Rapport Morand Juridisch advies

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Uitwerking Rapport Bewijsverkrijging 4 april 2008

(Opm:Dit is een rapport uit 2008, maar nog steeds ‘to the point’ denk ik. De reden voor de nog steeds aanhoudende doofpot en samenzwering kan hier genoemd zijn!)

Inleiding:

Volgens verklaringen van de heer Smedema is de heer Smedema slachtoffer geworden van een doofpot van justitie. De heer Smedema en zijn vrouw zijn in het verleden (sexueel) misbruikt. Echter door amnesie (verdringing) is de heer Smedema zich ten tijde van het misbruik nooit bewust geweest van datgene wat zich voltrok. 25 jaar later zijn alle stukken bij de heer Smedema echter weer op zijn plaats gevallen en wil hij zijn gelijk halen.

Alvorens u dit rapport leest wil ik opmerken dat ik uiteindelijk nooit een gerechtelijk oordeel zal kunnen geven. Ik ga uit van de waarheid van uw stellingen en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van dit document. Ik heb dit rapport met name geschreven op basis van onze gesprekken en door mij verricht onderzoek. Dit rapport kan wat mij betreft door u gepubliceerd worden, mits geanonimiseerd.

In dit document zal een antwoord worden gegeven op de volgende probleemstelling:

Hoe is het mogelijk om het bewijs rond te krijgen en daarmee het juridisch gelijk te halen inzake de zaak ‘Gruwelijk Bedrogen’ en het daaraan gekoppelde verhaal. Uiteindelijke doel naast het juridisch gelijk en eerherstel is volledige schadeloosstelling door de doofpot welke u slachtoffer van beweert te zijn. Naast deze primaire doelstelling is de doelstelling volledig boven water te krijgen hoe het kan dat een dergelijke doofpot überhaupt gestalte heeft kunnen krijgen.

Huidige stand van zaken

Bij inventarisatie van het bewijs wat er op dit moment is, dient geconcludeerd te worden dat dit juridisch gezien niet voldoende zal zijn. Dit niet vanwege onjuist van de feiten separaat bezien, maar omdat de bewijsmiddelen niet zozeer worden gestaafd door middel van steunbewijzen. Ik zal nu uitleggen waarom.

De reden dat uw zaak bij het Europese Hof niet-ontvankelijk is verklaard heeft te maken met het feit dat de nationale rechtsmiddelen nog niet zijn uitgeput. Alvorens u naar het EHRM zou kunnen gaan, dient dat dan ook te gebeuren.

Essentie

Waarom er sprake zou kunnen zijn van een doofpotaffaire is m.i. gegrond op een niet toereikend handelen in het verleden met betrekking tot vervolging. Waarom dit op grond van de staatsveiligheid zou zijn valt mij niet in te zien. Wanneer men spreekt van staatsveiligheid dan gaat het om zaken als terroristisch geweld, activiteiten tegen de Nederlandse Staat en dergelijke. Ik zie op grond van hetgeen ik heb onderzocht wat onder staatsveiligheid valt niet in waarom inzake onderliggende zaak daar een beroep op gedaan zou zijn. Wanneer de overheid zich zou beroepen op staatsveiligheid zal dit mijn inziens worden verworpen door een rechter, tenzij het beroep daarop is gegrond op één van de doelbepalingen binnen de artikelen van het EVRM. Het gaat bij de staatsveiligheid in ieder geval om een taalkundige en systematische interpretatie van het begrip. Het zou moeten gaan om veiligheidsbelang van het hele land en niet om de belangen van een bepaalde regering of een bepaalde heersende klasse. Het gaat dan ook om een veiligheidsbedreiging van een aanzienlijke omvang, zowel wat betreft territoir als wat betreft ernst. In een set beginselen van het IVBPR is in principle 29 dit als volgt uiteengezet:

‘National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken tot protect the existence of the nation or its territorial integrity of political independence against force or threat of force.’

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat echter wel in haar jurisprudentie zien dat een beroep op de beperkingsgrond nationale veiligheid al kan worden gehonoreerd in situaties waarin van geweld of directe bedreiging met geweld nog geen sprake is. Bij een beroep daarop kan het ook gaan om de orde binnen het ambtenarenapparaat. Van dat laatste zou kunnen worden gezegd dat, dat als grond van beroep door de Staat ter verweer in uw zaak ingevoerd zou kunnen worden. Een suggestie zou dan ook kunnen zijn dat de overheid al dan niet bewust in verband met uw amnesie nooit tot vervolging is overgegaan, maar dat juridisch gezien wel had moeten doen en in uw belang, en het in dat verband de orde binnen het ambtenarenapparaat zou kunnen hebben gestoord.

Waarom in verband met de eisen van proportionaliteit en noodzakelijkheid gerelateerd aan uw belang en dat van de staat, dat van de staat zal moeten worden toegewezen valt mij niet in te zien. Maar alvorens tot dergelijke redenatie überhaupt kan worden overgegaan dient er m.i. zeker bepaalde zaken harder te worden bewezen. Daardoor zult u het risico om tegen een muur van onwil aan te stuiten van rechters e.d. mijn inziens in ieder geval aanzienlijk verminderen. Het is nu eenmaal zo dat er welwillendheid moet zijn gebaseerd op aannemelijkheid van uw verhaal gebaseerd op onder andere bewijzen voor zover dat mogelijk is en te verlangen van u.

Mijn advies/ methode

Second opinions etc.

Ons bewijsrecht gaat uit van de stelling wie eist bewijst. Dit houdt in dat u primair dient te bewijzen dat uw verhaal juist is en dat daarmee uw vorderingen kunnen worden toegewezen. Daarom dient er meer bewijs te komen, wat m.i. niet voor u onhaalbaar is.

Er zijn echter wel theorieën om de bewijslast om te keren, maar alvorens daar aan toe te komen moet er meer bewijs op tafel komen om uw bewijs in woord en geschrift te onderbouwen. M.i. blijf je anders in een cirkel zitten waarbij je op onmacht stuit omdat een en ander naar externen toe niet als geloofwaardig zal overkomen.

Aangezien het verhuizen naar het buitenland en er even van uitgaande dat dit mogelijkheden voor u kan bieden te doen, adviseer ik alvorens een procedure in te gaan te onderzoeken wat voor voordelen dat heeft dan eerst een procedure bij de Nederlandse Gerechtelijke macht aan te gaan. Er moet daartoe een gesprek worden gehouden met een specialist(en) op het gebied van volkerenrecht, vreemdelingenrecht, internationale verhoudingen en internationale veiligheid. Wellicht sluit je namelijk bepaalde juridische mogelijkheden uit door of via de ene of via de andere procedure de procedure te doorlopen ter verkrijging van het juridisch gelijk en een eventueel daarmee hangende schadevergoeding.

Ik wil u verder adviseren om uw verhaal niet te publiceren. Dit omdat er een risico aan kleeft in verband met aanklachten wegens smaad en dergelijke jegens u, maar ook in verband met procedures tot schadeloosstelling met een beroep op bijvoorbeeld de eer en de goede naam. Dit doet er natuurlijk niet aan af dat u uw verhaal geanonimiseerd kunt publiceren.

Ten aanzien van de bewijzen welke mijn inziens achterhaald kunnen worden het volgende:

 • Er dient door een onafhankelijk medisch specialist, bij voorkeur d.m.v. vastlegging op camera te worden vastgesteld wat ‘de huidplooi’ is, wat intern is verander en hoe lang geleden een en ander zich heeft voltrokken. Alvorens aan dat onderzoek te beginnen dient het medisch dossier door bij voorkeur een vertrouwenspersoon te worden opgevraagd.
 • Er dient een DNA-test te worden gehouden om te kijken of uw kinderen ook biologisch gezien uw kinderen zijn.

Wanneer deze 2 bovenstaande in vergelijking met het door u in bezit zijnde rapport waaruit zou blijken dat het uw kinderen waren tot een tegenovergesteld oordeel lijdt (het zijn niet uw kinderen) heeft u mijn inziens een sterk punt te pakken. U was immers onvruchtbaar, maar de kinderen waren eerst biologisch gezien van u en later niet meer. Ik wil u wél opmerken dat biologisch en juridisch ouderschap 2 separate zaken zijn welke kunnen samenvallen, maar dat niet behoeven.

 • Een test uit uw bloed of daar bepaalde chemische stoffen in te vinden zijn welke duiden op chemische middelen welke op dieren werden uitgetest om geheugenverlies dan wel andere zaken m.b.t. invloed op uw geheugen vast te kunnen stellen.
 • Alle personen als de uroloog, Elise B., uw broers en andere betrokken aanschrijven om te vragen of zij een en ander kunnen verklaren wat zij hebben vastgesteld of uit hun wetenschap hebben vernomen, hetzij van anderen hetzij van zichzelf uit.
 • De opgemaakt psychologische rapporten opvragen en beoordelen op het inhoudelijke verhaal opgemaakt door de artsen om zodoende een mogelijkheid te creëren gaten daarin te kunnen schieten.
 • Een afschrift van de 2 rechtzaken tegen Al R. trachten te bemachtigen.
 • Al R. opsporen d.m.v. bijvoorbeeld een detective bureau dan wel zijn gangen nagaan en bezien of hij achterhaald kan worden.
 • Een val bedenken waardoor kan worden aangetoond dat er een doofpot is.
 • Informatie opvragen bij rechters destijds betrokken geweest bij uw zaak tegen S. E. Heerenveen

Al R. en Elise B. zie ik als twee van de spilfactoren in voorgaande om de essentie van het beroep op staatsveiligheid aan te tonen met het overige bewijs daarbij natuurlijk betrokken.

Conclusie

Om sterk te staan in een civielrechtelijke procedure moet er eerst méér bewijs op tafel komen te liggen. Risico om bij de huidige stand van zaken een procedure te gaan voeren, is dat de rechter een en ander wellicht niet bewezen zal verklaren en daarom uw vordering zal afwijzen. Om dit te voorkomen dient primair mijn advies/ methode in ieder geval te worden opgevolgd alvorens een procedure gevoerd kan worden. Stand van zaken is op dit moment dat uw verhaal op de door u gestelde feiten ligt, maar uw verhaal voor derden ook anders zou kunnen worden geïnterpreteerd. Daarbij kan je denken aan opmerkingen waar u tegenaan stuitte als ‘hij spoort niet,’ ‘hij is paranoïde’ etc. Dat risico van ‘zou kunnen’ dient te worden uitgesloten. Om dit risico waar u tot nu toe tegenaan loopt te veranderen en om te buigen ten voordele van u, adviseer ik u om ten eerste meer bewijs te verzamelen. Daarna dient te worden bezien wat juridisch gezien het handigste is om uw juridisch gelijk te halen (via een Nederlandse procedure of via een politiek asiel of iets dergelijks waar u over sprak. Naar aanleiding van gesprekken met specialist(en) op het gebied van volkerenrecht, vreemdelingenrecht, internationale verhoudingen en internationale veiligheid kan in dat kader een zinniger advies worden gegeven.

Tot zover het rapport!

Opmerkingen Hans Smedema

Ik vind het een prima rapport, wat wel eens precies de oorzaak van deze doofpot kan noemen, hoewel hij betrokkenheid van het Koninklijk huis niet bij zijn overwegingen heeft betrokken toen in 2008.

En ik vermoed nu dat het staatsveiligheid is geworden doordat Koningin Juliana hier in 1973 en/of 1975 toestemming voor heeft gegeven en daarmee medeverantwoordelijk is geworden voor het niet vervolgen van de vele verkrachters, en wellicht zelfs het gedogen en stimuleren van verkrachtingen! Maar ook ambtenaren hadden tot vervolging moeten overgaan en hebben dat nagelaten. Er is dus sprake van een gecombineerde situatie als de gruwelijke reden voor deze groteske doofpot die vele vele verkrachtingen gedurende 35 jaar tot gevolg heeft gehad en ons leven zelfs nu nog tot een hel en marteling maakt. De schuldigen en verantwoordelijken moeten openbaar gemaakt worden en ter verantwoording geroepen worden. Ze gaan natuurlijk vrijuit, maar het zal vele naïeve Nederlanders de ogen openen over hoe ze geminacht worden door sommige groepen ambtenaren en zelfs blijkbaar het Koninklijk huis die immers niets heeft gedaan om hier een eind aan te maken.

Staatsveiligheid & Kroon, dan géén WOB!:

Wet openbaarheid van bestuur (uittreksel)

Wet van 31 oktober 1991, Stb. 1991, 703, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur, zoals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 18 juni 1998, Stb. 1998, 356


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering wenselijk is gebleken de regelen met betrekking tot de openheid en openbaarheid van bestuur aan te passen en deze zoveel mogelijk in de wet op te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen

Artikel 10

 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
  1. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
  2. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ‘s-Gravenhage, 31 oktober 1991

Beatrix

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

Uitgegeven de eenendertigste december 1991

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Evaluatie

De Wet Openbaar Bestuur is dus in 1991 sluw even snel buiten werking gezet zodra het zaken betreft die zogenaamd de ‘Eenheid van de Kroon in gevaar kunnen brengen’ en ‘de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden!’ (Lees: we willen onze eigen fouten en blunders laf NIET openbaar maken!) Veel te ruim opgezet deze wet.

Deze wet maakt ook de doofpot tegen Hans & Wies Smedema mogelijk en is daarmee feitelijk een minachting voor het Nederlandse volk zelf, dat achter gesteld wordt aan ambtelijke fouten, blunders en criminele acties, naast datzelfde van de ‘Kroon’, dus Koninklijk huis en Ministerraad!

Op grond van deze zelfde wet kon Nederland hulp en assistentie vragen aan Amerika bij het in stand houden van deze gruwelijke doofpot en samenzwering tegen nota bene volkomen onschuldige slachtoffers! Paul Bremer: ‘We will have to help The Netherlands when they ask us for assistence!’  Nederlanders ‘jaag’ op de schoften die deze misbruikte wet in stand houden!

Dat betekent in ons specifieke geval dat als een onschuldig stelletje 35 jaar lang misbruikt, verkracht, misleid en bedrogen wordt, maar een onschendbare maar blijkbaar onnozele Koningin Juliana op aanbeveling van Ministers getekend heeft voor GEEN juridische onderzoeken bij Hans en Wies Smedema, dat dan de foute Koningin en Ministers, een veel hogere waarde toegewezen krijgen, dan in dit geval de weerloze en onwetende argeloze Nederlandse burgers Hans en Wies Smedema! De schoften! Dat is buitenproportioneel en moreel gezien verwerpelijk.

Kroon betekent Koningin en Ministerraad! En CIA man Al Rust waarschuwde mij al dat dit uitsluitend op Ministerieel niveau kon worden opgelost! Dat klopt met deze gruwelijke beperking op de WOB!

Willen wij als Nederlanders wel een Koningin of Koninklijk huis en Ministers die op deze wijze menen het Nederlandse volk als geheel, en onschuldige slachtoffers te moeten bedriegen en misleiden? Het Koninklijk huis vindt dus blijkbaar dat zij zelf belangrijker is dan haar burgers! Dat staat in schrille tegenstelling tot de ethisch hoogstaande houding van Hans Smedema, die als directeur van Ingenieurs Bureau IHN Leeuwarden met het omgekeerde organogram werkte. Dus de medewerkers en klanten waren belangrijker dan de directeur. En ook getuige zijn vroegere lidmaatschap van Rotary Leeuwarden-Zuid met als missie ‘Service above self!’

Op grond van die clausule mochten dus Hans & Wies Smedema ijskoud in een gruwelijke doofpot gestort worden en worden alle ambtenaren en autoriteiten opgedragen om mee te werken aan het verborgen houden van misdrijven en met name verkrachtingen.  Merk op dat in februari 1991 mr. Ruud Rosingh, als Waarnemend Hoofdoffcier van Justitie te Leeuwarden, plotseling tegen zijn wil werd overgeplaatst en gedwongen werd om zijn onderzoek naar de verkrachting van mijn weerloze vrouw door twee vrienden van verkrachter Hans van der Heide toen directeur/eigenaar van een loodgietersbedrijf in Leeuwarden, moest stopzetten! Met deze wet kan men dat gruwelijke feit, dus gewoon voor alle Nederlanders verborgen houden! Mr. Ruud Rosingh is hiermee gedwongen om onethisch te zwijgen, net als kroongetuige Elise B. uit Uden die kennis heeft van het feit dat het Ministerie van Justitie en een geheime dienst betrokken zijn. Alle Ministeries en volgens mij zelfs rechters, zullen daar rustig en ijskoud aan mee moeten werken! Ook rechters hebben trouw gezworen aan de Koningin of het Koninklijk huis! Ik vermoed dat die in dit geval buiten spel staan en dus niet meer voldoende onafhankelijk kunnen zijn. Alleen een buitenlands tribunaal kan hier nog recht doen.

Terwijl wij nooit ook maar iets met de staatsveiligheid te maken hebben gehad. Dat is er door broer mr. Johan Smedema uit Gennep en zwager Tjitte de Jong uit Norg(voorzitter CDA Drenthe) op grond van valsheid in geschrifte, misleiding en zelfs afpersing, sluw bij gehaald. Merk op dat deze beperking van de WOB door weer CDA’ers, de schoften Lubbers en Hirsch Ballin en Ien Dales PVDA 31 oktober 1991 is goedgekeurd(precies de tijd nodig na mr. Ruud Rosingh de mond te snoeren, om er snel een nieuwe wet door te drukken) om hun eigen fouten en zelfs criminele acties te maskeren en verbergen! Beslist geen toeval hoewel het voor een veel grotere doelgroep is opgesteld natuurlijk! Ze wisten dat ze deze zaak van de eeuw, de Nederlandse Watergate, ten koste van alles geheim moesten houden! Deze zaak is vele malen ernstiger dan de beroemde Dreyfus-affaire!

Maar de Morand oplossing van meer bewijs zal te vuur en te zwaard worden tegengewerkt door de Staat der Nederlanden met hulp van miljoenen aan heimelijk voor het hele Nederlandse volk misbruikte belastinggelden. Met een beroep op de staatsveiligheid mogen ambtenaren blijkbaar rustig bewijzen zoals DNA/Vaderschapstesten, MRI scans en dergelijke vervalsen. Medici moeten meewerken aan leugens en bedrog, en de media mogen hier niet over publiceren! Het zal ons vele tienduizenden euro’s gaan kosten en de uitkomst is ook dan nog onzeker. Ik sta er alleen voor, terwijl de overheid het hele ambtenarenapparaat kan inschakelen en manipuleren, en die zich blijkbaar gretig laten manipuleren.

Ik besloot na dit rapport om eerst in Spanje mijn deel twee af te maken en ook het derde deel, vervolgens leek mij het aanvragen van politiek asiel in Amerika het beste. Immers oud ambassadeur Paul Bremer had mij al aangeraden om naar Amerika te komen en daar politiek asiel aan te vragen. En Amerika heeft door de rechtszaken tegen Al Rust en het uiteindelijk winnen van zijn rechtszaak met onze geheime file, inside kennis van deze zaak. Ze weten al dat ik gelijk heb en ik hoef ze dus niet meer te overtuigen dat ik niet gek ben.

Normaal gesproken zou ik hulp van Amerika hebben moeten krijgen. Tenzij ze de kant van Nederland gingen kiezen dan natuurlijk, wat later in november 2009 na 28 weken gevangen te hebben gezeten in Broward Transitional Centre Pompano Beach Florida, het geval bleek te zijn. Men weigert glashard iedere hulp en weigert de meerdere rechtszaken van Al Rust en de CIA, waarbij onze geheime Nederlandse file cruciaal bleek te zijn,  openbaar te maken.

Maar zonder dat het totale verhaal goed en gedetailleerd is opgeschreven, kan ik deze zaak nooit winnen. Dus absolute prioriteit heeft het afmaken van mijn boek en schriftelijke verklaring van wat er is gebeurd. Deel I, II en III zijn al klaar en vormen ruim 1100 pagina’s. Laatste deel J’Accuse, met alle beschuldigingen aan onze vijanden, zal toch nog wel weer 200 pagina’s beslaan en over enkele weken ook klaar zijn.

Ook is de publieke opinie van cruciaal belang gebleken bij alle andere zaken, dus het afmaken van een kortere licht gecensureerde versie voor de boekhandel heeft vervolgens prioriteit.

Dit stuk is toch cruciaal en waard om nog een keer onder de aandacht van onderzoekers te brengen. Het originele rapport is ook aanwezig bij Pages: 4.5 Onderzoek & Bewijs

Aanwezig Drachten

Ik zal in Drachten zijn van 21 december 2010 tot 4 januari 2011, en voor eventuele afspraken beschikbaar. Mocht Politie/OM mij willen verhoren ivm mijn zware beschuldigingen aan bv Prof. dr. Onno van der Hart, maar ook mr. Johan Smedema Gennep en zwager Tjitte de Jong Norg, dan kan dat eenvoudig in die tijd. Vastzetten mag ook, alle groten der aarde hebben tenslotte eerst vastgezeten!

Mijn adres in Spanje is gewijzigd naar een betere woning in het vlak bij gelegen dorpje: Hans Smedema, Partado 114, 03727 Xalo/Jalon, Alicante, Spain email: [email protected]

Iemand van de velen met toegang tot de bewijzen over deze groteske doofpot en samenzwering die de beroemde Dreyfus-affaire tot kinderspel maakt, stuur die dan of maak via email een afspraak. Hoge beloningen mogelijk!

Met oprechte diepe minachting voor de ‘Kroon’ die ons dit ijskoud, meedogenloos en gewetenloos heeft aangedaan, later meer…

ing. Hans Smedema, Nederlands vluchteling, Xalo/Jalon, Spanje

Copyright 2010 Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spanje

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.