PV zitting Politieslager!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Proces-verbaal zitting van politieslager Jeroen van Bruggen

Een kopie van het na bijna een jaar(!) pas opgestelde Proces-Verbaal van de Politieslager, pardon …rechter noemen ze dat daar eufemistisch,  Jeroen van Bruggen van Rechtbank Leeuwarden, staat bij Pages ‘7.2 Hoger beroep’ links boven bij ‘7 besloten files’. Het is via een wachtwoord en daarmee akkoord verklaring voorwaarden, uitsluitend beschikbaar voor degenen die een duidelijk belang hebben bij deze zaak. Het wachtwoord staat bij de voorwaarden!

Het is niet zoals door Moszkowicz verzocht een transcript van de hele zitting, wat zo door de griffier was uit te draaien, maar een subjectieve interpretatie van een onbekend persoon. Ook een uitleg van de redenering achter het eerdere foutieve vonnis, is nog steeds niet gegeven. Ik vermoed dat men bezig is met het zoveel mogelijk traineren van deze zaak. Immers hoe langer het duurt, hoe beter het is voor alle betrokkenen binnen de criminele overheids organisatie ‘Groep Mengele’. De ‘Nederlandse Dreyfus-affaire’, of dan de ‘Hans Smedema-affaire’, heel veel overeenkomsten!

Tot op de dag van heden(sinds jan 2004) is geen enkele advocaat bereid gebleken om Hans en Wies bij te staan in de ‘Hoofdzaak’, waardoor een onacceptabele situatie is ontstaan. Namelijk dat er geen acties mogelijk zijn tegen alle criminelen in deze ‘zaak van de eeuw’, ook wel ‘Dutch Watergate’ genoemd. Enkel wat verdediging in deze deel zaak wellicht via Moszkowicz. Het gaat volledig tegen alle Internationale Rechten van de Mens in!

In algemene zin kan gesteld worden dat het PV van de zitting op 9 febr. 2009 een interpretatie is, geen letterlijk verslag, en bovendien op diverse punten ronduit fout. Namen zijn soms fout, een zij noemt men een hij, mijn vrouw was niet aanwezig, bedrijf waar een getuige voor werkte fout genoemd, te veel om op te nomen, een kind van 7 jaar kan dat veel beter!, enz. Het beeld wat de schrijver opzettelijk probeert neer te zetten, net als eerder rechercheur Bolier uit Drachten,  is dat hier een volkomen schizofrene Hans Smedema, zonder enig bewijs onschuldige mensen beschuldigd van ernstige misdrijven. Ook dat het slechts een kleine smaadzaak is en geen doofpot en samenzwering van de Staat der Nederlanden zelf, waarbij zelfs Hoofdofficieren van Justitie(mr. Ruud Rosingh) worden bedreigd en overgeplaatst!

Bedenk bij alles, dat Hans Smedema de enige is die alles openlijk durft te publiceren, met gevaar voor eigen leven, en dat overheid ieder onderzoek weigert op grond van zogenaamd schizofreen zijn of zo! Dus wie heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk? Wink! Wink! En als een geheime dienst in opdracht van de Staat de bewijzen vervalst, magmen dan van Hans verlangen dat hij het toch bewijst? Nee, natuurlijk niet! Buitenlands tribunaal moet onderzoek laten doen!

Al dat soort zaken, namelijk dat het onderdeel is van een veel grotere zaak, worden opzettelijk vrijwel weggelaten! Corrupt dus!

De strekking van het document had moeten zijn als volgt:

Privé-Proces-verbaal opgemaakt door Hans Smedema, volgens eigen inzichten gebaseerd op de zitting d.d. 9 febr. 2009 van politieslager mr. Jeroen van Bruggen in aanwezigheid van griffier L. Palstra en ‘Kneusje-Officier van Geen-Justitie’ mr. Petra Hoekstra.

Rechter onbevoegd!

Hans Smedema geeft te kennen dat aangezien hier de Staat der Nederlanden bewijzen zelf vervalst, vernietigt of manipuleert, hij een behandeling door een Nederlandse rechter niet meer kan accepteren. Uitsluitend een buitenlands tribunaal of Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kan en mag hier nog recht spreken en enkel indien voldoende bevoegdheden voor onafhankelijk onderzoek binnen Nederland.

Geen rechtsbijstand!

Hans Smedema geeft te kennen, dat hij naar Internationale wetten, recht heeft op daadwerkelijke(!) rechtsbijstand van een advocaat met voldoende kennis van de onderhavige hoofdzaak(!) en voldoende tijd om zich voor te kunnen bereiden. Dat was duidelijk niet het geval(geen twee weken en feitelijk enkele uren effectief) en dus eist Hans Smedema, dat de zaak wordt aangehouden tot een advocaat bereid is gevonden om zich in deze zaak te verdiepen, en met name in de hoofdzaak, waar deze slechts een ondergeschikte rol in speelt. Hans merkt nog op dat het hem sinds januari 2004 niet is gelukt om een advocaat te vinden. Men durft het niet of mag(!) heimelijk Hans Smedema niet bijstaan, op grond van een vals beroep op de Staatsveiligheid. Ook cliëntenorganisaties en andere hulpverleners mogen hans Smedema blijkbaar niet bijstaan! Reden vooralsnog onbekend.

Hans noemt de volgende zaken specifiek:

 1. Hans Smedema geeft nog voor de start van de zitting(!) aan slager Jeroen van Bruggen te kennen dat hij een verdediging heeft opgesteld, die voor een advocaat bedoeld is, maar indien nodig hier verstrekt kan worden en desnoods voorgelezen. Echter het betreft 60 pagina’s en is door een leek opgesteld, dus zou eerst een advocaat het moeten bekijken. Jeroen geeft daarop sluw geen antwoord en laat Hans Smedema als leek dus opzettelijk in het ongewisse over hoe hier te handelen. Corrupt tot op het bot volgens Hans Smedema dus. Het document wordt niet(!) door de corrupte politieslager Jeroen van Bruggen behandeld of meegewogen in zijn besluitvorming, maar wel in het PV genoemd!
 2. Politieslager Jeroen van Bruggen weigert vervolgens alweer sluw om conform de schriftelijk eerder verstrekte getuigen, deze te laten horen,
 3. Jeroen weigert ook sluw een DNA vaderschap test van aanklager Rieks P. die verkrachter/vader kind van vrouw Hans is,
 4. Jeroen weigert ook sluw het horen van getuige Jan de Vries die tegenover Hans Smedema zelf aangaf de vermoedelijke vader te zijn van de oudste zoon van Hans en de nog onwetende Wies. Hij was naar mijn vrouw gezonden door verkrachter Hans van der Heide uit Leeuwarden!
 5. Jeroen weigert ook sluw opvragen geheime files binnen Ministerie van Justitie zelf,
 6. Jeroen weigert ook sluw horen van kroongetuigen als oud Hoofd officier van justitie mr Ruud Rosingh te Leeuwarden die werd opgedragen om tegen zijn wil een onderzoek naar de verkrachting van de vrouw van Hans Smedema in januari 1991, onmiddellijk te stoppen of te worden overgeplaatst. Hij weigerde eerst en werd overgeplaatst naar Zwolle.
 7. Jeroen weigert ook sluw het horen van drie rechters uit procedure Gerechtshof Leeuwarden 337/87 die op de hoogte bleken van de amnesie en verkrachtingen, en het feit dat Hans Smedema slachtoffer was en geen dader. Dat kan uitsluitend als alles op waarheid berust!
 8. Ook weigert de corrupte rechtbankslager Jeroen alweer sluw, het wordt eentonig, het horen van prof.dr. Onno van der Hart, die door fraude, afpersing en drogeren, Hans Smedema een document heeft afgedwongen, dat hem het recht gaf om over Hans te beslissen zodra het zijn vrouw betrof. Diverse getuigen dienden een klacht in bij zowel politie Zwolle als bij directie GGZ al in 1975!

Hans wraakt corrupte rechtbankslager Jeroen van Bruggen!

Hans Smedema wraakt Jeroen van Bruggen als corrupt en partijdig. Hij ontneemt Hans Smedema het recht op iedere verdediging en daarmee is verdere behandeling van deze zaak in deze zitting overbodig geworden. Hans zal immers dan veroordeelt worden. Hij geeft de volgende redenen daarvoor specifiek aan:

 1. Partijdig, nam vooraf al aan dat Hans Smedema gek is, terwijl dat nu juist bestreden wordt! Onschuldig tot het bewezen is!(simpel DNA testje hufter!)
 2. weigering oproepen en horen getuigen, zodat Hans Smedema al bij voorbaat kansloos is!
 3. weigeren uitstel voor verkrijgen daadwerkelijke(!) rechtsbijstand in hoofdzaak! Niet alleen deze deelzaak! Dus tegen ‘int. rechten van de mens’ in!
 4. weigeren meervoudige kamer, gezien complexiteit totale hoofdzaak die hieraan ten grondslag ligt. Dus even snel en sluw Hans Smedema veroordelen!
 5. weigeren aangifte Hans Smedema tegen misdrijven door meeste aanklagers.
 6. onvoldoende rekening houden met rol slachtoffer en emotionele betrokkenheid

Wraking verworpen!

De wrakingskamer verwerpt het verzoek om de corrupte politieslager Jeroen van Bruggen te vervangen door een wel integere ‘echte rechter’. Vermoedelijk zijn die niet aanwezig?

Hans Smedema is het daar niet mee eens, maar krijgt geen enkele mogelijkheid als leek om zich daar tegen te verzetten. Geen deskundige advocaat aanwezig!

Stellingen Hans  Smedema

U weigert mij iedere verdediging op grond van vermoedelijk de ‘aanname’, dat Hans Smedema gek is. Maar dat wordt nu juist bestreden. U had ‘saampjes’ met kneusje Petra Hoekstra, ‘Aannemer’ in de bouw moeten worden. Hoewel u het daar ook al niet lang zou vol houden. Hans stelt het hiervoor al genoemde nogmaals, met name geen advocaat met voldoende tijd voor de hoofdzaak, wat onze Jeroen onzin vindt. Hans noemt Jeroen van Bruggen, corrupt en frauduleus, en een Nul! En als je de eerste letter vervangt door een L, dan klopt het ook nog.

Deze zaak is onderdeel van een veel grotere doofpot en samenzwering door Justitie, medici en familie tegen Hans Smedema en zijn weerloze nog onwetende vrouw. De namen van de daders zijn op mijn Blog genoemd, omdat Politie mij het doen van aangifte weigert, en Justitie, OM weigeren om onderzoeken te doen in combinatie met een groteske samenzwering tegen het hele Nederlandse volk, wat dit blijkbaar allemaal niet mag weten! Volgens mij heb ik onder die omstandigheden wel degelijk het recht om namen te noemen en deze ‘orwelliaanse en fascistische ‘ samenzwering te publiceren. Het algemeen belang vereist dat zelfs, naast de verdediging van mijn vrouw en mijn eer en naam.

In het boek ‘Vechten tegen het onbekende’ Deel 1 ‘Gruwelijk bedrogen’, wat mijn schriftelijke verklaring is van wat heeft plaatsgevonden tot maart 2000, komen geen beschuldigingen voor, dus dat is al onjuist gesteld. Ook is mij onduidelijk waartegen men eigenlijk precies bezwaar maakt? Dat blijkt niet uit de stukken en vinden rechercheurs blijkbaar niet belangrijk? Het is allemaal zeer vaag en algemeen. Een schriftelijke verklaring of dagboek, kan nooit in opdracht van een rechter gewijzigd worden! Hans Smedema zal dat nooit toestaan, hooguit kan aan de publicatie bepaalde voorwaarden gesteld worden! Dat kan uitsluitend nadat de aanklagers duidelijk maken wat precies hun klachten inhouden. Dus letterlijke teksten en geen vaag verhaal!

Wat heeft kneusje Petra Hoekstra voor Hans Smedema voor onderzoek laten doen om zijn stellingen te toetsen? Je bent verplicht om ook de mogelijkheid van onschuld in je overwegingen mee te nemen! Waarom heb je nooit met Hans Smedema gesproken? Goddelijke arrogantie of alwetendheid? Je nam maar gemakshalve aan, dat Hans ‘gek’ zou zijn?

Kneusje Petra Hoekstra…

Ik heb hier alle verklaringen van de aanklagers, inclusief uw eigen onderzoek door recherchebureau PD. Ook uw vrouw heeft een aanklacht tegen u ingediend.

Hans:  ‘GvD…, dus eenzijdig alleen de aanklagers, en met welke persoonlijkheid van mijn vrouw heb je gesproken?’ PD heeft ook de uitspraken voetstoots aangenomen en geen enkel verder onderzoek gedaan! De lafaards(komen voort uit Justitie!) durfden geen verder onderzoek aan en trokken zich terug met terugbetaling fee!

Kneusje Petra: ‘Dat weet ik niet, ik zag maar één persoon! Maar het bevestigt het verhaal van de aanklagers en haar zuster!’

Hans:  Klootzak, had je maar kloten, maar die heb je ook al niet. Je bent voor mij een soort wandelende hersenloze vleesboom! Het bevestigt namelijk mijn verhaal ook, achterlijk kind! Wel eens van dubbele persoonlijkheid gehoord? Mijn God wat je dom, ongelofelijk! Is iedereen binnen het OM net zo dom als jij? Het lijkt er veel op, vermoedelijk is het OM een vangnet voor kneusjes?’ Waarom niet even met mij gesproken ter verduidelijking? En je dat laten uitleggen? Goddelijke alwetendheid?’ Ik probeerde het eerst aangifte te doen, twee maal, in april 2000 en april 2004! Ik durf te stellen dat iedere hond hier buiten, meer van waarheidsvinding weet, dan jij achterlijk kind!

Jeroen stelt dat hij nog niet het begin van bewijs heeft gezien en dat Hans Smedema dat toch zelf zal moeten doen! Waarop Hans stelt: Vergeet het maar, ik doe helemaal niets meer. Het is al voldoende bewezen en alle bewijzen liggen al bij Justitie ergens. Laat de files maar gewoon openen! Bij een doofpot affaire waar ik wordt tegengewerkt bij het verkrijgen van bewijs, vervalt natuurlijk de eis voor leveren bewijs. Ik ben geen jurist, maar mijn ethisch denkvermogen is blijkbaar het tienvoudige van dat van u. Internationaal recht zal mij daarin volledig gelijk geven en dat weet ik al zonder de desbetreffende wetten zelfs maar te kennen!

Jeroen: Ik volg gewoon de wet! Hans: Ja, maar welke wetten zijn dat dan? Geheime wetten? Wel eens van waarheidsvinding gehoord? En onschuldig tot het bewezen is? U vindt mij al gek, zonder bewijs of onderzoek daarvan!

Vonnis corrupte rechtbankslager Jeroen van Bruggen

Ik ontneem u verder het woord en veroordeel u, verdachte Hans Smedema, op grond van mijn aanname als ‘aannemer’ dat u wel gek zult zijn, tot 50 uur dienstverlening, drie maande voorwaardelijk en betalen aan de verkrachters van uw weerloze vrouw, etc.

Waarop Hans Smedema hoger beroep instelde.

Strekking bovenstaande klopt vrijwel met de werkelijkheid! Hans was veel te emotioneel betrokken en woedend. Dat wordt opzettelijk uit het PV van de zitting gehaald! Maar voor de film die over ons leven zal verschijnen, leg ik dit wat beter vast. Het transcript zal later blijken te zijn gewist per ongeluk! Net als de foto’s van Srebrenica. Met recht de Nederlandse Dreyfus-affaire!

Hier stukken uit de ‘Convention Against Torture’ waar mijn zaak onder valt.

Zie ook Post ‘Human Rights Violations’ Van 1 April 2010.

Article 12

Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.

Article 13

Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.

Politieslager Jeroen van Bruggen, Petra Hoekstra en Rechercheur Bolier van Politie Drachten, negeren deze regels totaal!

Tot zover voorlopig, later meer…

ing. Hans Smedema, Parcent, Alicante, Spanje

Plaatje van baai van Albir, ten noorden van Alicante en Benidorm. De sfeer past goed bij deze Post met een lege fles, bijna leeg glas en een leeg triest bord.

Copyright 2010 Hans Smedema, Parcent, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.