Opheffen pensioen eigen beheer!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Opheffen pensioen in eigen beheer als gevolg doofpot staat

Volstrekt uniek! Nooit eerder heeft iemand het in Nederland, zo niet wereldwijd, aangedurfd om een pensioen bv met pensioen in eigen beheer op te heffen op grond van een doofpot affaire van de staat tegen hem, wat nog niet bewezen kan worden, maar hem wel bekend is!

Per 14 januari 2004 werd ik volledig arbeidsongeschikt als direct gevolg van de doofpot en samenzwering door de Staat der Nederlanden en Kroon tegen mij en mijn vrouw!

Dit had de volgende gevolgen:

 • er konden geen verdere pensioen stortingen plaatsvinden.
 • bovendien ontstonden er hoge extra kosten om zaken te bewijzen die gewoon bij Justitie en/of Kroon beschikbaar zijn!
 • de rekening courant verhouding van privé liep daardoor uit de hand en beloopt nu een 400.000 euro negatief.
 • Doordat onze woning gedurende een jaar tien keer met verf werd besmeurd werd verkoop onmogelijk en samen met een koper die al of niet opzettelijk niet tot daadwerkelijke betaling en overdracht overging, werd een kostbaar jaar en een 100.000 euro minder ontvangen.
 • Er werd uiteindelijk maar 250.000 gestort, waarvan al snel een 60.000 euro nodig was voor extra schulden en kosten ivm Asiel aanvraag Miami en andere opgelopen schulden om te overleven zonder de eerdere veel hogere inkomsten die waren weggevallen.

Op dit moment is nog steeds geen advocaat bereid gevonden om onze hoofdzaak te behartigen en de Staat der Nederlanden aan te vallen met een claim van miljoenen. Advocaten lijken dit niet te mogen doen met beroep op de staatsveiligheid en/of medische Koninklijk goedgekeurde doofpot! Ook speelt mee dat er erg weinig tot geen bewijzen zijn die de betrokkenheid van de Staat en vooral Kroon bewijzen! Dat moet juist door een advocaat worden afgedwongen door o.a. getuigenverhoor!

Huidige Hoger Beroep in de strafzaak tegen mij zal nog wel tot het eind van het jaar duren en hoeft geen bewijs van de samenzwering en/of doofpot op te leveren.

Mijn vrouw staat op dit moment samen met mij als directeur geboekt , maar wil daar van af gezien onze pensioendatum van 1 april 2013.

Ze wil ook niet blijven zitten met de schuld aan onze eigen Pensioen  BV, want die kan zonder schadevergoeding die tot op heden wordt geweigerd en zonder advocaat nooit af te dwingen is, nooit betaald worden.

Evaluatie situatie als gevolg doofpot Kroon

 • Deze situatie is een direct gevolg van de samenzwering en doofpot tegen ons als echtpaar sinds 1972! Die is onrechtmatig en discriminerend!
 • Inkomensverlies was niet nodig geweest bij openbaar maken van de samenzwering uit naam van Koningin Juliana en nu Beatrix.
 • Medische behandelingen zijn daardoor ook onmogelijk gemaakt, met ernstige negatieve gevolgen voor ons beiden.
 • Schuld aan eigen vennootschap kan nooit zonder schadevergoeding terug betaald worden en terugbetaling weiger ik daarom ook gewoon.
 • Ons wordt juridische hulp hierbij opzettelijk en tegen de rechten van de mens ingaand onthouden. Alleen in Hoger Beroep zaak is mr. A. Bram Moszkowicz bereid gevonden om ons te verdedigen, maar dat is passief en niet aanvallend. Kan dus erg lang duren.
 • Om een schadevergoeding juridisch af te kunnen dwingen is een zware advocaat nodig en die weigeren wegens een heimelijk verbod, of op grond van ontbreken voldoende bewijzen die overigens gewoon bij Justitie en/of Kroon liggen!

Strategie Hans Smedema

Het kan nooit zo zijn in een land, dat een individu wordt gestraft voor fouten en schade gemaakt door de Staat der Nederlanden, Kroon of Koninklijk huis! Hans heeft sinds maart 2000 openlijk geprobeerd om deze zaak op te lossen, wat categorisch werd geweigerd door alle betrokkenen! Zelfs iedere  juridische bijstand is tot op heden geweigerd in de hoofdzaak! Kafkaësk wordt iedere informatie Hans onthouden en zijn vrouw met valse informatie tegen hem opgezet.

Hans weigert dus verder nog een stap te verzetten om deze zaak op te lossen, wat hij ook aan Politierechter Jeroen van Bruggen van rechtbank Leeuwarden heeft meegedeeld. Het zijn probleem helemaal niet, maar van ‘De Kroon, dus Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) ministerraad!’ Die zoeken het dus dan ook maar fijn zelf uit!

Leg deze zaak voor aan de belastingrechter door de volgende acties:

 • zend een factuur voor een voorschot op de te betalen schadevergoeding van 1 miljoen euro naar het Ministerie van Algemene Zaken waar de Kroon onder valt, wellicht met noemen Ministerie van Justitie als mede debiteur. Immers diens betrokkenheid is via klokkenluider Elise B. bekend! Hopelijk kan daarmee de belastingrechter die Ministeries betrekken bij deze zaak, met verzoek om opheldering over waarde van deze claim.
 • Liegen deze Ministeries dan kunnen ze daar later voor aangepakt worden met zware straffen. Vertellen ze onverhoopt plotseling de waarheid, dan is dat ook prima, want bewijs samenzwering.
 • Ik weiger verder om de schuld van 400.000 euro te voldoen zolang deze doofpot en samenzwering niet wordt opgeheven en volledig openbaar gemaakt met schadevergoeding van alle schade!
 • Ik weiger verder ook om met hoge kosten deze vennootschap in stand te houden, terwijl daarvoor de fondsen ontbreken als direct gevolg van criminele acties door ‘De Kroon!’
 • Verwijs naar de factuur voor een voorschot en laat de belastingrechter het verder fijn uitzoeken!
 • Hef de bv gewoon op voor of op de pensioendatum van 1 april 2013! Heeft inmiddels al plaatsgevonden per 1 oktober 2012!
 • Sluit alle rekeningen! Geen onnodige accountantskosten en zo ook meer na afloop.
 • Stel Ministerie Algemene Zaken en Justitie beide aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortkomen.
 • Cruciaal zal zijn de integratie van de doofpot met de schuld en het voorschot van 1,5 miljoen!

Gevolg zou moeten zijn dat door opheffen Vennootschap de 400.000 euro schuld direct belastbaar wordt als inkomen en er dus zeg maar de helft aan belasting, dus 200.000 euro over geheven zal worden! Dat is door ons nooit te betalen zonder schadevergoeding en zal worden geweigerd door bezwaar aan te tekenen binnen zes weken. Daar zal ik niet eens op wachten en al voor die tijd deze zaak al aan de belastingrechter voorleggen!

Kan een leuk precedent scheppen en wij hebben toch niets meer te verliezen! Ik wil weten waar wij aan toe zijn en snel!

Ik zal de stukken opstellen en verzenden! Ze zullen ook hier openbaar gemaakt worden, zodat iedereen in Nederland het verloop kan volgen!

Uitgevoerde acties

 • W. Smedema-J. is per 31 juli 2012 als (mede) directeur van Smedema Participaties B.V. afgetreden! Stukken zijn onderweg naar Kamer van Koophandel!
 • H. Smedema is nu enig directeur met per 1 augustus 2012 buitenlands adres in Xalo/Jalon, Spanje! Stukken onderweg naar KvK!
 • Werkmij Human Power Services International B.V. is per 31 juli 2012 opgeheven! Stukken onderweg naar Kvk!
 • Notulen met bovenstaande besluiten getekend per 1 augustus 2012 met als ingekomen stuk de brief aan Min. President Mark Rutte/Min Algemene Zaken met het ultimatum om 1,5 miljoen euro te betalen voor 1 november 2012 anders opheffen Smedema Participaties per 31 december 2012 of eerder.
 • Ultimatum Min. Alg. Zaken zie Post Ultimatum 1,5 miljoen Min. Alg. Zaken!
 • Laffe antwoord Min. Pres. Mark Rutte! 
 • Opheffen zal dus worden doorgezet en dit ‘Misdrijf van de eeuw’ aan de belastingrechter voorgelegd!
 • Smedema Participaties B.V. is per 1 oktober opgeheven!
 • Jaarrapport 2011 zal nog gewoon worden ingediend!
 • Jaarrapport 2012 zal ook normaal worden, maar NIET als normale beëindiging  Reden is de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM! Daarmee wordt belastingdienst gedwongen om in actie te komen. Zo niet, staat pensioen voorlopig stil, en schuld idem. Ook geen vennootschapsbelasting of zo. Komt belastingdienst wel in actie zoals normaal gesproken noodzakelijk, zal deze zaak aan de belastingrechter worden voorgelegd met verwijzing naar staatsveiligheid, opheffen WOB indien Kroon betrokken en deze gehele unieke en groteske samenzwering! Ze zoeken het maar fijn uit op het Min. Alg. Zaken!
 • Hier de summiere brief aan Belastingdienst Heerlen BelastingVennootPartBoeteX BelastingHeerlenOPheffenSmedPart
 • Ontving verzoek tot doen aangifte Vennootschapsbelasting en gaf dit antwoord SmedPartVennootBelast2012Weigeringx
 • Diende ook bezwaar in tegen aanslag Awir zorgverzekeringen wegens veel lagere draagkracht gezien extreme omstandigheden BelastingHeerlenBezwaarArt8aAwirx
 • Later in overleg accountant toch besloten om aangifte vennootschapsbelasting te doen maar met foutieve gegevens die NIET leiden tot belasting. Dat verplicht belastingdienst vervolgens tot doen van correcties waartegen bezwaar bij de belastingrechter zal worden aangetekend. Ook zal daarbij naar het Min. van Alg. Zaken verwezen worden bij gebrek aan correcte wetten en erkenning aansprakelijkheid.

Later meer…

ing. Hans Smedema, directeur Smedema Participaties B.V. Drachten, wonende te Xalo/Jalon, Spain

 

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.