Verklaring bij Politieverhoor!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Schriftelijke verklaring tijdens verhoor op vrijdag 21 maart 2008 bij Politie Drachten.

Reden verhoor is mij nog onbekend, maar heeft altijd de volgende punten als grondslag en achtergrond:
1. In maart 2000 kreeg ik hervonden herinneringen over ernstige misdrijven tegen mij en mijn vriendin en later vrouw gepleegd. Daaruit bleek dat onze wederzijdse familie samen met Justitie, medici en politici tot een gruwelijke criminele doofpot hadden besloten eind 1972 en mijn vrouw met een dubbele of emotionele persoonlijkheid rustig lieten verkrachten, zonder dat ze ingrepen en ons medische hulp gaven en voldoende waarschuwden. Gevolg drie kinderen van verkrachters en nog een paar vruchten die tijdig werden weggehaald. Dit verhaal is uitgebreider bekend via mijn websites en vooral blog: en ook mijn boek ‘Vechten tegen het onbekende’ wat hierbij onderdeel uitmaakt van mijn verklaring en is overhandigd. Idem is hierbij ingelast en overhandigd het rapport van K2 Recherchebureau uit Hasselt.
2. De misdrijven vonden plaats van december 1971 tot minimaal 2003 en feitelijk gezien de doofpot en het bedrog van medici, Justitie en politici, tot heden. Dit misdrijf is nog steeds in volle omgang gaande! De dader kon eerst doorgaan door de combinatie van eerst drogeren met geheugenverlies toe brengend middel, vervolgens door het opzettelijk(!) bij ons beiden veroorzaken van amnesie en verdringing. Ze wisten hoe groter het trauma hoe groter de amnesie. Bij mijn vrouw een dubbele of emotionele persoonlijkheid, dus ze vergeet onmiddellijk alles wat ze moest doen. Hersenspoeling tot seks slavin dus.
3. In al deze jaren heeft NOOIT iemand van politie zich om onze veiligheid en de misdrijven tegen ons gepleegd bekommerd. Nooit ben ik uitgenodigd voor een open gesprek. Nooit is ons verteld welke gruwelijke doofpot men bezig was uit te voeren. Verdediging tegen een dergelijke doofpot en verzwegen misdrijven is onmogelijk met amnesie.
4. Sterker nog de door mij ‘Groep Mengele’ gedoopte criminele organisatie, bestaande uit familieleden, Justitie, medici, en geheime dienst medewerkers, liet rustig medische rapporten vervalsen, een MRI scan vervalsen, files verwijderen, weigerde informatie aan een Amerikaan die ernstige schade leed, liet andere slachtoffers rustig niet gewaarschuwd opnieuw slachtoffer worden, zorgde ervoor dat de media dit niet mochten of willen publiceren, en hebben vermoedelijk zelfs de Koningin onder valse voorwendselen hierbij betrokken. Er moet namelijk een reden zijn voor deze krampachtige situatie van zwijgen. Iemand wordt beschermd. Ook worden getuigen gedwongen of gemanipuleerd om te zwijgen over deze misdrijven.
5. In april 2000 heb ik in Leeuwarden bij Hoofd Politie Friesland Peter Slot aangifte proberen te doen van deze gruwelijke reeks misdrijven. Mijn kennis daarvan was echter nog gering. Zeden rechercheur Voshol heeft nog wel geconstateerd, dat er files ontbraken die er wel hadden moeten zijn. Een eerste aanwijzing van deze gewetenloze doofpot. Men gaf aan verder geen onderzoek te mogen doen. Mij is ook niet gewezen op het feit dat ik wel proces-verbaal moest laten opmaken van een officiële aangifte. Voshol adviseerde mij om naar een psychiater te gaan, wat ik heb gedaan, maar nooit had moeten doen, zonder onderzoek.
6. In april 2004 in Drachten is mij het doen van officiële aangifte geweigerd. Een recht wat iedere Nederlander wel heeft. Dat is misbruik van macht op een criminele manier. Zeg maar rustig corruptie bij Politie. Mijn aan zeden rechercheur Haye Bruinsma verstrekte dossier was volgens hem op een hoog niveau. Sterker nog hij had nog nooit een zo goed gedocumenteerde aangifte gekregen. Maar nog steeds was sprake van voortschrijdend inzicht bij mij natuurlijk.
7. Een klacht bij Justitie werd als kennelijk ongegrond afgewezen. Het zou voldoende onderzocht zijn, maar de heer Bruinsma beweerde juist dat het niet zou worden onderzocht omdat het ongeloofwaardig zou zijn. Dus helemaal geen onderzoek. Laf en corrupt.
8. Art 12 procedure bij Gerechtshof werd ook als kennelijk ongegrond afgedaan, zonder mij zelfs maar te horen. Laf en corrupt.
9. Ombudsman idem. Geen onderzoek nodig. Maar nooit gehoord en kans gekregen om kennis te nemen van hun overwegingen en verweer te mogen geven.
10. Ministerie van Justitie en College Procureurs Generaal idem. Kennelijk ongegrond. Geen onderzoek nodig.
11. Europees Hof, ook kennelijk ongegrond, geen onderzoek nodig. Staat der Nederlanden moet dus hebben gelogen naar het Europees Hof, of de legaliteit van de doofpot hebben aangetoond, ZONDER mij Hans Smedema en mijn arme vrouw in de gelegenheid te stellen om verweer in te stellen tegen ons volledig onbekende documenten.
12. Een honderdtal advocaten kantoren, dus honderden advocaten(!), weigeren om mij/ons juridische bijstand te verlenen in Nederland. Kan zijn dat het hun verboden is om dat te doen op grond van een Koninklijk besluit.
13. Slachtofferhulp weigert iedere hulp. Vermoedelijk omdat het hun verboden is.
14. Psychiaters weigeren om ons de juiste medische bijstand te verlenen en proberen zelfs om mij gedwongen te behandelen voor paranoia, terwijl amnesie en bij mijn vrouw een dubbele of emotionele persoonlijkheid een totaal andere aanpak vergt. Ze gebruiken als reden, dat als ik gelijk zou hebben, politie al lang zou hebben ingegrepen. Wat bij een corrupte politie natuurlijk niet het geval is. Overigens is het zeker dat de psychiaters op de hoogte zijn van mijn gelijk en dus zeer corrupt bezig zijn.
15. Cliëntenbond weigert hulp, vermoedelijk doordat het hun verboden is.
16. Medisch tuchtcollege weigert dit als mogelijk te accepteren en wijst het af.
17. De corrupte prof. dr Onno van der Hart heeft in 1975 mij heimelijk gedrogeerd in Zwolle waar een assistent getuige van was. Vooraf was door meerdere assistentes al een klacht ingediend bij het GGZ of de voorloper daarvan, maar die klacht was afgewezen. Hij zag kans na een ruim twee uur durende geestelijke marteling in gedrogeerde toestand, mij een document te laten tekenen, wat ik daarvoor meerdere malen weigerde. De assistent heeft aangifte proberen te doen bij de corrupte politie in Zwolle, maar dat werd haar geweigerd. Zelf kon ik dat niet met geheugenverlies van de drug en mijn al aanwezige amnesie en verdringing van alles. Wel heeft iemand van politie Zwolle mij nog ‘even’ gebeld, maar met mijn verdringing leidde een dergelijke naïeve kinderlijke aanpak tot niets. En dat terwijl dus de assistent hem duidelijk moet hebben gewaarschuwd voor mijn geheugenverlies en verdringing! Ook van het feit dat het document mijn verdere leven zou vernietigen.
18. Pogingen om via Recherchebureaus zaken te bewijzen liepen op niets uit omdat het hun op grond van de speciale wet verboden is om mij hulp te bieden.
19. Een DNA vaderschapstest geeft aan dat de drie kinderen van mij moeten zijn, wat niet de werkelijkheid is. Deze test is met zekerheid vervalst of gemanipuleerd op bevel van criminele organisatie ‘Groep Mengele’. Nieuwe testen binnen Nederland of binnen de invloedssfeer van Nederland zijn zinloos. Slechts buiten de invloedssfeer(!) van het corrupte Nederland-Hufterland heeft dat zin.
20. Een MRI scan bij DiaSana in Mill werd op bevel van de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ vervalst. De radioloog die gezien mijn specifieke verzoek om vast te stellen dat ik onvruchtbaar was gemaakt, ZELF bij de scan aanwezig wilde zijn, werd vlak voor de scan weggeroepen, net als de assistente die werd vervangen door een veel minder mooie, en bij de computers zat een oude zak(geheime dienst/Gestapo medewerker) die daar duidelijk niet thuis hoorde. Dit is gemakkelijk controleerbaar met de juiste bevoegdheden. De scan is opzettelijk wazig en slecht gemaakt. De echte scan is ergens in de Gestapo-files opgeborgen.
21. Uroloog Smorenburg stelde op mijn verzoek naar mogelijk onvruchtbaar maken in 1972 vast, dat daadwerkelijk(!) bij beide zaadleiders een onderbreking of gap te voelen is en dat invasief of operatief onderzoek dat duidelijk kon vaststellen. Maar hij weigerde dat vervolgens nadat de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ hem op de gevolgen en zijn wettelijke verplichtingen(Koninklijke?) had gewezen.
22. Chirurg Hermsen constateerde een slecht gehecht litteken wat niet bij de geboorte had kunnen zijn ontstaan, zoals ik eerst nog dacht. Maar zodra de medici ontdekken of worden gewezen door de criminele organisatie ‘Groep Mengele’ op het feit dat wettelijk gezien Hans Smedema moet worden voorgelogen en bedrogen, werd het snel een huidplooi genoemd. Laf en gewetenloos ook van de medici. Ze hadden zich moeten verweren tegen deze gewetenloze en criminele acties van Justitie en geheime diensten.
23. Kroongetuige Elise B. bekende als oud werknemer van Smedema makelaardij uit Gennep tegenover mij in 1996/97 dat mijn broer Johan Smedema aanvoerder was namens de familie naar Justitie en geheime deinst. Dat er sprake was van een gruwelijke doofpot en dat de drie kinderen niet van mij waren. Ze mag echter niets zeggen, door de criminele organisatie ’Groep Mengele’ die haar een geheimhoudingsverklaring heeft laten tekenen.
24. Het leveren van keihard bewijs is toch eenvoudig. Namelijk het gewaarborgd(!) uitvoeren van een DNA test. Maar gezien de speciale toestemming van de regering of Koningin, mogen wettelijk binnen Nederland en wellicht op speciaal koninklijk verzoek zelfs daarbuiten, testen en bewijzen worden vervalst. Vermoedelijk op medische gronden en via de corrupte psychiater prof. dr. Onno van der Hart. Dus buiten Nederlandse corrupte invloeden.
25. Nog meer bewijs kan eenvoudig worden verkregen door het vaststellen buiten(!) Nederlandse corrupte invloeden van het feit dat ik inderdaad vroeger onvruchtbaar moet zijn gemaakt.
26. Ook kan heel eenvoudig via getuigenverhoor onder ede buiten(!) Nederlandse corrupte invloeden vernomen worden hoe deze criminele organisatie Groep Mengele kans ziet om het misdrijf van de eeuw ongestoord uit te voeren. Zonder mediacontrole, zonder politieke controle, zonder ingrijpen van de rijksrecherche, etc. Er zijn gemakkelijk een 100 getuigen of meer bekend, naast de vaders van de kinderen van mijn vrouw. En dan nog degenen die indirect weer gehoord hebben van de getuigen zelf.
27. Het maatschappelijk belang van deze zaak is zeer groot. Immers nu wordt wat hier bewezen is of kan worden, nog als onmogelijk ontkend. Daardoor worden steeds opnieuw andere meisjes slachtoffer van daders en zijn vervolgens weerloos door de opzettelijke stompzinnigheid binnen de Politie, Justitie, OM en vooral College van Procureurs Generaal. Om politici nog maar even buiten beeld te laten.
28. Het privé belang in deze zaak is enorm. Het feit dat de criminele Groep Mengele’ het ons onmogelijk maakt om de juiste medische hulp te krijgen en dus om onze ziektes snel en doeltreffend te bestrijden, maakt ons emotioneel en financieel lijden zeer ernstig. Het heeft deze zaak daarmee overigens ook tot historisch erfgoed van Nederland gemaakt en zal nog jarenlang gespreksstof opleveren. Vooral hoe dit ooit kon gebeuren.

Vragen:
1. Waarom heeft politie nooit met ons over deze doofpot gesproken en ons gewaarschuwd?
2. Op grond van welke wetten en speciale decreten is deze doofpot opgezet?
3. Is de Koningin zelf betrokken?
4. Wie pleegde de moordaanslag op mij in Motel Bunnik bij Zeist en waar zijnde files daarvan gebleven? Welk middel is daarbij gebruikt? Mijn vingerafdrukken stonden op het glas en Voshol nam die heimelijk af. Wat is de conclusie daarvan? Waarom ben ik niet ingelicht als slachtoffer?
5. Wie gaf opdracht tot de eerste moordaanslag? Politici? Corrupte medewerkers Justitie of Geheime dienst? Koningin zelf?
6. Wie gaf opdracht tot de tweede en derde moordaanslag in combinatie met de moord op mijn oud buurman Cees van ’t Hoog?
7. Waarom is er nooit door Politie of Justitie een onderzoek gedaan naar deze aanslagen en moord?
8. Waarom is er door politie nooit vervolging ingesteld naar de verkrachtingen van mijn vrouw in 1980 door Jaap Duijs, met een vrucht en abortus als gevolg. Door hem niet te vervolgen kon zijn misbruik nog 23 jaar doorgaan tegen de wil van mijn vrouw. Ze heeft alles verdrongen, dus was het tegen haar wil.
9. Op welke wijze is door Politie en Justitie onderzoek gedaan naar de rapemovies die van mijn vrouw (en wellicht mij) waren gemaakt? Zijn de daders aangeklaagd? Waarom niet?
10. Waarom is de aangifte bij politie Zwolle in 1975 nooit doorgezet? Wie hield dat onderzoek tegen?
11. Waarom mocht Hoofd Officier van Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh geen onderzoek doen naar de verkrachting van mijn vrouw op 12 januari 1991 in het Oranje Hotel in Leeuwarden? Waarom werd hij plotseling en tegen de afspraken in overgeplaatst als belangrijke getuige bij deze gruwelijke zaak?
12. Wat is gedaan met de getuigenverhoren in deze zaak Oranje Hotel of zijn die er nooit geweest?
13. Wie gaf opdracht om het onderzoek te stoppen? College van Procureurs Generaal vermoedelijk, maar wie? Op grond welke wetten? Welke politici keurden dat goed?
14. Waarom deed Politie Leeuwarden niets met mijn aangifte in april 2000 aan Peter Slot?
15. Waarom deed Politie Drachten niets aan mijn poging tot aangifte in april 2004?
16. Wie hield dat onderzoek tegenin 2004? En de aangifte?
17. Waarom mocht ik geen inzage hebben in de files over mij die er volgens een rechter wel waren?
18. Op welke wijze worden de medici, advocaten en getuigen gemanipuleerd of gedwongen om te zwijgen over gruwelijke misdrijven? Volgens welke wetten gebeurd dat en met welke controle daarop?
19. Wie was degene die uroloog Smorenburg dwong om geen verder onderzoek naar mijn onvruchtbaar maken in te stellen?
20. Wie was degene die bij DiaSana in Mill de radioloog Kempen liet weghalen, de zuster verving door een werknemer van Justitie wellicht en een waarnemer bij de computerschermen plaatste? Is tijdelijk sluw DiaSana gehuurd en als toneelspel opgezet?
21. Wie regelde dat het Medisch Tuchtcollege als een farce diende? Men moest immers de meewerkende medici vrijwaren van vervolging en straf.
22. Wie was de politie fotograaf die een foto maakte toen het litteken bij mij moest worden weggebrand door huidarts De Groot? Waarom krijg ik daarvan niet een kopie zodat ik bewijs heb van het feit dat het om een litteken gaat en dat dus de medici liegen!

Aangiftes die geweigerd worden, lang niet kompleet:
1. Zie stukken van totale verhaal en doofpot verzonden en overhandigd aan Haye Bruinsma van Politie Drachten. Aangifte geweigerd, geen onderzoek.
2. Aangifte van drogeren, mentale marteling in 1975 door prof. dr. Onno van der Hart in Zwolle met diverse getuigen en zelfs een aangifte door een getuige bij politie Zwolle. Een mij onbekend document moest worden getekend en is ondanks toezegging nooit verstrekt. Zeer belangrijk document in deze zaak, wat hun vermoedelijk het recht geeft om mij/ons te bedriegen op medische gronden. Fraude, afpersing en oplichting dus.
3. Van het feit dat mijn broers, met name mr. Johan Smedema uit Gennep mij onder valse voorwendselen naar diverse vergaderingen of tweede kamerleden hebben gelokt, wetende dat ik ernstige verdringingsverschijnselen vertoonde en daar juist sluw gebruik van maakten. Fraude en oplichting dus. De beslissingen daar genomen zijn mij totaal onbekend, maar vormen vermoedelijk de basis voor mijn heimelijk en in het geniep buiten rechte plaatsen.
4. Dat mijn broers en andere familieleden ons gruwelijk bedrogen en mijn vrouw weerloos lieten verkrachten, wetende dat zij werd verkracht en zich niet kon verdedigen. Zelfs kinderen van verkrachters maakte hun niets uit.
5. Van het feit dat de overheid opzettelijk bewijzen achterhoudt die aangeven dat ik helemaal niet paranoïde ben, maar dat dit verhaal op waarheid berust.
6. Van het feit dat psychiaters willens en wetend opzettelijk mij paranoïde verklaren hoewel ze weten dat dat helemaal niet het geval is.
7. Van het misbruik en de verkrachtingen door huisbaas Jan van Beek in 1972 en later jaren, in combinatie met rapemovies en opzettelijk toebrengen van ernstige trauma’s. Hij maakte mij opzettelijk onvruchtbaar en is de vader van onze dochter uit 1975.
8. Van het misbruik en de verkrachtingen van mijn vrouw door Laurens Boksman uit Leeuwarden gedurende vele maanden.
9. Van het misbruik en de verkrachtingen door Hans van der Heide toen directeur van Loodgieters bedrijf van der Heide aan het Vliet in Leeuwarden tijdens de bouw van ons huis en daarvoor en daarna.
10. Van het misbruik en de verkrachtingen gedurende minimaal een jaar rond 1978/9 door Rieks P. later oud directeur GTI Roden. Hoogstwaarschijnlijk de vader van onze jongste zoon.
11. Van het misbruik en de verkrachtingen in 1976 door Jan de Vries later o.a. Directeur GTI Leeuwarden die hoogstwaarschijnlijk de vader is van onze oudste zoon.
12. Van de verkrachtingen gedurende 30 jaar door mijn buurman Jaap Duijs met een zwangerschap en abortus in 1980 daarvan als gevolg.
13. Van de verkrachting door twee vrienden van Hans van der Heide uit Leeuwarden, in het Oranje Hotel op 14 januari 1991 met getuigen Herman van Kesteren en Fredy Boosman en indirect Hoofd Officier van Justitie mr. Ruud Rosingh. Het onderzoek werd op bevel van hogerhand gestopt. Groep Mengele dus.
14. Van het feit dat mijn arme Amerikaanse vriend Al Rust geen hulp kreeg van de Nederlandse overheid bij zijn verdediging tegen valse beschuldigingen.
15. Van het feit dat de overheid of Groep Mengele op criminele wijze probeert om bewijzen van deze doofpot te verdoezelen en de vervalsen. Ze hebben daar vermoedelijk dus politieke zo niet Koninklijke toestemming voor. Met name de MRI scan en de vaderschapstesten. Dat maakt verder onderzoek in Nederland onmogelijk.
Huidige bewijs:
Dat een en ander op waarheid berust, is bekend bij alle betrokkenen, maar blijkt in ieder geval uit het feit dat een uroloog daadwerkelijk schriftelijk vaststelde dat bij mij mijn beide zaadleiders onderbroken voelen en lijken op een ongebruikelijke plaats. Dat feit was zeer uitzonderlijk en mondeling gaf hij toe dat het op opzet wijst. Statistisch is dat feit al zwaarwegend bewijs of sterk aannemelijk.Maar in opdracht van Groep Mengele mocht hij mij niet verder onderzoeken voor nog harder bewijs en hoe het onvruchtbaar maken in zijn werk is gegaan. Voeg daar nog aan toe dat tevens een slecht gehecht litteken van dat onvruchtbaar maken moest worden weggebrand over 7 cm en statistisch is dat ook zeer zwaarwegend bewijs. Toeval is dan uit te sluiten. En dan praten we nog niet over de vervalste MRI scan waarop zogenaamd niets te zien was en waar de radioloog plotseling werd weggeroepen. En dan praten we ook nog niet eens over het feit dat een politiefotograaf er een foto van maakt. Dat gebeurd enkel als er een ernstig vermoeden van een misdrijf is, dus een slecht gehecht litteken en zeker niet bij een huidplooi. En er is veel meer dan dat.
Conclusie:
Bovenstaande maakt in ieder geval duidelijk dat deze zaak geen eenvoudige is en dat eerst een degelijk onderzoek noodzakelijk is. Totale waarheidsvinding is nodig. Dat onderzoek kan nooit door een normale politie eenheid zonder speciale bevoegdheden uitgevoerd worden. Ook rijksrecherche is zeker niet competent genoeg. Maar ook een parlementair onderzoek is niet meer onafhankelijk, immers politici zijn betrokken bij de goedkeuring. Te veel politici hebben belang bij deze doofpot.
Gezien de betrokkenheid van hooggeplaatste en corrupte ambtenaren, ministers en zelfs politici, wellicht zelfs de Koningin zelf, zal een parlementair ondersteund en vanuit het buitenland geleid onderzoek noodzakelijk zijn. Geheime files en Koninklijke besluiten dienen openbaar gemaakt te worden. Dat kan alleen als een Europees Hof of een internationaal Tribunaal een onderzoek mag instellen. Bovendien moet dan de Nederlandse regering en overheid toestemming geven voor dat onderzoek. Zo ze dat weigeren zullen ze door dwang en sancties daartoe gedwongen moeten worden.
Op mijn website en met name blog heb ik diverse beschuldigingen gedaan die eenvoudig bewezen kunnen worden en trouwens bij Justitie/overheid in de geheime files allang bekend zijn. Dat de overheid die niet bekend wil maken is hun probleem en is ronduit crimineel gedrag.
Ook heb ik nu gemeend om naar de totale Ministerraad, en de belangrijkste politici, naast daders en medeplichtigen, mijn zwaarste krachtterm te moeten uitspreken, namelijk ‘Burn in hell’ zoals de Amerikanen dat zo mooi stellen. Daarbij moet worden aangetekend dat dit pas is gebeurd, nadat ik diverse malen de Ministers op hun verantwoording in deze zaak heb gewezen, en ook de desbetreffende politici. Zij zijn verantwoordelijk voor wat er met ons is gebeurd en nog steeds gebeurd. En dat is zonder precedent en kan rustig zonder enige overdrijving het ‘misdrijf van de eeuw’ worden genoemd. Of ‘De Nederlandse Watergate´. Het is daarbij jammer en juridisch een aardig probleem dat deze veronderstelde ‘hell’ nooit heeft en kan hebben bestaan en dat die dus ook nooit is aangetoond. Het is dus een nietszeggende krachtterm, die slechts aangeeft dat de uitspreker daarvan ten einde raad is, zeer boos en onder alle omstandigheden bereid is om zijn gelijk en vooral recht te krijgen. In zo’n speciaal geval is dat dus moreel zeker toegestaan.
Of deze krachtterm als middel tot uitlokking van recht toelaatbaar was, is zonder juridische hulp, die mij al ruim vier jaar wordt ontzegd, door mij niet vast te stellen. Naar mijn stellige mening is dat wel toelaatbaar onder deze extreme omstandigheden, maar kan enkel buiten(!) Nederland, dus door onafhankelijke arbiters, achteraf worden vastgesteld en pas nadat een degelijk onderzoek alle omstandigheden, oorzaken en vooral criminele acties heeft vastgesteld. Koninklijke of geheime stukken uitdrukkelijk daartoe behorende. Getuigen moeten onder ede buiten Nederland gehoord worden en gevrijwaard van vervolging door de Nederlandse regering of overheid.
Mijn geheugen kwam terug in maart 2000. Sinds die tijd heb ik nooit(!) de kans gekregen om juridische bijstand te krijgen bij dit misdrijf van de eeuw. Juist de doofpot en betrokkenheid van de overheid op hoog corrupt niveau, maken dat vooral de minder ervaren en qua intelligentie bedeelde advocaten het niet aandurven, of zelfs niet mogen doen. Daarbij is van de overheid sprake van boze opzet, misleiding en het laten verdwijnen van bewijzen. Dat de overheid opzettelijk ervoor heeft gezorgd, dat ik paranoïde, schizofreen of lijdend aan ‘Delusional Disorder’ ben verklaard, terwijl uit testen helemaal niets blijkt(!), maakt dat alles tot gruwelijk en gewetenloos. De schuldigen moeten opgespoord en zwaar gestraft worden. Dit zijn Gestapo of Stasi technieken, Nederland onwaardig.
Daarbij moet ook zware aandacht geschonken worden aan het feit, dat juist door de corrupte houding van de overheid, de emotionele toestand van ondergetekende zwaar op de proef is gesteld, en ook een juiste medische behandeling mij opzettelijk is ontzegd! Al sedert 1972 en zeker sinds 2000. Vrijwel zeker is sprake van zogenaamde Post Traumatisch Stress Syndroom. Ontkenning maakt dat enkel erger. Wat juist de sluwe en gewetenloze strategie is van de criminele overheidsorganisatie ‘Groep Mengele’.
Onder die omstandigheden is een verhoor door een Politieorganisatie die zelf helemaal geen onderzoek mag doen en onvoldoende bevoegdheden heeft, en dus totaal incompetent(minimaal in dit specifieke geval) mag worden genoemd, een farce. Ook is er sprake van ontoelaatbare belangentegenstelling, daar immers nu de Politieorganisatie, naast de corrupte overheid groot belang heeft bij het niet meer uitkomen van deze zaak. Men wil niet dat hun incompetentie en criminele opstelling publiekelijk bekend zal worden.
Ik beroep mij dan ook op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Met name artikel 6 lid 3 sub c ‘dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld in het bijzonder het recht heeft zichzelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze.’
Artikel 94 van de Grondwet bepaalt dat het EVRM voorrang heeft op nationale wetgeving.
Ik eis dus dat ik eerst een onafhankelijke buitenlandse(!) advocaat met als specialisme Human Rights en Internationaal recht kosteloos mag aanstellen, die vervolgens de leiding zal nemen over mijn en zelfs onze verdediging. Mijn vrouw is namelijk ontoerekeningsvatbaar te noemen en dus ben ik gerechtigd om namens haar te handelen.
Ook stel ik dat het Nederlandse recht in dit geval niet toereikend en competent is. Als heimelijk wetten zijn gewijzigd, zullen buitenlandse tribunalen hierover moeten beslissen en niet Nederlandse die immers gebonden zijn aan de (gewijzigde) Nederlandse wetten, inclusief de heimelijke. Mijn internationale advocaat zal dat standpunt moeten verdedigen en moet daarover voldoende kennis van zaken hebben. Een Nederlandse advocaat mag wel hand en spandiensten verlenen aan de buitenlandse advocaat.
Ik merk nog uitdrukkelijk op dat ik geen stukken kan ondertekenen in mijn huidige mentale toestand en zonder dat een internationale Human Rights advocaat hier naar gezien heeft. Zeker in het geval dat ik per ongeluk en zonder kennis van zaken mijzelf kan incrimineren, eis ik eerst ruim de tijd voor consultatie met een internationale advocaat. En gezien de complexheid van deze zaak, zal dat weken gaan kosten. Zou men toch aandringen en mij onder druk zetten, stel ik hier al vast dat ik die stukken als volkomen ondergeschikt beschouw aan de uiteindelijke stukken die door een internationale advocaat opgesteld zullen worden.
Als laatste punt wil ik aangeven, dat zodra dat mogelijk is en daarover voldoende informatie is verkregen, ik Politiek Asiel zal aanvragen in een ander land waar mij wel een eerlijke kans wordt gegeven. Ik wel een normaal leven mag leven en wel juridische hulp verkregen kan worden. Ik zal nog wat zaken moeten afhandelen hier en onze (prachtige) woning staat al te koop. Mijn vrouw zal weerloos achterblijven en valt daarmee onder de verantwoording van de Nederlandse overheid. Zodra dat kan zal ik die vanuit het buitenland aanklagen.
Mijn Nederlanderschap heb ik inmiddels mondeling al afgezworen. Ik voel daarvoor alleen nog een diepe minachting en zelfs haatgevoelens. Nog niet op individueel niveau gelukkig, hoewel wij gruwelijk worden behandeld. Anne Frank, Multatuli of Ayaan Hirsi Ali zijn er niets bij. Met dit land wil ik niets meer te maken hebben. Enkel om juridische redenen zal ik helaas mijn Nederlandse paspoort nog wel even moeten behouden. Ik wens niet meer in Nederland-Hufterland begraven te worden. Van cremeren zie ik af, zodat in het buitenland een graf zal moeten komen. Ik eis dan ook dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om Politiek Asiel aan te vragen en hier dus niet zomaar vervolgd of berecht kan worden op grond van een corrupte overheid en politiek die zich niet houden aan de Rechten van de Mens.
Ik eis volledige rehabilitatie en eerherstel, ik ben zeker niet paranoïde of schizofreen, en eis dus openlijke excuses van de desbetreffende leden van de criminele organisatie ‘Groep Mengele’, dus de betrokken ambtenaren, politici en medici.
Ook moet een schadevergoeding ons minimaal volledig compenseren en een zware internationaal opgelegde boete is rechtvaardig.

Met oprechte diepe minachting,
Ing. H. (Hans) Smedema
Drachten

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.