Aangifte Fraude psycholoog Van der Hart

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Aangifte Fraude psycholoog Van der Hart

 

Zie ook de cruciale Page J’Accuse Onno van der Hart!

Vele andere pogingen tot aangifte, waarop geen enkele actie volgt. April 2000 politie Friesland, april 2004 Politie Drachten met veel getuigen en daders, KLPD 2005, Rijksrecherche 2006, politiek, vaste kamer commissie Justitie, Onderzoeksraad, Ombudsman, art.12 procedure, Europees Hof, dus nu toch nog voor de latere geschiedschrijving de volgende nieuwe(vergeefse) aangifte bij Korpschef Politie Friesland:

Fraude Prof.dr. Onno van der Hart

Politie Leeuwarden

T.a.v. korpschef Friesland de heer F. Wagenaar

Postbus 269

8901 BB Leeuwarden

Drachten, 22-3-2007

Betreft: Aangifte valsheid in geschrifte

Geachte heer Wagenaar,

Hierbij doe ik aangifte van twee zaken:

1.een oud misdrijf waarbij valsheid in geschrifte is opgetreden. Verder drogeren en ongeoorloofde dwang en wellicht afpersing. De juiste woordkeus laat ik graag aan de deskundigen over.

2.Het toen na drogeren en onder ongeoorloofde dwang getekende stuk zal ook nu nog de huidige doofpot in bij politie en justitie bekende zaken en aangiften, in stand houden. Dus is geen sprake van verjaring.

Hieronder geef ik een samenvatting van het misdrijf wat als gevolg van amnesie en hypnose door de dader, pas kort geleden bekend werd en waarvan dus niet eerder aangifte kon worden gedaan.

Valsheid in geschrifte, heimelijk drogeren en ongeoorloofde dwang:

1.In 1975 werd in Motel Bunnik door overdosis chemisch middel een moordaanslag op mij gepleegd. Daarvan is in april 2000 en april 2004 bij politie aangifte gedaan. De daarbij optredende hartklachten werden door medici als hyperventilatie afgedaan.

2.Huisarts Hogen Esch uit ‘t Harde behandelde mij daarvoor in 1975. Artsen kaart aanwezig, maar die is deels vervalst en overgeschreven. Hij wilde zelf hypnose proberen, maar ik moest nog even naar onbekend persoon in Ziekenhuis Zwolle.

3.Aldaar werd ik opgehaald door een psychiater Van der Hart die mij naar de toenmalige Geestelijke gezondheidszorg reed en vragen stelde. De man was mij onbekend en ik was nooit onder zijn behandeling gesteld. Uitlokking en misleiding of zo.

4.Hij wilde vervolgens dat ik een stuk tekende wat hen het recht zou geven om na de hypnose mij niet te hoeven vertellen over wat aan misdrijven en andere zaken naar voren zou komen. Ik weigerde dat natuurlijk. Ik hoorde voor het eerst over vermoedelijk misdrijven, en wilde alles weten wat tijdens de hypnose naar voren zou komen. Ook met betrekking tot mijn vrouw, wat ik dan toch al moest weten onder hypnose.

5.Intussen had een assistent mij al middels een briefje gewaarschuwd om niet te tekenen.

6.Psychiater van der Hart ging weg en bood me wat te drinken aan.

7.Na enige tijd wilde hij weer dat ik tekende en ik mocht niet eerder weg, dan nadat ik dit getekend had. Hij werd boos en oefende ongeoorloofde dwang uit, zeker gezien het feit dat ik daar volledig onvoorbereid kwam en niet wist waar over het allemaal ging. Hij was met mijn huisarts inmiddels op de hoogte van het feit, dat ons eerste kind niet van mij was en dat zowel mijn vrouw, als ikzelf van niets wisten. Dus dat mijn vrouw misbruikt dan wel verkracht kon worden zonder het achteraf zelf te beseffen. Dus verkrachting van een wils onbekwaam persoon.

8.Opnieuw weigerde ik te tekenen, maar uiteindelijk moest ik tekenen, zonder het stuk rustig te kunnen lezen. Ik heb na meer weigeringen uiteindelijk getekend omdat ik een kopie zou krijgen, en dacht als het niet juist was het achteraf te kunnen herroepen. Die kopie heb ik nooit gekregen en de inhoud van het stuk is mij dan ook volledig onbekend. Uitsluitend dat het met niet hoeven weten van een hypnose te maken zou hebben.

9.Een assistente reed mij terug naar mijn auto die immers nog bij het ziekenhuis stond. Opzettelijke misleiding door deze psychiater Van der Hart. Onderweg vertelde ze dat ze getuige was geweest van het feit dat deze psychiater Van der Hart een chemisch middel in mijn drinken had gedaan en ik dus in gedrogeerde toestand had getekend. Ik was dus weerloos geweest volgens haar.

10.Zij wilde later samen met mij aangifte doen bij politie Zwolle, wat mis liep door mijn verdringing van alles wat hiermee te maken had. Ik vermoed dat ze nog wel aangifte heeft proberen te doen bij politie in Zwolle.

11.Ook gaf zij nog aan, dat zij met andere medewerkers een klacht hadden ingediend intern tegen deze psychiater Van der Hart, die volgens haar speciaal voor mij was overgeplaatst naar Zwolle. Maar de klacht werd afgewezen door de staf en leiding. Hij maakte dus deel uit de totale doofpot die rond ons is opgezet. En daarbij was vermoedelijk juridisch noodzakelijk om hem over te plaatsen zodat hij het recht had om mij heimelijk te behandelen, zonder dat ik dat wist. Want nog steeds zou mijn huisarts als hobby even kijken of ik nog meer wist! Misleiding!

12.Bekend was inmiddels ook, dat mijn geheugen bezig was terug te komen, omdat ik al de eerst flashback had gehad. Dat was de reden dat de doof potters, door mij criminele organisatie ‘Groep Mengele’ gedoopt, mij snel moesten hersenspoelen.

13.De hypnose sessie bij huisarts hogen Esch vond een dag of twee later plaats, maar niet door hemzelf zoals mij werd voorgehouden, maar door twee zware psychiaters, waarvan één dus Van der Hart is geweest. Daarbij is door zware hersenspoeling alles uit mijn geheugen gewist en pas kort geleden herinner ik me dit belangrijke voorval weer.

14.Ook uit andere hoofde is mij bekend dat deze psychiater (Mengele dus) Prof.dr. Onno van der Hart is geweest. Zijn naam komt namelijk meerdere malen voor in de inlichtingen files over mij. Hij is dus degene die onze beide levens totaal heeft vernietigd, door te liegen en te bedriegen, in plaats van medische hulp te verlenen. Wat eenvoudig had gekund. Nu zijn drie kinderen en vijf zwangerschappen niet mijn kinderen, maar van verkrachters van mijn weerloze vrouw, die vrijuit gingen.

Omdat tot op de dag van vandaag medici weigeren om ons de juiste behandeling te geven en zelfs een litteken plotseling een huidplooi heet, een MRI scan wordt vervalst, een DNA test door justitie wordt vervalst, en meer, moet dit document zeer belangrijk zijn geweest en zal hun dat recht geven, ondanks het feit dat mijn vrouw en ik van niets weten. Overigens was ook bij huisarts Hogen Esch na drogeren en na dus cruciale informatie te hebben achtergehouden iets onbekends getekend.

Ik verzoek de politie om dit na te trekken en mij dit vervalste document ter hand te stellen. In ieder geval herroep ik beide onder dwang en na misleiding en drogeren getekende stukken.

Ook zou ik graag met deze assistent uit Zwolle alsnog willen praten. Zo die nog is op te sporen, dan graag.

Inmiddels is mij ook bekend dat mr. W.R. (Ruud) Rosingh op 12 januari 1991 in het Oranje Hotel via kennissen getuige was van de verkrachting van mijn weerloze vrouw, door een kennis of vriend van dader en verkrachter Hans van der Heide. Hij was op dat moment Hoofd Officier van Justitie in Leeuwarden en heeft dus correct een onderzoek opgestart. Hij werd onmiddellijk door de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ naar Den Haag geroepen. Hij moest het onderzoek naar dus een ernstig misdrijf, 8 jaar gevangenisstraf, onmiddellijk beëindigen! En toen hij dat niet wilde doen, werd hij direct overgeplaatst naar Zwolle, waar hij op 25 februari aanving.

De macht van deze criminele organisatie is dus groot en ze zijn op hoog niveau aanwezig en kunnen files laten verdwijnen en onderzoeken tegenhouden. Het lijkt me evident dat hier een onderzoek juist nodig is, omdat ook nu deze criminele organisatie nog volop bezig is met vervalsen en een onderzoek tegen te houden.

Zo uw organisatie door deze zelfde ‘Groep Mengele’ wordt tegengehouden, zult u hiervan de Rijksrecherche op de hoogte moeten stellen, naast de vaste kamercommissie voor justitie.

Graag ontvang ik van u bericht of ik een proces-verbaal nog moet ondertekenen en meer informatie moet verstrekken, waartoe ik natuurlijk ten allen tijde bereid ben!

Met vriendelijke groet,

Ing. HansSmedema

Bijlage: Brief aan ‘De Onderzoeksraad’ ter informatie!

c.c.: Vaste Kamercommissie voor Justitie

****************

Opmerking…, het zal niemand meer verbazen, dat politie en OM hier NIETS zullen doen!

Copyright 2007 Hans Smedema, Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.