Nationale ombudsman!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Op 12 december 2008 zond ik een brief naar de Nationale Ombudsman in Den Haag.  ombudsman2x

Zie post Nationale Ombudsman weigert.

Immers na het onderzoek van het CTIVD wees het Ministerie van Binnenlandse Zaken mijn zaak toch af. Daarmee in overleg met de andere leden van het huidige kabinet, met name Minister President JanPeter Balkenende, blijkbaar te hebben besloten om ons als slachtoffers ondergeschikt te maken aan degene die men ten koste van alles wil beschermen. Vermoedelijk de Koningin.

Echter hoogstwaarschijnlijk daartoe gedwongen door het CTIVD, moest BIZA mij meedelen, dat ik in beroep kon gaan bij de Nationale Ombudsman. Die had het eerder al afgewezen met een antwoord, waar de honden geen brood van lusten, maar toch maar gedaan. Immers vervolgens kan ik het Europees Hof ook nog eens proberen. Overigens nog steeds zonder enige juridische hulp. Iedere door mij gevraagde advocaat, ook hier in Spanje, wijst de zaak bij voorbaat al af. Lijkt op het al veroordelen van een moordenaar, omdat ze hem schuldig vinden? Ik ben onschuldig al veroordeeld in ieder geval.

Betreft:

Klacht tegen Staat der Nederlanden die mij en mijn weerloze echtgenoot met ernstige verdringing en amnesie, vervolgt en bloot stelt en heeft gesteld sinds 1972 aan een onmenselijke behandeling die tegen alle rechten van de mens ingaan.

O.a. verborgen houden van ernstige misdrijven tegenover ons, onthouden van correcte medische hulp, veroorzaken weigeren juridisch hulp door advocaten al sinds 2004(!), verbieden van politie onderzoeken sinds 1973 (weigeren mijn aangiftes zelfs) en verbieden onderzoek door justitie en/of opening van de vele (geheime)files over ons, gedogen misbruik en verkrachting sinds 1972 van mijn vrouw, toestaan van kinderen van verkrachters zonder waarschuwingen, vervalsen vaderschapstesten en MRI scan, vervalsen medische files, medici betrekken bij deze zaak tegen hun wil, WOB voor ons buiten werking zetten, enz. Kortom ‘cordon sanitair’ waarbij onze rechten en belangen totaal niet meer meetellen.

Geachte ombudsman,

Mijn naam is Hans Smedema inmiddels door de ‘vervolging’ door de Staat der Nederlanden, gevlucht naar Spanje om ook daar hulp te zoeken voor deze zaak.

Ik dien deze klacht mede in voor mijn echtgenote W.  Zij is door een ziekte, dissociatie en emotionele of dubbele persoonlijkheid zelf niet in staat om zich te verdedigen tegen wat ons sinds 1972 is aangedaan door de Staat der Nederlanden en het Ministerie van Justitie in het bijzonder. Ze verdringt alles wat haar is aangedaan en is zich dus nog niet(!) bewust van de vele misdrijven tegen haar en mij, toegestaan en mogelijk gemaakt door de overheid zelf! De enige die dus een klacht kan indienen ben ik als haar wettelijke echtgenoot, maar dat is mij onmogelijk gemaakt door de samenzwering. Een bizarre gerechtelijke dwaling van ongekende omvang. Zonder overdrijving de Nederlandse Watergate. Mijn verhaal heeft parallellen met het verhaal van Alexander Solsjenitsin en zal hoogstwaarschijnlijk verfilmd worden.

Ik diende bij Ministeries van Justitie, Binnenlandse zaken en College Procureurs Generaal al eerder klachten in zonder enig resultaat. Men blijft conform de samenzwering alles ontkennen en heeft daarvoor blijkbaar politieke goedkeuring. Dat de advocatuur ons weigert bij te staan, maakt alles vele malen erger en is schending van onze mensenrechten. Immers dit is nu vooral een juridisch misdrijf geworden en kan dus ook uitsluitend juridisch opgelost.

Europees Hof wees de zaak ook af omdat zonder juridische bijstand wij natuurlijk kansloos zijn en men eerst een Nederlandse rechtszaak wenst. Honderden advocaten hebben al vier jaar geen tijd, helpen uitsluitend verdachten of daders, geloven het niet zonder meer bewijs(wat juist weer door de staat zelf tegengewerkt wordt) of ze vinden dit te ingewikkeld. Dat de Staat opzettelijk probeert om mij als schizofreen of paranoïde figuur af te schilderen met hulp van onnozele psychiaters, maakt krijgen van juridische hulp ook al vrijwel onmogelijk. Een afgedwongen advocaat weigerde zonder meer bewijs, iets te doen. Terwijl het harde bewijs(kinderen van verkrachters) juist weer door de staat wordt tegengewerkt. Dus zolang de staat blijft doorgaan met hun doofpotacties en wegmoffelen van alle bewijzen, krijgen wij weer geen advocaat. En om de staat tot stoppen te dwingen, is juist weer eerst een advocaat nodig. De kip of het ei situatie. Media en advocaten mogen vermoedelijk met beroep op nota bene de staatveiligheid(waar wij niets mee te maken hebben) geen hulp bieden. Idem medische hulp. Ik/wij krijgen geen enkele informatie. Men blijft gewoon ontkennen.

De vervolging gaat intussen rustig door. De vervolging en doofpot is waarschijnlijk politiek en op valse frauduleuze gronden na oplichting en drogeren, goedgekeurd. Wellicht ook koninklijk goedgekeurd, vandaar dat de staatsveiligheid in het geding is gekomen? Kan zijn dat enkel de politiek of koningin het ook kan stoppen.

Als laatste diende ik, nog steeds zonder juridische bijstand, een klacht in bij het CTIVD over deze zaak tegen de AIVD en andere inlichtingendiensten die volgens getuige Elise B. samen met Justitie betrokken waren. Een onderzoek naar deze zaak heeft inmiddels plaatsgevonden en ik werd voor het eerst gehoord. Een advies is naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gegaan met als waarschijnlijke inhoud(bleek uit het mondelinge horen) ‘Stop met de onrechtmatige vervolging van Hans en Wies Smedema, die hun mensenrechten totaal overtreden en schenden. Bovendien lijden zij ernstige emotionele en financiële schade door die vervolging.’

De Minister heeft het echter weer afgewezen, sterker nog ontkent iedere betrokkenheid van de AIVD, wat vrijwel onmogelijk is. Bekend is dat in ieder geval het Ministerie van Justitie betrokken is bij de doofpot rond onze vervolging en bovendien dat Amerika betrokken is bij deze zaak middels een oude vriend Al Rust(naam kan wat afwijken) en oud Ambassadeur Paul Bremer. Al Rust heeft tien jaar lang onschuldig geleden zoals gevangenis, oneervol ontslag uit militaire inlichtingendienst, verkoop woning om schade te vergoeden, en veel meer. Alles onrechtmatig en uitsluitend omdat de Staat der Nederlanden onze onrechtmatige doofpot in stand wilde houden om bepaalde gewetenloze mensen te beschermen!

Het CTIVD adviseerde mij om opnieuw een klacht in te dienen bij uw organisatie, hoewel een eerder verzoek om hulp werd afgewezen om mij onduidelijke redenen. Ik begrijp het vorige antwoord zelfs niet en werd niet eens gehoord!

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf in hun schriftelijke afwijzing ook aan dat ik deze zaak opnieuw aan u kon voorleggen, vermoedelijk door CTIVD genoemd. Zie bijlage. U kunt bij het CTIVD naar het onderzoek vragen en zult daar hoogstwaarschijnlijk hulp en inside informatie krijgen. Wij mogen dat gezien de samenzwering en cordon sanitair natuurlijk niet inzien. Wij tellen in Nederland niet meer mee. Hoogstwaarschijnlijk zijn belangrijke getuigen zoals Elise B. en oud Hoofd Officier Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh, nu raadsheer in Arnhem, door het CTIVD gehoord. Wellicht ook de diverse rechters die op de hoogte waren en Paul Bremer zelf?

Het belang van deze zaak is enorm. Ten eerste voor ons als slachtoffers die uit elkaar worden gedreven in een eindeloze mentale persoonlijkheidsveranderende marteling, maar vooral door het maatschappelijk belang. Deze zaak is immers gewetenloos en uniek in zijn soort.

 1. Nog nooit eerder werd bekend dat een vrouw misbruikt kon worden gedurende vrijwel haar hele leven, zonder dat ze zich daar zelf bewust van is en was! Volgens haar is ze nooit vreemd gegaan en is nooit misbruikt, laat staan verkracht. Kinderen van verkrachters zijn daarom volgens haar onmogelijk. Misleiding dus van een weerloze vrouw door de staat, familie en medici. Dat ze ziek is en een emotionele persoonlijkheid heeft mag ze niet weten blijkbaar. Schending mensen- en burgerrechten.
 2. Nooit eerder is bekend gemaakt dat een echtpaar samen(!) ieder misbruik en verkrachting onmiddellijk verdrongen en dus weerloos en vogelvrij(geen leerproces) was tegen alle daders, mogelijk gemaakt door de gewetenloze staat, familie en medici zelf!
 3. En o.a.(er is veel meer natuurlijk) de vervalsing van de vaderschapstest door de staat maakt dat ik dus inmiddels achtereenvolgens paranoïde, schizofreen en meer van die onzin verklaard ben. Dus de staat is de gene die mij voor gek laat rondlopen wetende dat het onjuist is, waardoor veel advocaten geen juridische hulp willen geven. Mijn inkomen van 140.000 euro als kostwinner werd daardoor onmogelijk en werd een verkeerde diagnose gesteld met verkeerde behandelingen en medicijnen. Schending mensen- en burgerrechten.
 4. Voor zover bekend liet nog nooit een familie rustig toe dat hun broer en zwager voor gek werd verklaard en liet daarbij hun eigen zuster en schoonzuster verkrachten, zonder daartegen en de andere gevolgen op te treden!
 5. Nooit eerder werden medici gedwongen om files te vervalsen en hun cliënten foutief in te lichten. Dus om te liegen over medische feiten, wat vervolgens tot hoge kosten voor ons als slachtoffers heeft geleid. Ik moet nu bijvoorbeeld 4000 euro betalen om een litteken en onvruchtbaarheid hier in Spanje te bewijzen, terwijl bij justitie en medici dat in Nederland gewoon bekend is en het dus helemaal niet bewezen hoeft te worden. Onder narcose geweest en MRI scan alles volstrekt onnodig.
 6. Hervonden herinneringen zijn volgens velen onmogelijk, maar deze zaak bewijst het juist en het ligt glashelder vast, hoewel deels in geheime verborgen files. Dus groot maatschappelijk belang om anderen preventief te kunnen waarschuwen en achteraf te kunnen begrijpen. Aangiften door slachtoffers worden stelselmatig geweigerd. Men verlangt dat iemand met amnesie zelf(!) aangifte komt doen, terwijl dat per definitie nog onmogelijk is zonder eerst therapie en een onderzoek. Schending mensen- en burgerrechten.
 7. Nooit eerder, voor zover mij bekend, is slachtoffers hulp door advocaten geweigerd. Kan opdracht van staat zijn. Bekend is dat men zich beroept op de staatsveiligheid! Maar wij kunnen ons nu niet verdedigen en worden uit elkaar gedreven met onmenselijk lijden. Gevraagde topadvocaten zoals Knoops, Spong, Zegveld en vele anderen, weigeren zelfs een simpel gesprek! Schending mensenrechten.
 8. Nooit eerder, voor zover bekend, liet men(familie, Justitie en medici) een vrouw rustig verkrachten en kinderen van verkrachters krijgen, zonder haar of haar echtgenoot te helpen of te waarschuwen. Wij worden nu uit elkaar gedreven door de leugens en doofpot, terwijl we dolgraag samen oud wilden worden! Schending mensenrechten!
 9. Nooit eerder voor zover bekend is de WOB buiten werking gezet en verder ieder onderzoek naar misdrijven verboden, om misdrijven tegen slachtoffers te verbergen en bepaalde betrokkenen(ambtenaren en koningin?) te beschermen. Er heerst een totale informatiestop ‘cordon sanitair’ voor ons, wat tot een ondraaglijke marteling leidt. Schending mensen- en burgerrechten.
 10. Nooit eerder naar mij bekend, zijn de media tot totaal doodzwijgen van dit gruwelijke verhaal gedwongen. Telegraaf en John van den Heuvel, Friese Pers, Peter R. de Vries, HP de Tijd en vele anderen weigeren om aandacht te besteden aan dit gruwelijke drama, wat juist daardoor maar kan blijven doorgaan!
 11. Nooit eerder heeft de politiek zelf een gruwelijk verhaal als dit mogelijk gemaakt door hun goedkeuring en verbieden van ieder onderzoek, wat alleen al gewetenloos en stompzinnig is.
 12. Nooit eerder, voor zover bekend, is hoogstwaarschijnlijk het Koninklijk huis betrokken bij het mogelijk maken van een gruwelijk drama van deze groteske omvang.
 13. Uitzonderlijk is ook dat ik moest vluchten om meer vrijheid te kunnen krijgen bij mijn verdediging tegen de Staat der Nederlanden en binnenkort dus Politiek Asiel in Amerika zal moeten aanvragen, bij gebrek aan hulp tegen de vervolging door de Nederlandse staat. En dat alles doodgezwegen in Nederland.

Onderstaand een zeer korte(!) chronologische inhoud van de gebeurtenissen sinds 1972:

 1. Drogeren en misbruik, verkrachting van mijn vriendin later(1973) vrouw gedurende heel 1972. Daardoor ontstond een seksslavin, wat zij zelf verdrong door de ernstige trauma’s in combinatie met drogeren. Er ontstond een emotionele of dubbele persoonlijkheid. Ieder nieuw misbruik werd opnieuw verdrongen. Geen leerproces. Bij mij idem en ook heimelijk illegaal onvruchtbaar gemaakt, hoewel veel lichter met enkel verdringing.
 2. Omdat wij beiden aan selectieve amnesie leden, en alles verdrongen wat hier mee te maken had, besloten familie samen met justitie en medici blijkbaar(men zwijgt en liegt) tot een gruwelijke doofpot en verbieden van ieder onderzoek of vervolging van daders. Betrokkenen werden verplicht om te zwijgen over alle misdrijven. Een broer liet mij een onbekend stuk tekenen wat hem vermoedelijk het recht gaf om voor mij te beslissen gezien mijn amnesie en verdringing. Simpele therapie had mij echter in weken beter gemaakt. Nu werden wij samen weerloos bij gebrek aan kennis van de verkrachtingen!
 3. Na het eerste kind van een verkrachter en hoofddader, ontdekte men dat ik heimelijk en illegaal onvruchtbaar was gemaakt door de daders en breidde daardoor de doofpot ook met mij uit. Ik werd gedrogeerd en gedwongen om een stuk te tekenen(zelfs bandopname) door professor Onno van der Hart, wat ik niet begreep door het drogeren in combinatie met mijn verdringing. Opzettelijk geheugenverlies van het middel maakte latere aangifte onmogelijk! Er is een getuige van en meerdere medici in Zwolle hebben aangifte gedaan en een klacht ingediend. Publiciteit zou die eenvoudig opsporen, maar is verboden door de Staat der Nederlanden om iemand(koningin?) of personen te beschermen.
 4. Vervolgens hebben mijn broers mij onder valse voorwendselen naar een Ministerie(Biza of Alg zaken) gelokt, zogenaamd voor een project van mijn werk in die tijd, werd gedrogeerd door medewerkers inlichtingdienst en in die weerloze toestand heeft een mij onbekende commissie besloten tot deze samenzwering op vermoedelijk medische gronden en frauduleus adviezen en gronden. Als enige was vermoedelijk Nel Veder-Smit tegen na waarschuwing door de ouders van mijn weerloze vrouw. VVD weigert mij in contact met haar te brengen ondanks 30 jaar lidmaatschap. Zelfs een simpel gesprek met VVD is onmogelijk! Zij wist hoe het terug te draaien zou zijn zo zei ze in die tijd, wat ik toen natuurlijk nog niet begreep. Kan haar zonder hulp niet alleen opsporen.
 5. Wij beiden nu nog meer weerloos en vogelvrij gemaakt, ontstonden er totaal zes zwangerschappen en uiteindelijk drie kinderen van de verschillende daders. Soms stuurde ik mijn vrouw zelf naar deze daders, niets wetende van haar weerloosheid, die bij tientallen mensen, justitie, medici en familie gewoon bekend was. Haar laten verkrachten was blijkbaar een normale sport geworden, zolang wij achteraf door de verdringing maar van niets wisten!
 6. Het misbruik tegen haar wil, ging door tot 2003, wellicht nu ook nog. Wat alleen mogelijk was door de ingevoerde doofpot. Het is verwoord in mijn boek ‘Vechten tegen het onbekende’ waarvan deel 1 klaar is en deel 2 vrijwel. Deel 3 is nu in behandeling. De gelijknamige Blog geeft veel informatie en wordt behoorlijk gelezen.
 7. Rond 1983 deed ik zaken met captain Al Rust van het 97th General Army Hospital in Frankfurt Germany en men ontdekte in de files een grote file van mij die binnen drie dagen gewist(!) werd, terwijl ik totaal van niets wist. Een ondervraging daar leerde hun dat ik nog steeds aan ernstige verdringing leed en men deelde mij mee, dat de drie kinderen niet van mij waren, dat mijn vrouw en ik betrokken waren bij de porno-industrie en dat ik onder behandeling was van een psychiater. Van dat alles wist ik toen natuurlijk nog niets! Nooit onder behandeling geweest, maar achteraf wel gedrogeerd en gedwongen stukken te tekenen! Afpersing dus door Onno van der Hart.
 8. Vriend Captain Al Rust hield mij in de gaten en had gelukkig heimelijk een kopie gemaakt van de file gezien de fraude door de staat der Nederlanden zelf tegen mij! Hij werd later valselijk beschuldigd, gevangen gezet, kon het niet bewijzen nog zonder de file uit Frankfurt, werd ontslagen uit de militaire inlichtingen dienst, en moest creperen gedurende 10 jaar. Pas na hulp van een mij onbekend persoon en een ondervraging van oud Ambassadeur Paul Bremer met mij Hans Smedema op 14 juni 1996 om 18.30 in Amsterdam werd vastgesteld dat Al Rust onschuldig was en werd de file heimelijk per diplomatieke post uit Frankfurt gehaald en de zaak heropend. Hij won natuurlijk en werd schadeloos gesteld.
 9. Tijdens twee verschillende gerechtelijke procedures bleken de rechters op de hoogte van mijn verdringing en de verkrachtingen van mijn weerloze vrouw, maar ondernamen geen enkele actie om mij therapie of mijn vrouw bewaking te laten geven. De volgende procedure leverde hun kennis op en wees naar Al Rust, maar geen hulp aan hem of mijn persoon. NOOIT enige waarschuwing zelfs. Rechters zijn dus ook al betrokken bij deze samenzwering! Ons lijden is voor hen totaal niet belangrijk blijkbaar.
 10. Op 12 januari 1991 was Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosing indirect, samen met directe getuigen rechtreeks betrokken bij het op heterdaad betrappen van twee verkrachters van mijn weerloze vrouw met onmiddellijke verdringing in de garage van het Oranje Hotel in Leeuwarden. Hij begon een onderzoek en werd direct door College Procureurs Generaal gedwongen om dat te stoppen en werd onmiddellijk overgeplaatst na een eerste weigering. Artikel daarover in de Leeuwarder Courant werd met beroep op de staatsveiligheid zelfs opnieuw gedrukt voor de archieven, zodat ik of anderen dat nooit meer konden bewijzen. Kan eenvoudig door publiciteit en Ruud Rosing zelf bevestigd worden, maar is al bekend bij justitie natuurlijk. Wij bleven alles rustig verdringen en konden daardoor en door de samenzwering tegen ons, nog geen aangifte doen. Wat nu verboden blijkt overigens.
 11. Het totale verhaal is natuurlijk gruwelijk en veel omvangrijker, maar zou te veel ruimte innemen en is niet strikt noodzakelijk om dit verschrikkelijke onrecht op te lossen.
 12. In 1999 licht een oud werkneemster van mijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep, Elise B. mij heimelijk in dat mijn broer samen met Ministerie van Justitie en een inlichtingendienst betrokken zijn bij deze samenzwering, dat ik een speciaal project ben, de kinderen niet van mij zijn en dat zij het gruwelijk en misdadig vond en daardoor ontslag nam.
 13. Cruciaal is dat ik zelf in maart 2000 mijn geheugen langzaam begon terug te krijgen, vragen stelde, maar werd voorgelogen door familie en medici dat ik gek was. Psychiaters bevestigden dat bij gebrek aan mijn bewijs, hoewel hoogstwaarschijnlijk ze wel degelijk op de hoogte zijn en mij dus opzettelijk voor paranoïde of schizofreen verklaard hebben. En bij gebrek aan bewijs wist ik nog te weinig om daartegen toen weerstand te kunnen bieden. Gruwelijk!
 14. Men maakt ook sluw en gewetenloos gebruik van de ziekte van mijn vrouw die als symptoom heeft dat ze alles wat maar in de buurt komt van datgene wat ze nog verdringt, onmiddellijk automatisch zal afweren en zelfs verloochenen ook al is het wel degelijk gebeurd. Politie, justitie, familie en oud vrienden maken daar gewetenloos gebruik van en maken therapie voor haar daarmee onmogelijk! Blijkbaar is dat in 1973 of 1976 zo vastgelegd in de samenzweringsovereenkomst die politiek is goedgekeurd. Maar ze wil het wel degelijk weten en zal naast mij op de barricaden staan om alles uit te laten zoeken.
 15. Direct gevolg daarvan was natuurlijk, dat ik erg onzeker werd, de verhouding met mijn nog onwetende vrouw bijna onmogelijk en een wederzijdse marteling werd, en ik mijn toppositie als headhunter in Noord Nederland met hoog inkomen moest opgeven! Ik werd door de ontkenningen(!) dus arbeidsongeschikt, wat NIET nodig zou zijn geweest als men mij simpel de waarheid en al hun gewetenloze fouten had opgebiecht. Dat weigert men echter tot op de dag van heden. Getuigen worden gedwongen om te zwijgen.
 16. Doen van aangifte(2000 en 2004) bleek onmogelijk en wordt eenvoudigweg geweigerd door politie. Uw vrouw weet van niets stelt men stompzinnig.
 17. Justitie weigert een onderzoek wat consequent is met de rest van het verhaal.
 18. DNA test wijst uit dat de kinderen wel van mij zouden zijn, terwijl het zelfs zichtbaar niet zo is en dus de Staat toestemming heeft om die testen te vervalsen!
 19. MRI scan van mijn genitaliën om litteken en onvruchtbaar maken te bewijzen, zou uitwijzen dat er aan mij niets mankeert, maar radioloog werd net weggeroepen en scan is uitermate slecht en vaag en niet gedetailleerd conform de afspraken vooraf! Kan eenvoudig bewezen worden met de juiste juridische hulp maar ligt al vast in de geheime files.
 20. Artikel 11 procedure als leek zonder(!) juridische bijstand leverde natuurlijk niets op. Rechters zijn overigens wel degelijk op de hoogte zoals eerder al aangegeven.
 21. Advocaten weigeren sinds 2004 hulp, vermoedelijk omdat velen geen ‘gek’ willen helpen en daardoor hun naam beschadigd. Ook is het vrijwel zeker, dat een advocaat NIETS mag doen met beroep op Staatsveiligheid als iemand het al aandurft. Dat is met Ad Speksnijder uit Leeuwarden gebeurd. Zelfs Raad en later Hof van Discipline weigeren om mij van daadwerkelijke juridische hulp te voorzien! Alle procedures moest ik als leek maar zelf eenzaam en alleen voeren! Godgeklaagd en gewetenloos en stompzinnig van betrokkenen. Tegen de rechten van de mens!
 22. Europees Hof weigert de zaak te onderzoeken omdat er nog juridische mogelijkheden zijn blijkbaar, maar als leek ken ik die niet en beschik niet over voldoende juridische kennis en geen advocaat die ons wil bijstaan. Alles volledig tegen de rechten van de mens! Correspondentie is niet toegestaan.
 23. Nationale ombudsman, uw organisatie dus, weigerde de zaak te onderzoeken en hun antwoord was zo stompzinnig, dat ik met ruim bovengemiddelde intelligentie, het nog steeds niet begrijp! Correspondentie is niet toegestaan! Godgeklaagd en het toppunt van gewetenloosheid en onnozelheid.
 24. Alle fractieleiders weigeren hier vragen over te stellen en zelfs een simpel gesprekje is hun al te veel moeite. Schoften zijn het. 30 jaar lid VVD en zelfs geen klein gesprekje, terwijl Nel Veder-Smit hoogstwaarschijnlijk dus op de hoogte is en weet hoe dit op te lossen is. Dat wij geen advocaat kunnen krijgen, terwijl iedere moordenaar kan kiezen uit meerdere, maakt al deze politieke schoften ook al totaal niets uit.
 25. Brief aan koningin, maar nog geen antwoord gehad, zal ook wel niet komen of zal alles ontkennen.
 26. Zoek nu alleen in Spanje hulp, maar moeizaam door de taalproblemen, dus zal vrijwel zeker volgend jaar Politiek Asiel in Amerika vragen op de uitnodiging van Paul Bremer op 14 juni 1996 aan mij gedaan. Zal dan wel zien of het nog steeds geldig is. Uroloog hier bevestigde na onderzoek onder narcose al wel dat ik onvruchtbaar ben gemaakt, maar heeft 3500 euro nodig voor rapport en verder onderzoek. Wat momenteel niet beschikbaar is voor ons met twee woningen en een leegstaande woning die door krediet crisis niet gepasseerd kan worden.
 27. Terwijl alles gewoon in geheime files en bij medici in Drachten al bekend is! Ik werd onder narcose gebracht voor onderzoek zonder dat het dus noodzakelijk was. Maakt de Nederlandse schoften of hufters natuurlijk niet uit!
 28. Onze woning moeten verkopen om belastingen te kunnen betalen van de Staat der Nederlanden, terwijl diezelfde Staat der Nederlanden ons op alle mogelijke manieren tegenwerkt en zoveel mogelijk kosten laat maken om zaken te bewijzen, die bij hun zelf allang bekend zijn! Wij leven nu zelfs gescheiden met extra hoge kosten en een volledig weerloze vrouw in Nederland achterlatend. Een grotesk onrecht.
 29. Een voorschot van 100.000 euro om een advocaat te kunnen bekostigen en meer bewijs te kunnen leveren werd afgewezen door alle Ministeries en Minister President die op de hoogte moet zijn van deze samenzwering tegen ons.

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen,

en benieuwd of u ditmaal wel voldoende open, integer en eerlijk naar deze zaak zult kijken, mij zult uitnodigen voor een mondeling gesprek en eindelijk een eind maakt aan dit immense onrecht tegen weerloze slachtoffers.

ing. H. (Hans) Smedema

Catral Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.