image_pdfimage_print

Klokkenluider Fred Spijkers

Klokkenluider Fred Spijkers & Hans Smedema vergeleken!

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Het verhaal van Fred Spijkers is op Wikipedia kort omschreven: Fred Spijkers

Er zijn overeenkomsten met het verhaal van klokkenluider Hans Smedema. Met name de volgende conclusie van het universitair onderzoek zal ook voor het totaal verwoeste leven van Hans & W..s Smedema geldig zijn!

Universitair onderzoek optreden overheid

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek , uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire.

Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Met zekerheid kan deze conclusie doorgetrokken worden naar de huidige situatie waar Hans Smedema zich in bevindt. Door lafheid, misselijkmakend eigen belang, ontbreken morele moed, mogen Hans & W..s Smedema mooi jarenlang blijven creperen! Hier het volledige onderzoeksrapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Zie artikel NRC

Zie artikel Binnenlandsbestuur over Fred Spijkers

Psy over opzettelijke psychiatrisering van Fred Spijkers

Belangrijkste overeenkomsten & verschillen

 1. Fred Spijkers maakte melding van een doofpot affaire binnen het Ministerie van Defensie <> Hans Smedema maakt melding van een doofpot affaire binnen het Ministerie van Justitie.
 2. Ministerie van Defensie ontkent bij Fred Spijkers alles <> Ministerie van Justitie ontkent bij Hans Smedema ook alles.
 3. Fred Spijkers wordt even paranoïde en schizofreen verklaard <> Hans Smedema wordt ook even snel paranoïde en schizofreen verklaard, zonder recht op verdediging daartegen, omdat geen advocaat hem wil bijstaan en alle bewijzen door een geheime dienst worden vernietigd in opdracht van ‘De Kroon’ door een geheime uitvoerende organisatie binnen Ministerie van Justitie. Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM genoemd door Hans Smedema.
 4. Fred Spijkers ziet kans om een psychiater hem gezond te laten verklaren <> Hans Smedema kan zijn ongelofelijke verhaal door de politieke doofpot(!) maar deels bewijzen en dus geen gezond verklaring krijgen. Zeker niet zonder advocaat, die als beroepsgroep elke hulp categorisch weigeren. Wel verklaarde psycholoog Joseph James van BTC Miami Florida deze zaak weliswaar ongelofelijk maar goed mogelijk en verklaarde in Amerika Hans Smedema gezond!
 5. Fred Spijkers ziet kans om een advocaat te krijgen die hem wil verdedigen <> Hans Smedema zoekt sinds januari 2004 vergeefs naar een advocaat die hem wil bijstaan bij dit misdrijf van de eeuw. Bij twee advocaten bleek hulp verboden! Ad Speksnijder uit Leeuwarden en Johan Verwilligen uit Drachten. Beiden ontvingen speciaal bezoek(!), maar mogen blijkbaar daarover kafkaësk niets aan slachtoffer Hans Smedema meedelen. Staatsveiligheid door betrokkenheid onnozele kafkaiaanse Koningin!
 6. Bij Fred Spijkers was geen sprake van betrokkenheid Koninklijk huis <> Bij Hans Smedema is helaas juist wel sprake van betrokkenheid Koninklijk huis, en dus een vals beroep op de staatsveiligheid, wat deze zaak veel ernstiger heeft gemaakt. Politici staan dan machteloos door hun ‘eed van trouw aan de Koningin boven die aan het blijkbaar minderwaardige klootjesvolk!’
 7. Nationale Ombudsman deed wel een onderzoek bij Fred Spijkers <> Nationale Ombudsman weigerde twee maal een onderzoek bij Hans Smedema, vermoedelijk omdat hij daartoe wegens betrokkenheid ‘Kroon’, dus Koningin Beatrix niet de bevoegdheid had. Koningin Beatrix haar naam is vanzelfsprekend veel meer waard dan het lijden van haar klootjesvolk!
 8. Wet Openbaarheid Bestuur WOB was bij Fred Spijkers wel van toepassing <> WOB is door ‘Kroon’, dus Koningin Beatrix en Ministerraad in oktober 1991 sluw buiten werking gezet als dat hun beter uitkomt.
 9. Bij Fred Spijkers werden wel zaken achtergehouden maar eigen bewijzen niet actief door geheime dienst onmogelijk gemaakt <> Bij Hans Smedema werd geheime dienst in naam der Koningin opgedragen om alle bewijzen te vernietigen, vervalsen of manipuleren, wat de zaak veel ernstiger maakte. Zeker zonder advocaat.
 10. Fred Spijkers kreeg wel media hulp <> Bij Hans Smedema mag met vals beroep op de staatsveiligheid blijkbaar geen media publicatie plaatsvinden en een kritisch artikel over stopzetten onderzoek en overplaatsen waarnemend hoofdofficier justitie in Leeuwarden mr. Ruud Rosingh  in Leeuwarder Courant, werd in opdracht justitie met beroep staatsveiligheid zelfs vervalst voor de archieven!
 11. Fred Spijkers mag wel aangifte doen <> Hans Smedema is het niet toegestaan om aangifte te doen tegen de daders, terwijl die dat weer zelf wel mogen.
 12. Fred Spijkers is niet onschuldig veroordeeld wegens smaad(wel voor andere zaken) <> Hans Smedema is door politierechter Jeroen van Bruggen onschuldig veroordeeld zonder advocaat, zonder recht op horen getuigen, zonder recht op DNA test die simpel kon bewijzen dat een aanklager de verkrachter en vader van een kind was.
 13. Fred Spijkers vroeg geen politiek asiel aan <> Hans Smedema vroeg op 20 april 2009 politiek asiel aan in Florida op grond van de gruwelijke vervolging door Nederlandse staat, wat werd geweigerd bij gebrek aan bewijs betrokkenheid Nederlandse overheid! Koningin Beatrix en haar hondse(kafka) Ministerraad(JanPeter Balkenende) weigerden correcte informatie te verstrekken aan rechter Rex Ford! Kwaadaardig gedrag volgens J. Rawls, A therory of Justice, 1999, p. 385.  ‘Kwaadaardig’ is het streven naar het slechte op zich of onverschilligheid over onrecht!

Cruciaal verschil in complexiteit

Bij Fred Spijkers is sprake van verbergen van fouten of blunders binnen Ministerie van Defensie en wangedrag door politici

Bij Hans Smedema lopen meerdere complexe en ongelofelijke zaken door elkaar:

 1. Verkrachtingen die ernstige verdringing voor alle misbruik gedurende 28 jaar tot gevolg hadden, wat op zich al omstreden is en dus al zonder enig onderzoek als onzin wordt afgedaan!
 2. Bij zijn vrouw zelfs heeft geleid tot een ‘oproepbare emotionele persoonlijkheid’ met daardoor kinderen van verkrachters zonder het in haar normale persoonlijkheid nog te beseffen, wat ook zeer omstreden is en bij velen als onmogelijk te boek staat!
 3. Een doofpot van familie en medici die wel op de hoogte zijn, maar de beide slachtoffers gewetenloos tegen elkaar opzetten, wat al weer zeer uitzonderlijk is en tot ongeloof leidt.
 4. Een doofpot door de staat der Nederlanden en met name politici die trouw hebben gezworen aan de Koningin, die door valsheid in geschrifte en fraude er bij betrokken werd!
 5. Daardoor in opdracht van ‘De Kroon’ een legale(?) geheime operatie binnen Ministerie van Justitie die opdracht heeft gekregen alle bewijzen te vernietigen, vervalsen of manipuleren. Dus actieve tegenwerking!
 6. Gevolg Hans Smedema wordt opzettelijk als ‘geestelijk gestoord’ neergezet en alle rechten op WOB, advocaat of juridische bijstand, Nationale Ombudsman en dergelijke zijn hem ontnomen om de naam van het gewetenloze  en laffe Koninklijk huis te beschermen tegen negatieve invloeden!

Naast deze vergelijking is een vergelijking met het beroemde boek Multatuli van klokkenluider Eduard Douwes Dekker gerechtvaardigd. Ook die maakte melding van een misstand van de Nederlandse overheid, wat eerst in Nederland ook niemand geloofde. Ook hij vluchtte gedesillusioneerd naar het buitenland, net als nu Hans Smedema!

Later meer…

Hans Smedema, Nederlands vluchteling in Xalo/Jalon, Spain

Copyright Hans Smedema 2011

Eed Tweede Kamerleden Fout!

Eed Tweede Kamerleden Fout!

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Grondslag vervolging Hans Smedema ligt in foute eed tweede kamerleden!

Cruciaal fout onderdeel van de ‘Eed’ die de nieuwe Tweede Kamerleden moeten afleggen is het volgende:

‘Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.’

Waarom fout?

Deze eed plaatst Koningin Beatrix boven de belangen van het Nederlandse volk en ieder individu!
Tweede Kamerleden kunnen na deze eed te hebben afgelegd immers nooit slachtoffers van ‘De Kroon’ waar Koningin Beatrix een cruciaal onderdeel van uitmaakt, bijstaan! Hetzelfde geldt ook voor ambtenaren, totale advocatuur en rechters! Daarom zwijgt iedereen en daarom laat men hans & W..s liever creperen! Het ‘monster van Soestdijk’ is immers voor deze schoften belangrijker dan de onschuldige weerloze slachtoffers! Zie de cruciale informatie in Foute ‘Eed van Trouw!

In de vorige Post: ‘J’Accuse Koningin Beatrix’ en ‘J’Accuse Koningin Beatrix vervolg’ is al uitgelegd dat Ministers op ‘hondse'(kafka) wijze geneigd zijn om de belangen van Koningin Beatrix boven die van individuele Nederlandse(Hans en W..s Smedema) en buitenlandse(Amerikaan Al Rust) te plaatsen. Dat is al gebleken.

Zo is de Wet Openbaarheid Bestuur al in 1991 al even snel buitenspel gezet voor Koningin Beatrix, door destijds MP Lubbers en de al even ‘hondse’ Hirsch Ballin, om blunders en fouten door de Kroon(onderzoek hoofdofficier justitie mr. Ruud Rosingh naar verkrachting vrouw Smedema op 12 januari 1991 werd onethisch en crimineel gestopt) voor het Nederlandse volk verborgen te houden! Zodra daarna ‘De Kroon’ ergens op negatieve wijze bij betrokken is, kan niemand meer een beroep doen op de WOB en kan men ongestoord bedriegen en vervalsen! Kamerleden staan vervolgens machteloos gezien hun ‘eed’ die kleine belang Koningin Beatrix boven de vervolgens weerloze Nederlandse  slachtoffers plaatst! Ongeacht het lijden gedurende meer dan 30 jaar! Maakt haar blijkbaar niets uit, anders had ze allang moeten ingrijpen.

Koningin wordt dus hoger geplaatst dan de Nederlandse slachtoffers! En in combinatie met de foute ‘eed’ door Tweede Kamerleden die immers ook al weer ‘trouw zweren aan Koningin Beatrix, zijn slachtoffers en het Nederlandse volk dus machteloos als er fouten of zelfs criminele acties uitgevoerd zijn. Het vergt moed en karakter om de Koningin te vertellen dat ze fout is, dus welk Tweede Kamerlid zal dat aandurven onder de huidige wetten en regelingen? Hier een paar afwijzingen door fractieleiders. Niemand van deze zogenaamde vertegenwoordigers van het volk was bereid om met Hans Smedema zelfs maar te praten! Terwijl fractieleiders vanwege hun automatische lidmaatschap van de commissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten(Stiekem) allemaal op de hoogte zijn van deze politieke samenzwering tegen Hans Smedema, zijn vrouw en het Nederlandse volk. Waarom moet dit zo stiekem? Omdat het erg fout is, maar zogenaamd in het belang van onze blijkbaar gewetenloze Koningin Beatrix en haar hondse volgelingen!

Vergelijkbaar wetenschappelijk onderzoek naar misdragingen in zaak Fred Spijkers

Zie volledige rapport openbaar-bestuur-de-zaak-spijkers

Onze minister-president antwoordde op Spijkers’ verzoek om hulp met ‘ik kan niets voor u doen’, al begreep hij wel dat zijn antwoord voor Spijkers ‘niet geheel bevredigend’ zou zijn.
‘Er zijn toereikende procedures op grond van de bestaande regelgeving voor aangelegenheden als deze. De minister-president, minister van Algemene Zaken, heeft daarbij geen bevoegdheden’ schreef G.E. van der Wulp namens de minister-president in een reactie op dit artikel. 89  Hij meende dat het citaat van de minister-president een al te prominente plaats in dit artikel kreeg, omdat de inhoud van het artikel op andere gezagsdragers is gericht. De zaak viel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. Bovendien onthoudt de minister-president zich steevast van een oordeel over zaken die aan het oordeel van de rechter onderworpen zijn (geweest) in verband met het belang dat hij aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht hecht, zo besloot Van der Wulp.
Daarover het volgende.
De minister-president draagt toch zeker samen met de overige ministers en de staatssecretarissen de verantwoordelijkheid voor de rechtsstaat, voor de bescherming van burgers en voor het optreden van de staat ten opzichte van burgers, ook in het verleden. Daarmee heeft de prominente plaats van het citaat van doen, niet met een verzoek te treden in een rechterlijk oordeel. De geschiedenis van Spijkers moest leiden tot coulance;
de minister-president kan en mag zich niet als een innocent bystander opstellen, hij kan en mag zich niet achter andere gezagsdragers verschuilen.

Nieuwe betere Eed!

‘Ik zweer(beloof) trouw aan het Nederlandse volk en de belangen daarvan, ook van een individu, boven ieder ander belang, zeker die van de Koningin.

Het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet zijn belangrijk, maar daaraan volledig ondergeschikt.

Ik zweer(beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.’

Dit kan vast nog wat beter verwoord worden, maar de strekking is veel beter en nu wel in het belang van het Nederlandse volk. Wij zijn er niet voor Koningin Beatrix, maar zij is er voor ons! Drama’s zoals de samenzwering en doofpot tegen Hans Smedema en zijn vrouw zijn dan onmogelijk. Nu durft niemand die te stoppen uit angst voor Koningin Beatrix en haar ‘hondse’ volgelingen.

Een integere en wel ethisch denkende Koningin had een dergelijk voorstel al lang zelf voorgesteld, maar ze mist daarvoor blijkbaar het karakter! Hans Smedema heeft dat wel en denkt dus blijkbaar ‘koninklijker’ dan onze Koningin Beatrix en haar familie.

That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government or new legal rules, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. (Amerikaanse declaration of Independence)

Later meer…

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain. Nederlands vluchteling.

Copyright Hans Smedema 2011

J’Accuse Koningin Beatrix vervolg

 

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Beschuldigingen blijkbaar gewetenloze Koningin Beatrix & haar hondse(Kafka!) Ministerraad samengevat!

Uitwerking beschuldigingen

 1. Wet Openbaarheid Bestuur WOB buiten werking gezet!
 2. Nationale Ombudsman buiten spel gezet!
 3. Ministerie van Justitie buiten spel gezet en aangezet tot plegen misdrijven!
 4. Geheime dienst werkt als Stasi of SS!
 5. Politieorganisatie en Openbaar Ministerie buiten spel gezet!
 6. Media buiten spel gezet!
 7. Advocaten buiten spel gezet
 8. Hulpinstanties buiten spel gezet!
 9. Medici buiten spel gezet!
 10. Hans Smedema opzettelijk en onschuldig als geestelijk gestoord neergezet!
 11. Echtpaar tegen elkaar opgezet!
 12. Politici buiten spel gezet!
 13. Amerika onethisch buitenspel gezet!

1 WOB sluw buiten werking gezet zodra Koningin Beatrix negatief betrokken kan raken!

Dit is in de Post WOB gedetailleerd uitgewerkt – Uitwerking WOB

Zie ook het cruciale rapport Morand Juridische advies Rapport zaak Hans Smedema

Hoofdstuk V. Uitzonderingsgronden en beperkingen WOB

Artikel 10

1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

Merk op dat deze cruciale wijziging sluw direct eind 1991 is ingevoerd toen bleek dat mr. Ruud Rosingh als hoofdofficier justitie een officieel onderzoek was gestart naar de verkrachting van de vrouw van Hans Smedema op 12 januari 1991 in toen het Oranje Hotel Leeuwarden, en in opdracht van het hondse College van Procureurs Generaal in Den Haag moest stoppen. WOB had dat immers later voor Hans Smedema openbaar kunnen maken, dus is in opdracht doofpot Kroon, dus verrader Koningin Beatrix en haar hondse CDA Ministers Lubbers en Hirsch Ballin dat gat/lek even laf en gewetenloos snel gedicht! Hans en W..s Smedema ware daarbij dus vogelvrij verklaard en weerloos voor de rest van hun leven!

Dus als ambtenaren en Kroon, zoals in ons specifieke geval, foute en soms criminele beslissingen nemen, mogen ze die voor het Nederlandse volk en de specifieke Nederlandse slachtoffers(Hans & W..s Smedema), verbergen! Het kan immers volgens art. 1a ‘de eenheid van de Kroon in gevaar brengen’ of 1b ‘de veiligheid van de Staat kunnen schaden!’ De slachtoffers blijven dan machteloos en weerloos tegenover criminelen en verkrachters gedurende meer dan 30 jaar! Kinderen van verkrachters zijn daarbij blijkbaar geen probleem voor Politici, Koninklijk huis en Ministers! Zolang zij zelf maar laf en gewetenloos buiten beeld kunnen blijven! ‘De slager die zijn eigen vlees keurt’, of ‘de Kalkoen die mag meebeslissen over het kerstdiner!’

Als al simpelweg de naam van de Koningin betrokken kan worden bij gemaakte fouten door Ministers en hoge ambtenaren, dan al wordt een beroep gedaan op deze wet en kan men dus het Ministerie van Justitie en een geheime dienst opdracht geven om de bewuste Nederlandse slachtoffers(hier Hans en W..s Smedema) buiten de normale wetten te plaatsen en zorg te dragen voor wegwerken van bewijzen, manipuleren en omkopen van getuigen, en tegenwerken en/of verbieden van onderzoeken door Politie en Openbaar Ministerie! Welk weldenkend en ethisch denkend mens zou hier aan meewerken? Blijkbaar ons Koninklijk huis en Ministers wel degelijk gezien de door de Koningin getekende wetten!

2 Nationale Ombudsman buiten spel gezet!

Dit is bij de uitwerking Post WOB hierboven al uitgewerkt.
De ombudsman is niet bevoegd een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, of artikel 15 in te stellen of voort te zetten:

a. indien de aangelegenheid behoort tot het algemeen regeringsbeleid, daaronder begrepen het algemeen beleid ter handhaving van de rechtsorde, of tot het algemeen beleid van het betrokken bestuursorgaan;
b. betreffende algemeen verbindende voorschriften;

Zie ook antwoorden/afwijzingen in Post WOB!

Uit bovenstaande blijkt dat de nationale Ombudsman net als genoemd in de beperkingen van de WOB, helemaal geen onderzoek mag doen in het geval dat de Staat of Kroon in gevaar komt, of bij handhaving van de rechtsorde en dergelijke. Zeg maar zodra ambtenaren en vooral ‘de Kroon’  in gevaar kunnen komen, zijn ze belangrijker dan het gewone Nederlandse klootjesvolk! Slachtoffers worden dan ijskoud opgeofferd en moeten aan alle kanten bedrogen worden, waarbij vervalsen van bewijzen en manipuleren van getuigen geoorloofd en standaard gedrag is! En deze schoft van een Nationale Ombudsman, dus de hondse Alex Brenninkmeijer bedriegt het Nederlandse volk ook al weer, door dat cruciale feit niet aan het Nederlandse volk en Hans Smedema mee te delen in zijn laffe ‘hondse’ antwoord! De man kruipt ook al weer ‘honds’ voor  onze hooghartige gewetenloze Koningin Beatrix!

3 Ministerie van Justitie buitenspel gezet!

Kroongetuige Elise B. verklaarde rond 1998 tegenover Hans Smedema dat ze:

 • onder geheimhouding viel(ambtseed in dienst justitie!) en bij mr. Johan Smedema werkte om zijn handelingen legaal te laten lijken,
 • pertinent niet met Hans Smedema mocht spreken en daarom niet met hem als headhunter kon spreken,
 • dat zijn 3 kinderen niet van hem zelf waren,
 • dat zijn sluwe broer mr. Johan Smedema samenwerkte met het Ministerie van Justitie bij het wegwerken van bewijzen!
 • dat ook een geheime dienst betrokken was bij de doofpot,
 • dat Hans Smedema opzettelijk door zijn broer Johan Smedema zwart gemaakt werd, wat niet klopte met de werkelijkheid!
 • dat ze daaraan niet meer wou meewerken, omdat ze het onethisch en onjuist vond!
Hans Smedema hoorde zelf rechtstreeks, dat hij en zijn vrouw rond 1977 een speciaal project binnen justitie zouden worden van iemand bij justitie die hem verwarde met zijn broer mr. Johan Smedema uit Gennep!
Ook uit punt 4 hierna blijkt betrokkenheid Ministerie van justitie, dus geheime Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM, en Kroon. Anders is dit onmogelijk!
Logistiek Manager 97th General Army Hospital vertelde rond 1983 dat de grote file over Hans Smedema en zijn vrouw van Nederlandse justitie al na drie dagen compleet bleek te zijn gewist! Dus was kennisname niet geoorloofd volgens opdrachtgever ‘De Kroon’, dus verrader Koningin Beatrix en haar hondse Ministerraad. Lubbers dus.
Tijdens huwelijk in Leeuwarden van Hans & W..s Smedema moest op een apart vel justitie mee tekenen! Waarom? Heimelijke tbs of zoiets? Ons leven heimelijk geregeld door mr. Johan Smedema samen met speciale afdeling bij justitie!

4 Geheime dienst als Stasi of SS ingezet!

 

Geheime dienst pleegt misdrijven door bewijzen over deze gruwelijke zaak te vernietigen, manipuleren of vervalsen! DNA vaderschap-testen, MRI scan die opzettelijk werd vervalst, artsenkaarten die werden vervalst, onvruchtbaarheid vervalst, litteken heet plotseling huidplooi, Amerikaanse rechter met valse psychiater diagnose voorgelogen en bewijzen achtergehouden, en veel meer! Stasi en SS cultuur van de Nederlandse geheime dienst! Ze zouden ons allemaal zo op de trein naar Auschwitz hebben gezet ook nog, deze laffe Nederlandse schoften!

Zelfs CTIVD, die echt wilden helpen, werd gewetenloos buiten spel geplaatst, wat duidelijk wijst op ongeoorloofde inmenging door Koningin Beatrix en goedkeuring door ‘hondse’ onethische Ministers JP Balkenende & Donner!

5 Politie en Openbaar Ministerie buiten spel gezet!

 • Kroongetuige mr. Ruud Rosingh, in januari 1991 waarnemend hoofdofficier justitie bij OM, verklaarde tegenover Hans Smedema dat hij een onderzoek naar de verkrachting van diens vrouw op 12 januari 1991 was gestart, maar dat het College van Procureurs Generaal hem direct had gedwongen om daarmee te stoppen op grond van een brief van een Smedema! Hij dacht dat die brief van Hans Smedema zelf was, wat niet het geval was! Tenzij een gefabriceerde vervalsing door mr. Johan Smedema uit Gennep! En/of die door psycholoog prof.dr. Onno van der Hart van Hans Smedema werd afgeperst en waarvan een getuige aangifte heeft gedaan bij Politie Zwolle in 1975!
 • Daarmee heeft dus mr. Johan Smedema samen met de gewetenloze schoft Onno van der Hart op sluwe wijze de complete politie en OM organisatie buiten spel kunnen zetten met steun van en in opdracht van ‘De Kroon’! Dus toen Koningin Juliana en later Beatrix.
 • Alle files en documenten zijn daarmee geheim en vernietigd of verborgen voor het argeloze Nederlandse klootjesvolk.

6 Media buiten spel gezet

 • Meerdere Rotary Leeuwarden-Zuid leden waren getuige van het feit dat op grond van de staatsveiligheid een artikel in de Leeuwarder Courant over stopzetten onderzoek in opdracht College Procureurs Generaal achteraf voor het archief opnieuw(heimelijk in de nacht) werd gedrukt in opdracht justitie!
 • John van den Heuvel  in dienst Telegraaf verklaarde dat hoofdredacteur en redacteuren niet over de zaak van Hans Smedema zouden gaan publiceren! Het Nederlandse volk wordt cruciale informatie onthouden!
 • Idem Rimmer Mulder Hoofdredacteur Leeuwarder Courant die weigert om hierover het volk te informeren.
 • HP de Tijd, Ton van Dijk wou met Hans een artikel over deze gruwelijke zaak maken, maar werd door geheime dienst op grond staatsveiligheid dat verboden!
 • Idem klokkenluidersonline, geenstijl, NuJij en vele anderen die direct stoppen met deze zaak of Hans opzettelijk publiekelijk en onschuldig toch als een geestelijk gestoorde neerzetten!
Het Nederlandse volk mag beslist niets te weten komen van deze gruwelijke doofpot! Dus men weet dat men fout is! Anders zou men openheid betrachten en hun fouten erkennen. Pure angst dus!

7 Advocaten buiten spel gezet!

 • Sinds begin 2004 is geen enkele advocaat bereid gebleken om Hans Smedema en zijn stellingen over de gruwelijke doofpot tegen hem en zijn vrouw te verdedigen!
 • Mr. A. (Bram) Moszkowicz doet wel het Hoger Beroep in een smaad rechtszaak, maar niet de hoofdzaak. Dus niet helpen bewijzen dat hier sprake is van een gruwelijke doofpot, verborgen gehouden voor het Nederlandse volk, met nog steeds lijdende slachtoffers.
 • Ook in Spanje bleek men niet bereid tot hulp, of in staat tot hulp.
 • Als geestelijk gestoord gezien, blijkt juridische hulp vrijwel onmogelijk, want niet zomaar toegestaan!
Media publiceren dus zelfs niet dat hier een Nederlander is die GEEN juridische bijstand en hulp mag krijgen! Wat tegen alle Mensenrechten in gaat!

8 Hulpinstanties buiten spel gezet!

 • Geen enkele slachtoffer hulp instantie is bereid gebleken om hulp te verlenen.
 • Ook Amnesty International geeft niet thuis. Ze doen dit soort zaken niet!
 • Human Rights Watch idem, ze doen dit soort zaken niet!
 • Van Cliëntenbond is gebleken dat een geheime dienst, of justitie medewerker hulp heeft verboden aan de Amerikaanse ‘Diana!’
Dus is sprake van een verbod en/of misleiding. In ieder geval zou men wel hulp hebben moeten verlenen! Met name Human Rights Watch!

9 Medici buitenspel gezet en ingezet voor manipulatie bewijzen!

 • alle betrokken medici blijken alles te hebben vervalst of gemanipuleerd!

10 Hans Smedema opzettelijk en onschuldig als geestelijk gestoord neergezet!

 • Opzettelijk wordt het Hans Smedema sluw en kafkaësk onmogelijk gemaakt om te bewijzen dat hij niet gek is, door alle bewijzen stelselmatig door justitie en geheime dienst stasi medewerkers onmogelijk te maken en testen zoals DNA/Vaderschapstesten en MRI scan naar onvruchtbaar maken, zelfs te vervalsen.

11 Echtpaar tegen elkaar opgezet!

 • Hans en W..s Smedema worden opzettelijk tegen elkaar opgezet! Haar wordt met leugens en bedrog voorgehouden dat haar man Hans Smedema van de ene op de andere dag ‘geestelijk gestoord’is geworden, terwijl alle betrokkenen inclusief onze laffe en gewetenloze Koningin met haar hondse kafkaiaanse Ministerraad heel goed weten dat dat niet waar is. Maar het bedriegen van het Nederlandse volk vindt men belangrijker en eenvoudiger dan de gruwelijke waarheid te openbaren. Het echtpaar dat gewoon samen oud had willen worden leeft nu op grond van crimineel gedrag noodgedwongen apart van elkaar. Hans als vluchteling voor ‘Koningin Beatrix en haar honden, en zij argeloos en onwetend in Nederland.

12 Politici buiten spel gezet!

 • Hoe men de politici zover heeft kunnen krijgen om aan deze criminele acties mee te werken is nog onbekend door hun laffe en hondse zwijgen! Dat Koningin Beatrix betrokken is en dat men daar trouw aan gezworen heeft zal cruciaal zijn?

13 Amerika onethisch buitenspel gezet!

 • Dat was heel eenvoudig met hondse Ministers als Hirsch Ballin, Lubbers, en JanPeter Balkenende en de hondse Donner. Deze doofpot en samenzwering heeft men altijd als legaal voorgedaan, via het bedrog van mr. Johan Smedema uit Gennep, en Tjitte de Jong uit Norg. Dus kon op grond van contracten tot wederzijdse justitionele bijstand Amerika bij deze samenzwering betrokken worden. Daarmee Amerika voor een zeer onethisch probleem stellend. Zowel het Amerikaanse als het Nederlandse volk worden hierdoor nu bedrogen! En men kon niet Hans Smedema toen hij op 20 april 2009 politiek asiel tegen de vervolging door Koningin Beatrix en haar hondse Ministers aanvroeg, dat honoreren, hoewel men over de informatie en bewijs beschikte dat de aanvraag van Hans Smedema juist was.

Conclusie

 • Als mr. Johan Smedema en Tjitte de Jong gewoon eerlijk en integer zouden zijn geweest, was dit allemaal nooit gebeurd of veel eerder beëindigd.
 • Als Koningin Juliana niet zo onnozel was geweest en niet aan deze doofpot had meegewerkt, zou dit nooit hebben plaatsgevonden.
 • Als Koningin Beatrix niet zo laf en gewetenloos had gehandeld na uitkomen van alles, dan was dit al direct in 1980 opgelost. Zij koos echter voor liegen en bedriegen tegenover het Nederlandse volk in de hoop dat niemand er achter zou komen. Ze pleegt daarmee hoogverraad tegenover haar eigen Nederlandse argeloze volk.
 • Ministers en ambtenaren hebben hier honds, laf en gewetenloos aan meegewerkt omdat men verplicht(lek in de grondwet!) was om te helpen!
 • Zelfs de Nationale Ombudsman (en CTIVD) is heimelijk buitenspel gezet en heeft dat cruciale feit ook nog laf voor het Nederlandse volk verborgen!
 • Er is dus een enorm lek in de grondwet mbt discriminatie van slachtoffers tov de naam van het Koninklijk huis! En haar hondse Ministers zwijgen natuurlijk laf!
 • Hans Smedema wordt heimelijk als ‘staatsvijand’ neergezet, hoewel Koningin Beatrix en haar hondse ministerraad nota bene weten dat Hans van niets weet en volkomen onschuldig is! Dat hoort internationaal zwaar bestraft te worden.
Om dit soort problemen en weerzinwekkende criminele acties van het Koninklijk huis en haar ‘hondse’ Ministers te voorkomen, moet het Koninklijk huis helemaal worden afgezet en de Republiek uitgeroepen. Immers altijd zal het Koninklijk huis voor hun laffe en gewetenloze eigenbelang kiezen, in plaats voor hun weerloze volk. Onbetrouwbaar gebleken.

Wetenschappelijk onderzoek klokkenluider Fred Spijkers uit Wikipedia

Het vakblad ‘Openbaar Bestuur’ publiceerde vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek , uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de ‘klokkenluidersaffaire. Van der Vliet constateerde dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.

Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’. De onderzoekers benadrukken dat zij daarbij ook doelen op ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot nu. Zij hadden Spijkers moeten prijzen, stellen de onderzoekers in hun bevindingen. Het ontbreekt de betrokken gezagsdragers aan ‘morele moed en waardigheid’. “Ze hebben rechtsstatelijke middelen 23 jaar lang gebruikt om onrecht te begaan en zijn dus ‘slecht’ of zelfs ‘kwaadaardig’ wegens de klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht.” “Zij waren geen hoeders van rechtvaardigheid en van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten de bevoegdheden die hen ten dienste stonden om de rechten van een burger met voeten te treden.”Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.”

Later meer…, Hans houdt zich gezien voortschrijdend inzicht, het recht voor om zaken aan te passen

Het bovenstaande wordt niet bestreden en zal daardoor als bewezen feit beschouwd worden! Koningin, politiek, justitie, OM en politie staan blijkbaar machteloos tegenover deze zaak door hun eigen stompzinnige moreel verwerpelijke anti-ethische handelen.

Hans Smedema, Nederlands vluchteling voor ‘De Kroon’, Xalo/Jalon, Spain

Copyright Hans Smedema 2011