het recht op doen van aangifte en onderzoek door justitie zelf volgens zedenrechercheur Haye Bruinsma politie Drachten
 13. heimelijk geen enkel justitioneel onderzoek en doodsimpel DNA-testje toegestaan
 14. rechters mogen geen enkele verdediging toestaan, zelfs mr. A. Bram Moszkowicz en zijn rechterhand mr. Arnoud Comans moesten dat blijkbaar accepteren! Zijn belastingproblemen worden waarschijnlijk veroorzaakt door deze samenzwering.
 15. cryptische melding rechters van iets herroepen door rechters zonder cruciale informatie wat dat zou moeten zijn?
 16. Cryptisch advies geheime dienst Duitsland om brief naar Koninklijk huis te sturen, die volgens mij juist de oorzaak zijn?
 17. advocaten mogen heimelijk geen effectieve verdediging voeren, maar zwijgen daar laf en corrupt over
 18. twee maal asielverzoek in Amerika geweigerd omdat Nederland deze huiveringwekkende zaak verbergt en ontkent
 19. maand gevangen ter preventie omdat ik weiger te voldoen aan corrupt vonnis Hof Arnhem/Leeuwarden met slechts voorwaardelijke straf nog.
 20. Totaal nu al 10 maanden gevangen en mijn enige misdrijf is het vragen om een onderzoek door justitie! En er dreigt dus nog onschuldig vastzetten voor 3 maanden en nog eens 3 maanden wegens weigering voldoen corrupte vonnis na politieke schijnprocessen.
 21. MP Mark Rutte weigert laf uitbetalen van 1,5 miljoen euro om verdere escalatie te voorkomen.
 22. Beslag gelegd op deel AOW en gedwongen opheffen pensioen b.v. wegens gebrek aan middelen, leidt nu ook al tot aanslagen belastingdienst die wij nooit meer zonder schadevergoeding kunnen betalen. Schulden lopen op tot 300.000 euro vermoed ik dit jaar. Dus weer CJIB en beslagen.
 23. Totaal sinds 2000 onze pensioenpot van 250.000 euro onnodig uitgegeven om zaken uit te zoeken die bij justitie gewoon al bekend zijn!
 24. Volgens Amerikaanse vriend kon deze zaak uitsluitend op Ministerieel niveau worden opgelost, maar die weigeren laf op te treden.
 25. Inkomen schade 100.000 euro per jaar als gevolg volledige arbeidsongeschiktheid sinds 2004.
 26. Vrouw dreigt met eenzijdige scheiding binnen een paar weken op grond van de doofpot en het bedrog. Zij neemt foutief aan dat justitie haar wel had gewaarschuwd en onderzoek gedaan, als er ook maar een stukje geloofwaardigheid in had gezeten. Valse dna-test was daarbij cruciaal, maar vooral het onthouden van therapie op grond van bedrog dat kinderen wel van mij zijn en dat ze nooit is misbruikt/verkracht.
 27. en nog veel meer ellende zoals genoemd op mijn blog hanssmedema.info en in mijn boeken ‘Vechten tegen het Onbekende’.

 

Sinds ik in 2000 achter deze zaak kwam is het mij niet gelukt om ook maar enige hulp van welke organisatie dan ook, laat staan effectieve advocaten of juridische hulp, te krijgen.

Ik moet dan ook elke poging als leek opstellen, waarbij dus kafkaësk en orwelliaans mij iedere informatie onthouden wordt.

Volgens asielrechter Rex Ford Miami Florida had ik inderdaad het recht tot publicatie van alles waar ik achter kwam conform internationaal recht. Dus waarom ben ik dan toch veroordeeld zonder recht op enige verdediging? Geen onderzoek, geen getuigen a decharge?

Dus uitsluitend uit negatieve ervaringen kan ik na jaren zoeken sinds 2000 opmaken dat waarschijnlijk op grond van fraude en misleiding staatsveiligheid/Koninklijk huis hier als oorzaak achter zit.

 

Graag hoor ik van u, en met vriendelijke groet,

 

ing. Hans Smedema

 

Per e-mail verzonden op 9 februari 2015 en ook gepubliceerd op mijn Blog op dezelfde datum.

Een eventueel antwoord zal ook gepubliceerd worden. Alleen volstrekt openheid en transparantie kan deze huiveringwekkende zwaarste samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis open breken en stoppen.

 

 

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.