J’Accuse KCOM

Please Share! Fight this 'Perfect' Crime!

Ik beschuldig Koninklijke (goedgekeurde) Criminele Organisatie Mengele (KCOM)

Deze hele gruwelijke doofpot en samenzwering tegen de argeloze onwetende slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw wordt sinds 1975 geleid door deze criminele organisatie KCOM vanuit het Ministerie van Justitie volgens kroongetuige Elise B. uit Uden. Maar ook het stopzetten en verbieden van onderzoeken naar verkrachtingen (12 januari 1991 mr. Ruud Rosingh verbod op onderzoek door schoften binnen College Procureurs Generaal) bewijst ongeoorloofde inmenging en manipulatie door hooggeplaatste corrupte lieden. Uitsluitend Koningin Juliana en Beatrix hebben die heimelijke(?) bevoegdheid en kunnen onbewust en bedrogen getekend hebben! Ten behoeve van het laatste deel van het ‘autobiografisch gereconstrueerde dagboek’ van Hans Smedema ‘Vechten tegen het onbekende’ deel IV – J’Accuse, wordt hier deze cruciale beschuldiging alvast verder gespecificeerd en uitgewerkt. Concept, Hans houd zich natuurlijk het recht voor om gezien voortschrijdend inzicht zaken in een later stadium aan te passen en te wijzigen. Het buiten werking zetten van de WOB en de nog steeds voortgaande marteling geeft Hans Smedema internationaal gezien dit recht! Hij beroept zich daarbij op de ‘Convention Against Torture CAT’.

Opdracht

De opdracht aan KCOM zal qua strekking ietwat ludiek verwoord, vermoedelijk ongeveer als volgt geweest zijn:

 • Bij Koninklijk besluit van Koningin Juliana, op verzoek en onder verantwoordelijkheid Ministerraad is per 1973 en 1975 ieder onderzoek door overheidsinstanties naar misdrijven gepleegd tegen de weerloze en onwetende slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw verboden. De criminelen en verkrachters mag geen strobreed in de weg gelegd worden. Het Ministerie van Justitie en specifiek de Koninklijke Criminele Organisatie Mengele KCOM heeft als taak alles te coördineren in samenwerking en op verzoek van de beide betrokken families van de argeloze nog onwetende slachtoffers. KCOM zal er voor zorg dragen dat alle criminelen en verkrachters beslist vrijuit gaan en niet vervolgd mogen worden, door alle bewijzen van criminele acties te vernietigen of zodanig te vervalsen, dat ze niet meer tot vervolging kunnen leiden. Media wordt op grond van de staatsveiligheid omdat de Kroon nu mooi betrokken is, verboden om hierover te publiceren, we kunnen natuurlijk niet hebben dat dit ooit uitkomt.
 • Latere aanvulling: Op instructie  van psycholoog prof.dr. Onno van der Hart moet waar mogelijk het Hans Smedema en zijn vrouw zodra zij kennis dreigen te nemen van de tegen hen gepleegde vele traumatische misdrijven, onmogelijk gemaakt worden om daarover informatie te verkrijgen. Daarbij moet met name zodanig gelogen en bedrogen worden, dat Hans Smedema als ‘gek’ kan worden neergezet en het echtpaar tegen elkaar opgezet kunnen worden, en met een beetje geluk mentaal kapot gaan voordat ze een gevaar voor onze criminele acties kunnen opleveren. Daarmee kan ook mooi het hele Nederlandse klootjesvolk onwetend gehouden worden van onze criminele acties.
 • Lasten en bevelen dat deze opdracht niet in het Staatsblad zal worden geplaatst en onder de staatsveiligheid valt omdat het Nederlandse volk er beslist niet achter mag komen, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden en KCOM bij hun criminele taak waar mogelijk zullen bijstaan. Alle activiteiten van KCOM en de opdrachten zijn geheim en vallen niet onder de WOB en dus kan het Nederlandse klootjesvolk mooi onwetend blijven. Op grond van de staatsveiligheid die zogenaamd bedreigd wordt, is het alle media verboden om hierover te publiceren.
 • Aanvulling rond 1999. Omdat deze geheime operatie KCOM gevaar liep bekend te worden bij het Nederlandse volk door met name het optreden van de wel ethisch denkende vriend van Hans Smedema, de voormalige Amerikaanse militaire CIA man ‘Al Rust’, is in opdracht van ‘de Kroon’ door het Ministerie van Justitie aan Amerika verzocht om medewerking te verlenen aan deze politiek en Koninklijk goedgekeurde geheime operatie om het Nederlandse klootjesvolk onwetend en dom te kunnen houden. Amerika heeft aan deze onethische en corrupte eis moeten voldoen door de afgesloten contracten tot wederzijdse hulp en bijstand.
 • Deze vele vele miljoenen kostende operatie zal voor het Nederlandse klootjesvolk verborgen gehouden worden door die miljoenen binnen het Ministerie van Justitie als geheime operatie ergens weg te werken.

De echte wetten en rulings zullen natuurlijk anders verwoord zijn, maar de gevolgen zijn wel gelijk! In de vorige Post ‘Morand advies’ is al aangegeven hoe mooi en sluw men de WOB buiten spel wist te zetten zonder dat het Nederlandse volk daartegen in opstand kon komen!

Het organogram ziet er hoogstwaarschijnlijk zo uit:

Leiders en organisatiestructuur

De Kroon, Koningin & Ministerraad: Sinds 2000(Hans beseft!) Koningin Beatrix,  MP JanPeter Balkenende, Hirsch Ballin,  Donner en anderen

Duidelijk is inmiddels dat de top van deze organisatie ligt bij ‘De Kroon’, dus Koningin en Ministerraad! In hoeverre Koningin Juliana in 1973 en/of 1975 zelfstandig tot een speciale regeling heeft besloten voor Hans Smedema en/of zijn vrouw op grond van bedrog en valsheid in geschrifte, of dat wel moest doen op aanbeveling van de Ministerraad en onderliggende adviesorganen, is mij nog onbekend, maar bekend bij KCOM. Maar zeker is dat ze bedrogen werd met valse en frauduleuze onrechtmatig verkregen documenten, die de beide slachtoffers zelf nooit hebben gezien, door de sluwe broer mr. Johan Smedema uit Gennep en o.a. de misdadige psycholoog en specialist amnesie en ‘multiple personalities’ prof.dr. Onno van der Hart. Zijn criminele optreden met martelen en afpersen van een document van Hans Smedema na ernstig drogeren, heeft hem van Hans Smedema de bijnaam(geuzennaam?) ‘De Nederlandse Mengele’ opgeleverd en door die cruciale inbreng is als ‘beloning’ (ere wie ere toekomt) zelfs deze hele criminele organisatie naar hem vernoemd.

Dit besluit tot verbergen en niet vervolgen van ernstige misdrijven met herhaalde onschuldige nieuwe slachtoffers, is hoogverraad ten opzichte van het hele Nederlandse volk, wat opzettelijk onwetend wordt gehouden en in gevaar wordt gebracht sinds 1973 met vermoedelijk minimaal tientallen, zo niet honderden onnodige nieuwe slachtoffers!

Koningin Beatrix is onschendbaar gemaakt, maar het weigeren van hulp aan de beide slachtoffers Hans en Wies Smedema door de Kroon, is moreel verwijtbaar en Internationaal gezien strafbaar gedrag. Het heimelijk en stiekem afnemen van de normale burgerrechten van Hans en Wies Smedema en daar verder geen toezicht op houden maakt de Kroon, dus ook Koningin Beatrix moreel mede verantwoordelijk voor alle verkrachtingen en andere criminele acties tijdens haar bewind!

Als Koningin Beatrix op de hoogte is van deze gruwelijke criminele actie tegen Hans Smedema en zijn vrouw, en dat lijkt logisch en waarschijnlijk gezien de wekelijkse maandagmiddag praatjes met de Minister President, en het advies van het CTIVD om met deze gruwelijke doofpot te stoppen heeft genegeerd of tegengehouden, dan is dat internationaal gezien strafbaar gedrag en kan leiden tot afzetting of de roep om een republiek! Wat weer precies de reden is van deze doofpot en dus het nu 38 jaar lijden van Hans en Wies Smedema. Op grond van de ‘Convention Against Torture CAT’ moet men internationaal dan alle leden van de Kroon aanhouden! Dus ook Koningin Beatrix!

De in de vorige twee Posts genoemde uitzonderingsgronden op de Wet Openbaar Bestuur WOB maken deze doofpot en samenzwering mogelijk, doordat men een vals en frauduleus beroep kon doen op de staatsveiligheid om de naam van ‘De Kroon’ en het Koninklijk huis te beschermen voor gemaakte blunders, en daarmee ook mooi hooggeplaatste ambtenaren en Ministers voor strafbare feiten kon vrijwaren. De slachtoffers mochten natuurlijk gewoon blijven creperen, want alle Nederlandse burgers zijn volkomen ondergeschikt aan ‘De Kroon’.

Ministerie van Justitie leider: De Fuhrer (Mol & Verrader)

Nog onbekende mol/verrader en leider binnen Ministerie van Justitie. Hij organiseert rechtstreeks in opdracht van de Kroon dit ‘Speciale Project voor Hans Smedema en/of zijn vrouw in samenwerking met een geheime dienst(deels regionale en AIVD)  die Politieke en Koninklijk goedgekeurd alle bewijzen moeten wegwerken of vernietigen, getuigen misleiden of manipuleren, vaderschaps DNA-testen, MRI scans, medische files en veel meer vervalsen. In algemene zin, Hans Smedema als gek neerzetten en zoveel als mogelijk tegenwerken. Cordon sanitair. Alle misdrijven daarbij verborgen houden voor het totale Nederlandse volk en daarbij media zogenaamd op grond staatsveiligheid(eigen fouten en blunders verbergen) verbieden om hierover te publiceren! Ook advocaten is verboden om Hans Smedema bijstand te verlenen in deze hoofdzaak! ‘De Fuhrer’ rapporteert periodiek en is verantwoording schuldig aan ‘De Kroon’, feitelijk Ministerraad. Mede onschuldig slachtoffer Amerikaanse militaire CIA man Al Rust wist dit uit de geheime files; ‘this can only be solved on a ministerial level!’ en ‘The Queen has been lured into this!’

Familie leiders: Mr. Johan Smedema, Gennep en sinds enkele jaren Tjitte de Jong, Norg voorzitter CDA Drenthe

De broer mr. Johan Smedema uit Gennep werd in 1973 heimelijk benoemd tot leider en coördinator namens de families Smedema en die van zijn weerloze argeloze vrouw. Hij rapporteert aan mol en verrader ‘De Fuhrer’, die eventueel na overleg met ‘De Kroon’ alle acties neemt die Johan Smedema voorstelt om deze zaak en alle verkrachtingen en andere misdrijven voor Hans Smedema en zijn argeloze weerloze vrouw verborgen te houden. Voorbeeld is Plaatsvervangend Hoofdofficier Justitie mr. Ruud Rosingh door College Procureurs Generaal opdragen om het onderzoek naar de verkrachting door twee vrienden van verkrachter Hans van der Heide uit Leeuwarden van de argeloze en weerloze vrouw van Hans Smedema, direct te laten stoppen. Dit omdat immers het belang van ‘De Kroon en hooggeplaatste ambtenaren, veel zwaarder weegt dan het Nederlandse klootjesvolk en specifiek de sinds 1973 weerloze slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw. Sinds enkele jaren is dit leiderschap hoogstwaarschijnlijk overgenomen door Tjitte de Jong uit Norg met zijn contacten met het CDA die deze doofpot en samenzwering  mogelijk heeft gemaakt. Volgens kroongetuige Elise B. uit Uden, vermoedelijk in 1999 partime in dienst Justitie, was mr. Johan Smedema in 1999 nog volledig bevoegd om namens en voor Hans Smedema en zijn vrouw te handelen en werkte met Justitie en een geheime dienst samen. Dat zal nu Tjitte de Jong heimelijk doen, daarbij de belangen van de onschuldige weerloze slachtoffers Hans Smedema en zijn vrouw gewetenloos negerende. Voor de familie van zijn vrouw wordt leiding gegeven door haar inmiddels gescheiden jongere zuster Klazien J. uit Steenwijk, die gewetenloos verkrachtingen van haar zuster niet belangrijk  genoeg vond om in te grijpen en te waarschuwen.

Diverse Politici

Op sluwe wijze heeft broer mr. Johan Smedema op grond van frauduleus heimelijk en illegaal verkregen documenten(die de beide slachtoffers NOOIT hebben mogen zien!) in samenwerking met zwager Tjitte de Jong de politiek zover gekregen dat men deze doofpot en samenzwering tegen Hans Smedema en zijn vrouw heeft goedgekeurd en daarmee het dus ‘Staatsveiligheid’ werd en dus de WOB buiten spel werd gezet voor het geval Hans Smedema zijn geheugen terug zou krijgen en tegenactie zou beginnen op te zetten! Zowel broer mr. Johan Smedema als Tjitte de Jong wilden ten koste van alles natuurlijk voorkomen dat deze gruwelijke zaak hun naam zou kunnen bezoedelen. De belangen van de weerloze slachtoffers zijn daarbij totaal buiten de afwegingen gebleven, want die lijden ook nu nog steeds zonder precies te weten tegen wie ze eigenlijk  moeten vechten!

Betrokken politici zijn naast de toenmalige Ministers van de Ministerraad uit 1973, 1975, maar ook in 1991 en vele andere jaren als zich iets voordeed, in ieder geval in 1975/76 de leden van de ‘Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten’ ook wel de ‘Commissie Stiekem’  genoemd uit 1975/76. Dus alle fractieleiders uit die tijd en tijdens andere misdrijven.

Leden Koninklijke Criminele Organisatie Mengele

Leden volgens de juridische invalshoek hieronder gedefinieerd:

‘Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer dient hij of zij tenminste een aandeel te hebben in dan wel ondersteuning te verlenen aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarbij niet elke bijdrage leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt van een criminele organisatie. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is gericht niet nodig, wel wetenschap in zijn algemeenheid. Daarbij is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Wetenschap van één of verscheidene concrete misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm van opzet op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven.’

 • Leiding en verantwoording ligt bij de Kroon, dus Koningin en Ministerraden sinds 1973!
 • De Fuhrer’ onbekende X die niet of nauwelijks gecontroleerd wordt en maar raak kan rommelen.
 • College van Procureurs Generaal die alle onderzoeken naar de verkrachtingen verboden of tegenhielden in opdracht KCOM en Kroon.
 • mr. Johan Smedema uit Gennep en Tjitte de Jong uit Norg(voorzitter CDA Drenthe) leiden als peetvaders de families mbt de Omerta!
 • Werknemer Elise B. uit Uden die rond 1998 een paar maanden bij broer Johan Smedema werkte, parttime in dienst Justitie!
 • Prof.dr. Onno van der Hart die geld of diensten heeft aangenomen om Hans te misleiden, drogeren met geheugenverlies toebrengend middel en mentaal gemarteld, om geheime documenten getekend te krijgen!
 • Schoonzusters Klazien J. uit Steenwijk en Betty J. uit Wijk bij Duurstede hebben opdracht om mijn vrouw sluw onwetend te houden, en alles te doen wat men binnen KCOM nodig vindt om Hans Smedema en zijn vrouw te misleiden. Speciaal alle misdrijven en bewijzen daarvan verbergen en met gebruik making van ‘Mind control’ en de dubbele(emotionele) persoonlijkheid zijn vrouw schriftelijke verklaringen laten doen die haar wettig echtgenoot Hans Smedema buitenspel kunnen houden!
 • Broers en zuster: Marinus Smedema uit Moraira Spanje, Ruud Smedema uit Epe en Rinske Smedema uit Norg getrouwd met Tjitte de Jong.
 • Veel medici, met name psychiaters die mee werkten met deze gruwelijke doofpot en logen en bedrogen zoveel als ze maar konden of durfden. Psychiater Oostveen, Koopmans en Van Es van GGZ Drachten. Bruggeman en Luttikhuizen van UMCG Groningen, met prof. Van den Bosch als hoofd psychiatrie UMCG. Uitspraak Prof. Van den Bosch ‘uw vrouw heeft het recht om van niets te weten’, maar zwijgt laf en gewetenloos tegenover haar echtgenoot die daardoor volledig arbeidsongeschikt raakt!
 • Veel getuigen en mededaders worden door KCOM misleid en/of gemanipuleerd.

KCOM Criminele organisatie?

Bij de vraag of bij KCOM sprake is van een criminele organisatie zijn de volgende juridische aspecten van belang:

 • zekere structuur en organisatiegraad, in het samenwerkingsverband heeft bijv. ieder van de verdachten zijn of haar eigen aandeel, op zijn of haar eigen niveau
 • het samenwerkingsverband moet ook een duurzaam karakter hebben
 • welke organisatie tot doel had het plegen misdrijven
 • het samenwerkingsverband hoeft niet te bestaan uit verschillende geledingen of een bepaalde hierarchie
 • Ook is niet vereist dat alle leden hetzelfde doel nastreven

Criminele organisatie in de jurisprudentie

LJN: BM2037, Rechtbank Breda, 16 april 2010

Voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria:

 • Er moet sprake zijn van deelname aan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad, dat tot doel heeft het plegen van misdrijven. De eis dat zo’n organisatie gekenmerkt moet zijn door gemeenschappelijke regels en gemeenschappelijke doelstellingen waardoor een zekere druk op de individuele leden kan worden uitgeoefend, kan niet worden aangenomen.
 • De deelnemers aan zo’n organisatie dienen niet ieder voor zich, maar in het verband van deze organisatie te participeren en dus te behoren tot de organisatie, zonder dat vereist is dat zij met alle personen in de organisatie samenwerken. De deelnemers zullen in het kader van zo’n samenwerking niet slechts over en weer met elkaar te maken moeten hebben, maar zich primair tegenover die organisatie gebonden moeten achten.
 • Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer dient hij of zij tenminste een aandeel te hebben in dan wel ondersteuning te verlenen aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarbij niet elke bijdrage leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt van een criminele organisatie. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is gericht niet nodig, wel wetenschap in zijn algemeenheid. Daarbij is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Wetenschap van één of verscheidene concrete misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm van opzet op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven.
 • (HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442; HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr 50; HR 18 november 1997, NJ 1998, 225; HR 08 oktober 2002 NJ 2003, 64; HR 22 januari 2008 LJN BB7134; HR 22 februari 2010 LJN BR 5193)

Conclusie Hans Smedema

Er is dus duidelijk sprake van een Criminele organisatie bij KCOM hier:

 • Het in groepsverband verbergen van misdrijven, met name verkrachtingen, in combinatie met weigeren van hulp aan de slachtoffers gedurende 30 jaar, is juridisch al het plegen en mogelijk maken van misdrijven! Maar dit gaat veel verder, want hier vervalst men vaderschap DNA testen, huurt DiaSana in Mill af om een vervalste MRI scan te kunnen produceren, vervalst medische artsenkaarten en files, laat Hans Smedema onschuldig veroordelen op grond van de aanname gek te zijn en dus geen onderzoeken nodig, stopt een al gestart onderzoek 12 januari 1991 door hoofdofficier justitie mr. Ruud Rosingh naar verkrachting van de vrouw van Hans Smedema, verbied en vervalst een artikel in de Leeuwarder courant daarover voor de archieven zodat het niet uit kan komen, verbied media publicatie, en veel meer! Het verborgen houden van cruciale informatie over criminele acties voor het hele Nederlandse volk, die nieuwe onschuldige slachtoffers opleveren, is ook al weer een misdrijf. Hoogverraad zelfs.
 • Er is sprake van structuur en organisatiegraad zie boven,
 • gedurende nu 37 jaar, dus zeer duurzaam!
 • De rechten van de Mens zijn niet in acht genomen, wat (met gezochte drogredenen) soms mogelijk is
 • De ‘convention against torture’, is niet in acht genomen

Men gebruikt al weer gezochte drogredenen om zichzelf vrij te pleiten van misdrijven tegen slachtoffers en het hele Nederlandse volk.

Uitsluitend een diepgaand onderzoek door een internationaal tribunaal met vergaande bevoegdheden binnen Nederland kan hier nog recht spreken en de schuldigen veroordelen.

Hans Smedema was van 22 december 2010 tot 4 januari 2011 in Drachten en beschikbaar voor afspraken en informatie over deze zaak. Weer van 28 augustus tot 15 september 2011!

Met oprechte diepe minachting voor alle betrokkenen, later meer…

Bovenstaande wordt niet bestreden en zal in het vervolg als vaststaande feiten beschouwd worden!

Hans Smedema, Xalo/Jalon, Alicante, Spain

Copyright 2010 Hans Smedema, Xalo/Jalon, Spain

Published by

Hans Smedema

High level Dutch man(Rotary member) who became the victim of an unbelievable conspiracy set up by his own family and by a criminal organisation of rapist. De Facto Stateless! Now fighting for 18 years but the Dutch government refuses to open an investigation. America offered help and maybe this case will run at UNCAT. Almost certain this case will be filmed.