Klokkenluider Fred Spijkers

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Klokkenluider Fred Spijkers & Hans Smedema vergeleken!

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Het verhaal van Fred Spijkers is op Wikipedia kort omschreven: Fred Spijkers

Er zijn overeenkomsten met het verhaal van klokkenluider Hans Smedema. Met name de volgende conclusie van het universitair onderzoek zal ook voor het totaal verwoeste leven van Hans & Wies Smedema geldig zijn!

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek , uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, mogen Hans & Wies Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Zie artikel NRC

Zie artikel Binnenlandsbestuur over Fred Spijkers

Psy over opzettelijke psychiatrisering van Fred Spijkers

Belangrijkste overeenkomsten & verschillen

 1. Fred Spijkers maakte melding van een doofpot affaire binnen het Ministerie van Defensie <> Hans Smedema maakt melding van een doofpot affaire binnen het Ministerie van Justitie.
 2. Ministerie van Defensie ontkent bij Fred Spijkers alles <> Ministerie van Justitie ontkent bij Hans Smedema ook alles.
 3. Fred Spijkers wordt even paranoïde en schizofreen verklaard <> Hans Smedema wordt ook even snel paranoïde en schizofreen verklaard, zonder recht op verdediging daartegen, omdat geen advocaat hem wil bijstaan en alle bewijzen door een geheime dienst worden vernietigd in opdracht van ‘De Kroon’ door een geheime uitvoerende organisatie binnen Ministerie van Justitie. Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM genoemd door Hans Smedema.
 4. Fred Spijkers ziet kans om een psychiater hem gezond te laten verklaren <> Hans Smedema kan zijn ongelofelijke verhaal door de politieke doofpot(!) maar deels bewijzen en dus geen gezond verklaring krijgen. Zeker niet zonder advocaat, die als beroepsgroep elke hulp categorisch weigeren. Wel verklaarde psycholoog Joseph James van BTC Miami Florida deze zaak weliswaar ongelofelijk maar goed mogelijk en verklaarde in Amerika Hans Smedema gezond!
 5. Fred Spijkers ziet kans om een advocaat te krijgen die hem wil verdedigen <> Hans Smedema zoekt sinds januari 2004 vergeefs naar een advocaat die hem wil bijstaan bij dit misdrijf van de eeuw. Bij twee advocaten bleek hulp verboden! Ad Speksnijder uit Leeuwarden en Johan Verwilligen uit Drachten. Beiden ontvingen speciaal bezoek(!), maar mogen blijkbaar daarover kafkaësk niets aan slachtoffer Hans Smedema meedelen. Staatsveiligheid door betrokkenheid onnozele kafkaiaanse Koningin!
 6. Bij Fred Spijkers was geen sprake van betrokkenheid Koninklijk huis <> Bij Hans Smedema is helaas juist wel sprake van betrokkenheid Koninklijk huis, en dus een vals beroep op de staatsveiligheid, wat deze zaak veel ernstiger heeft gemaakt. Politici staan dan machteloos door hun ‘eed van trouw aan de Koningin boven die aan het blijkbaar minderwaardige klootjesvolk!’
 7. Nationale Ombudsman deed wel een onderzoek bij Fred Spijkers <> Nationale Ombudsman weigerde twee maal een onderzoek bij Hans Smedema, vermoedelijk omdat hij daartoe wegens betrokkenheid ‘Kroon’, dus Koningin Beatrix niet de bevoegdheid had. Koningin Beatrix haar naam is vanzelfsprekend veel meer waard dan het lijden van haar klootjesvolk!
 8. Wet Openbaarheid Bestuur WOB was bij Fred Spijkers wel van toepassing <> WOB is door ‘Kroon’, dus Koningin Beatrix en Ministerraad in oktober 1991 sluw buiten werking gezet als dat hun beter uitkomt.
 9. Bij Fred Spijkers werden wel zaken achtergehouden maar eigen bewijzen niet actief door geheime dienst onmogelijk gemaakt <> Bij Hans Smedema werd geheime dienst in naam der Koningin opgedragen om alle bewijzen te vernietigen, vervalsen of manipuleren, wat de zaak veel ernstiger maakte. Zeker zonder advocaat.
 10. Fred Spijkers kreeg wel media hulp <> Bij Hans Smedema mag met vals beroep op de staatsveiligheid blijkbaar geen media publicatie plaatsvinden en een kritisch artikel over stopzetten onderzoek en overplaatsen waarnemend hoofdofficier justitie in Leeuwarden mr. Ruud Rosingh  in Leeuwarder Courant, werd in opdracht justitie met beroep staatsveiligheid zelfs vervalst voor de archieven!
 11. Fred Spijkers mag wel aangifte doen <> Hans Smedema is het niet toegestaan om aangifte te doen tegen de daders, terwijl die dat weer zelf wel mogen.
 12. Fred Spijkers is niet onschuldig veroordeeld wegens smaad(wel voor andere zaken) <> Hans Smedema is door politierechter Jeroen van Bruggen onschuldig veroordeeld zonder advocaat, zonder recht op horen getuigen, zonder recht op DNA test die simpel kon bewijzen dat een aanklager de verkrachter en vader van een kind was.
 13. Fred Spijkers vroeg geen politiek asiel aan <> Hans Smedema vroeg op 20 april 2009 politiek asiel aan in Florida op grond van de gruwelijke vervolging door Nederlandse staat, wat werd geweigerd bij gebrek aan bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid! Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) Ministerraad(JanPeter Balkenende) weigerden correcte informatie te verstrekken aan rechter Rex Ford! Kwaadaardig gedrag volgens J. Rawls, A therory of Justice, 1999, p. 385.  ‘Kwaadaardig’ is het streven naar het slechte op zich of onverschilligheid over onrecht!

Cruciaal verschil in complexiteit

Bij Fred Spijkers is sprake van verbergen van fouten of blunders binnen Ministerie van Defensie en wangedrag door politici

Bij Hans Smedema lopen meerdere complexe en ongelofelijke zaken door elkaar:

 1. Verkrachtingen die ernstige verdringing voor alle misbruik gedurende 28 jaar tot gevolg hadden, wat op zich al omstreden is en dus al zonder enig onderzoek als onzin wordt afgedaan!
 2. Bij zijn vrouw zelfs heeft geleid tot een ‘oproepbare emotionele persoonlijkheid’ met daardoor kinderen van verkrachters zonder het in haar normale persoonlijkheid nog te beseffen, wat ook zeer omstreden is en bij velen als onmogelijk te boek staat!
 3. Een doofpot van familie en medici die wel op de hoogte zijn, maar de beide slachtoffers gewetenloos tegen elkaar opzetten, wat al weer zeer uitzonderlijk is en tot ongeloof leidt.
 4. Een doofpot door de staat der Nederlanden en met name politici die trouw hebben gezworen aan de Koningin, die door valsheid in geschrifte en fraude er bij betrokken werd!
 5. Daardoor in opdracht van ‘De Kroon’ een legale(?) geheime operatie binnen Ministerie van Justitie die opdracht heeft gekregen alle bewijzen te vernietigen, vervalsen of manipuleren. Dus actieve tegenwerking!
 6. Gevolg Hans Smedema wordt opzettelijk als ‘geestelijk gestoord’ neergezet en alle rechten op WOB, advocaat of juridische bijstand, Nationale Ombudsman en dergelijke zijn hem ontnomen om de naam van het gewetenloze  en laffe Koninklijk huis te beschermen tegen negatieve invloeden!

Naast deze vergelijking is een vergelijking met het beroemde boek Multatuli van klokkenluider Eduard Douwes Dekker gerechtvaardigd. Ook die maakte melding van een misstand van de Nederlandse overheid, wat eerst in Nederland ook niemand geloofde. Ook hij vluchtte gedesillusioneerd naar het buitenland, net als nu Hans Smedema!

Later meer…

Hans Smedema, Nederlands vluchteling in Xalo/Jalon, Spain

Copyright Hans Smedema 2011

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.