Expertgroep klokkenluiders weigert ook hulp!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Expertgroep klokkenluiders weigert ook hulp!

QuoteEdmundBurke
Expertgroep Klokkenluiders bij monde van voorzitter Gerrit de Wit weigert in een brief van 16 februari 2015 na meerdere verzoeken om minimaal een antwoord, om mij en mijn vrouw bij te staan in de grootste politieke samenzwering, doofpot en klokkenluiden ooit in de Nederlandse geschiedenis!

De lafaards! Kwaadaardig wat onverschillig tegenover onrecht!

Website Expertgroep klokkenluiders

Gerrit de Wit Voorzitter

De hoofddoelstelling van de Stichting is drieledig:

 1. Het leveren van een inhoudelijke (maatschappelijke) bijdrage aan het publieke debat en de ontwikkeling en actualisering van het aan de doel- en taakstellingen van de Stichting gerelateerde (overheids)beleid, te weten het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de positie en de rechtsbescherming van melders van misstanden en klokkenluiders.
 2. Het functioneren als Expertisecentrum en als meld, advies- en verwijspunt voor melders van misstanden in zowel de publieke als in de marktsector en voor overheden, ondernemingen en overige organisaties, d.m.v. onderzoek, beoordeling, advies, begeleiding, ondersteuning en/of vertegenwoordiging.
 3. Het aanbieden door de Expertgroep van sturingsondersteuning, vertrouwenspersonen, mediation en/of bemiddeling in de publieke- en de private sector.

Op grond van deze prima hoofddoelstelling zou men toch onmiddellijk mij moeten helpen en de zaak aankaarten bij de juiste politici en organisaties? Met hun hulp is zo vastgesteld dat het om een doofpot en samenzwering gaat waar zware mensenrechtenschendingen gepleegd worden met gruwelijke gevolgen voor de beide slachtoffers? Iedere jurist en rechercheur kan dat zo zien. Dus liegt men hier blijkbaar en werkt ijskoud en gewetenloos mee aan de doofpot.

Een eerder verzoek om hulp juni 2014 van deze organisatie werd niet beantwoord. Zie Post Expertgroep klokkenluiders & Hans Smedema affaire!

Ook een latere e-mail met verzoek om bevestiging ontvangst en verzoek om een antwoord werd niet beantwoord.

In een e-mail genoemd in de Post Ban door NuJij.nl, alle berichten gewist  vroeg ik voorzitter Gerrit de Wit persoonlijk nog eens om minimaal een antwoord ten behoeve van het boek en de film later. Waarom dat gruwelijke zwijgen?

ExpertgroepGerritdeWit

 

Hier integraal het antwoord van voorzitter Gerrit de Wit, namens de Expertgroep Klokkenluiders met daaronder mijn analyse van hun (foutieve gezochte) redenen. Waarom is men zo bang? Subsidies van Justitie op het spel? En waarom dan al niet in juni 2014 geantwoord? Of werkt men weer gewoon mee aan de doofpot op grond van misleidende informatie die ik kafkaësk en orwelliaans weer niet mag weten? Ondanks het feit dat ons leven inmiddels totaal is verwoest? Zowel mentaal als financieel? Onschuldig 10 maanden gevangen en 6800 euro betalen aan de verkrachters van mijn vrouw, waarvan zelfs één de vader van een kind die ontkent ooit seks met mijn vrouw te hebben gehad? Met een vrouw die door bedrog sinds 2000 wordt opgezet tegen haar eigen echtgenoot?

In pdf zoals ontvangen ExpertGroepHANSSMEDEMA16-02-2015

Het is voor mij erg duidelijk. Men durft het gewoon niet aan om mij bij te staan! Hun contacten en belangen met Justitie zijn te groot, om die te wijzen op corrupte handelingen namens en voor de staat der Nederlanden gebaseerd op fraude! Ludiek gesteld likt men die liever de kont dan het bijstaan van onschuldige slachtoffers sinds 1972 en meer specifiek 2000! Zie hier onder bij onderzoek naar Fred Spijkers door mr. prof van der Vliet die vooral stelde dat ‘gebrek aan morele moed’ de oorzaak was! Zie spreuk Edmund Burke hierboven en nota bene die op de site van de Expertgroep!

Ik noem dat proces ‘Dutch thinking!’ Of te wel anti ethisch denken van de gemiddelde Nederlander. Als het ethisch zou zijn om ons bij te staan, dan doen Nederlanders juist het omgekeerde! GEEN HULP!

Volgens mijn eigen hoogstaande ethische normen en waarden ga je bij slachtoffers van zeer zware mensenrechtenschendingen niet zoeken naar redenen om niet te helpen, maar help je altijd.

Maar het feit dat er alsnog geantwoord is, is al pure winst en vermoedelijk gedurfd voor hun. Het aanbod om eens te praten heb ik direct geaccepteerd natuurlijk. Het is, als men het aandurft, het eerste contact over deze zaak met specialisten!

Brief van Voorzitter Gerrit de Wit Expertgroep Klokkenluiders

Expertgroep-header

16 februari 2015.

Beste heer Smedema.

Goedenavond Hans,

Door het secretariaat van de Expertgroep is uw mailing van 07 februari jl. de afgelopen week onder
mijn aandacht gebracht. Daarin legt u klacht neer over het feit dat de Expertgroep u geen hulp biedt.
Om die reden wil ik u alsnog persoonlijk antwoord geven.

Ik herinner me eveneens een brief van u aan ons per mail van 30 juni 2014. Naast uw waardering die u
destijds voor het werk van de Expertgroep uitsprak, bracht u ook uw hulpvraag onder onze aandacht.

U schetste een meer dan 40 jaar geleden ontstane complexe situatie in uw privéleven, die vele
betrokkenen kende, en inmiddels uw gehele leven beheerst. U schreef ons toen in 2014 dat indien de
Expertgroep in uw zaak geïnteresseerd zou zijn u dat dan graag vernam.

In 2014 is binnen de Expertgroep om meerdere redenen het besluit genomen om niet op uw zaak in te
gaan. Zonder uitputtend te zijn had die besluitvorming te maken met het gegeven dat uw melding geen
klokkenluiderzaak betrof en bovendien geen zaak waar de Expertgroep haar expertise met haar
beperkte tijd en middelen op dient te richten.

Om als zogenoemde ‘interne melder’ van een misstand, of als klokkenluider, onder de (huidige) al dan
niet wettelijke beschermingsregelingen te vallen, dient u een maatschappelijke misstand in beginsel te
melden vanuit een arbeidsverhouding en dient de melding, naast van voldoende gewicht en ernst, in
feite ook een algemeen publiek belang te vertegenwoordigen.

De eerste vragen die altijd opkomen zijn of uw melding aan de voorgaande criteria voldoet en de
kwestie (juridisch) nog ‘ontvankelijk’ is en er nog ‘een belang’ bestaat. Relevant is tevens dat eventuele
benadeling, in welke zin dan ook, door- of als gevolg, van uw melding is ontstaan.

Uw melding is ook te zeer gedateerd en de meer juridisch-technische aspecten als ontvankelijkheid,
verjaring en bewijsvoering, alsmede de complexiteit en het realiteitsgehalte, vormen wezenlijke
(juridische) problemen in uw dossier. Inmiddels hebben vele instanties zich door de jaren heen met u
en uw kwestie bezig gehouden.

U spreekt van een politiek-bestuurlijke doofpot en van corruptie en machtmisbruik. Dat zijn over het
algemeen gecompliceerde kwesties en feiten met een zware last op het gebied van- en voor wat betreft
dossier- en bewijsvoering.

U schrijft over uw zaak op een blog, waarvan we kennis hebben genomen en er zijn van u inmiddels
boeken digitaal verschenen. Gezien het feit dat u mij schreef dat u met mijn persoonlijk antwoord op
uw mailing beoogt uw blog te verrijken, ga ik schriftelijk niet verder gedetailleerd op uw zaak in.

De Expertgroep is tenslotte niet een organisatie van personen die voor- of namens u, met feiten ‘naar
buiten’ treedt. Die verantwoordelijkheid blijft immer bij de melder en u zult begrijpen dat we als
Stichting Expertgroep de aansprakelijkheid niet over kunnen nemen.

Uw situatie en uw persoonlijke omstandigheden lijken me overigens zeer zorgelijk. Een telefonisch
contact en een reflectie van onze zijde omtrent uw psycho-sociale omstandigheden is wat mij betreft
immer mogelijk.

Hartelijke groet

Gerrit E.L.M. de Wit vz.

***************************************

Analyse van de redenen

De redenen worden slechts vaag verwoord omdat ik mijn Blog er mee wil verrijken?

Hier een belangrijk stuk uit de brief:

expertgroepantw1

Volgens mijn eigen hoogstaande ethische normen en waarden ga je bij slachtoffers van zeer zware mensenrechtenschendingen niet zoeken naar redenen om niet te helpen, maar help je altijd.

Maar hier toch een reactie op deze opgegeven foutieve en gezochte redenen.

 1.  Vanuit een arbeidsverhouding– In 2000 toen ik begon met het melden van deze misstand bij manager en Rotary-vriend Peter Slot politie Friesland/Leeuwarden, was ik directeur eigenaar van een hoogstaand ‘executive search’ bureau ‘Human Power Services Int, b.v. Dus was er sprake van een arbeidsverhouding, hoewel de doofpot daar niets mee te maken had. Maar heeft wel tot het einde van die loopbaan geleid.  Pas na vergeefs zoeken naar hulp en opzettelijk kafkaësk en orwelliaans weigeren van iedere informatie, heb ik mijzelf arbeidsongeschikt moeten verklaren in januari 2004. Direct gevolg doofpot dus! Inkomensverlies van 140.000 euro per jaar en ik was destijds een succesvol zakenman van onbesproken hoog niveau en gedrag. Voor mijn weerloze nog onwetende argeloze vrouw geldt het zelfde. Ze was in dienst bij de huidige Rabobank destijds in 1972 en werd door een collega naar de verkrachter Jan van Beek gezonden. Die heeft haar tijdens werktijd al verkracht en later tot een seksslavin met een extra emotionele persoonlijkheid gemarteld. Dus deze doofpot vindt zijn oorsprong in arbeidsverhoudingen en loopt tot op de huidige dag nog steeds door. Doofpot werd ingevoerd door justitie zelf, wat fraude en bedrog is.
 2. Voldoende gewicht en ernst – Ik maak melding van het feit dat binnen Ministerie van Justitie zelf heimelijk een criminele afdeling werkt die verkrachters beschermd en ons als slachtoffers bedriegt door vervalsen en vernietigen van bewijzen, medische files, verspreiden van misleidende informatie, bedriegen(valse informatie) van asielrechter Rex J. Ford Miami court Florida, en veel meer. Ook dat het Koninklijk huis daarbij door bedrog en valsheid in geschrifte na afpersing en drogeren, in gevaar is gebracht en nu mede verantwoordelijk is geworden. Dus staatsveiligheid op valse gezochte en gefabriceerde gronden er met de haren bij gehaald. Dat uitsluitend om de doofpot door alle Nederlandse ambtenaren wettelijk verplicht te stellen. Dus zware ethische dilemma’s bij veel betrokken ambtenaren die zoals politie zedenrechercheurs Voshol en Haye Bruinsma zelf toegaven wel te willen ingrijpen, maar NIETS te MOGEN doen op bevel vanuit Justitie zelf. Dus organisaties die worden gedwongen om omgekeerd aan hun doelstellingen te werken. En dat is slechts een miniem deeltje van het veel grotere geheel van misdrijven waarvan ik melding maak. Dat rechters hier niet onafhankelijk (mogen) zijn, met schijnprocessen tot gevolg en zware mensenrechtenschendingen is zeer ernstig. Dat wij nu als gevolg van fraude, niet toestaan van verdediging tijdens processen, de boete van 6800 euro moeten betalen aan de verkrachters van mijn vrouw, is gruwelijk en traumatiserend. Dat een doodsimpel DNA-testje mijn zaak bewijst, maar niet is toegestaan is alweer een zware schending van de mensenrechten. Dat geen enkele organisatie ons durft bij te staan, idem. Dat ik zonder enige juridische hulp sinds 2000 onze verdediging moet voeren, idem. Dat zelfs mr. A. Bram Moszkowicz geen verdediging mocht voeren door onderzoek DNA-testje en horen perfecte getuigen zoals mr. Ruud Rosingh voormalig hoofd officier justitie Leeuwarden die een al gestart onderzoek naar de verkrachting van mijn vrouw op direct bevel Justitie Den Haag moest stoppen, en na weigering direct werd overgeplaatst, is ook al weer een van de honderden misstanden waarvoor ik de klok luid. Deze blog staat er vol van en als laatste de weigering van OM om tbv een herziening bij de Hoge Raad van het frauduleuze vonnis even het doodsimpele DNA-testje uit te voeren wat mijn zaak direct bewijst, is zeer recentelijk het bewijs dat deze doofpot en politieke samenzwering nog in volle omvang wordt uitgevoerd door corrupte ambtenaren, of door een groteske doofpot en saemnzwering.
 3. Ook een algemeen publiek belang vertegenwoordigen – Het feit dat Justitie zelf misdrijven gedoogd, bewijzen vervalst, rechters geen verdediging toestaan, dus schijnprocessen, Koninklijk huis zich niet houdt aan hun eed tot beschermen van het Nederlandse volk wat hoogverraad is, dat geen advocaten te vinden zijn die effectieve hulp durven te geven, dat OM blijkbaar buiten spel is gezet en dus verkrachters beschermd, en veel meer, is uitermate zwaar algemeen Nederlands belang. Het niet mogen doen van aangifte sinds 2000 is huiveringwekkend. Het verborgen houden van vele tientallen zo niet honderden misdrijven tegen ons, is grotesk en met het Nederlandse volk van op de hoogte gebracht worden. Waarom werd voor ons verborgen gehouden dat onze kinderen niet van mij waren en dat ik al in 1972 heimelijk onvruchtbaar was gemaakt? En zelfs meer dan dat want inmiddels ook Amerikaans belang. En andere betrokken landen. Dus van wereld niveau. Nog nooit eerder zo vertoond.
 4. Juridisch nog ontvankelijk – Er is nu op grond fraude en bedrog beslag gelegd op onze AOW tbv de verkrachters van mijn vrouw, en wij zijn naast mentaal nu ook financieel kapot gemaakt sinds 2000. Doodsimpel DNA-testje bewijst mijn gelijk en de hele doofpot. Bewijst ook de valse verklaringen van klagers die wel aangifte mogen doen, wat mij is verboden. Recent nog weer aangiftes van diefstal 300.000 euro vergeefs proberen te doen zonder enige reactie van politie Drachten of OM. Er worden sinds 2000 geen proces verbalen opgesteld met als reden dat justitie dat niet toelaat volgens Haye Bruinsma! Deze zaak wordt steeds groter en groter juist en is zeker niet verjaard zoals Gerrit probeert te stellen.

 

expertgroepantw2

 1.  Uw melding is ook te zeer gedateerdOnzin! Het betreft een zogenaamd voortdurend of continue misdrijf! Dus een reeks van misdrijven gebaseerd op dezelfde politieke doofpot. Inmiddels ben ik door mijn klokkenluiden over een corrupte rechercheur Bart van Someren politie Drachten al gedagvaard voor 28 april 2015. Waar weer geen enkele verdediging is toegestaan! Dus hoezo gedateerd? Onzin en gezocht om niets te hoeven doen? Dat het een misdrijf en doofpot betreft die in 1972 is begonnen en nu nog steeds doorgaat, maakt de zaak alleen maar ernstiger. De doofpot loopt ook nu nog steeds door. Mij is het doen van aangifte nog steeds verboden. DNA-testje voor herziening frauduleus vonnis wordt NIET toegestaan. Hersenspoelen in Benidorm in opdracht MP Balkenende en Hirsch Balin in april 2010, waarbij Spaanse politie niet mocht optreden om mij te redden en beschermen, is doodsimpel na te gaan en te bewijzen. Hoezo gedateerd? Onzin! Gezocht!
 2. Realiteitsgehalte – Geen enkel misdrijf is door mij als slachtoffer zo goed en gedetailleerd beschreven en gepubliceerd, in de gehele Nederlandse geschiedenis. Volstrekt uniek, wat werd bevestigd door asiel rechter Rex Ford Florida. Maar liefst vijf gronden voor asiel, wat uniek was en hij heeft mijn verhaal grotendeels bevestigd op cruciale punten.
 3. Vele instanties hebben zich met uw zaak bezig gehouden – Onjuist, want er geen enkele instantie die zich met onze zaak daadwerkelijk heeft bezig gehouden. Noem er één op? Ombudsman weigerde, hoogstwaarschijnlijk omdat hij bij staatsveiligheid niets mag doen! Maar de schoft verteld dat laf niet! Want dan kon ik zo politiek asiel krijgen op grond van die schriftelijke uitspraak. Rechters? Geen enkele stond onderzoek toe, of hoorde getuigen a decharge. Dus dit is ronduit onjuist! OM? Mr. Ruud Rosingh vertelde mij zelf dat hij GEEN onderzoek mocht doen! Etc. Ronduit gelogen opmerking!
 4. Politiek-bestuurlijke doofpot en bewijsvoering – Juist doodsimpel te bewijzen, want hier zijn door de enormiteit vele honderden perfecte getuigen. Doodsimpel DNA-testje bewijst het vervalsen van eerdere test en onderzoek moet uitwijzen wie daar achter zit. Algemeen belang van Nederland is enorm en publiceren zal politici dwingen om op te treden wat ze nu nog laf en corrupt weigeren.

expertgroepantw3

Merkwaardig standpunt voor een organisatie die zegt op te treden voor Klokkenluiders! In hun logo staat nota bene dat er juist zo veel slechtheid of ‘evil’ is omdat niemand er iets tegen doet.Ik ben alleen maar uitermate transparant en dan nog gedwongen door de doofpot en de onophoudelijke aanvallen van deze koninklijke politieke samenzwering of Dutch Queengate, die met de dag alleen maar erger en groter wordt. Waarom dan wel de normale gevallen genoemd op hun website? Verwijzing naar mijn blog zou al helpen, maar wordt bij gebrek aan morele moed blijkbaar niet gedaan.

Ons leven werd totaal verwoest

Net als in de beroemde zaak van klokkenluider Fred Spijkers werd ons leven ook totaal verwoest. Hier de uitspraak van een universitair onderzoek naar hem, maar het past één op één op de onze. Hier mijn eigen conclusie als er een onderzoek komt later:
“Sommige gezagsdragers, met name diverse rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Hans Smedema op een reeks van manieren grof geschonden’.
De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op alle verantwoordelijke leden Koninklijk huis sinds 1975 zijnde Juliana, Beatrix & Willem Alexander, ministers en staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken, van 1972 tot nu. Zij hadden Smedema direct moeten informeren over wat er sinds 1972 mis ging bij Ministerie van Justitie in opdracht Kroon, stellen de onderzoekers in hun bevindingen.
Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers, met name rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie, aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 42 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.”
“De rechercheurs politie Drachten en officieren van justitie waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van burger Hans Smedema uit Drachten en als echtpaar met voeten te treden.”
”Minister Presidenten, specifiek JanPeter Balkenende en Mark Rutte, Ministers(mr. Donner & Opstelten), staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters(mr. Jeroen van Bruggen), rechercheurs politie, officieren van justitie, medici en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Zie voor mooie samenvatting mijn Post: Hans & Wies Smedema verstoten!

ing. Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.