4.0 K2-Recherchebureau!

Al enige tijd was K2-Recherche uit Hasselt bezig met het opstellen van een rapport over deze zaak

Hier het rapport in zijn geheel.

Rapport K2 in opdracht Hans Smedema

 

 

 

Voor totaal overzicht alle betrokkenen bij deze zaak zie Post Dutch Royal Criminal Organization against victim Hans Smedema!

Het spreekt wel voor zich, maar toch even hier zijn eigen samenvatting:

‘Het is dus duidelijk dat er in deze zaak dingen gebeuren, en/of niet lijken te kloppen met de ervaring die de heer Smedema hiermee heeft. Omdat diverse zaken onverklaarbaar lijken, steunen deze wel de verklaringen van de heer Smedema. Omdat er veel onderdelen zijn die erg lang geleden hebben plaatsgevonden is het op dit moment niet duidelijk of alles ook daadwerkelijk bewezen kan worden.

Zolang de echte keiharde bewijzen uitblijven lijkt het voor hem onmogelijk een advocaat op deze zaak te krijgen. Wel is ondertussen aannemelijk gemaakt dat de uitspraken van de heer Smedema in zijn boek en op zijn Site tenminste deels zouden moeten kloppen. Er moet dus alles aan gedaan worden om minimaal pers aandacht te krijgen zodat er dan wellicht een advocaat opstaat die de zaak op wil pakken.

Het onder ede horen van diverse getuigen en/of mensen die er weet van hebben zou een belangrijke doorbraak kunnen forceren. De heer Smedema heeft een verleden als zakenman cq directeur van diverse bedrijven. De laatste jaren was hij actief als headhunter waardoor hij een autoriteit op zijn gebied was. Hij was altijd lid van meerdere zaken clubs waardoor hij een groot netwerk van relaties heeft. In een psychiatrisch rapport word zelfs gesproken over ‘Intelligentie: Hoog’.

De heer Smedema heeft er zelf, voor zover ik dat kan inschatten geen enkel belang bij om dingen te verzinnen of om de waarheid aan te passen dan wel te vormen. Ik heb de heer Smedema leren kennen als een fatsoenlijke en aardige man.

Zelf neem ik niet alles zomaar voor waar aan, een gedegen onderzoek zou de waarheid boven de tafel moeten krijgen, doch heb ik geen enkele twijfel over de goede bedoelingen van hem. Hij eist openheid van betrokkenen, dat recht moet hij hebben en krijgt hij vooralsnog niet. Tot aan de hoogste instanties heeft hij geprobeerd zijn recht te halen, echter zonder resultaat.

Dat hij met dit zeer persoonlijke verhaal de landelijke pers zoekt spreekt mijns inziens boekdelen.’

Hij eindigt met zijn advies:

‘Afgezien van mijn eerdere voorstellen inzake uit te voeren onderzoeken ter onderbouwing van de stellingen van de heer Smedema, stel ik voor dat de heer Smedema de pers en diverse media gaat benaderen met deze zaak. Naar mijn overtuiging zijn er feiten voldoende om tenminste enige aandacht te krijgen. Als er bemoeienis van de pers is, zullen wellicht anderen opstaan die enkele zaken kunnen bevestigen of er iets over willen vertellen. Pas dan zal er een doorbraak komen en zal de uiteindelijke waarheid aan het licht komen, wat deze waarheid ook mag zijn. Gelijktijdig zal de heer Smedema het zoeken naar een advocaat niet op moeten geven. Een advocaat is onontbeerlijk voor het verdere verloop van deze zaak, en voor het in goede banen leiden en verwerking van de boven gehaalde informatie.’

Aldus opgemaakt;

A.J.A. van Betten

Einde citaat.

Enkele opmerking en aanvulling ten aanzien van bovenstaande rapport:

  • Ik heb nooit enige juridische ondersteuning of welke andere ondersteuning vanuit de Nederlandse maatschappij mogen ondervinden. Niets! Alle procedures moest ik als leek proberen te voeren. Slachtofferhulp, ombudsman, cliëntenbond, politie en justitie, art 12 procedure, Europees Hof, politici, noem maar op, niemand wilde helpen! Gewetenloze schoften dus! Nederland-Hufterland bij uitstek.
  • Diverse media waren al door mij benaderd, maar zelfs na soms een enkel inhoudelijk gesprek weigerde men publicatie. John van den Heuvel Telegraaf, Rimmer Mulder Friese Pers, Peter R. de Vries (3x), Ton van Dijk HP, Nova, Ver. van Hoofdredacteuren, enz. Dus toeval lijkt mij uitgesloten, maar dit rapport zal ik nog eenmaal aan wat lieden toezenden, zodat daarmee opzet en meewerken aan de doofpot nog beter vast ligt.
  • Bijna honderd advocatenkantoren met honderden advocaten zijn inderdaad door mij benaderd, met diverse stukken en nooit is ook maar één inhoudelijk gesprek tot stand gekomen. Geen tijd of helpen uitsluitend daders! Enkel met Ad Speksnijder na dwang(!) daartoe via de Deken, maar die gaf achteraf(!) toe de drie gesprekken in vijf maanden(!) als sociale gesprekken te hebben beschouwd en had dus ook lekker niets gedaan. Van mij kan niemand meer verlangen dat ik blijf spitsroeden lopen bij laffe advocaten, die totaal niet geïnteresseerd zijn in slachtoffers. Dat is inmiddels glashelder zichtbaar in Nederland- Hufterland. Wel zal ik bij uitzondering nog éénmaal het kantoor van Britta Bohmer benaderen, hoewel ik dat al eerder deed en ook K2 dat al had gedaan zonder succes. Groot probleem zal overigens de betaling dan worden, want moordenaars krijgen gratis juridische bijstand ook als ze schuldig zijn, maar slachtoffers worden in Nederland-Hufterland gewetenloos gemolesteerd waar maar mogelijk is. Gedoogd door stompzinnige politici.
  • Opmerkelijk vond ik dat K2 pertinent niet(!) melding wilde maken van de schriftelijke verklaring van uroloog Smorenburg Drachten, dat die daadwerkelijk(!) vaststelde dat bij mij bij beide zaadleiders een onderbreking(gap) te voelen was en dat nader onderzoek dat glashelder kon vaststellen. Dit is immers juist cruciaal, omdat bij wanen de kans op onderbrekingen vrijwel nihil is bij twee(!) zaadleiders en dit dus feitelijk al zwaarwegend bewijs is van mijn stellingen. Met al of niet onvruchtbaar zijn heeft dat nog niet eens iets te maken, want dat kan tijdens de ruim vier uur durende operatie voor een aambei, in alle rust hersteld zijn door corrupte medici. Waar mijn verhaal vol van staat en die groot belang hebben bij verdoezelen van feiten.
  • Ook het schriftelijke vaststaande feit dat bij mij een litteken of huidplooi(gelogen) van 7cm moest worden weggebrand is zo’n zwaarwegend feit dat mijn stellingen bewijst of zeer aannemelijk maakt. Wanen kun je immers niet wegbranden? In combinatie met de gap is het zeker al zwaarwegend bewijs of zeer aannemelijk maken, want twee van dat soort zaken ook nog tegelijk(!) is statistisch onmogelijk of zeer onwaarschijnlijk. Pas na meerdere malen aandringen werd hier in het algemeen echter wel iets over gezegd en aangedrongen op verder onderzoek. De reden is mij niet helemaal duidelijk geworden, want weglaten of niet duidelijk vermelden is juist achterhouden van feiten of bewijs. En daarover moet uiteindelijk een advocaat of rechter zelf kunnen beslissen. Dat moet een rechercheur niet zelf beslissen, hij moet gewoon de feiten zichtbaar maken in zijn rapportage en dat is de eerste brief van uroloog Smorenburg over de gap zeker. Ook de tweede overigens waar echter mee geknoeid kan zijn door Justitie. In naam der Koningin hier met dat sperma van Hans Smedema, en hier heb je wat beters? De sementest was NIET gewaarborgd. Vandaar toch deze opmerking en aanvulling. Zie ook mijn Post ‘Bewijs!’
  • Opmerkelijk is dat het zelfs K2-Recherche niet lukt om een arts te vinden die bereid is om gewaarborgd vast te stellen hoe en op welke wijze er aan mij geknoeid is vroeger. Ik zal dus naar het buitenland moeten. GGD heeft wel forensische artsen vertelden ze K2, maar die weigeren om bij een uroloog (invasief of operatief onderzoek) aanwezig te zijn zodat fraude is uitgesloten. IFS die wel een onschuldige Amerikaan succesvol hielp weigert ook al om mij(ook onschuldig) in deze zaak te helpen. En dat ondanks een smeekbede(!) van mijn kant, wijzende op mijn scheiding als gevolg van bedrog door gewetenloze medici, familie en Staat, die steeds dichterbij komt.
  • Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid denk ik dat tijdens de ruim vier uur durende operatie voor een simpele aambei, wat al merkwaardig op zich is, de artsen een heimelijk herstel operatie hebben uitgevoerd! Vandaar ook dat pertinent er geen invasief of operatief onderzoek mag plaatsvinden en ook dat de MRI scan bij DiaSana in Mill immers vervalst werd. Want daar werd de radioloog die pertinent zelf(!) het wilde uitvoeren een uur voor tijd weggeroepen en zou het rapport zogenaamd aangeven dat er niets bijzonders te zien zou zijn. Maar de gap had zeer zeker te zien moeten zijn geweest. Vandaar ook dat IFS en GGD pertinent geen waarnemer bij dat onderzoek willen zijn. Dan zouden ze moeten gaan liegen en dat doen ze terecht liever niet. Dus toch nog enige integriteit? Maar niet Hans even de waarheid vertellen natuurlijk.

Maar concluderend kun je gelukkig toch positief stellen dat dit het eerste onafhankelijke derden rapport is dat daadwerkelijk mijn stellingen ondersteunt! Na ruim zeven jaar spitsroeden lopen als oud directeur en Rotary lid een eerste succesje! Het geeft de verloedering van Nederland-Hufterland overigens wel glashelder aan.

Als ik nog denk aan de vele gesprekken die ik als headhunter met honderden directeuren of managementteam leden heb gehad als die in de problemen kwamen, zonder daarvoor ooit een cent te vragen(honderden uren), wordt ik kotsmisselijk van de zwermen hufters in Nederland-Hufterland. Ik vond in dat wrange(!) verband nog de spreuk die ik met kerst 2000 zond bij mijn relatiegeschenken (flarden geheugen waren toen al teruggekomen, maar nog steeds(!) was ik in mijn naïviteit positief over Nederlanders!):

‘A candle looses nothing by lighting another candle’

Met veel dank aan K2 en Sander van Betten voor zijn rapport, wellicht kan dit nog bijdragen aan een oplossing.

Maar wel met oprechte diepe minachting voor de zwermen criminele hufters in Nederland, van mij mogen ze, bij wijze van spreken dan, direct ‘geruimd’ worden.

ing. H. ( Hans) Smedema Copyright 2008 Hans Smedema Drachten