J’Accuse Ministerie van Justitie

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ik beschuldig het Ministerie van Geen-Justitie!

Dit bestaat uit criminele en/of onethische handelingen tegen

 • Hans Smedema en zijn weerloze vrouw
 • Zijn nog onwetende en argeloze vrouw met amnesie en ernstige verdringing
 • Politieorganisatie en/of OM die geen(!) onderzoek mogen uitvoeren tegen de misdadigers!
 • Nederlandse burgers die onwetend worden gehouden van blunders bij Ministers, hoge ambtenaren en Koninklijk huis!
 • Onschuldige en argeloze nieuwe slachtoffers, die zijn daardoor immers onvoldoende gewaarschuwd! Bewijs dat hervonden herinneringen wel degelijk bestaan, maar om de Koningin te valselijk en heimelijk te beschermen laat men glashard nieuwe slachtoffers ontstaan!
 • Het Amerikaanse volk en overheid die tegen hun wil bij deze fraude en moreel verwerpelijke zaak betrokken worden.

Tegen Hans Smedema

 • Een begin 1973 door oplichting en valse voorlichting verkregen, blanco getekend,  nooit door Hans Smedema gezien en bestaan nu ontkend, document van mr. Johan Smedema uit Gennep dat hem vermoedelijk het recht heeft gegeven om voor en over zijn onwetende broer beslissingen te nemen, sinds 1973 en tot heden tegen Hans Smedema en zijn vrouw te gebruiken. Dit zonder Hans en zijn vrouw hiervan op de hoogte te brengen, waardoor die nog steeds volstrekt onnodig lijden! Het Ministerie van Justitie ontkent zelfs het bestaan!
 • Heimelijk en achterbaks mee tekenen van Justitie medewerkers als getuigen op officieel separaat blad tijdens het huwelijk van Hans en Wies Smedema, en dit vervolgens tot op heden ontkennen. Wijst op heimelijke TBS of zoiets, waar dus Justitie, maar ook controlerende rechters bij betrokken moeten zijn! In procedure 87/337 in Leeuwarden waren inderdaad de rechters op de hoogte van mijn amnesie en verdringing!
 • Een in 1975 door afpersing, drogeren en geestelijke marteling door psycholoog Prof.dr. Onno van der Hart(de Nederlandse Mengele!) verkregen document, ondanks aangifte daarvan bij politie Zwolle door collega’s, als grondslag gebruiken voor het verkrijgen van een speciaal project om ernstige reeksen misdrijven, waaronder herhaalde verkrachtingen en kinderen daarvan, voor Hans Smedema en zijn vrouw te verbergen! Zodanig dat zij weerloos waren sinds 1972 tot op heden en ook nu nog steeds volstrekt onnodig moeten lijden bij totaal gebrek aan informatie en alle ontkenningen.
 • Koninklijke Criminele Organisatie Mengele(KCOM)(als eerbetoon vernoemd naar de Nederlandse Mengele!) als speciaal project oprichten binnen Justitie voor Hans en Smedema en zijn vrouw, met als opdracht alle bewijzen te vernietigen die eerdere fouten, blunders en criminele acties van ambtenaren en andere betrokkenen zoals familie en medici moeten verbergen, en hun vervolging onmogelijk maken. Geen(!) voordelen voor Hans en zijn vrouw waargenomen in nu 38 jaar! Eén grote lange marteling geweest.
 • Wet Openbaar Bestuur voor Hans Smedema en zijn vrouw buiten werking stellen, zonder(!) hun daarin te kennen. Vechten tegen het onbekende dus!
 • Sterker nog, er daarmee voor zorg dragen dat door de extra traumatische gebeurtenissen, Hans en zijn vrouw alleen maar erger amnesie en ernstige verdringing zouden ontwikkelen, wat uitkomen van hun blunders en criminele acties juist helpt voorkomen.
 • In opdracht KCOM bewijzen laten manipuleren en vervalsen door geheime dienst medewerkers; zoals vaderschaps/DNA test, MRI scan manipuleren en medewerkers DiaSana vervangen door tijdelijke ambtenaren(half uurtje), medici aanzetten tot vervalsen en achterhouden van medische gegevens(litteken is plotseling huidplooi), uroloog verbieden op grond zogenaamde  staatsveiligheid om GEEN onderzoek naar onvruchtbaar maken uit te voeren, advertentie bewijs uit 1972 wegwerken, pruik uit woning Hans en Wies Smedema wegwerken. Politie files laten verdwijnen zoals; 1975 moordaanslag Zeist, 1975 aangifte afpersing door Onno van der Hart Zwolle door collega, 1972 gijzelneming in  Utrecht door Hans Smedema en bij politie bekende jongeman uit Utrecht, 1972 verkrachtingen gedurende jaar Utrecht met tientallen foto’s, 1974 verkrachting en overval met rape-movies Zwolle en veel meer, 1975 protest/klacht directie GGZ door medewerkers Zwolle wegwerken en niet onderzoeken, alle telefoongesprekken en email-verkeer Hans Smedema aftappen en misbruiken voor manipuleren getuigen en vervalsen bewijzen, privé detective Bert Santema intimideren en met valse informatie de zaak laten weigeren, idem PD Recherche, en K2 Hattem verbieden om bewijzen te noemen in rapport, Telegraaf en Leeuwarder Courant manipuleren om geen artikel over deze zaak te schrijven, etc.
 • Hans Smedema volstrekt onnodig bij politie en justitie al bekende(!) feiten opnieuw proberen te laten bewijzen door die zaken voor Hans en zijn vrouw verborgen te houden, en vooral hem daarbij zoveel mogelijk tegen te werken via KCOM en een geheime dienst!
 • Hans Smedema te laten veroordelen door een corrupte politierechter Jeroen van Bruggen, en daarbij alle bewijzen en feiten in het voordeel van Hans Smedema weg te laten en hem een advocaat, voldoende tijd, horen getuigen, DNA test, openen alle geheime files, opzettelijk te onthouden! Dus achter houden van bewijzen door het Ministerie van Geen-Justitie nota bene zelf!
 • Door bovenstaande het Hans Smedema onmogelijk maken om een advocaat te krijgen die hem wil verdedigen en helpen bij de oplossing van deze samenzwering tegen hem en zijn vrouw. Kan zelfs heimelijk verboden zijn met vals beroep op de staatsveiligheid, terwijl juist door(!) deze zaak in stand te houden de staatsveiligheid in gevaar wordt gebracht!
 • Daarmee ook Hans Smedema een correcte behandeling tegen amnesie te onthouden, zodat hij geen kans zou zien om deze zaak te bewijzen en in het nieuws te krijgen.
 • Alle verkrachters en vaders van kinderen vrijuit laten gaan, niet vervolgen, om er voor zorg te dragen, dat de verkrachtingen en het misbruik onbekend bleven en doorgang konden vinden, zodat het trauma(en dus de verdringing) bij zowel Hans als zijn vrouw, erger en erger zou worden en daarmee uitkomen van deze samenzwering meer en meer onmogelijk gemaakt werd.
 • Minister Donner van Justitie heeft feiten over deze samenzwering via KCOM tegen Hans Smedema en zijn vrouw, voor Hans opzettelijk achter gehouden en liegt dus. Ook het Nederlandse volk is daarbij bedrogen!

Nog onwetende argeloze vrouw

 • Haar heimelijk laten behandelen door vermoedelijk ook Prof.dr. Onno van der Hart, zodat ze alle verkrachtingen en alle misbruik zou verdringen. Haar vermoedelijk ook documenten aftroggelen die Onno en andere psychiaters of psychologen het recht gaven om over en voor haar beslissingen te nemen die haar leven tot een hel en één lange marteling hebben gemaakt!
 • Daarbij specifiek ervoor zorg dragen, dat de vrouw van Hans Smedema GEEN medisch correcte behandeling kan krijgen, zodat ze onwetend bleef van een reeks misdrijven sinds 1972, zoals misbruik, verkrachtingen en kinderen daarvan.
 • Als gevolg daarvan neemt zijn vrouw dus foutief aan dat haar man Hans Smedema ernstig ziek zou zijn. Daarbij gebruikt men haar(!) ziekte(geheugenverlies) juist tegen haar en hem, als zogenaamd bewijs(!) dat er nooit misdrijven zijn gepleegd.
 • Haar volstrekt onnodig laten lijden sinds 1972 tot heden!
 • Ze moet nu dus apart van haar man Hans leven, omdat ze twee totaal verschillende werkelijkheden hebben en daardoor niet samen meer kunnen leven, met hoge extra kosten. Dit is tegen de rechten van de mens op een normaal gezinsleven! Een marteling!
 • Vrouw en slachtoffer door haar zuster en anderen in de dubbele of emotionele persoonlijkheid uitspraken ontlokken en documenten laten tekenen die de doofpot en haar lijden juist verlengen. Zonder vervolging van deze bekenden zoals zuster Klazien J. uit Steenwijk, Jaap Duijs uit Drachten, Rieks P. uit omgeving Roden en anderen. Deze documenten voor haar zelf en haar echtgenoot verborgen houden, zodat die daar ook NOOIT bezwaar tegen kunnen aantekenen!

Politieorganisatie en/of OM

 • Het Politie en OM,  NIET toe staan om onderzoeken uit te voeren, om uitkomen van de blunders en criminele acties van Ministerie van Geen-Justitie(met Ministers en politici) tegen hans Smedema en zijn vrouw.
 • Daarbij dus deze organisaties in en groot moreel en ethisch verwerpelijke situatie te dwingen op juridische valse en frauduleuze gronden.
 • Deze organisaties met al een slechte naam, daarbij nog meer in een slecht daglicht plaatsen.

Nederlandse burgers

 • Heimelijk(verborgen voor het Nederlandse volk, en ten koste van miljoenen aan heimelijke belastinggelden!) gevolg geven aan een tot onethisch(crimineel) gedrag oproepend speciaal Koninklijk besluit, gebaseerd nota bene op afpersing en fraude van mr. Johan Smedema uit Gennep en Prof.dr. Onno van der Hart,
 • Dat daarbij ook nieuwe slachtoffers vallen door de onbekendheid met deze vorm van misdrijven, maakt deze schoften van KCOM niets uit! Hun salaris, baan en pensioenen zijn belangrijker dan waarheidsvinding en het belang van de interne veiligheid van het Nederlandse volk! Op staande voet ontslag uit alle openbare functies is de enige remedie tegen dit slag ambtenaren(landverraders!) die ook rustig de Nederlandse burgers op de trein naar Auswitch zouden zetten als dat voor hun baan en salaris beter zou uitkomen! Totaal gebrek aan moreel besef. Pure vorm van fascisme! Er kunnen natuurlijk enkele uitzonderingen tussen zitten, maar hun zwijgen sinds 1973 spreekt boekdelen! Net als ten tijde van Hitler en zijn vergelijkbare bedrog van het Duitse volk, zou een internationaal tribunaal recht moeten spreken en deze ambtenaren veroordelen en bestraffen.

Onschuldige nieuwe slachtoffers

 • Doordat deze ongelofelijke misdrijven voor het Nederlandse volk verborgen worden gehouden, is een normaal leerproces, dat al in 1973 had kunnen plaatsvinden, nu achterwege gebleven en denken de argeloze Nederlandse-  en Wereld burgers, dat dit misdrijf onmogelijk is. Daardoor ontstaan dus volstrekt onnodig nieuwe slachtoffers, omdat die nu niet gewaarschuwd worden en niet kunnen leren van gemaakte fouten en mentale processen.
 • Bekend is dat onnozele psychiaters het voor onmogelijk houden dat hervonden herinneringen echt kunnen zijn. Daarbij ontkent men dan het bestaan van ernstige verdringing zoals bij Hans Smedema gedurende 28 jaar juist als gevolg doofpot en samenzwering! Ook bestaat volgens deze stompzinnigen, een dubbele of beter extra Emotionele Persoonlijkheid NIET zoals bij mijn vrouw nu al 38 jaar aanwezig is!
 • De bewijzen worden opzettelijk door het Ministerie van Geen-Justitie achter gehouden om hun eigen blunders en ronduit criminele acties voor het Nederlandse volk te verbloemen.

Het Amerikaanse volk

 • De Amerikaanse vriend van Hans Smedema, Militaire CIA Al Rust gewetenloos oneervol(onschuldig) te laten ontslaan, door weigeren van in Nederland bekende (gewiste) files over Hans Smedema en zijn vrouw!
 • Specifiek wegwerken door Ministerie van Geen-Justitie van document van 30 pagina’s van Amerikaanse vriend van Hans Smedema, de Militaire CIA man Al Rust, met inzage geheime op fraude berustende file. Die direct werd gewist(!), over zijn totale tien jaar durende gruwelijke lijden met zijn arme gezin, het oneervol(onschuldig) ontslag, de twee rechtszaken met alle gegevens, rechters, advocaten, nummers, data en veel meer. Cruciaal bewijs van de fraude en samenzwering tegen het Nederlandse volk en Hans Smedema en zijn vrouw in het bijzonder.
 • Het verzoeken aan Amerika om mee te werken aan deze gruwelijke doofpot en samenzwering tegen een onschuldig en argeloos echtpaar dat zelfs nu na 38 jaar, nog steeds moet lijden en geen kennis mag nemen van wat gewetenloze lieden voor en over hun hebben beslist! Verzoek, zogenaamd op grond legale doofpot en samenzwering omdat een Koningin er onwetend voor getekend heeft, na te zijn misleid en bedrogen.

Conclusie

 • Ministerie van Justitie dat hoog ethisch en moreel besef zou moeten tonen, heeft dat in deze zaak NOOIT gedaan en weigert zelfs openheid van zaken te geven. De slager die zijn eigen vlees keurt. In tegendeel, Hans en zijn vrouw zijn sinds 1972 gruwelijk en meedogenloos behandeld, zonder enig excuus of hulp ooit! Niets, nada, niente!
 • Dit Ministerie van Geen-Justitie toont hiermee een diepe minachting voor slachtoffers van misdrijven en het hele Nederlandse volk! Dat de medewerkers dit allemaal als gewoon normaal gedrag accepteren, zegt iets over de verloedering van het ethisch besef daar en de lage moraliteit.
 • Ministers van Justitie(Donner en Hirsch Balin) hebben tegen Hans Smedema en daarmee tegen het Nederlandse volk gelogen en feiten over deze zaak achter gehouden.
 • Er moeten nieuwe regels en vooral principes komen die dit soort gevallen in de toekomst onmogelijk maken. Ethiek en moreel besef moet zwaarder wegen, dan wetten en opdrachten van hogerhand. Dat kan overigens al op grond Convention against Torture die hier zeker van toepassing is.
 • Politie en OM moeten totaal onafhankelijk van elkaar onderzoeken kunnen opstarten, ook als het Ministerie van Justitie en/of College van Procureurs Generaal dat tegen willen werken.
 • Betrokkenheid Koninklijk huis mag NOOIT een reden zijn om de slachtoffers dan met vals beroep op de staatsveiligheid dan maar op te offeren en dus te martelen. Zie ook Conventie against Torture!
 • Alle beslissingen van het Koninklijk huis moeten altijd(!) openbaar geschieden en als het betrekking heeft op burgers, moeten die altijd schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld worden.
 • Er dient een buitenlandse onafhankelijke organisatie met ruime bevoegdheden aangesteld te worden die deze zaak zal onderzoeken. Binnen Nederland kan er nooit een voldoende onafhankelijke organisatie zijn, omdat zelfs Koninklijk huis, Ministers, Politiek en hoge ambtenaren er bij betrokken zijn!

Grootste samenzwering ooit tegen een enkel verliefd stelletje

 • Deze zaak behoort door zijn gruwelijkheid en complexiteit nu al tot het historisch erfgoed van Nederland.
 • Zal in het rijtje Multatuli, Anne Frank, Alexander Solsjenitsin, Alfred Dreyfus, Fred Spijkers, Willem Oltmans en zelfs Nelson Mandela thuishoren.
 • Betrokkenheid Justitie zelf, Koninklijk huis, Medici, Familie en Politici bij de criminele acties tegen een verliefd stelletje, maakt het uniek wereldwijd.
 • Dat zelfs Amerika werd betrokken met onethische vragen die ook daar ambtenaren in een dilemma plaatste, en ook daar iemand onschuldig moest creperen gedurende 10 jaar, maakt het volstrekt uniek en gewetenloos.

Later meer…, deze Post zal nog worden aangepast naar het voortschrijdend inzicht en later verplaatst worden naar Pages J’Accuse.

Hans Smedema

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.