Obstructie van recht!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Open brief aan ‘De rechterlijke macht Leeuwarden’ 14 februari 2006.

Vice President Rechtbank Leeuwarden afd. Civiel recht,  mr. U van Houten. Gerechtshof de heren mr. Kalsbeek, Poelman en Zwerver en toenmalige Advocaat Generaal Annet Garos. President Gerechtshof mr. Joost van Dijk.

Ad 1. De heer Van Houten,

Op 23 september 2005 verzocht ik de president van de rechtbank om de adressen van drie rechters die in een oude procedure 337/1987 getuigen waren van een cruciaal feit (bewijs) dat een valse beschuldiging jegens mij in het heden kan weerleggen. Dat feit betreft dat ik paranoïde zou zijn omdat niemand mijn stelling geloofd, dat ikzelf en mijn vrouw het slachtoffer zijn geweest van ernstige misdrijven, amnesie en een van overheidswege gevoerde doofpot affaire die tot op heden (!) doorloopt. Feitelijk een criminele organisatie met als doel het verborgen houden van misdrijven voor de slachtoffers en het voorkomen van de juiste medisch specialistische behandeling hiertegen. Hierbij waren en zijn blijkbaar rechters ook betrokken. Een kroongetuige vertelde mij inmiddels dat het Ministerie van Justitie zelf betrokken is bij het instandhouden van deze doofpot.

Dit verzoek van mij werd kortaf geweigerd door de heer mr. U. van Houten verwijzend naar het feit dat op oude procedures niet meer mag worden teruggekomen. Wat overigens ook helemaal nooit door mij gesteld was, dus al het bewust verdraaien van de waarheid was. Dit is iemand van de rechterlijke macht en zeker van uw positie onwaardig.

Omdat vergissen menselijk is verzocht ik in mijn schrijven van 10 oktober opnieuw vriendelijk, maar nu zeer gedetailleerd (om fouten en vergissen te voorkomen), om de drie genoemde rechters (mr. R.G. Holtz, mr. J. van der Vinne en mr. A. van der Meer) te verzoeken een schriftelijke verklaring op te maken die mij van deze valse beschuldiging kan vrijpleiten. De feiten, nl een tijdens de mondelinge zitting door een Amerikaanse directeur overhandigde brief van de CIA waarin werd genoemd dat ik amnesie had en bij de porno industrie betrokken zou zijn, werden nu door mij exact aangegeven. Ook om vergissing uit te sluiten, dat het niet ging om terug te komen op oude procedures, maar uitsluitend om een getuigenis die mij kon vrijpleiten van een ernstige beschuldiging die het leven van mij, mijn vrouw en mijn gezin al ruim vijf jaar tot een hel maakt. Een vreselijk drama. Tevens verzocht ik om een kopie van de oude uitspraken in een nog oudere procedure 153/86 waarin ook al een rechter op de hoogte bleek van mijn selectieve amnesie.

Opnieuw weigerde u alle medewerking aan slachtoffers die in hun nood slechts om hulp en een schriftelijke verklaring vroegen in een zaak die in het heden speelt, nl mijn paranoïde verklaring door (onnozele) psychiaters. Opnieuw verdraaide u voor de tweede maal bewust de waarheid (!) door te stellen dat er niet in oude procedures mag worden ingegrepen. Hetgeen op zich natuurlijk waar is en heel slim of beter ‘sluw’ gesteld, maar wel onverlet laat dat mijn vraag volledig gerechtvaardigd was en dat rechters wel degelijk gehouden zijn om te getuigen in zaken die het heden betreffen indien zij over cruciale informatie en bewijzen beschikken.

Omdat nu vergissen uitgesloten was, pleegt u obstructie van recht en feitelijk fraude. Maar erger nog, u laat slachtoffers meedogenloos aan hun lot over hetgeen ook nog een strafbaar feit is. Een houding die niet past bij iemand van uw niveau en positie. Het is ook een breuk met art. 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. U ontzegt ons daarmee het recht op een normaal gezinsleven. Daarnaast is sprake van psychische foltering wat een breuk van art. 3 is, nl verbod op foltering. Uw houding zorgt rechtstreeks voor verlenging van deze psychische foltering. Om over art. 6 – recht op een eerlijk proces en het kunnen oproepen van getuigen, nog maar niet eens te spreken.

Overigens bevindt u zich in goed (maar bedenkelijk) gezelschap, want ook de Hoofd Officier van Justitie parket Leeuwarden de heer mr. Leo den Hollander maakt zich aan dezelfde soort criminele daden schuldig. Ook deze verzwijgt en verdraait bewust feiten en pleegt daarmee obstructie van recht en dus fraude. Deze weigert mij zelfs laf inzage in mijn eigen politiedossier en negeert ook de genoemde feiten en alle getuigen in een krampachtige poging de doofpot zo lang mogelijk in stand te houden. Dan verjaard alles vanzelf immers. En met een beetje geluk is het slachtoffer voordat het uitkomt mentaal kapot gemaakt.

Ad 2. De heren Kalsbeek (voorzitter), Poelman en Zwerver  en Advocaat Generaal Annet Carol,

Door politie werd mij al geweigerd om officieel aangifte te doen met proces-verbaal, men werkte dus ook laf met de doofpot mee. Ook het OM onder leiding van de al genoemde Hoofd Officier van Justitie mr. Leo den Hollander ging mee met het instandhouden van de doofpot affaire door alle door mij genoemde feiten, daders en getuigen eenvoudig te negeren. Opzettelijke en bewuste verzwijging van cruciale gegevens. Dus veroordeeld tot paranoïde zijn zonder enige vorm van degelijk onderzoek of bewijs, laat staan een proces met de mogelijkheid op verdediging.  Lees art. 6 Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens er nog eens op na, zeer nuttig voor de heren.

Als laatste mogelijkheid om wel een onderzoek af te dwingen stond uitsluitend een art. 12 procedure bij het Gerechtshof open, welke mogelijkheid ik heb aangegrepen. Overigens zonder juridische bijstand die mij tot op heden door ruim dertig gevraagde advocaten categorisch wordt geweigerd. Een mensonterende opstelling en ook al een breuk met de rechten van de mens, nl. art. 6.3c en 6.3d. – Recht op juridische bijstand.

Op mijn verzoek om te worden gehoord door het Gerechtshof, werd vanzelfsprekend en helemaal passend bij de doofpot affaire, niet eens ingegaan. Ook u nam collectief het besluit ‘kennelijk ongegrond’ met kenmerk K05/00016, zonder de vele getuigen waaronder de drie rechters genoemd onder ad 1 te horen.

Opnieuw een grove belediging van de rechten van de mens art. 6 lid 2 (onschuldig totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan) en 3c (recht op juridische bijstand), maar daarnaast natuurlijk ook het opzettelijk en bewust totaal negeren (verzwijgen) van alle feiten en getuigen. Laakbaar en frauduleus handelen, een schokkende gebeurtenis in de Nederlandse rechtstaat.

Conclusie, de heren wensen de doofpot ook in stand te houden, hetgeen een strafbaar feit is en vooral moreel verwerpelijk. Slachtoffers hebben onder alle omstandigheden recht op hulp. Het uitsluitend zich daarbij baseren op uitspraken van de advocaat-generaal die uitsluitend laf het standpunt van het OM weergeeft en nooit met mij heeft gesproken, is uitermate laakbaar en een aanfluiting voor de rechtstaat in Nederland. Een art. 12 procedure is daarmee immers een zinloze en corrupte aangelegenheid geworden. U haalt daarmee Nederland en alle Nederlanders op vernederende wijze omlaag tot een bedenkelijk niveau, wat wij zeker niet verdienen. Zelf ontslag nemen en het boetekleed aantrekken is nog een eerbare weg om te gaan voor u allen.

Bedenk: ‘eerlijk duurt altijd het langst’.

Algemeen mr Joost van Dijk:

Uit mijn eigen onderzoek blijkt dus nu dat justitie, medici en familieleden al betrokken waren bij deze doofpot affaire sedert 1973. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk zal ook de rechterlijke macht er dan bij betrokken zijn geweest, wat verklaard dat in beide genoemde procedures van 1986 en 1987 er rechters op de hoogte waren. Hetgeen logisch is als men al vooraf hiervan op de hoogte was en dus goedkeuring heeft verleend aan genoemde doofpot. Een dramatisch, onethisch en dom besluit, want wij zijn daarmee rechteloos en weerloos uitgeleverd aan degenen die wel op de hoogte waren. Medisch specialistische hulp werd ons onthouden.

Om dan vervolgens mij nu ook nog eens volledig rechteloos te maken, zonder mij dat eerlijk mee te delen, dus heimelijk en in het geniep, getuigd van ronduit verwerpelijke, minderwaardige en misdadige praktijken.

Het bewust verdraaien van de waarheid door u allen past dan geheel in het licht van het door blijven voeren van de doofpot en vooral het beschermen van daarbij betrokkenen. Een Nederlandse ‘Watergate’.

Niet het belang van de slachtoffers telt hier, nee het belang van de daders en medeplichtigen is wat de drijvende kracht is bij deze doofpot en het laten voortbestaan van ernstig onrecht en onmenselijke schade. Ik houd u allen, zowel als ambtenaar, als in privé, verantwoordelijk voor iedere schade die hieruit is voortgekomen en nog zal voortkomen. Nadrukkelijk wijs ik daarbij op het feit dat ‘het ergste slachtoffer’ al enkele malen over zelfmoord heeft gesproken, waar u allen dan mede verantwoordelijk voor zult zijn.

Eerlijke en integere overheidsdienaren zouden openheid van zaken hebben gegeven vanaf het allereerste begin in 1973 en zeker tijdens alle daarna zich voltrekkende drama’s. Rechters hadden horen te weigeren om mee te werken aan de doofpot en daarmee aan deze feitelijke criminele organisatie.

Tijdens de installatie van Annet Garos tot Raadsheer van het Gerechtshof sprak u, mr. Joost van Dijk, ik citeer ‘Wanneer de samenleving de indruk krijgt dat fouten en tekortkomingen van rechters worden weggemasseerd of onbesproken blijven, dan levert dit weinig vertrouwen op’ en ‘De rechterlijke macht is geen gesloten bastion bestaande uit onfeilbare mensen. Het moet een lerende werkorganisatie zijn’. Welnu tot op heden is daar weinig van te merken, maar het Nederlandse volk zou graag uw acties in deze nog willen meemaken.

Het moet mij dan ook van het hart, dat ik ernstig geschokt ben in de oneerlijke opstelling van de rechterlijke macht. Dit is ongehoord en moet daarom ook in het maatschappelijk belang publiekelijk bekend worden gemaakt. Nederlanders hebben recht op eerlijke en integere rechters. Zij die dat niet kunnen opbrengen, dienen uit hun functie te worden gezet.

Met oprechte diepe gevoelens van minachting,

Ing. Hans Smedema, Drachten 14 februari 2006

Deze open brief is gepubliceerd op de website www.vechtentegenhetonbekende.nl en zal onderdeel uitmaken van de gelijknamige autobiografie. Hij is tevens verzonden aan persbureau Novum.

Opmerking achteraf: Het zal niemand meer verbazen dat hierop vanzelfsprekend nooit een reactie is gevolgd, net als op alle andere pogingen tot aangifte van fraude en misdrijven. Wel werd Hans Smedema volledig onschuldig en zonder de aanwezigheid van een advocaat veroordeeld door een ook al corrupte politierechter Jeroen van Bruggen van de rechtbank Leeuwarden op 9 februari 2009.

Hans vroeg gezien de gruwelijke vervolging op 20 april 2009 politiek asiel aan op Miami Airport Florida, USA, maar werd bij gebrek aan bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid gedeporteerd terwijl honderden Nederlandse ambtenaren gewoon op de hoogte zijn van die betrokkenheid inclusief bovenstaande schoften van rechters!

Hergeplaats door Hans Smedema, inmiddels als Nederlands vluchteling voor vervolging door ‘De Kroon’ (dus Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad) in Xalo/Jalon, Spain

Copyright 2011 Hans Smedema

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.