7.0 Wachtwoord besloten deel!

Print Friendly, PDF & Email

x

‘Never in world history…
has a single loving couple…
been betrayed so badly…
for so long…
by so many…!  Hans Smedema

Besloten deel Blog Hans Smedema!

Uitsluitend toegankelijk voor ‘Onderzoekers, rechercheurs, rechters, advocaten & ‘Misdaadbestrijders’!

Het hier volgende besloten deel van de Blog is uitsluitend toegankelijk voor de groep Misdaadbestrijders en is alleen via een akkoordverklaring met de voorwaarden toegankelijk . Dus voor privé onderzoek naar misdaden die Hans Smedema op zijn Blog heeft aangegeven, of waarmee uzelf in aanraking bent gekomen en waarbij u meer gegevens nodig heeft dan in de wat meer openbare Blog is aangegeven.

Naar de mening van Hans Smedema is dus elke Nederlander gerechtigd om kennis te nemen van deze gruwelijke samenzwering, omdat immers niet alleen Hans & Wies Smedema gruwelijk bedrogen worden, maar het hele Nederlandse Volk! Dit wordt door ‘De Kroon, dus Koningin Beatrix en Ministerraad voor het volk verborgen gehouden, waarbij vele miljoenen aan belastinggelden van datzelfde volk heimelijk misbruikt worden.

7.1 Geeft bepaalde originele files die specifiek voor onderzoekers belangrijk zijn Link 7.1

7.2 Geeft de files voor de rechtszaak en hoger beroep tegen Hans Smedema door de verkrachters en medeplichtigen Link 7.2

7.3 Geeft het originele en ongecensureerde gereconstrueerde dagboek(1100 pagina’s) van Hans Smedema in de delen I,II en III, wat later IV. Uitsluitend hier in besloten kring te koop is als E-book in digitale vorm in PDF en Epub formaat, en volledig vrij van protectie(DRM) of andere restricties. Inkomsten(hele bedrag(!) minus wat Paypal kosten & BTW) te zien als donaties aan slachtoffers Hans & Wies Smedema. Uitgever is Human Power Services International B.V., de 100% vennootschap van Hans Smedema. Op korte termijn zullen de openlijke voor de boekhandel bedoelde versies verschijnen op het normale openlijke deel van deze Blog! Link 7.3

Akkoord Verklaring Voorwaarden:

Door het wachtwoord ‘Misdaadbestrijder’ (Let op eerste letter in kapitaal en zonder apostrof) in te vullen voor toegang tot de volgende pagina’s, geeft u ondubbelzinnig te kennen, dat u van die inhoud uitsluitend voor eigen onderzoek en/of misdaadbestrijding in uw eigen privé belang, of in opdracht van een criminaliteitsbestrijdingsorganisatie, of in het enorme Algemeen Nederlands belang, kennis wilt nemen. Dus iedere Nederlander feitelijk.

U zult op geen enkele wijze namen of stukken openbaar maken of op welke wijze dan ook aan anderen ter beschikking stellen, die als aanstootgevend, nog niet bewezen, de privacy schendend, laster of smaad, of welke door een rechter te bepalen manier dan ook, niet toegestaan zijn conform de Nederlandse wetten of de wetten in het land waar u woont of publiceert. Eén en ander in de ruimste zin van het woord.

Ook geeft u daarmee te kennen op de hoogte te zijn van het feit, dat de Nederlandse Staat tot op heden ieder onderzoek bewust tegenhoud en volgens Hans Smedema voor het Nederlandse volk als geheel verborgen houd, en daarmee met een ongekende doofpot en samenzwering tegen hemzelf, maar ook het Nederlandse volk als geheel bezig is. Daarmee is deels wel en deels nog niet bekend of gepubliceerd, dat hans Smedema gelijk heeft met zijn beschuldigingen of een deel daar van. Hans Smedema stelt echter dat hij uitsluitend feiten vermeldt die gemakkelijk controleerbaar zijn als er geen overheid samenzwering bestond die ieder onderzoek verbiedt.

Ook is het dus nog niet bewezen, dat de vermoedelijke daders, zoals aan Hans Smedema tijdens  zijn leven meegedeeld, ook daadwerkelijk door rechters veroordeeld en daarmee ook als daders aangewezen zullen worden. Het bewijs van daderschap is eenvoudig te bewijzen of in sommige gevallen zeer aannemelijk te maken, maar de Nederlandse Staat heeft gekozen voor verzwijgen en verbergen van deze misdrijven voor Hans Smedema en zijn vrouw, en het totale Nederlandse volk. De overheid en betrokken politici kiezen daarmee een weg die het Nederlandse volk vrijwel unaniem zou afwijzen, of minimaal met een grote meerderheid.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan de Hans Smedema Amnesia Foundation (PIF) gevestigd in Panama. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Het is niet toegestaan om via deze website informatie op enige wijze te openbaren of te versturen die een inbreuk kunnen maken op het auteursrecht of enig ander recht van personen of rechtspersonen.

Wel mag ruimschoots geciteerd worden onder vermelding van mijn naam en blog.

Onmiddellijk nadat de hiervoor genoemde (mogelijke) rechts schending aan de Hans Smedema Amnesia Foundation bekend is geworden, zal de informatie die deze (mogelijke) rechts schending veroorzaakt van de website verwijderd worden.

Indien u van mening bent dat informatie op de website inbreuk maakt op ‘enig recht’, kunt u contact opnemen met de Hans Smedema Amnesia Foundation middels een e-mail naar tijdelijk tussenpersoon [email protected]

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

De Hans Smedema Amnesia Foundation en slachtoffer Hans Smedema zelf zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. De Foundation behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.

No tags for this post.