J’accuse Staat der Nederlanden!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

J’accuse de ‘Staat der Nederlanden’ en MP JanPeter Balkenende in het bijzonder, van Hoogverraad! 27 maart 2010, 0.00 uur

Het nu volgende is gebaseerd op de beperkte informatie die Hans Smedema heeft weten te vergaren als direct gevolg van een doofpot en samenzwering, die zijn weerga in Nederland en ver daarbuiten niet heeft! Als er dus interpretatie fouten in zitten is dat de volledige verantwoording van de leiders van deze doofpot door Hans Smedema ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ genoemd. Uit zelfverdediging, ter verdediging van zijn vrouw en in het nog veel grotere Algemeen Nederlandse belang(interne veiligheid in gevaar),  heeft Hans Smedema moeten beslissen tot een hardere aanpak om een snelle oplossing te forceren. Hans Smedema accepteert geen Nederlands recht meer in deze zaak gezien de fraude door en binnen de Nederlandse staat zelf! Zie ‘Declaration of Independence van Hans Smedema’.

Hoogverraad is een misdrijf tegen de interne veiligheid van de staat! Specifiek als het Koninklijk huis in gevaar wordt gebracht!

Maar volgens Hans Smedema is het nog ernstiger ‘Hoogverraad’ als het eigen volk wordt bedrogen door instanties van die Staat zelf, met goedkeuring van Ministers en/of in opdracht van het Koninklijk huis!

Volstrekt uniek volgens mij is dat hier sprake is van een door de Staat en Koningin zelf goedgekeurde (criminele) organisatie KCOM, die de interne veiligheid van diezelfde staat in gevaar brengt en daarbij ijskoud en gewetenloos onschuldige en onwetende burgers aan misdadigers uitlevert! Kan juist de drogreden van de huidige doofpot zijn? Tevens de reden gebruik ‘Staatsveiligheid’ om bewijzen te verbergen en te laten verdwijnen?

Dus, de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ pleegt Hoogverraad!

Uitgangspunten

 • Elke hulp aan Hans en Wies Smedema door welke Nederlandse instantie dan ook, is blijkbaar verboden op grond van de Staatsveiligheid.
 • Advocaten mogen op diezelfde gronden Hans Smedema niet bijstaan bij zijn verdediging tegen deze ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’! Zelfs Moszkowicz durft de hoofdzaak niet aan tot nu toe en beperkt zijn hulp voorlopig(?) tot uitsluitend het lopende ‘Hoger beroep’ in de ‘Smaad- en lasterzaak’ tegen Hans Smedema die het vanzelfsprekend verboden(!) is om ZELF aangifte tegen de daders en aanklagers te doen! Nog geen enkele laffe Nederlander heeft het voor Hans en Wies opgenomen tot de dag van vandaag! 38 jaar lang nu.
 • Cliëntenbond en dergelijke worden opzettelijk en met vals beroep(internationaal gezien!) op Staatsveiligheid verboden Hans Smedema bijstand te verlenen.
 • Amnesty International en Human Rights Watch willen deze zaak niet oppakken!
 • Media verzwijgen deze gruwelijke KCOM samenzwering voor het totale Nederlandse volk.
 • Hans en Wies Smedema leden en lijden hierdoor gruwelijk en volkomen onacceptabel. Volledig tegen alle Rechten van de Mens ingaande, mondeling al bevestigd door CTIVD.
 • Openbaar Ministerie en Politie mogen op grond van het valse(drogredenen) beroep op  de Staatsveiligheid geen officiële onderzoeken uitvoeren.
 • Deze hoogstwaarschijnlijk Koninklijk goedgekeurde Organisatie valt onder een ‘Criminele Organisatie’ en mag dan dus (mijn mening) ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ genoemd worden.
 • Hier is hoogstwaarschijnlijk sprake van ‘Hoogverraad’ door KCOM, omdat door deze samenzwering het totale Nederlandse volk onwetend wordt gehouden van ernstige misdrijven en blootgesteld aan misdadigers die niet vervolgd mogen worden! Argeloze nieuwe slachtoffers zijn dus onnodig ontstaan met nieuw gruwelijk lijden! Ook wordt het Koninklijk huis onnodig in diskrediet gebracht.
 • Koningin Juliana heeft op grond van misleiding en bedrog een foute speciale regeling in werking gezet die het leven van Hans en Wies totaal heeft vernietigd.
 • Alleen politici kunnen vermoedelijk deze regeling terugdraaien? In stand laten is ‘Hoogverraad tegen het Nederlandse volk’.

Beschuldigingen van Hoogverraad

 • Hoogverraad: het oprichten van een ‘Koninklijk goedgekeurde Criminele Organisatie Mengele’ met als doel ‘het verbergen van misdrijven tegen Hans en Wies Smedema gepleegd, met een leiding hoogstwaarschijnlijk bestaande uit Overheid, Medici en Familie. Tevens er voor zorgende dat er nooit geen vervolging kan en kon worden ingesteld tegen henzelf, de verkrachters, misbruikers en mishandelaars gedurende nu 38 jaar! Daarmee is de interne veiligheid van de staat in gevaar gebracht.
 • Hoogverraad: Geheime dienst en Ministerie van Justitie voerden een hoofdrol, gezamenlijk ervoor zorgende dat alle bewijzen van deze samenzwering werden gewist en speciaal ervoor zorgen dat Hans Smedema nooit in staat zou zijn, om deze zaak te kunnen bewijzen door vervalsen, manipuleren, bedriegen en verbod(!) op onderzoeken. Bijkomend doel zal zijn geweest er voor te zorgen dat alle betrokkenen nooit voor hun ‘HULP’ vervolgd kunnen worden. Hoewel er nooit sprake is geweest van enige hulp aan Hans en Wies Smedema! Daarbij waren de belangen van de beide slachtoffers Hans en Wies Smedema totaal ondergeschikt aan die van ‘KCOM’.
 • Hoogverraad: Het weigeren van medische hulp en met name therapie voor Hans en Wies Smedema sinds 1973. Doel voorkomen dat de vrouw van Hans Smedema, Wies J., ooit op de hoogte zou komen van de vele verkrachtingen tegen haar gepleegd. En later nadat gebleken was, dat de dochter niet van Hans Smedema was, en dat Hans zelf onvruchtbaar was gemaakt, ook dat officieel te verbergen! Verkrachtingen werden daarmee goedgekeurd en gedoogd. Cruciaal is dat het interne leerproces van de Nederlandse staat daarmee gedurende nu 38 jaar werd tegengehouden en waardoor dus onnodig onschuldige slachtoffers zijn gevallen!
 • Hoogverraad: Ministerie van Justitie zelf met hulp van een geheime dienst, werd opgedragen om daartoe de nodige maatregelen te nemen. Mr. Johan Smedema uit Gennep werd aangewezen als de leider namens de familie die de contacten onderhield met het Ministerie van Justitie. Het Ministerie van Justitie plaatste daartoe gedurende enkele uren per week heimelijk een werknemer bij Smedema. Doel verbergen van misdrijven voor Hans en Wies Smedema én ‘Het Nederlandse Volk! Met valselijk onnodig beroep op staatsveiligheid’
 • Hoogverraad: Koningin Juliana werd misleid en gemanipuleerd om deze zogenaamde ‘Medische doofpot’ op grond van ‘Menselijke’ overwegingen goed te keuren. Daarbij werden valse documenten en afpersing gebruikt. Het Koninklijk huis is daarbij op valse en frauduleuze gronden in gevaar gebracht!
 • Hoogverraad: Betrokken politici die weigerden en nog steeds weigeren om deze KCOM te ontmantelen plegen Hoogverraad tegen het Nederlandse volk èn het Koninklijk huis!
 • Hoogverraad als KCOM weigerde om Amerikaanse CIA Official Al Rust te helpen toen die daardoor onschuldig oneervol werd veroordeeld en bijna 10 jaar moest creperen!

Gevolgen

 • De gevolgen waren vanzelfsprekend gruwelijk. Zonder het zelf(amnesie en verdringing) te mogen weten, mocht de vrouw van Hans Smedema worden verkracht door iedereen die maar de behoefte had en op de hoogte was van haar ernstige ziekte, met als gruwelijk resultaat zes zwangerschappen en drie kinderen van verkrachters. Welke blunders weer speciaal verborgen moest worden gehouden voor het hele Nederlandse volk. Geen leerproces kon daardoor ontstaan. Totaal gebrek aan ethisch denkvermogen.
 • Nieuwe onschuldige en argeloze Nederlandse meisjes en vrouwen werden totaal onnodig het slachtoffer van deze doofpot en ontkenning van de werkelijkheid.
 • Alle misdadigers gingen vrijuit! Niemand, niemand werd vervolgd! Daarmee is de interne veiligheid van de Staat in gevaar gebracht, Hoogverraad.
 • Het Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie en de totale Politie organisatie werden volledig buiten werking gesteld in tientallen ernstige gevallen van verkrachting, drogeren, moorden, pogingen tot moord, enz. Dat is Hoogverraad!
 • Het Koninklijk huis is totaal onnodig in diskrediet gebracht met valse en frauduleuze documenten. Men had zodra dat duidelijk werd moeten optreden, maar heeft als Criminelen gekozen voor verbergen van de fouten. Hoogverraad naar het Koninklijk huis en het Nederlandse volk zelf!

Ethisch gezien, weerzinwekkend!

 • Hoe kan een familie hun bloedeigen broer en zuster zo gruwelijk bedriegen? Verkrachtingen, en kinderen daarvan gewetenloos goedkeuren? Zonder enige waarschuwing? En als het uitkomt het allemaal ontkennen, met weer ernstige nadelige gevolgen?
 • Hoe kan een staat, haar eigen organisaties(Justitie, OM, Politie, Medici, Media) opdragen om misdrijven te laten voortduren gedurende nu 38 jaar tegen een enkel verliefd stelletje?
 • Hoe kunnen leden van die organisaties in alle rust en zonder enige weerstand, onethisch handelen? En ook nog gedogen, zelfs stimuleren van verkrachtingen en verbergen van ernstige misdrijven!
 • Hoe kunnen politici dit allemaal zonder weerstand daartegen goedkeuren? Wetende dat de slachtoffers van niets wisten en ernstig gevaar liepen? Weerloos en hulpeloos achterlaten? Schoften!
 • Hoe kan een Koningin dit goedkeuren, zonder waarborgen tegen de ernstige fouten in te bouwen en de vinger aan de pols te houden? Gewoon vakantie vieren? Na mij de zondvloed?
 • Hoe kunnen journalisten en media dit laten gebeuren zonder enige weerstand daartegen? Geen enkele vraag aan de verantwoordelijken, of minimaal het Nederlandse volk zelf op de hoogte brengen? Zodat het zelf kan en mag oordelen en daarover beslissen?
 • Hoe kan een MP JanPeter Balkenende deze zaak zo laten escaleren? Gebrek aan leiderschap en ‘Ethisch denkvermogen?’

Eisen

 • Hef onmiddellijk de ‘Koninklijke Criminele Organisatie Mengele’ op.
 • Maak publiekelijk bekend wie hierbij betrokken waren en waarom dit niet veel eerder gestopt is! Met name de politici en de rol van de Minister President JanPeter Balkenende moet glashelder belicht worden! Waarom heeft hij deze gruwelijke onmenselijke weg gekozen?
 • Wie heeft opdracht gegeven tot de moordaanslagen en moord?
 • Waarom is de naam van een onschuldige Koningin, belangrijker, dan honderden onschuldige nieuwe argeloze slachtoffers?
 • Zorg voor een uiterst snelle afhandeling van de schadevergoedingen en excuses in deze zaak aan Hans & Wies Smedema.
 • Zorg voor een heel speciaal eerbetoon aan de vriend van Hans, Militaire Inlichtingen Official Al Rust, met ook uitstekende schadevergoeding.
 • Open de geheime files volledig, zodat het Nederlandse volk kan leren van deze zaak, en nieuwe onschuldige en onwetende slachtoffers voorkomen kunnen worden!
 • Vervolg alle daders, en degenen die hier crimineel bezig zijn geweest!’

‘In every stage of these Oppressions We have Petitioned for Redress in the most humble terms: Our repeated Petitions have been answered only by repeated injury. A Royal Dutch government and Queen, whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of free people like Hans & Wies Smedema.’

‘History has proven always to be on the side of those who seek justice!’ President Obama

Later meer…, met name J’Accuse de Koningin, wordt een hele moeilijke! Want wat heeft Koningin Juliana indertijd eigenlijk fout gedaan als ze vals is voorgelicht? Toch is het haar handtekening die het allemaal mogelijk heeft gemaakt! En wat is de verantwoording van de huidige Koningin in dit verband? Wie zijn de uiteindelijke beslissers?

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling. Hans houdt zich het recht voor om in dit document nog wijzigingen aan te brengen gezien voortschrijdende inzichten. Al deze belangrijke Posts, zullen naar Pages verplaatst worden na een week of twee, omdat het vaste cruciale mededelingen zijn!

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spain.

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.