Vooraf eerlijke rechtsgang!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Vooraf aan een eerlijke rechtsgang moet het volgende gebeuren!

De doofpot moet eerst opgeheven omdat immers het betrokken zijn van onze laffe en gewetenloze Koningin Beatrix tot discriminatie, vrijwaring van vervolging, en achterhouden en vervalsen van bewijzen leidt. Wet Openbaar Bestuur is op 31 oktober 1991 buiten werking gezet indien Kroon zelf betrokken! Direct nadat mr. Ruud Rosingh door College Procureurs Generaal werd opgedragen te stoppen met onderzoek en vervolgen verkrachters vrouw van Hans Smedema op 12 januari 1991 in garage Oranje Hotel Leeuwarden. Dit maakt het Hans Smedema onmogelijk om via de WOB te bewijzen dat overheid hier zelf achter zit! Criminele handelingen van Koningin Beatrix en/of Ministerraad kunnen hierdoor NOOIT bewezen worden via Wet Openbaar Bestuur!

Bij smaad is de context waarin het gebeurd cruciaal, zeker als eerder tegen de beledigden strafonderzoeken waren gestart, maar door Kroon(lees Koningin Beatrix) werden tegengehouden om haar naam te beschermen.

Hans Smedema beroept zich op o.a. noodweer, (psychische) overmacht en het feit dat normale wetten voor hem buiten werking waren gesteld. Welke wetten zijn nog wel geldig als zijn vrouw ruim 30 jaar verkracht mocht worden en zelfs kinderen daarvan mocht krijgen, zonder ooit daarvoor te worden gewaarschuwd? En zelfs nooit iemand vervolgd? En eerst zijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, en begin 2003 zijn zwager Tjitte de Jong heimelijk en achterbaks het leven van Hans en zijn argeloze weerloze vrouw mogen controleren en totaal verwoesten? Met miljoenen schade en zonder dat daar enige controle op blijkt te zijn?

Stopzetten controle door familie over totaal verwoeste leven Hans & Wies Smedema!

 1.  Heimelijke, achterbakse en criminele controle over het leven van Hans Smedema en zijn vrouw door familie en specifiek mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 en sinds 12 februari 2003 Tjitte de Jong uit Norg, moet eerst stopgezet. Immers het zou kunnen dat opdrachten of verklaringen van Tjitte de Jong uit Norg zogenaamd namens familie en zogenaamd in belang vrouw van Hans, heimelijk en achterbaks zwaarder wegen dan wat Hans Smedema als echtgenoot voor zijn vrouw wenst te bereiken met zijn rechtszaken! Het zou kunnen zijn dat adviezen psychiaters zogenaamd voor de belangen van de vrouw van Hans opkomen en hem achterbaks buitenspel zetten? Hoe dat te rijmen is met de jarenlange verkrachtingen en zelfs kinderen van verkrachters, is onbegrijpelijk, maar zal met misleiding, bedrog en gebrek morele moed te maken hebben. Hoe iets wat heimelijk moet, legaal kan zijn is niet te bevatten voor normale eerlijke en ethisch denkende mensen.
 2. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn rechers gewoon op de hoogte van deze heimelijke ter beschikking stelling aan familie in opdracht Koninklijk huis! Vandaar hun tip tijdens zitting 9-2-2009 over herroepen en bezwaar stoot tijdens zitting politierechter Jeroen van Bruggen Rechtbank Leeuwarden. Hoe het dan kan dat hij wel Hans Smedema rustig veroordeelt, en geld aan de verkrachters wil laten betalen is nog een mysterie.
 3. Voordat van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang sprake kan zijn, moet het Gerechtshof Arnhem dus zorg dragen voor beëindigen heimelijke en vernietigende invloed corrupte familie op het totaal verwoeste leven Hans Smedema en zijn vrouw! Hans kan dat niet omdat immers iedereen het kafkaiaans ontkent en men opzettelijk Hans Smedema als waanzinnige neerzet om vrijuit te gaan. Iedere informatie en documenten worden hem onthouden. Een overtreffende trap van beroemde ‘Het proces’ van Frans Kafka.

Nieuwe huiveringwekkende  informatie: In februari 2003 werd Hans Smedema door de zoon, Sietse de Jong dga De Jong Assurantiën(DJA) te Norg, van zwager Tjitte de Jong gevraagd om een leuke videoband in te willen spreken tbv een speciale gelegenheid. Dit vond op 28 februari 2003 plaats in het kantoor van DJA te Norg, waarbij er medewerkers rondliepen die daar onbekend waren en Hans Smedema niet konden vertellen welke functie ze precies uitoefenden! Zonder enige twijfel waren dat medewerkers van justitie die toezicht hielden op het heimelijk en achterbaks kiezen van een nieuwe leider voor de doofpot van de familie! Door heimelijk een positieve video boodschap van Hans Smedema af te troggelen(sturen van het gesprek hoe integer en betrouwbaar hij was), kon men zwager Tjitte de Jong blijkbaar gewoon heimelijk(zonder het argeloze echtpaar daarin nota bene zelf te kennen)  aanstellen met de verantwoording over de controle over het toen al totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema!

Huiveringwekkend, luguber en heimelijke manipulatie van juridisch cruciale besluiten zonder de slachtoffers daarin te kennen, want diezelfde Tjitte de Jong en zuster Rinneke De Jong-Smedema uit Norg ontkenden meerdere malen glashard tegenover Hans Smedema en zijn vrouw dat er sprake was van een legale doofpot waarbij eerder mr. Johan Smedema uit Gennep sinds 1973 als heimelijke leider naar justitie optrad. Tjitte de Jong die iedere zondag in de kerk te vinden is, heeft later de onderstaande valse verklaring tegenover Rechercheur Sander Betten van K2 Recherche geuit. Wat dus een regelrechte leugen is geweest, want hij was op datzelfde moment en vermoedelijk nog steeds, de leider familia naar justitie! En hij is op de hoogte van het feit dat Hans Smedema hier afschuwelijk bedrogen wordt en totaal onschuldig als waanzinnige wordt neergezet met zijn uitspraak ‘Hans neemt zijn medicijnen niet in!’ Hij liegt ijskoud, terwijl hij als een ‘Big Brother heimelijk en orwelliaans het leven Hans & Wies Smedema controleert en totaal heeft verwoest! Zie verklaring … Zie Fraude Tjitte de Jong

Beëindigen buiten werking zijn WOB mbt Kroon!

 1. Voordat van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang sprake kan zijn, moet het Koninklijk huis en Kroon minimaal een uitzondering geven voor alles wat met deze zaak te maken heeft, mbt de wet van 31 oktober 1991 die WOB buiten werking stelt indien de Kroon betrokken is. Een andere optie is het het totaal terugdraaien daarvan op grond discriminatie, rechtsongelijkheid en machtsmisbruik. De keuze laat Hans Smedema aan het Gerechtshof Arnhem. Ze moeten een totaal onafhankelijke rechtsgang zonder discriminatie, achterhouden bewijzen, informatie, en heimelijke invloeden kunnen garanderen.

Vrijwaring betrokken ambtenaren!

 1. Betrokken ambtenaren zoals mr. Ruud Rosingh in 1991 waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden moet vrijuit en zonder enige dwang de waarheid kunnen openbaren aan het Nederlandse volk en het Gerechtshof Arnhem. Liegen moet tot zware straffen leiden.
 2. Maar ook klokkenluider Elise B. uit Uden moet zonder dwang en financiële gevolgen de waarheid kunnen spreken. Zouden beiden in het verleden zijn gedwongen om te liegen door betrokkenheid Koninklijk huis of anderszins, dan moet daar een zeer ruime schadeloosstelling tegenover staan.
 3. En alle anderen zoals Ministers en hoge ambtenaren. Liegen moet tot zware straffen lijden.
 4. Kan het Gerechtshof dit niet garanderen dan moet het zich in deze zaak onbevoegd verklaren.

Convention Against Torture en Civil Rights, weer van toepassing verklaren!

 1. Beide conventies die normaal van toepassing zijn, blijken door de op fraude gebaseerde handtekening van Koningin Juliana en/of besluiten Beatrix onterecht buiten werking gezet. Dat moet voor minimaal deze zaak en alle betrokkenen buiten werking gezet worden voordat er van een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang sprake kan zijn! Het Gerechtshof dient hier zorg voor te dragen, of zichzelf onbevoegd te verklaren en de zaak naar buiten Nederland doorverwijzen.

Alle andere zaken die een eerlijke rechtsgang in de weg staan opheffen!

 1. Hans Smedema en zijn vrouw worden kafkaësk alle informatie onthouden, dus kan van een goede verdediging nooit sprake zijn. Alle documenten, geheim of niet, moeten eerst Hans Smedema en zijn advocaat ter hand worden gesteld! immers anders hebben klagers een enorme voorsprong die discriminatie, ongelijkheid en misbruik van informatie in de hand werkt. Verdediging tegen iets wat nog onbekend is, is onmogelijk.
 2. Het cruciale document van ca. 30 pagina’s dat de Amerikaanse vriend van Hans Smedema, Al Rust hem zond over zijn creperen gedurende tien jaar als direct gevolg liegen en bedriegen Nederlandse Staat, is zonder toestemming door KCOM uit de woning van Hans Smedema en van zijn accountant gehaald. Dat document moet eerst weer boven water komen omdat het de stellingen van Hans Smedema aanvult en bewijst.
 3. Idem moeten de diverse DNA/Vaderschapstesten die bewijzen dat Hans Smedema NIET de vader is van hun drie kinderen, en alle andere bekende feiten zoals onvruchtbaar zijn van Hans sinds 1972, meewerken medici aan doofpot, en veel meer, eerst door KCOM weer aan Hans Smedema en zijn advocaten overhandigd worden. Het blijven verbergen van deze feiten voor Hans Smedema en zijn advocaten, en bovendien voor het nog onwetende Nederlandse volk, is discriminatie, fraude,  en hoogverraad.
 4. Feitelijk dus alle documenten over deze zaak! Met name hoe het mogelijk was dat mr. Johan Smedema van 1973 tot 2003 het leven van Hans en Wies Smedema kon controleren zonder hun daarin te kennen, en totaal verwoesten.
 5. Hans Smedema stelt zich op het standpunt dat hij NOOIT iets hoeft te bewijzen, wat al bij justitie bekend is, maar verborgen wordt gehouden met beroep op geheime wetten of regels.

Volledig onderzoek doofpot affaire door RC of PG

Als de RC of hier PG en het Gerechtshof weigert om vooraf een degelijk onderzoek te doen naar deze doofpot affaire en politieke samenzwering, of uiterlijk tijdens regiezitting op 12 december 2011 opdraagt, dan heeft verschijnen van Hans Smedema op die of verdere zitting geen enkele zin. Het gevaar bestaat zelfs, dat net als tijdens de zitting van de corrupte politieslager, pardon rechter noemen ze dat eufemistisch, Jeroen van Bruggen bij rechtbank Leeuwarden, men corrupt als altijd even Hans Smedema iedere verdediging weigert, en dus even snel veroordeelt.

Cruciaal is daarbij de vraag waarom er in de genoemde 51 bekende politie dossiers ( 1.2 Misdrijven chronologisch ) NIET tot vervolging van de verkrachters en medeplichtigen is overgegaan, en KCOM juist besloot om de argeloze en weerloze slachtoffers te laten verkrachten en bedriegen, zonder hun te waarschuwen en behandeling aan te bieden!

Onderzoek fraude en opzet rechtbank Leeuwarden & politierechter Jeroen van Bruggen

Het proces-verbaal klopt niet met wat er ter zitting is gesteld. Met name het cruciale bod van 10.000 euro door Hans Smedema voor het laten uitvoeren in opdracht rechter van een simpele DNA/Vaderschapstest van de drie kinderen van Hans Smedema, als die NIET door doofpot mag worden vervalst, wat in één simpele klap vrijwel al de stellingen van Hans Smedema bewijst, is opzettelijk uit het proces-verbaal gehouden! Dat is fraude en opzet. Het volledige transcript, dus letterlijke tekst van die zitting moet opgeëist worden en onderzocht. Ook waarom geen advocaat werd toegestaan en waarom geen enkele getuige werd toegestaan, en geen simpele dna test die kon bewijzen dat klager Rieks P. daadwerkelijk de vader is van jongste zoon Hans & Wies Smedema! PG moet dat onderzoek zelf uitvoeren!

Niet voldoen?

Als gerechtshof geen eerlijke rechtsgang kan garanderen, dan zal Hans Smedema weigeren om vrijwillig te verschijnen.  Indien men zijn verschijning voor een niet eerlijke rechtsgang toch eist heeft hij het recht om opnieuw politiek asiel tegen de vervolging door de Staat der Nederderlanden en met name Koningin Beatrix,  in een land naar keuze, aan te vragen!

Concept Appelmemorie voorstel aan Moszkowicz met alle bestaande documenten bedraagt nu al ruim 200 pagina’s!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling voor de vervolging door Nederland, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.