Convention against torture!

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Convention against torture

Mij voorbereidend op het aanvragen van Politiek Asiel in Amerika, vond ik de teksten van de Conventie tegen martelingen. Hier de tekst in het Engels:

“The Convention Against Torture refers to the United Nations Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.”

 

“Torture” is defined in Article 1 of the Convention Against Torture and at 8 CFR 208.18(a):

For an act to be considered torture, it must be an extreme form of cruel and inhuman treatment; it must cause severe physical or mental pain and suffering; and it must be intended to cause severe pain and suffering.

Torture is an act inflicted for such purposes as obtaining from the victim or a third person information or a confession, punishing the victim for an act he or she or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing the victim or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind.

Torture must be inflicted by or at the instigation of a public official or someone acting in an official capacity, or it must be inflicted with the consent or acquiescence of a public official or person acting in an official capacity.

The victim must be in the custody or physical control of the torturer.

Torture does not include pain or suffering that arises from or is incidental to lawful sanctions.”

Immers het is noodzakelijk om politiek asiel aan te vragen omdat de Staat der Nederlanden mij het recht op het doen van aangifte heeft geweigerd, geen advocaten of andere instanties hulp mogen verlenen in de hoofdzaak en claim tegen de staat, media blijkbaar moeten zwijgen of collaboreren met de corrupte Staat, ik geen enkel onderzoek mag laten uitvoeren, geen getuigen mag laten horen, en zelfs zonder(!) de aanwezigheid van een advocaat nog rustig door een corrupte politieslager Jeroen van Bruggen wordt veroordeeld omdat hij denkt goddelijk alwetend te zijn. Ook worden in opdracht van de Staat bewijzen van mijn gelijk en over de misdrijven opzettelijk vernietigd of vervalst. In Nederland ben ik kansloos.

Even puntsgewijs genoemd:

  1. Om voor een daad als marteling te worden gezien moet het een extreme vorm van wrede en onmenselijke behandeling zijn.
  2. Het moet ernstige fysieke of mentale pijn en lijden veroorzaken.
  3. Marteling is een daad toegebracht voor doelen als het verkrijgen van het slachtoffer of een derde persoon, van informatie of een bekentenis, of
  4. het slachtoffer straffen voor een daad hij of zij of een derde persoon heeft uitgevoerd of is verdacht te hebben gedaan, of
  5. intimideren of dwingen van het slachtoffer of een derde persoon, of
  6. voor welke reden dan ook gebaseerd op enige vorm van discriminatie.
  7. Foltering moet toegebracht worden door of op instigatie van een openbaar ambtenaar of iemand in een officiële hoedanigheid,
  8. of het moet zijn toegebracht met de instemming of gedogen van een openbaar ambtenaar of een persoon in die officiële hoedanigheid.
  9. Het slachtoffer moet onder toezicht of fysieke controle van de folteraar zijn.
  10. Foltering omvat niet pijn of leed dat voortvloeit uit of in verband met rechtmatige sancties.

Ad 1) Wreed en onmenselijk?

Drie kinderen van verkrachters, nooit gewaarschuwd tegen verkrachters en dat we weerloos waren met amnesie en ernstige verdringing, nooit medische hulp gehad, integendeel juist bedrogen en gemarteld! Vrouw daardoor dertig jaar verkracht en ik zelf heimelijk onvruchtbaar gemaakt, liegen en bedriegen nadat mijn geheugen terug kwam zodat ik mentaal kapot ging en voor ons beiden met persoonlijkheidsveranderende omstandigheden! Drie moordaanslagen op Hans Smedema en een buurman daadwerkelijk heimelijk vermoord, zogenaamd een hartaanval.

Ad 2) mentaal of fysiek lijden.

Ik ging na maart 2000 mentaal langzaam kapot door het ontkennen van misdrijven die wel degelijk hebben plaatsgevonden. Ik ben sedert die tijd als gek versleten door mijn totale omgeving inclusief mijn vrouw! Wij worden nu opzettelijk uit elkaar gedreven en een echtscheiding dreigt op grond van bedrog door ambtenaren. Weigeren van aangiften en ieder onderzoek. Mensenrechten totaal genegeerd. WOB buiten werking gezet. Vrouw is lid schizofrenie vereniging voor mij(!), terwijl ze zelf ziek is.

Ad 3) Doel bekentenis of informatie.

Ja,  om mij als gek te laten rondlopen en zo te voorkomen dat ik hulp kan krijgen van derden. Ook wordt ik afgeluisterd om getuigen en acties te kunnen manipuleren en te voorkomen dat het Nederlandse volk dit te weten komt.

Ad 4) Straffen voor een daad?

Ja, straffen voor het feit dat ik me er niet bij neerleg en de waarheid wens te weten te komen! Geen aangifte, geen recht op informatie, medische files verborgen houden en op een echtscheiding aansturen.

Ad 5) Intimideren of dwingen.

Zeker men intimideert mij met vervalsen van bewijzen, uitoefenen van druk door gek laten verklaren terwijl men weet dat het niet zo is, getuigen ook dwingen om te liegen, Politie dwingen om geen onderzoek te mogen doen, Justitie idem, jaagt ook fiscaal op mij en luistert telefoon en e-mails af om getuigen en bewijzen te kunnen manipuleren.

Ad 6) Discriminatie

Discriminatie omdat men mij buiten rechte heeft geplaatst terwijl alle andere burgers dat niet gebeurd, medische hulp heimelijk onthoudt, juridische hulp weigert, voor gek verklaart op grond van leugens en opzettelijk achterhouden van bewijzen. Maar mij wel fiscaal belasting laat betalen voor diensten die ik in veel mindere mate krijg en met veel hogere kosten en veel minder inkomen als direct gevolg van de samenzwering tegen mij en mijn arme weerloze en onwetende vrouw.

Ad 7) Foltering in opdracht ambtenaar of in officiële hoedanigheid.

In opdracht staat der Nederlanden en Ministerie van Justitie, met medewerking van een geheime dienst. na verzoek van o.a. broer mr. J. (Johan) Smedema uit Gennep, maar ook zwager  Tjitte de Jong uit Norg.

Ad 8)  met instemming of gedogen ambtenaar of in officiële hoedanigheid.

Verkrachtingen zijn gedogen door de Staat der Nederlanden omdat men alle bewijzen ervan heeft weggewerkt, politie files heeft laten verdwijnen, en rustig onschuldige argeloze slachtoffers in de steek laat met hoge extra kosten. Zelfs rechters gedogen dit, net als politieorganisatie en OM. Men veroordeelt zelfs Hans Smedema zonder hem het recht op een eerlijke rechtsgang te geven.

Ad 9) Onder toezicht of fysieke controle folteraar staan.

Staat houdt ons precies in de gaten en zorgt voor laten verdwijnen bewijzen en informatie, zodat wij als slachtoffers machteloos zijn en mentaal kapot zijn gegaan. Huwelijk is al kapot gemaakt en vermoedelijk onherstelbaar. Staat kan het opheffen maar weigert dat.

Ad 10) Geen pijn uit rechtmatige sancties.

Broer mr. J. Smedema uit Gennep heeft in 1973 door oplichting en fraude een blanco document laten tekenen door Hans Smedema. Dat gaf hem vermoedelijk het recht om namens en voor Hans geheime zaken te regelen, zonder Hans daarvan op de hoogte te moeten brengen. Ook Onno van der Hart heeft in 1975 Hans gedrogeerd en gedwongen door marteling om een document te tekenen wat ook hem het recht gaf om voor en over Hans Smedema geheime zaken te regelen, zodanig dat Hans nooit iets zou weten van het misbruik en de verkrachtingen van zijn vrouw. Vervolgens hebben die samen met anderen nog weer een politieke commissie zover weten te krijgen dat Hans politiek (en wellicht koninklijk)goedgekeurd nooit meer het recht kreeg om onderzoeken te laten uitvoeren of informatie te krijgen. O.a. WOB legaal buiten werking gesteld. Dus alles gebaseerd op valsheid in geschrifte, oplichting, martelingen en bedrog, dus volgens mij NIET legaal! Vraag is of als een ernstig misdrijf wat tegen de rechten van de mens en normale wetten ingaat, toch politiek goedgekeurd wordt, het dan wel legaal is! Zal een internationaal tribunaal over moeten oordelen.

Conclusie:

Hans Smedema, maar ook zijn vrouw worden in Nederland-Hufterland ijskoud gemarteld volgens de regels van de Conventie tegen martelen van de VN. En tot op heden en sedert 1972 heeft nog niemand binnen Nederland daar bezwaar tegen aangetekend. Politici vinden het prima en hebben het zelfs goedgekeurd.

Vermoedelijk probeert men andere landen zoals Amerika door de drogreden dat het legaal is, buiten spel te houden en daarmee vrijuit te gaan. Maar enkel al het feit, dat men het voor het Nederlandse volk verborgen wenst te houden, maakt duidelijk dat men fout zit en weet dat ze minimaal moreel strafbare feiten plegen.

Later meer … (Rechter Rex Ford stelt later in Miami Florida dat het inderdaad reden voor Politiek Asiel is, maar dat dan meer bewijs geleverd moet worden dat overheid hierbij betrokken is)

Hans Smedema

Copyright 2009-2010 Hans Smedema Drachten


Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.