image_pdfimage_print

Huiveringwekkend Arrest Hof Arnhem

Huiveringwekkend Arrest Hof Arnhem. Schijnvertoning!

Huiveringwekkend Arrest Hof Arnhem in hoger beroep smaad rechtszaak  tegen onschuldige slachtoffer Hans Smedema, want iedere verdediging werd opzettelijk geweigerd! Verkrachters gaan vrijuit en krijgen geld toe! Opzettelijk niet gepubliceerd in uitspraken.nl om het onbekend te houden! Zitting 19 november ook besloten om geen ruchtbaarheid aan deze doofpot te geven! Uitsprakennummer LJN ontbreekt ook op het vonnis!

Het leven van slachtoffer Hans Smedema en zijn weerloze vrouw is met speciale Koninklijke toestemming totaal verwoest sinds 1972, maar nog steeds gaan de verkrachters vrijuit! Hier een cruciaal stukje daarvan:

 • Dochter van 4 a 5 jaar zag in 1979 nog hysterisch kans om haar vader Hans Smedema op zijn werk te bereiken en roept ‘boze meneer, mama kleertjes uit! Papa gauw komen en boze meneer(verkrachter H. Rieks P. uit Roden) wegjagen!’
 • Maar door de doofpot en samenzwering kon haar vader met zijn onmiddellijke verdringing van alles wat met het misbruik sinds 1972 te maken had, NOOIT komen om zijn vrouw en dochter tegen Rieks P. te beschermen!

Tussen de tekst van het arrest zijn de (opzettelijke) fouten met als resultaat fraude, in kleur aangegeven! Na de eerdere fraude door politierechter Jeroen van Bruggen,  blijken ook hier de plotseling(!) nieuwe raadsheren mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, mr C.G. Nunnikhoven en mr. A.W.M. Elders, in innige samenwerking met Advocaat Generaal van het OM mr. Verhoeven opzettelijk iedere verdediging te weigeren! Heimelijke fraude dus in opdracht Kroon!

Op grond van deze vaststelling is niet in cassatie gegaan, omdat dan ook daar natuurlijk die zelfde heimelijke, mij onbekende en discriminerende  wetten van toepassing zullen zijn! Het is vonnis is dus naar internationaal recht nietig voor Hans Smedema en hij zal daar dan ook GEEN gehoor aan geven! Blijkbaar kan uitsluitend buiten Nederland recht gedaan worden.

‘Recht hoeft NOOIT te wijken voor onrecht!’

Dus eisen Hans Smedema voor stopzetten publicatie blijven gewoon:

 • Openbaar maken van alle geheime files(Koninklijke heimelijke wet/regel en o.a. 50 politiedossiers) over deze gruwelijke zaak
 • volledige rehabilitatie en vernietiging huidige vonnis Hof Arnhem van 3-12-2012 door Hoge Raad op verzoek OM of Min. Justitie zelf!
 • publiekelijke excuses door Koningin Beatrix of opvolger aan Hans Smedema en zijn vrouw, aan het bedrogen Nederlandse volk, aan Amerikaan Al Rust en zijn familie en aan het bedrogen Amerikaanse volk!
 • het betalen van een zware schadevergoeding(vele miljoenen) voor alle schade door alle partijen geleden met een boete van minimaal 100%
 • vervolgen van alle betrokken daders, medeplichtigen, ambtenaren en politici
 • en andere nader te bepalen zaken

Zie voor alle documenten en eerdere frauduleuze tussenvonnis o.a. ook Corrupt Hof Arnhem veroordeelt onschuldige slachtoffer Hans Smedema!

GERECHTSHOF LEEUWARDEN nevenzittingsplaats Arnhem

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000316-09 Uitspraak d.d.: 3 december 2012

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechtcr in de rechtbank Leeuwarden van 9 februari 2009 in de strafzaak tegen

HANS SMEDEMA,

geboren te Leeuwarden op 27 maart 1948, wonende te 9203  Drachten.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 19 november 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage 1). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw (man), mr A.M.J. Comans naar voren is gebracht.

Onderzoekswensen

Bij appelschriftuur van 23 februari 2009 is, onder verwijzing naar de brief van verdachte van 29 januari 2009, verzocht om het horen van een aantal getuigen. Bij tussenarrest van 23 december 2011 heeft het hof het verzoek voor wat betreft een vijftal getuigen toegewezen en bepaald dat deze getuigen gehoord dienden te worden door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken van de rechtbank Leeuwarden, en het verzoek voor het overige aangehouden.

Ter terechtzitting van 19 november 2012 heeft de raadsman het verzoek gedaan de vijf inmiddels door vorengenoemde rechter-commissaris gehoorde getuigen, thans onder ede ter terechtzitting als getuigen te horen en het verzoek ten aanzien van de getuigen waarover de beslissing bij tussenarrest werd aangehouden herhaald.

(Hof laat opzettelijk sluw weg waarom(!), namelijk omdat er sprake is van het doen van valse(!) verklaringen door deze partijdige getuigen a charge, en dat na onder ede horen nog tijdens een zitting bewezen kan worden, via dna-testje of via horen getuigen a decharge! Hans heeft in al zijn stukken Moszkowicz om onder ede horen verzocht omdat klagers op de hoogte zijn van het feit dat ze onder alle omstandigheden vrijuit gaan door de heimelijke Koninklijke discriminerende vrijwaring! (onder ede 9 jaar straf en veel hogere boetes dan nu maximaal 1 jaar! Verkrachters gaan vrijuit! Ze worden geholpen door deze rechters en het OM om niet vervolgd te worden!)

De advocaat-generaal heeft zich verzet tegen het oproepen van de door de raadsman gevraagde getuigen. Met betrekking tot de reeds door de rechter-commissaris gehoorde getuigen neemt de advocaat-generaal het standpunt in dat de verdediging het ondervragingsrecht reeds heeft kunnen uitoefenen. Met betrekking tot de overige getuigen neemt de advocaat-generaal het standpunt in dat deze getuigen niet behoeven te worden opgeroepen omdat door achterwege blijven van een oproeping het verdedigingsbelang niet wordt geschaad.

(AG/OM mr. Verhoeven laat sluw en frauduleus weg de motivering WAAROM het verdedigingsbelang niet wordt geschaad bij het bewijzen van doen van valse aangiften en valse verklaringen! Hij is dus op de hoogte van de doofpot en werkt daaraan sluw mee!) 

Het hof heeft tijdens de behandeling van de zaak ter terechtzitting bepaald dat de beslissing over hetgeen met betrekking tot de getuigen eerst bij tussen- dan wel eindarrest zal worden beslist nadat de zaak inhoudelijk is behandeld.

(Het is vanzelfsprekend onmogelijk om dit inhoudelijk te behandelen, ZONDER EERST de stellingen voor een alternatief scenario vast te stellen! Namelijk enorme samenzwering, middels onderzoek dna-testje dat klager en verkrachter H. Rieks P. vader zoon is, en horen alle getuigen onder ede, en doodsimpel vaststellen bestaan samenzwering die politie en OM verbiedt om onderzoek te doen! Pure opzet van het Hof dus, Hans moest hangen zonder verdediging! Paard achter de wagen spannen! OM laat immers 50 politiedossiers en hun bekende feit kinderen NIET van Hans Smedema, weg! Speciaal Koninklijk achterbaks heimelijk besluit van rond 1975 waar rechters heimelijk en kafkaësk aan mee werken! Schijnvertoning!)

Met betrekking tot de getuigenverzoeken oordeelt het hof als volgt:

Verdachte heeft de hem tenlastegelegde gedragingen in hoger beroep bekend. Hij heeft daarbij gewezen op de bijzondere omstandigheden waardoor hij zich daartoe gerechtigd en/of gedwongen voelde. Die bijzondere omstandigheden zijn, aldus verdachte dat zijn vrouw meerdere malen is gedrogeerd en verkracht, dat hij niet de biologische vader is van de kinderen die zijn vrouw ter wereld heeft gebracht, en dat er sprake is van een gruwelijke doofpot en een complot waar velen bij zijn betrokken, waaronder een officier van justitie, psychiaters en advocaten. Ook de resultaten van DNA-onderzoeken om vast te stellen of hij de biologische vader is van uit zijn huwelijk met zijn (ook thans nog) echtgenote geboren kinderen zijn, aldus verdachte, vervalst.

De vijf getuigen die door de rechter-commissaris zijn gehoord zijn het meest direct betrokken bij dit door verdachte geschetste alternatieve scenario. Deze getuigen, waaronder de vrouw van verdachte, hebben in hun verklaringen geen enkele steun geboden voor het scenario van verdachte. Sterker nog:  in sommige verklaringen als ook in eerder afgelegde verklaringen van deze getuigen wordt het scenario van verdachte met kracht tegen gesproken. Ook overigens is in het dossier geen enkele steun te vinden voor het alternatieve scenario van verdachte.

(logisch als je enkel de klagers of getuigen a charge laat horen, en de getuigen a decharge weigert, naast het weigeren van een doodsimpel dna-testje! Hof noemt totaal niet mijn 61 pagina’s pleidooi dat tijdens zitting politierechter ook al werd genegeerd! Blijkbaar verboden om dat mee te wegen! Daarin wordt gedetailleerd aangegeven, met veel getuigen en gemakkelijk controleerbare feiten, dat het alternatieve scenario klopt! De gegeven schriftelijke bewijzen sluiten wanen of verzinsels volstrekt uit door o.a. een artsenkaart uit 1975! Hoogstwaarschijnlijk verbiedt het heimelijke Koninklijke besluit van rond 1975 ieder onderzoek en gebruik van gegevens door Hans Smedema verstrekt!)

De getuigen E. B.,  H. P., W. J., J. D. en K. J. zijn reeds door de rechter-commissaris gehoord, maar niet onder het verband van de eed of belofte. De verdediging heeft verzocht deze getuigen opnieuw te horen en nu wel onder ede. Verdachte betwist de juistheid van de verklaringen, omdat deze in strijd zijn met het alternatieve scenario van verdachte. Verdachte wil met het horen van deze getuigen aantonen dat zijn alternatieve scenario de waarheid is.

Het hof wijst het verzoek tot het horen van de getuigen E. B., H. P., W. J., J. D. en K. J. af. De getuigen zijn reeds gehoord door de rechter-commissaris en de verdediging heeft op deze wijze reeds gebruik kunnen maken van het ondervragingsrecht. [het had op de weg gelegen van de toenmalige raadsvrouw van verdachte, de rechter- commissaris te verzoeken de getuigen onder ede te horen indien en voor zover de verdediging daar bijzonder belang aan hecht. De enkele omstandigheid dat de rechter- commissaris de getuigen heeft aangemaand de waarheid te spreken en hen niet (ook) heeft beëdigd levert onder die omstandigheden onvoldoende reden op de getuigen opnieuw te horen.

(Eerst doen onderzoek door vast te stellen middels doodsimpel dna-testje dat klager Rieks P. inderdaad de verkrachter van de vrouw van Hans Smedema is, zou tot een heel andere beslissing moeten leiden! Dan pas inhoudelijk behandelen! Opzettelijke fraude door rechters en OM, en dus een schijnvertoning!)

Nu ook overigens de noodzaak tot het opnieuw horen van deze reeds door de rechter- commissaris gehoorde getuigen niet is gebleken, moet het verzoek met betrekking tot die getuigen worden afgewezen op grond van  hetgeen hiervoor is overwogen.

(Het doen van valse verklaringen in het nadeel van verdachte is een ernstig misdrijf! Dat had OM moeten onderzoeken en laat Hof ondanks waarschuwingen gewoon opzettelijk toe! Bovendien is bij Min. Justitie bekend dat Hans Smedema gelijk heeft en dat hun kinderen NIET van hem zijn! Van Hans kan niet verlangd worden dat hij een kafkaëske samenzwering van deze omvang zelf zonder bevoegdheden bewijst.)

De beoordeling van het verzoek met betrekking tot de overige getuigen:

Het hof wijst het verzoek tot het horen van de getuigen J. Smedema, T. de Jong, M. Smedema, J. de Boer, mevrouw P.,  S. van Arkel, B. J., J. de Vries, W.R. Rosingh, H. van Kesteren, R.G. Holst en mevrouw D. eveneens af. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat door het niet horen van deze getuigen, de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad, nu elk begin van aannemelijkheid in enigerlei vorm van het bestaan van een alternatief scenario waarover deze getuigen zouden kunnen verklaren, ontbreekt.

(In het pleidooi zit een kopie van een oude artsenkaart uit 1975  die het alternatieve scenario bevestigd of aannemelijk maakt en er staan er veel meer in! Maar dat stuk van 6 februari 2009 wordt opzettelijk genegeerd met heimelijk beroep op een heimelijk Koninklijk besluit uit rond 1975! Hans stelt het zelfs nog tegenover het hof! Zonder enig resultaat wat doofpot en meewerken hof daaraan bewijst! Hof neemt aan! Geen feitelijke vaststelling met doodsimpel dna-testje! Hans wordt wel degelijk in zijn verdediging geschaad! Sterker nog er geen sprake van verdediging!)

(Volgens Hoge Raad: Wanneer het Hof haar oordeel slechts baseert op dat het zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de motieven, de voorgeschiedenis en de persoon van de verdachte en dat niet te verwachten is dat de verklaringen van bedoelde getuigen/deskundigen daaraan iets zouden kunnen toevoegen of afdoen, is dat naar het oordeel van de Hoge Raad een miskenning van de maatstaf van het verdedigingsbelang.)

(Volgens Europees Hof Rechten Mens is voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang OOK het horen van de getuigen a decharge vereist. Dus Hof en OM werken mee aan de doofpot!)

(Art. 6 lid 3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; )

De raadsman heeft ter terechtzitting met verwijzing naar zijn brief van 8 november 2012 het verzoek tot het laten verrichten van aanvullend onderzoek herhaald. Verzocht is om de volgende aanvullende onderzoeken te laten verrichten:

 • Een nieuwe gewaarborgde DNA-test vaderschap van Hans Smedema en de vaststelling wie de eerdere vaderschapstest uit 2003 heeft vervalst
 • Een vaderschapstest van Rieks P. met betrekking tot de jongste zoon van Smedema.
 • De vaststelling dat er sprake is van een samenzwering door de Kroon door zedenrechercheur Voshol van de politie Leeuwarden te horen en door te onderzoeken waarom een al gestart onderzoek naar verkrachting van de vrouw van Hans Smedema bij justitie moest worden stopgezet onder verwijzing naar een brief van een “Smedema”.
 • Onderzoeken waarom het OM van eerdergenoemd onderzoek en van het ontbreken van politiefiles geen melding heeft gemaakt bij de rechtbank Leeuwarden en nu het hof Arnhem.
 • Horen van CTIVD Den Haag waar een onderzoek naar deze zaak is gedaan met verzoek tot stopzetting doofpot en samenzwering ministerie van binnenlandse zaken en politiek.
 • Andere onderzoeken waardoor voor het hof de samenzwering kan worden vastgesteld.

Aan deze verzoeken is door verdachte ten grondslag gelegd dat verdachte van mening is dat zonder enige controle wordt gesteld dat hij waangestoord is en verzinsels publiceert en daardoor foutief de klagers openlijk beschuldigt, terwijl zijn stellingen waar zijn en hij het slachtoffer is van de grootste samenzwering aller tijden.

Het hof wijst het verzoek tot het laten verrichten van nader onderzoek af nu de noodzaak hiertoe niet is gebleken. In de kern beschouwd berust ook dit verzoek op een door verdachte gestelde gang van zaken waarvoor iedere objectieve aanwijzing, hoe gering ook, ontbreekt.

(Verkrachters gaan hierdoor vrijuit en krijgen hulp Hof en OM, want weer weigeren van ieder onderzoek zoals het al sinds 2000 en feitelijk 1972 plaatsvindt! Motivering klopt niet en is niet inhoudelijk. Verdedigingsbelang wordt hier ook weer zwaar geschaad! Immers hier zijn 51 politiedossiers verdwenen en zelfs vervolging verkrachters stopgezet! Perfecte getuigen ook! Zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden zelf dat politiefiles verdwenen waren, en destijds Rotary vriend waarnemend hoofd officier justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh dat College Procureurs Generaal opdracht gaf vervolging van verkrachters te stoppen! Beter kun je niet krijgen. Artsenkaart uit 1975 bevestigt zelfs schriftelijk moordaanslag en er zijn honderden gemakkelijk controleerbare feiten met tientallen getuigen genoemd! Iedere objectieve aanwijzing, hoe gering ook, ontbreekt? Dit bewijst ook de gruwelijke doofpot en het feit dat rechters hieraan op grond heimelijk Koninklijk besluit aan moeten en laf willen(!) meewerken! Betrokkenheid CTIVD maakt grote maatschappelijk belang van deze zaak nota bene duidelijk, dus waarom dat doodsimpele onderzoekje van een paar uur weigeren? Hans Smedema heeft inmiddels duizenden uren besteed! Opzet, schijnvertoning! Nep proces!)

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 10 september 2008, op diverse data en/of tijdstippen, te Drachten, (althans) in de gemeente Smallingerland, (meermalen) opzettelijk; door middel van (telkens) het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), (telkens) de eer en/of de goede naam Van E.J.M. B. en/of H. P. en/of W. J. (te weten (destijds) de echtgenote van hem, verdachte) en/of J.J. D. en/of K. J. heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte een (aantal) bericht(en)/teksten op het internet (te weten de site

www. vechtentegenhetonbekende.nl  en/of zijn, verdachtes, weblog (te weten blog.vechtentegenhetonbekende.nl) en/of in zijn, verdachtes uitgegeven boek (te weten Vechten tegen het Onbekende Deel 1 Gruwelijk Bedrogen) geplaatst waarin is vermeld – zakelijk weergegeven:

 • dat voornoemde B. een kroongetuige is en/of een geheimhoudersverklaring bij Justitie heeft getekend en/of tegen de recherche heeft gelogen en/of
 • dat voornoemde P. de vrouw van verdachte meerdere malen heeft verkracht en/of misbruikt en/of (hierbij) een kind bij de vrouw van verdachte heeft verwekt en/of
 • dat voornoemde W. J. meerdere malen is verkracht en/of dat (hierbij) kinderen zijn verwekt en/of een dubbele persoonlijkheid heeft en/of
 • dat voornoemde D. de vrouw van verdachte heeft gedrogeerd en/of (vervolgens) verkracht en/of misbruikt en/of heeft verdachte (hierbij) een foto van die D. geplaatst en/of
 • dat voornoemde K. J. de ongeboren vrucht bij zijn, verdachtes vrouw heeft laten afdrijven met een chemisch middel en/of met vrienden en/of familie de samenzwering “Groep Mengele” heeft opgericht en/of zijn, verdachtes, vrouw heeft laten verkrachten.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Verweer (partieel) nietige dagvaarding

De raadsman heeft bepleit dat de dagvaarding geheel dan wel partieel nietig is nu voor verdachte niet voldoende duidelijk is waartegen hij zich heeft te verweren doordat in de tenlastelegging niet gespecificeerd is waar de uitlatingen van verdachte precies te vinden zijn.

Het hof is van oordeel dat de inleidende dagvaarding voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De tenlastelegging bevat een voldoende duidelijke en feitelijke opgave van de verweten gedragingen. Bovendien heeft verdachte ter terechtzitting zelf verklaard dat hij de uitlatingen aan het adres van de in de tenlastelegging genoemde personen heeft gedaan op de in de tenlastelegging genoemde website en het genoemde weblog en het boek dat in de tenlastelegging is genoemd, het verweer wordt verworpen.

( in het eerste boek deel 1 destijds, worden deze beschuldigingen helemaal niet geuit nog. Hoewel dat in de huidige versies in deel 2 en 3 wel het geval is en in deze Blog ook!)

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 10 september 2008, op diverse data en/of tijdstippen, te Drachten, (althans) in de gemeente Smallingerland, (meermalen) opzettelijk; door middel van (telkens) het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), (telkens) de eer en/of de goede naam van E.J.M. B. en/of H. P. en/of W. J. (te weten (destijds) de echtgenote van hem, verdachte) en/of J.J. D. en/of K. J. heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte een (aantal) bericht(en)/teksten op het internet (te weten de site

www. vechtentegenhetonbekende.nl  en/of zijn, verdachtes, weblog (te weten blog.vechtentegenhetonbekende.nl) en/of in zijn, verdachtes uitgegeven boek (te weten Vechten tegen het Onbekende Deel 1 Gruwelijk Bedrogen) geplaatst waarin is vermeld – zakelijk weergegeven:

 • dat voornoemde B. een kroongetuige is en/of een geheimhoudersverklaring bij Justitie heeft getekend en/of tegen de recherche heeft gelogen en/of
 • dat voornoemde P. de vrouw van verdachte meerdere malen heeft verkracht en/of misbruikt en/of (hierbij) een kind bij de vrouw van verdachte heeft verwekt en/of
 • dat voornoemde W. J. meerdere malen is verkracht en/of dat (hierbij) kinderen zijn verwekt en/of een dubbele persoonlijkheid heeft en/of
 • dat voornoemde D. de vrouw van verdachte heeft gedrogeerd en/of (vervolgens) verkracht en/of misbruikt en/of heeft verdachte (hierbij) een foto van die D. geplaatst en/of
 • dat voornoemde K. J. de ongeboren vrucht bij zijn, verdachtes vrouw heeft laten afdrijven met een chemisch middel en/of met vrienden en/of familie de samenzwering “Groep Mengele” heeft opgericht en/of zijn, verdachtes, vrouw heeft laten verkrachten.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bespreking verweren

Door de raadsman is bepleit dat hetgeen verdachte over Broers heeft gepubliceerd, te weten dat zij een kroongetuige is dan wel een geheimhoudersverklaring heeft getekend niet te typeren is als smaad(schrift), omdat artikel 261 Strafrecht vereist dat het gaat om feiten die als misdrijven of minst genomen als moreel verwerpelijk plegen te worden beschouwd.

Ten aanzien van hetgeen verdachte over mevrouw Wietske-J., zijn ex-echtgenote heeft geschreven, te weten dat zij een dubbele persoonlijkheid heeft en dat zij het slachtoffer zou zijn van verkrachting, is hetzelfde bepleit.

Het hof verwerpt dit verweer, nu de door de verdediging genoemde ten aanzien van voornoemde personen gedane uitlatingen van verdachte in zijn geheel genomen moeten worden bezien met de andere uitlatingen die hij over hen heeft gedaan. Zo heeft hij ten aanzien van B. ook gepubliceerd dat zij gelogen zou hebben tegen de recherche en over J. dat zij ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Het hof is van oordeel dat de gehele context van de uitlatingen die verdachte ten aanzien van deze personen heeft gedaan, beledigend is.

(Elise B. heeft een valse verklaring afgelegd tijdens doen van aangifte tegenover recherche! Nu wordt mijn noodzakelijke beschuldiging  als beledigend gezien! OM had strafvordering tegen Elise B. moeten starten wegens doen van valse aangifte, wat schorsing van deze smaadzaak zou opleveren volgens art. 265 Sr! Weer laat hof de context waarin deze uitspraken zijn gemaakt juist volledig buiten beschouwing en zonder controle/verdediging toe te staan! Nergens is het geheel van de tekst mee gewogen. Mijn vrouw is selectief, dus enkel op moment van overgaan naar haar emotionele persoonlijkheid, inderdaad ontoerekeningsvatbaar!  Haar amnesie(dissociatie/dubbele persoonlijkheid) maakt doen van aangifte en correcte verklaringen zonder eerst therapie, onmogelijk! Hof neemt uitsluitend het tenlastgelegde mee als bewijs. Maar nergens is dit zo hard door Smedema gesteld! Feiten zijn nooit laster of smaad! Altijd in een pagina tekst en binnen een Blog met veel meer gegevens en bewijzen. Volgens Europees hof moet voor eerlijke rechtsgang de context waarin het is gebeurd bij belediging juist zwaar meespelen! Hier feitelijk noodweer en kafkaësk uitgelokt ook nog!)

(Immers in artikel 265 Sr is bepaald, dat een procedure wegens smaad geschorst dient te worden indien er een strafrechtprocedure aanhangig is tegen ‘beledigden’. Hans Smedema is die strafrechtprocedure in opdracht Kroon 5 maanden na aangifte op 26 april 2004 geweigerd, zodat daarmee nimmer een strafrechtvervolging aanhangig gemaakt kon worden. Dat brengt mee, dat artikel 265 Sr onterecht buiten spel wordt gezet. Het is toch logisch dat je eerst de daders moet beschuldigen(smaad?) voordat politie en OM tot vervolging en onderzoek kunnen overgaan!)

(De Straatsburgse jurisprudentie kan heel kort worden samengevat als:

 1. Ten voordele van de verdachte van belediging wordt de strekking van het geheel waarvan de op zichzelf beledigende uitdrukking deel uitmaakt, bij de juridische beoordeling betrokken.
 2. Een nationale veroordeling op grond van strafbare belediging van degene die zich – op zichzelf beschouwt kwetsend, schokkend en/of beledigend – uitlaat, strijdt met artikel 10 Verdrag en de aangesloten Staat schendt daardoor het Verdrag (zie Van Lent, 1999,p.199ev). De idee is dat uitlatingen, indien en voor zover deze aan het ‘publieke debat’ bijdragen, niet verboden moeten worden, ook al offend, shock, or disturb’ deze uitlatingen. Dat zou zo stelt ‘Straatsburg’, het publieke debat – de motor van de democratie- smoren.
 3. De Hoge Raad heeft uiteindelijk deze royale jurisprudentie tot de zijne gemaakt.
 4. Een op zichzelf beledigende uitlating heeft dat karakter niet, indien uit de context van het geheel waarvan zij deel uitmaakt, volgt dat degene die haar doet, daarmee zijn geloofsovertuiging weergeeft en ‘als zodanig’ voor hem van betekenis is voor het maatschappelijk debat. (HR9-1-2001, NJ2001, 203; zie ook HR 14-1-2003, LJN AE 7632)
 5. En nog strenger; indien een – op zichzelf beledigende – uitlating deel uitmaakt van een artistiek werk, dan moet een uitlating niet op zichzelf gelezen worden, maar in samenhang moet worden beschouwd met het geheel. Aard en strekking daarvan zijn relevant. Volgt daaruit dat de kennelijke context of strekking een artistieke is, dan wordt aan die uitlating het beledigende karakter ontzegd.
 6. Niet anders wordt geoordeeld in het geval iemand wordt beschuldigd van een ernstig  feit. Zolang een publiek belang gediend wordt, zal het strafrecht zich terughoudend moeten opstellen. Zeker als het context gebonden is nadat de dader eerst zelf is vernederd of jarenlang onschuldig als gek wordt neergezet bijvoorbeeld.
 7. Onderzoeksjournalisten hebben door hun bijzondere positie en verantwoording tot inlichten van het publiek, een wat grotere vrijheid.

Punt 6 is praktisch voor mijn zaak geschreven!

En punt 7 is bij gebreke aan onderzoeksjournalisten, de plicht van Hans Smedema maatschappelijk gezien. Een samenzwering van deze omvang in opdracht van een Koningin met instemming van de Ministerraad, en daarbij Justitie en Politie omgekeerd aan hun missie/doel werkend(verkrachters en medeplichtigen helpen de slachtoffers te bedriegen en laten verkrachten), is van cruciaal publiek belang!)

Door de raadsman is op de gronden als verwoord in de aan het proces-verhaal gehechte pleitnota bepleit dat verdachte ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging nu sprake is van psychische overmacht dan wel van noodtoestand, noodweer of het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid en afwezigheid van alle schuld.

Het hof verwerpt deze verweren.

Aan de door de verdediging gevoerde verweren ligt ten grondslag dat verdachte de tenlastegelegde gedragingen heeft begaan omdat hij die wel moest verrichten. Dit levert in juridische zin psychische overmacht, noodtoestand, noodweer of het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid en afwezigheid van alle schuld op.

Zoals hiervoor al is vastgesteld, is geenszins aannemelijk geworden dat in welke vorm dan ook sprake is geweest van een gang van zaken zoals beschreven door verdachte in diens alternatieve scenario en met name ook niet dat in enigerlei vorm verdachte door derden onder druk is gezet of zodanig is gemanipuleerd dat hij daardoor is gebracht tot de aan hem verweten gedragingen. Ook volgt uit al hetgeen hiervoor is overwogen dat het algemeen belang bepaaldelijk niet is gediend door de aan verdachte verweten gedragingen.

(weer laat hof het totale pleidooi d.d. 6 februari totaal weg uit hun beslissingen, wat moet zijn ingegeven en verplicht door een Koninklijk voor Smedema en zijn vrouw heimelijk en achterbaks bevel van rond 1975, dat ieder onderzoek vermoedelijk verbiedt!)

(niet onder druk gezet en gemanipuleerd? Hans Smedema loopt sinds 2000 als de dorpsgek rond, raakt een miljoen aan inkomen kwijt en is huiveringwekkend vernederd! Geen eigen kinderen, heimelijk onvruchtbaar gemaakt, verstoten door zijn eigen familie en kinderen, geen enkele hulp toegestaan, en zelfs politie, OM en Min Justitie met hier NIET onafhankelijke rechters, betrokken! Uitstekende top positie in Noord Nederland verloren, duizenden uren volstrekt onnodig zoeken naar de waarheid, en veel meer!) Zie o.a. Post Hans Smedema verstoten!

(het bestaan van een huiveringwekkende samenzwering sinds 1973 door Kroon, dus Koningin en Ministerraad tegen een onschuldig weerloos en argeloos verliefd stelletje, is van buitengewoon groot maatschappelijk belang voor het Nederlandse volk! Zeker als rechters daar blijkbaar aan mee moeten of willen werken!)

Hetgeen verder nog door de verdediging naar voren is gebracht en niet door het hof besproken is, wordt door het hof niet aangemerkt als uitdrukkelijk onderbouwde standpunt.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het bewezen verklaarde levert op:

smaadschrift,

meermalen gepleegd.

(waarom laat Hof hier laster weg? Omdat ze op de hoogte zijn van het gelijk van Hans Smedema? Laster is volgens hun opzettelijk foutieve redenatie immers hier ook bewezen!)

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

(bij justitie is nota bene bekend dat Hans Smedema gelijk heeft! En Hof en OM werken ijskoud mee om de verkrachters te beschermen! Hans doet uitsluitend zijn plicht om zijn vrouw te beschermen en het Nederlandse volk te waarschuwen!)

Oplegging van straf en/of maatregel

Verdachte heeft met zijn handelen gedurende lange tijd de in de bewezenverklaring genoemde personen beledigd. Hij heeft dit gedaan door op internet op meerdere websites en op een weblog verhalen met zeer ernstige beschuldigingen over hen te publiceren en door dit ook in boekvorm uit geven. Uit de aangiftes en de vorderingen van de benadeelde partijen blijkt dat de aangevers in grote mate hinder ondervinden van hetgeen verdachte over hen publiceert en dat zij het heel erg vinden dat verdachte dit al zo lang doet. Met name hetgeen hij op internet plaatst is hierbij voor hen belangrijk, omdat dit voor een ieder toegankelijk is en niet te verwijderen is.

(Hier gaat hof totaal voorbij hoe ernstig Hans Smedema sinds 1972 is vernederd, mishandeld, bedrogen, beledigd, kinderen van verkrachters moest opvoeden, niet is meegedeeld dat hij heimelijk in 1972 onvruchtbaar was gemaakt, zijn vrouw soms onder zijn ogen werd verkracht, zo ernstige trauma’s moest meemaken dat hij pas na 28 jaar in maart 2000 zijn geheugen terugkreeg, zijn top positie en goed inkomen verloor uitsluitend omdat niemand hem de waarheid wou meedelen, dat hij als de dorpsgek door het leven moest sinds 2000, dat hij nu sinds 2008 als vluchteling in Spanje moet leven en ook daar als de gek wordt gezien! Duizenden uren volstrekt onnodig moest vechten om de waarheid te achterhalen en zelfs 28 weken in Broward Transional Center Florida achter prikkeldraad moest doormaken tussen 700 illegalen zonder contact met de buitenwereld. Totaal in de steek gelaten door heel Nederland! Dat hij zijn verhaal in een schriftelijke verklaring als boek heeft gepubliceerd om de maatschappij voor deze Koninklijk goedgekeurde samenzwering te waarschuwen. Context wordt totaal buiten beschouwing gelaten! Zeer partijdig Hof en OM, en hier sluw opzettelijk! Ze werken mee aan de doofpot!)

(Hier wordt een slachtoffer zoals wereldwijd vermoedelijk niet te vinden is, als dader behandeld en gestraft voor zijn moed om als klokkenluider dit publiekelijk bekend te maken en zijn vrouw te blijven verdedigen.)

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Op 9 februari 2009 is het vonnis waarvan beroep gewezen. Hiervan is verdachte diezelfde dag in hoger beroep gekomen. Ondanks het feit dat een deel van deze vertraging ontstaan is door de verzoeken die door de verdediging zijn gedaan, is het hof van oordeel dat in het algemeen valt te betreuren dat er reeds zo veel tijd verstreken is en dat ruim drieënhalf jaar later arrest wordt gewezen. Dit is zowel voor verdachte als voor alle andere betrokkenen te betreuren.

Het hof ziet hierin aanleiding, anders dan door de advocaat-generaal gevorderd, aan verdachte geen werkstraf op te leggen, maar alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde dat verdachte — kort gezegd — de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen dient te verwijderen van het internet en het door hem geschreven boek.

Vordering van de benadeelde partij E.J.M. B.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1500,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 1500.00De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij J.J. D.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 5.000,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 1.500,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het Overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij H. P.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.320,45. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op du artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 57 en 261 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde:

 • dat verdachte de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen dient te verwijderen van alle websites en weblogs waar hij de zeggenschap over heeft, in ieder geval van de websites www.vechtentegenhetonbekende.nl en de bijbehorende wegblog http://blog.vechtentegenhetonbekende.nl  alsmede van de website www.fightingtheunknown.com en de daarbij behorende weblog ;
 • dat verdachte geen nieuwe website(s) of weblog(s) zal plaatsen met de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen;
 • dat verdachte de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen dient te verwijderen uit zijn boek “vechten tegen het onbekende”, ISBN nummer 078-90-79385-01-0 alsmede uit eventueel andere reeds uitgegeven boeken;
 • dat verdachte geen nieuwe boek(en) zal uitgeven met de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen;
 • dat verdachte het voorgaande binnen twee weken na onherroepelijk worden van dit arrest heeft gerealiseerd.

(Hans Smedema zal natuurlijk nooit zijn huidige ‘schriftelijke verklaring over de samenzwering van de eeuw’ of ‘Dutch Queengate’ door welke rechter dan ook laten wijzigen in het voordeel van de daders en medeplichtigen! Dus is dan 3 maanden gevangenisstraf zeker geworden, net als drie maanden wegens niet betalen boetes aan de verkrachters van zijn vrouw!)

Vordering van de benadeelde partij E.J.M. B.

(Zie Post Casus Elise B.)

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij E.J.M. B. ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro)) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd E.J.M. B., een bedrag te betalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, niet dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij J.J. D.

(Nota bene de verkrachter van mijn weerloze vrouw gedurende 25 jaar! Gruwelijk! En vader vrucht in 1980! Dus hoezo betalen aan benadeelde(!) partij? Wie zijn hier de echte benadeelden? Waren vroeger goede vrienden, maar kwaadaardige drs. J. Jaap Duijs uit Drachten drijft nu rustig met hulp van zijn al even kwaadaardige vrouw Wimke, geholpen door Justitie, OM en Hof, ons als echtpaar dat graag samen oud wil worden opzettelijk uit elkaar! Huiveringwekkend!)

(‘Duizend maal erger dan een vijand, is een vriend die een vijand blijkt te zijn!’)

(zie voor gedetailleerde informatie Post J’Accuse Jaap Duijs uit Drachten!)

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij J.JD. ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd J.J. D., een bedrag te belalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij H. P.

(Dochter van 4 a 5 jaar zag in 1979 nog hysterisch kans om haar vader Hans Smedema op zijn werk te bereiken en roept ‘boze meneer, mama kleertjes uit! Papa gauw komen en boze meneer(verkrachter H. Rieks P. uit Roden) wegjagen!’)

(Maar door de gruwelijke doofpot en samenzwering kon haar vader met zijn onmiddellijke verdringing van alles wat met het misbruik sinds 1972 te maken had, NOOIT komen om zijn vrouw en dochter tegen Rieks P. te beschermen!)

(dus nota bene de verkrachter van mijn vrouw gedurende een jaar(later nog meer) en daardoor vader jongste zoon uit 1980, in aanwezigheid hysterisch dochtertje van 4,5 jaar oud! Huiveringwekkend!)

(Zie voor gedetailleerde informatie over verkrachter P. Post J’Accuse H. Rieks P. uit Roden!)

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij H. P. ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 2.320,45 (tweeduizend driehonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) bestaande uit € 820,45 (achthonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) materiële schade en E 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd H. P., een bedrag te betalen van € 2.320,45 (tweeduizend driehonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) bestaande uit € 820,45 (achthonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) materiële schade en 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 41 (eenenveertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen’ en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter,

mr C.G. Nunnikhoven en mr. A.W.M. Elders, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, griffier,

en op 3 december 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Arrest Hof Arnhem Smedema/OM

Arrest Hof Arnhem Smedema/OM strafzaak smaad 3 december 2012

Kopie fax van het frauduleuze arrest(niet gepubliceerd(!) in uitspraken.nl) met meer details – pdf:  VonnisHofArnhem

Zie voor hele arrest maar nu met direct daarbij de fouten en fraude aangegeven: Huiveringwekkend Arrest Hof Arnhem!

Zie voor alle documenten, kritiek en analyse Post Corrupt Hof Arnhem veroordeelt onschuldige Hans Smedema

GERECHTSHOF LEEUWARDEN nevenzittingsplaats Arnhem

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-000316-09 Uitspraak d.d.: 3 december 2012

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechtcr in de rechtbank Leeuwarden van 9 februari 2009 in de strafzaak tegen

HANS SMEDEMA,

geboren te Leeuwarden op 27 maart 1948, wonende te 9203  Drachten.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 19 november 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage 1). Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr A.M.J. Comans naar voren is gebracht.

Onderzoekswensen

Bij appelschriftuur van 23 februari 2009 is, onder verwijzing naar de brief van verdachte van 29 januari 2009, verzocht om het horen van een aantal getuigen. Bij tussenarrest van 23 december 2011 heeft het hof het verzoek voor wat betreft een vijftal getuigen toegewezen en bepaald dat deze getuigen gehoord dienden te worden door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken van de rechtbank Leeuwarden, en het verzoek voor het overige aangehouden.

Ter terechtzitting van 19 november 2012 heeft de raadsman het verzoek gedaan de vijf inmiddels door vorengenoemde rechter-commissaris gehoorde getuigen, thans onder ede ter terechtzitting als getuigen te horen en het verzoek ten aanzien van de getuigen waarover de beslissing bij tussenarrest werd aangehouden herhaald.

De advocaat-generaal heeft zich verzet tegen het oproepen van de door de raadsman gevraagde getuigen. Met betrekking tot de reeds door de rechter-commissaris gehoorde getuigen neemt de advocaat-generaal het standpunt in dat de verdediging het ondervragingsrecht reeds heeft kunnen uitoefenen. Met betrekking tot de overige getuigen neemt de advocaat-generaal het standpunt in dat deze getuigen niet behoeven te worden opgeroepen omdat door achterwege blijven van een oproeping het verdedigingsbelang niet wordt geschaad.

Het hof heeft tijdens de behandeling van de zaak ter terechtzitting bepaald dat de beslissing over hetgeen met betrekking tot de getuigen eerst bij tussen- dan wel eindarrest zal worden beslist nadat de zaak inhoudelijk is behandeld.

Met betrekking tot de getuigenverzoeken oordeelt het hof als volgt:

Verdachte heeft de hem tenlastegelegde gedragingen in hoger beroep bekend. Hij heeft daarbij gewezen op de bijzondere omstandigheden waardoor hij zich daartoe gerechtigd en/of gedwongen voelde. Die bijzondere omstandigheden zijn, aldus verdachte dat zijn vrouw meerdere malen is gedrogeerd en verkracht, dat hij niet de biologische vader is van de kinderen die zijn vrouw ter wereld heeft gebracht, en dat er sprake is van een gruwelijke doofpot en een complot waar velen bij zijn betrokken, waaronder een officier van justitie, psychiaters en advocaten. Ook de resultaten van DNA-onderzoeken om vast te stellen of hij de biologische vader is van uit zijn huwelijk met zijn (ook thans nog) echtgenote geboren kinderen zijn, aldus verdachte, vervalst.

De vijf getuigen die door de rechter-commissaris zijn gehoord zijn het meest direct betrokken bij dit door verdachte geschetste alternatieve scenario. Deze getuigen, waaronder de vrouw van verdachte, hebben in hun verklaringen geen enkele steun geboden voor het scenario van verdachte. Sterker nog:  in sommige verklaringen als ook in eerder afgelegde verklaringen van deze getuigen wordt het scenario van verdachte met kracht tegen gesproken. Ook overigens is in het dossier geen enkele steun te vinden voor het alternatieve scenario van verdachte.

De getuigen E. B.,  H. P., W. J., J. D. en K. J. zijn reeds door de rechter-commissaris gehoord, maar niet onder het verband van de eed of belofte. De verdediging heeft verzocht deze getuigen opnieuw te horen en nu wel onder ede. Verdachte betwist de juistheid van de verklaringen, omdat deze in strijd zijn met het alternatieve scenario van verdachte. Verdachte wil met het horen van deze getuigen aantonen dat zijn alternatieve scenario de waarheid is.

Het hof wijst het verzoek tot het horen van de getuigen E. B., H. P., W. J., J. D. en K. Janstna af. De getuigen zijn reeds gehoord door de rechter-commissaris en de verdediging heeft op deze wijze reeds gebruik kunnen maken van het ondervragingsrecht. [het had op de weg gelegen van de toenmalige raadsvrouw van verdachte, de rechter- commissaris te verzoeken de getuigen onder ede te horen indien en voor zover de verdediging daar bijzonder belang aan hecht. De enkele omstandigheid dat de rechter- commissaris de getuigen heeft aangemaand de waarheid te spreken en hen niet (ook) heeft beëdigd levert onder die omstandigheden onvoldoende reden op de getuigen opnieuw te horen.

Nu ook overigens de noodzaak tot het opnieuw horen van deze reeds door de rechter- commissaris gehoorde getuigen niet is gebleken, moet het verzoek met betrekking tot die getuigen worden afgewezen op grond van  hetgeen hiervoor is overwogen.

De beoordeling van het verzoek met betrekking tot de overige getuigen:

Het hof wijst het verzoek tot het horen van de getuigen J. Smedema, T. de Jong, M. Smedema, J. de Boer, mevrouw P.,  S. van Arkel, B. J., J. de Vries, W.R. Rosingh, H. van Kesteren, R.G. Holst en mevrouw D. eveneens af. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat door het niet horen van deze getuigen, de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad, nu elk begin van aannemelijkheid in enigerlei vorm van het bestaan van een alternatief scenario waarover deze getuigen zouden kunnen verklaren, ontbreekt.

De raadsman heeft ter terechtzitting met verwijzing naar zijn brief van 8 november 2012 het verzoek tot het laten verrichten van aanvullend onderzoek herhaald. Verzocht is om de volgende aanvullende onderzoeken te laten verrichten:

 • Een nieuwe gewaarborgde DNA-test vaderschap van Hans Smedema en de vaststelling wie de eerdere vaderschapstest uit 2003 heeft vervalst
 • Een vaderschapstest van Rieks P. met betrekking tot de jongste zoon van Smedema.
 • De vaststelling dat er sprake is van een samenzwering door de Kroon door zedenrechercheur Voshol van de politie Leeuwarden te horen en door te onderzoeken waarom een al gestart onderzoek naar verkrachting van de vrouw van Hans Smedema bij justitie moest worden stopgezet onder verwijzing naar een brief van een “Smedema”.
 • Onderzoeken waarom het OM van eerdergenoemd onderzoek en van het ontbreken van politiefiles geen melding heeft gemaakt bij de rechtbank Leeuwarden en nu het hof Arnhem.
 • Horen van CTIVD Den Haag waar een onderzoek naar deze zaak is gedaan met verzoek tot stopzetting doofpot en samenzwering ministerie van binnenlandse zaken en politiek.
 • Andere onderzoeken waardoor voor het hof de samenzwering kan worden vastgesteld.

Aan deze verzoeken is door verdachte ten grondslag gelegd dat verdachte van mening is dat zonder enige controle wordt gesteld dat hij waangestoord is en verzinsels publiceert en daardoor foutief de klagers openlijk beschuldigt, terwijl zijn stellingen waar zijn en hij het slachtoffer is van de grootste samenzwering aller tijden.

Het hof wijst het verzoek tot het laten verrichten van nader onderzoek af nu de noodzaak hiertoe niet is gebleken. In de kern beschouwd berust ook dit verzoek op een door verdachte gestelde gang van zaken waarvoor iedere objectieve aanwijzing, hoe gering ook, ontbreekt.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 10 september 2008, op diverse data en/of tijdstippen, te Drachten, (althans) in de gemeente Smallingerland, (meermalen) opzettelijk; door middel van (telkens) het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), (telkens) de eer en/of de goede naam Van E.J.M. B. en/of H. P. en/of W. J. (te weten (destijds) de echtgenote van hem, verdachte) en/of J.J. D. en/of K. J. heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte een (aantal) bericht(en)/teksten op het internet (te weten de site

www. vechtentegenhetonbekende.nl  en/of zijn, verdachtes, weblog (te weten blog.vechtentegenhetonbekende.nl) en/of in zijn, verdachtes uitgegeven boek (te weten Vechten tegen het Onbekende Deel 1 Gruwelijk Bedrogen) geplaatst waarin is vermeld – zakelijk weergegeven:

 • dat voornoemde B. een kroongetuige is en/of een geheimhoudersverklaring bij Justitie heeft getekend en/of tegen de recherche heeft gelogen en/of
 • dat voornoemde P. de vrouw van verdachte meerdere malen heeft verkracht en/of misbruikt en/of (hierbij) een kind bij de vrouw van verdachte heeft verwekt en/of
 • dat voornoemde W. J. meerdere malen is verkracht en/of dat (hierbij) kinderen zijn verwekt en/of een dubbele persoonlijkheid heeft en/of
 • dat voornoemde D. de vrouw van verdachte heeft gedrogeerd en/of (vervolgens) verkracht en/of misbruikt en/of heeft verdachte (hierbij) een foto van die D. geplaatst en/of
 • dat voornoemde K. J. de ongeboren vrucht bij zijn, verdachtes vrouw heeft laten afdrijven met een chemisch middel en/of met vrienden en/of familie de samenzwering “Groep Mengele” heeft opgericht en/of zijn, verdachtes, vrouw heeft laten verkrachten.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Verweer (partieel) nietige dagvaarding

De raadsman heeft bepleit dat de dagvaarding geheel dan wel partieel nietig is nu voor verdachte niet voldoende duidelijk is waartegen hij zich heeft te verweren doordat in de tenlastelegging niet gespecificeerd is waar de uitlatingen van verdachte precies te vinden zijn.

Het hof is van oordeel dat de inleidende dagvaarding voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De tenlastelegging bevat een voldoende duidelijke en feitelijke opgave van de verweten gedragingen. Bovendien heeft verdachte ter terechtzitting zelf verklaard dat hij de uitlatingen aan het adres van de in de tenlastelegging genoemde personen heeft gedaan op de in de tenlastelegging genoemde website en het genoemde weblog en het boek dat in de tenlastelegging is genoemd, het verweer wordt verworpen.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging gekregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 10 september 2008, op diverse data en/of tijdstippen, te Drachten, (althans) in de gemeente Smallingerland, (meermalen) opzettelijk; door middel van (telkens) het openlijk tentoonstellen en/of aanslaan van (een) geschrift(en), (telkens) de eer en/of de goede naam van E.J.M. B. en/of H. P. en/of W. J. (te weten (destijds) de echtgenote van hem, verdachte) en/of J.J. D. en/of K. J. heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij, verdachte een (aantal) bericht(en)/teksten op het internet (te weten de site

www. vechtentegenhetonbekende.nl  en/of zijn, verdachtes, weblog (te weten blog.vechtentegenhetonbekende.nl) en/of in zijn, verdachtes uitgegeven boek (te weten Vechten tegen het Onbekende Deel 1 Gruwelijk Bedrogen) geplaatst waarin is vermeld – zakelijk weergegeven:

 • dat voornoemde B. een kroongetuige is en/of een geheimhoudersverklaring bij Justitie heeft getekend en/of tegen de recherche heeft gelogen en/of
 • dat voornoemde P. de vrouw van verdachte meerdere malen heeft verkracht en/of misbruikt en/of (hierbij) een kind bij de vrouw van verdachte heeft verwekt en/of
 • dat voornoemde W. J. meerdere malen is verkracht en/of dat (hierbij) kinderen zijn verwekt en/of een dubbele persoonlijkheid heeft en/of
 • dat voornoemde D. de vrouw van verdachte heeft gedrogeerd en/of (vervolgens) verkracht en/of misbruikt en/of heeft verdachte (hierbij) een foto van die D. geplaatst en/of
 • dat voornoemde K. J. de ongeboren vrucht bij zijn, verdachtes vrouw heeft laten afdrijven met een chemisch middel en/of met vrienden en/of familie de samenzwering “Groep Mengele” heeft opgericht en/of zijn, verdachtes, vrouw heeft laten verkrachten.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Bespreking verweren

Door de raadsman is bepleit dat hetgeen verdachte over Broers heeft gepubliceerd, te weten dat zij een kroongetuige is dan wel een geheimhoudersverklaring heeft getekend niet te typeren is als smaad(schrift), omdat artikel 261 Strafrecht vereist dat het gaat om feiten die als misdrijven of minst genomen als moreel verwerpelijk plegen te worden beschouwd.

Ten aanzien van hetgeen verdachte over mevrouw Wietske-J., zijn ex-echtgenote heeft geschreven, te weten dat zij een dubbele persoonlijkheid heeft en dat zij het slachtoffer zou zijn van verkrachting, is hetzelfde bepleit.

Het hof verwerpt dit verweer, nu de door de verdediging genoemde ten aanzien van voornoemde personen gedane uitlatingen van verdachte in zijn geheel genomen moeten worden bezien met de andere uitlatingen die hij over hen heeft gedaan. Zo heeft hij ten aanzien van Broers ook gepubliceerd dat zij gelogen zou hebben tegen de recherche en over J. dat zij ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Het hof is van oordeel dat de gehele context van de uitlatingen die verdachte ten aanzien van deze personen heeft gedaan, beledigend is.

Door de raadsman is op de gronden als verwoord in de aan het proces-verhaal gehechte pleitnota bepleit dat verdachte ontslagen dient te worden van alle rechtsvervolging nu sprake is van psychische overmacht dan wel van noodtoestand, noodweer of het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid en afwezigheid van alle schuld.

Het hof verwerpt deze verweren.

Aan de door de verdediging gevoerde verweren ligt ten grondslag dat verdachte de tenlastegelegde gedragingen heeft begaan omdat hij die wel moest verrichten. Dit levert in juridische zin psychische overmacht, noodtoestand, noodweer of het ontbreken van materiële wederrechtelijkheid en afwezigheid van alle schuld op.

Zoals hiervoor al is vastgesteld, is geenszins aannemelijk geworden dat in welke vorm dan ook sprake is geweest van een gang van zaken zoals beschreven door verdachte in diens alternatieve scenario en met name ook niet dat in enigerlei vorm verdachte door derden onder druk is gezet of zodanig is gemanipuleerd dat hij daardoor is gebracht tot de aan hem verweten gedragingen. Ook volgt uit al hetgeen hiervoor is overwogen dat het algemeen belang bepaaldelijk niet is gediend door de aan verdachte verweten gedragingen.

Hetgeen verder nog door de verdediging naar voren is gebracht en niet door het hof besproken is, wordt door het hof niet aangemerkt als uitdrukkelijk onderbouwde standpunt.

Strafbaarheid van het hewezenverklaarde

het bewezen verklaarde levert op:

smaadschrift,

meermalen gepleegd.

 

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

Verdachte heeft met zijn handelen gedurende lange tijd de in de bewezenverklaring genoemde personen beledigd. Hij heeft dit gedaan door op internet op meerdere websites en op een weblog verhalen met zeer ernstige beschuldigingen over hen te publiceren en door dit ook in boekvorm uit geven. Uit de aangiftes en de vorderingen van de benadeelde partijen blijkt dat de aangevers in grote mate hinder ondervinden van hetgeen verdachte over hen publiceert en dat zij het heel erg vinden dal verdachte dit al zo lang doet. Met name hetgeen hij op internet plaatst is hierbij voor hen belangrijk, omdat dit voor een ieder toegankelijk is en niet te verwijderen is.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Op 9 februari 2009 is het vonnis waarvan beroep gewezen. Hiervan isverdachte diezelfde dag in hoger beroep gekomen. Ondanks het feit dat een deel van deze vertraging ontstaan is door de verzoeken die door de verdediging zijn gedaan, is het hof van oordeel dat in het algemeen valt te betreuren dat er reeds zo veel tijd verstreken is en dat ruim drieënhalf jaar later arrest wordt gewezen. Dit is zowel voor verdachte als voor alle andere betrokkenen te betreuren.

Het hof ziet hierin aanleiding, anders dan door de advocaat-generaal gevorderd, aan verdachte geen werkstraf op te leggen, maar alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde dat verdachte — kort gezegd — de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen dient te verwijderen van het internet en het door hem geschreven boek.

Vordering van de benadeelde partij E.J.M. B.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1500,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 1500.00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij J.J. D.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 5.000,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 1.500,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het Overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij H. P.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.320,45. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op du artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 57 en 261 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde:

 • dat verdachte de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen dient te verwijderen van alle websites en weblogs waar hij de zeggenschap over heeft, in ieder geval van de websites www.vechtentegenhetonbekende.nl en de bijbehorende wegblog http://blog.vechtentegenhetonbekende.nl  alsmede van de website www.fightingtheunknown.com en de daarbij behorende weblog services.com;
 • dat verdachte geen nieuwe website(s) of weblog(s) zal plaatsen met de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen;
 • dat verdachte de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen dient te verwijderen uit zijn boek “vechten tegen het onbekende”, ISBN nummer 078-90-79385-01-0 alsmede uit eventueel andere reeds uitgegeven boeken;
 • dat verdachte geen nieuwe boek(en) zal uitgeven met de namen van de aangevers en de aan hen geuite beschuldigingen;
 • dat verdachte het voorgaande binnen twee weken na onherroepelijk worden van dit arrest heeft gerealiseerd.

Vordering van de benadeelde partij E.J.M. B.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij E.J.M. B. ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro)) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd E.J.M. B., een bedrag te betalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, niet dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij J.J. D.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij J.JD. ter zake van het bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) ter zake van immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd J.J. D., een bedrag te belalen van € 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 30 (dertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Vordering van de benadeelde partij H. P.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij H. P. ter zake van het bewezen verklaarde tot bet bedrag van € 2.320,45 (tweeduizend driehonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) bestaande uit € 820,45 (achthonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) materiële schade en E 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd H. P., een bedrag te betalen van € 2.320,45 (tweeduizend driehonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) bestaande uit € 820,45 (achthonderdtwintig euro en vijfenveertig cent) materiële schade en 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) immateriële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 41 (eenenveertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen’ en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter,

mr C.G. Nunnikhoven en mr. A.W.M. Elders, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M. Vodegel, griffier,

en op 3 december 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Corrupt Hof Arnhem veroordeelt Hans Smedema!

Corrupt Hof Arnhem veroordeelt onschuldige slachtoffer Hans Smedema!

Iedere verdediging is zoals verwacht door het alweer partijdige Hof met plotseling (angst voor wraking eerdere 3 partijdige rechters!)drie nieuwe rechters en nieuwe AG geweigerd! Zie onder! Totaal tegen iedere juridische wet ingaand, maar Telegraaf zal dat corrupt NOOIT publiceren! Collaboreren met de vijanden van het Nederlandse volk, namelijk hier het Koninklijk huis!

Per 3 december 2012 heeft de volledig onschuldige Hans Smedema, nota bene slachtoffer van ‘het misdrijf van de eeuw’, een strafblad! Uitsluitend door de weigering van OM en Hof Arnhem om iedere verdediging toe te staan! En Hans zelf hoeft als slachtoffer zonder bevoegdheden geen politie dossiers op te sporen die op grond van staatsveiligheid door justitie zelf zijn verwijderd! 

Zelfs een doodsimpel dna-testje wat de stellingen van Hans in één simpele goedkope klap had kunnen bewijzen, werd vanzelfsprekend geweigerd! 12 jaar onderzoek en minimaal een 20 miljoen aan belastinggeld heimelijk misbruikt voor deze samenzwering om het corrupte (toch al onschendbare)Koninklijk huis te beschermen, maar nog geen enkele Nederlander met voldoende hersens om in te zien dat er iets NIET klopt! Telegraaf weigert corrupt en tegen hun missie iedere publicatie om het argeloze Nederlandse volk te waarschuwen! Zitting was blijkbaar besloten tegen mijn wens! Niemand mocht dit meemaken en er over publiceren!

Mensenrechten zijn op grove wijze hier geschonden en de daarvoor verantwoordelijken moeten hiervoor ter verantwoording worden geroepen!

Volgens art. 6 EVRM is horen getuigen a decharge natuurlijk wel vereist voor een daadwerkelijk eerlijke rechtsgang:

3. d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

De Straatsburgse jurisprudentie kan heel kort worden samengevat als:

 1. Ten voordele van de verdachte van belediging wordt de strekking van het geheel waarvan de op zichzelf beledigende uitdrukking deel uitmaakt, bij de juridische beoordeling betrokken.
 2. Een nationale veroordeling op grond van strafbare belediging van degene die zich – op zichzelf beschouwt kwetsend, schokkend en/of beledigend – uitlaat, strijdt met artikel 10 Verdrag en de aangesloten Staat schendt daardoor het Verdrag (zie Van Lent, 1999,p.199ev). De idee is dat uitlatingen, indien en voor zover deze aan het ‘publieke debat’ bijdragen, niet verboden moeten worden, ook al offend, shock, or disturb’ deze uitlatingen. Dat zou zo stelt ‘Straatsburg’, het publieke debat – de motor van de democratie- smoren.
 3. De Hoge Raad heeft uiteindelijk deze royale jurisprudentie tot de zijne gemaakt.
 4. Een op zichzelf beledigende uitlating heeft dat karakter niet, indien uit de context van het geheel waarvan zij deel uitmaakt, volgt dat degene die haar doet, daarmee zijn geloofsovertuiging weergeeft en ‘als zodanig’ voor hem van betekenis is voor het maatschappelijk debat. (HR9-1-2001, NJ2001, 203; zie ook HR 14-1-2003, LJN AE 7632)
 5. En nog strenger; indien een – op zichzelf beledigende – uitlating deel uitmaakt van een artistiek werk, dan moet een uitlating niet op zichzelf gelezen worden, maar in samenhang moet worden beschouwd met het geheel. Aard en strekking daarvan zijn relevant. Volgt daaruit dat de kennelijke context of strekking een artistieke is, dan wordt aan die uitlating het beledigende karakter ontzegd.
 6. Niet anders wordt geoordeeld in het geval iemand wordt beschuldigd van een ernstig  feit. Zolang een publiek belang gediend wordt, zal het strafrecht zich terughoudend moeten opstellen. Zeker als het context gebonden is nadat de dader eerst zelf is vernederd of jarenlang onschuldig als gek wordt neergezet bijvoorbeeld.
 7. Onderzoeksjournalisten hebben door hun bijzondere positie en verantwoording tot inlichten van het publiek, een wat grotere vrijheid.

Punt 6 is praktisch voor mijn zaak geschreven! En punt 7 is bij gebreke aan onderzoeksjournalisten, de plicht van Hans Smedema maatschappelijk gezien. Een samenzwering van deze omvang in opdracht van een Koningin met instemming van de Ministerraad, is van cruciaal publiek belang!

Als Anne Frank nu had geleefd, was ze weer kansloos geweest door de gewetenloze opstelling van de Nederlandse staat en de hypocriete media/Telegraaf! Terwijl die lafaards nu zelfs de boom waar ze alleen maar naar heeft GEKEKEN, hypocriet aanbidden!

 • Eerdere vonnis politierechter is vernietigd!
 • 50 uur dienstverlening of 25 dagen gevangenis is vervallen en vervangen door 3 maanden voorwaardelijk!
 • Iedere verdediging, horen perfecte(zedenrechercheur Voshol en oud hoofd officier justitie mr. Ruud Rosingh) getuigen en simpel dna testje geweigerd, terwijl daarmee doodsimpel had kunnen worden bewezen dat verkrachter Rieks H. P. uit Roden inderdaad rond 1979 mijn weerloze vrouw heeft misbruikt/verkracht in haar emotionele persoonlijkheid en daarbij een kind heeft verwekt!
 • Hans is veroordeeld tot het betalen aan deze verkrachter Rieks H. P. uit Roden, nota bene dus de vader van jongste zoon, van ruim 2300 euro!
 • Aan oud buurman en verkrachter van 1978 tot minimaal 2003(vader geaborteerde vrucht 1980) van mijn weerloze vrouw, Jaap Duijs uit Drachten ook 1500 euro
 • en heldin en klokkenluider Elise B. die mij waarschuwde maar nu niet meer durft, ook 1500 euro! 
 • Bij niet betalen 30 dagen, 30 dagen en 41 dagen gevangenis!
 • Verder moeten alle namen uit deze Blog, en boek verwijderd worden, of dreigt men met gevangenis van vele maanden!
 • Binnen twee weken na onherroepelijk worden vonnis. Dus 14 dagen na 17 december(cassatietermijn)? Wat precies op 31 december uitkomt! Volgend jaar wordt dus heel spannend!

Het spreekt vanzelf dat Hans GEEN gehoor aan zal geven aan dit corrupte vonnis van een politieke samenzwering, wat de rechters correct als altijd al was meegedeeld nog tijdens(!) de alweer partijdige zitting. Hypocriete en laffe Telegraaf was vanzelfsprekend alweer NIET aanwezig om het argeloze Nederlandse volk te waarschuwen en Hans in zijn gevecht tegen de overmachtige criminele staat te steunen!

Hans Smedema zal NOOIT accepteren dat zijn ‘schriftelijke verklaring over de samenzwering van de eeuw’ zowel als boek of in de Blog in opdracht van welke rechter dan ook in negatieve zin wordt aangepast alleen om het corrupte en laffe Nederlandse Koninklijk huis te beschermen. Alsof Hitler opdracht gaf tot het wijzigen van het dagboek van Anne Frank!

Standpunten Raad voor de Journalistiek:

Archieven moeten principieel beschermd worden tegen “correcties”. De samenleving moet op hun integriteit kunnen vertrouwen. … Een ondeugdelijk bericht moet worden gerectificeerd, maar een onwelgevallig artikel wordt niet uit het archief verwijderd, evenmin als aan het archief met terugwerkende kracht artikelen kunnen worden toegevoegd omdat die een “beter” beeld geven van het verleden. De journalist dient de waarheid, ook met terugwerkende kracht.

Dit heeft zich ondertussen vertaald in dit advies uit de Leidraad van de Raad:

Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Eerdere aangifte corrupt geweigerd!

Zijn aangifte tegen de klagers in april 2004 (eerder al in april 2000) werd door politie en OM geaccepteerd en pas 5 maanden later ieder onderzoek geweigerd in opdracht Kroon & College Procureurs Generaal, terwijl de klagers wel(!) hem mochten aanklagen.

 1. Immers in artikel 265 Sr is bepaald, dat een procedure wegens smaad geschorst dient te worden indien er een strafrechtprocedure aanhangig is tegen ‘beledigden’. Hans Smedema is die strafrechtprocedure in opdracht Kroon 5 maanden na aangifte op 26 april 2004 geweigerd, zodat daarmee nimmer een strafrechtvervolging aanhangig gemaakt kon worden. Dat brengt mee, dat artikel 265 Sr onterecht buiten spel wordt gezet. Het is toch logisch dat je eerst de daders moet beschuldigen(smaad?) voordat politie en OM tot vervolging en onderzoek kunnen overgaan!

Dat is zuiver discriminatie en ongelijke behandeling. Bij Hans is immers alles open, eerlijk, ethisch verantwoord en transparant. Vandaar hun dreigen met gevangenis, wat mij niets doet natuurlijk.

Mijn leven is al geëindigd in maart 2000 en ik heb niets meer te verliezen. Alles is mij al afgenomen! Vrouw, eigen kinderen, eer(ben nu de dorpsgek), toppositie als headhunter in Noord Nederland, prachtige villa in Drachten, geen recht op bescherming door politie en justitie sinds 1972(!), kafkaiaans geen enkele informatie over criminele samenzwering, geen enkele hulp van wel eerlijke Nederlanders, laf en crimineel weigeren Koninklijke hulp die hiervoor juist verantwoordelijk zijn middels een geheime wet/decreet, geen enkele slachtoffer hulp omdat het verboden was, geen enkele medische hulp ook omdat Hans bedrogen moest worden, geen publieke hulp via waarschuwen door de media, totaal helemaal GEEN hulp! Huiveringwekkend!

Het leven van Hans Smedema en zijn vrouw is door het Koninklijk huis en de staat totaal verwoest! Volstrekt uniek wereldwijd.

Arrest of Strafvonnis gerechtshof Arnhem als nevenzittingsplaats Leeuwarden per 3-12-2012

Hier het vonnis in een pdf VonnisHofArnhem

Nota bene een zogenaamd PROMIS Arrest! Maar de motivering om het alternatieve scenario NIET te onderzoeken wordt(net als bij politierechter) totaal niet gegeven! Slechts de 5 getuigen a charge zijn gehoord, NIET de 12 getuigen a decharge, laat staan onderzoekje middels het doodsimpele dna-testje! Het arrest wordt ook NOOIT gepubliceerd, net als bij vonnis politierechter 9-2-2009! LJN zaaknummer ontbreekt frauduleus ook op beide vonnissen! Doofpot in optima forma!

Hier nog het eerdere tussenvonnis

Motiveringsverbetering strafvonnis PROMIS

Vanaf 2006 worden de vonnissen en arresten van de rechtbanken en gerechtshoven in toenemende mate voorzien van uitgebreide bewijs-, strafmaat- en maatregelmotiveringen. Dit gebeurt in het kader van het Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen (PROMIS).

Vanaf 2007 wordt dit project uitgebreid naar alle rechtbanken en gerechtshoven, die geleidelijk aan volledig zullen overgaan naar deze vorm van motivering. De vonnissen en arresten die op deze verbeterde wijze zijn gemotiveerd zijn op Rechtspraak.nl te vinden door de zoekterm ‘PROMIS’ in te voeren (zoekscherm uitspraken).

En hier het oude stuk pleidooi van 61 pagina’s wat al op 9 februari 2009 politierechter totaal genegeerd heeft(hoogstwaarschijnlijk op speciaal heimelijk en achterbaks Koninklijk bevel!) en nu Hof ook al weer. PLeidooistrafzaakX  en de toen genoemde getuigen Getuigenstrafzaak.doc

Iedere advocaat en beetje jurist met (ludiek gesteld) meer dan een half brein kan in het vonnis zien dat niets voldoende is gemotiveerd, er geen rekening is gehouden met de gruwelijke discriminerende context en er is dus sprake is van weer fraude en bedrog tijdens deze zitting in hoger beroep. Hof stelt dat zelfs niet het begin van aannemelijkheid van mijn stellingen is aangetoond, wat pure opzet en fraude is! Nog nooit heeft iemand zoveel controleerbare feiten genoemd over een samenzwering en doofpot! Zelfs wat schriftelijke bewijzen die nota bene wanen uitsluiten. OM heeft weer opzettelijk cruciale gegevens en politie dossiers voor de rechters en Nederlandse volk achtergehouden en onderzoek daarnaar geweigerd! Hoogstwaarschijnlijk is dus het Hof gewoon op de hoogte van het gelijk van Hans Smedema, maar moet op speciaal Koninklijk bevel ieder stuk van Hans Smedema negeren! Ieder onderzoek is blijkbaar heimelijk bij speciaal Koninklijk decreet verboden! Overtreffende trap van kafkaiaans!

Moszkowicz daarom al meegedeeld dat ik niet eens de moeite zal nemen om tegen dit frauduleuze vonnis in cassatie te gaan. Alleen buiten Nederland kan nog recht gezocht en gedaan worden als Nederlandse rechters blijkbaar mogen en hier overduidelijk willen(!) meewerken aan deze fraude en Koninklijke samenzwering. De Nederlandse rechtsstaat en het Koninklijk huis zijn door deze frauduleuze casus in ernstig gevaar gebracht! Koningin pleegt verraad tegenover Hans Smedema en zijn vrouw(en Amerikaan Al Rust en zijn familie), en zelfs hoogverraad tegenover het Nederlandse volk! De Nederlandse (rechts)staat is in gevaar gebracht!

Hof stelt foutief en frauduleus opzettelijk(!) dat het verdedigingsbelang NIET wordt geschaad door het niet doen van onderzoek en horen van de vele getuigen waaronder nota bene dus zedenrechercheur Voshol politie Leeuwarden die constateerde dat een politie file plotseling was verdwenen(staatsveiligheid wegens betrokkenheid Koningin Beatrix) en destijds hoofd officier Justitie Leeuwarden mr. Ruud Rosingh die zijn al opgestarte onderzoek naar de verkrachting vrouw Hans op bevel van College Procureurs moest stopzetten! Het Hof motiveert dat totaal niet! Enkel stellen dat er geen bewijs van is, is logisch bij een doofpot en weigeren onderzoek! Daarvoor worden die getuigen nu juist opgeroepen! Hoge raad zou dat moeten inzien en vonnis terug verwijzen naar het Hof, maar dit is pure opzet! Cruciale stellingen over moordaanslag op Hans Smedema in januari 1972 werden in een oude artsenkaart uit 1975 nota bene bevestigd en staat in pleidooi voor politierechter, wat wanen totaal uitsluit! Dat maakt onderdeel uit van het strafdossier maar wordt opzettelijk en frauduleus genegeerd als gevolg van het heimelijke Koninklijke bevel!

Hier wat de Hoge Raad over horen getuigen en motivering stelt:

Wanneer het Hof haar oordeel slechts baseert op dat het zich voldoende geïnformeerd acht omtrent de motieven, de voorgeschiedenis en de persoon van de verdachte en dat niet te verwachten is dat de verklaringen van bedoelde getuigen/deskundigen daaraan iets zouden kunnen toevoegen of afdoen, is dat naar het oordeel van de Hoge Raad een miskenning van de maatstaf van het verdedigingsbelang.

Tot 17 december loopt de termijn voor cassatie! Betalen boetes en verwijderen namen uit Blog en boek denk ik 14 dagen later, wat ik vanzelfsprekend weiger met mijn beroep op zelfverdediging in combinatie met het enorme maatschappelijke belang om deze Koninklijke samenzwering te openbaren en de andere genoemde gronden in de pleitnotities.  

Op grond van deze samenzwering kan het Koninklijk huis vallen en Nederland een republiek worden!

Dus daarna kan Justitie en OM proberen om de gevangenisstraf tot uitvoer te brengen. Ze zullen daartoe aan Spanje om uitlevering en/of aanhouding moeten vragen, wat mij vermoedelijk het recht geeft om dat te bestrijden of politiek asiel te vragen tegen deze gruwelijke vervolging vanuit en door Nederland, gebaseerd op mij onbekende geheime speciale discriminerende Koninklijke(!) wetten of regels.

Hans Smedema zal niet naar Nederland gaan totdat deze bizarre zaak is opgelost en het vonnis is vernietigd. Hij zal politiek asiel vragen om hem tegen deze gruwelijke Koninklijke vervolging te beschermen!

De boetes zullen ze inhouden op uitkeringen of via beslaglegging op rekeningen.

Zie mijn gedetailleerde Post Motivering onderzoek en getuigen! waar Hof zich frauduleus NIET aan heeft gehouden, en de Post Noodweer principe!

Eisen Hans Smedema voor stopzetten publicatie blijven gewoon:

 • Openbaar maken van alle geheime files(Koninklijke heimelijke wet/regel en o.a. 50 politiedossiers) over deze gruwelijke zaak
 • volledige rehabilitatie en vernietiging huidige vonnis Hof Arnhem van 3-12-2012
 • publiekelijke excuses door Koningin Beatrix of opvolger aan Hans Smedema en zijn vrouw, aan het Nederlandse volk, aan Amerikaan Al Rust en zijn familie en aan het Amerikaanse volk!
 • het betalen van een zware schadevergoeding(vele miljoenen) voor alle schade door alle partijen geleden met een boete van minimaal 100%
 • vervolgen van alle betrokken daders, medeplichtigen, ambtenaren en politici
 • en andere nader te bepalen zaken

Hieronder nog even de gang van zaken tijdens de partijdige politieke schijn zitting. Belangen van Koninklijk huis zijn hier belangrijker gebleken dan het sinds 1972 gruwelijk lijden van twee totaal onschuldige slachtoffers!

Zitting Gerechtshof Arnhem op 19 november 2012!

Zoals eerder aangegeven heeft het Hof eerder partijdig besloten om uitsluitend de klagers opnieuw te horen en alle ter verdediging opgeroepen 12 getuigen door mr. A. (Bram) Moszkowicz aan te houden en helemaal NIET te horen voor deze zitting. Een partijdige houding die tijdens de zitting met plotseling nieuwe rechters(!) werd gecontinueerd en feitelijk daarmee bewijst dat deze zitting partijdig(!) mag zijn! Deze zitting en de eerdere bij politierechter Jeroen van Bruggen rechtbank Leeuwarden waren en zijn beide schijn zittingen. Een soort toneelstukje, maar dan wel met een vonnis dat geldig is voor Hans Smedema, die daarmee iedere verdediging onmogelijk gemaakt werd. Een heimelijk en achterbaks Koninklijk besluit van destijds Koningin Juliana maakt dat blijkbaar mogelijk!

Zie Post met tussenarrest ZONDER enige inhoudelijke motivatie  Alle getuigen geweigerd!

Omdat ik dit al zag aankomen heb ik me in overleg met Moszkowicz beperkt tot alleen nog het hoogst noodzakelijke ter verdediging.

Hieronder de verzoeken voor een o.a. het cruciale dna onderzoek van klager en verkrachter Rieks P. uit Roden en het onder ede horen van de vele beschikbare getuigen.

Verzoek onderzoek en horen getuigen!

Verzoek onderzoek GERECHTSHOF onderzoekswensen

Tijdens de zitting trokken de drie rechters zich even terug en besloten dit ook al weer aan te houden tot nader orde.  Daarmee dus iedere verdediging gebaseerd op echte feiten nog tijdens(!) de zitting, onmogelijk makend! Opzettelijke fraude door rechters en al door mij voorzien! Zie eerdere Post Getuigen geweigerd iets hierboven als link geplaatst.

Ons stond vervolgens niets anders over als het houden van een laatste pleidooi, waar ik mr. Comans van Moszkowicz al voor gewaarschuwd had. ‘Men zal een snelle veroordeling willen, waarbij iedere verdediging niet zal worden toegestaan, gezien de bij de rechters bekende samenzwering waaraan ze op grond van een speciaal Koninklijk corrupt besluit van destijds Juliana, en voortgezet door Beatrix, blijkbaar willen of moeten meewerken!’

Normaal gesproken zwaar en crimineel partijdig en een verzoek tot wraking van alle drie rechters zou bij een normale eerlijke rechtsgang in een wel eerlijk land gehonoreerd moeten worden, maar hier natuurlijk niet omdat het gewoon op grond van een corrupte Koningin Juliana en haar blijkbaar al even kwaadaardige corrupte dochter Beatrix, legaal is gemaakt om Hans Smedema op geheime gronden te mogen bedriegen tot en met bij de rechterlijke macht.

Pleidooi mr. Comans van Moszkowicz Amsterdam

In overleg vooraf alleen nog summiere pleidooi pleitnota Smedema regie 191112

Het onschuldige slachtoffer Hans Smedema werden nog wel een paar vragen gesteld

Het volgende is niet letterlijk, maar wel de strekking.

 • Wilt u toch nog meewerken aan een psychiatrisch onderzoek? Antwoord: ‘Nee, dat heeft geen enkele zin! Psychiaters zijn geen rechercheurs en het is bovendien geen wetenschap maar gewoon een mening. Het zou de 16 e psychiater zijn en u mag er van mij en verdediging wel van uitgaan, dat als we 100 psychiaters zouden vragen, er minimaal 99 mij voor gek of waan gestoord zullen verklaren gezien het onwaarschijnlijke en bizarre verhaal! Ik bestrijd dat nu juist en daarom zal er eerst een onderzoek middels een doodsimpel dna-testje uitgevoerd moeten worden zodat de feiten als uitgangspunt eerst glashelder zijn vastgesteld! En dan zijn psychiaters  al niet meer nodig ook nog.
 • Er werd nog iets genoemd over het gevraagde onderzoek en horen getuigen onder ede waarop Hans stelt: ‘Niet horen of geen onderzoek is dan partijdig!’
 • Hoe brengt u uw tijd door in Spanje? Antwoord: ‘Gewoon net als ieder ander daar. Waar geen we morgen lunchen, gezellig naar een muziekavond in Casa Aleluya met live muziek, of krantje lezen met een kop koffie in de morgen. Hoogstaande gesprekken over deze zaak zijn daar onmogelijk. Ik praat nauwelijks over mijn gevecht met de staat of over mijn Blog, maar men weet er wel van. Op één avond tijdens een diner vond iemand het nodig om achter mijn rug om tegen de vrouw van mijn gesprekspartner(over opheffen pensioen in eigen beheer bv) te fluisteren ‘hij is gek hoor!’, waarop die vrouw binnen en seconde al wist ‘o, dat dacht ik al!’ Terwijl ze mij nog totaal niet had gesproken en niets wist van mijn boek, blog en rechtszaken! Ik heb toen die Nederlandse club maar opgezegd voorlopig tot aan deze bizarre situatie een eind komt.
 • Opheffen pensioen in eigen beheer bv is toch een ernstige zaak die tot veel problemen en hoge financiële kosten voor u kan leiden? Antwoord: ‘Daar verheug ik me nu al op! Je moet de problemen daar neerleggen waar ze thuis horen en dat is in dit geval bij het Min. van Algemene Zaken die weigeren om een schadevergoeding van 1,5 miljoen te betalen. Het is hun probleem en niet het onze.’
 • Hoe kunt u zich daar staande houden met uw bizarre verhaal? Antwoord lachend: ‘Ik doe gewoon net of ik gek ben!’ (gelach) ‘En eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat dat me eigenlijk wel verdacht gemakkelijk afgaat!’ (En me lachend om draaiend naar mijn advocaat mr. Comans) ‘zou ik dan toch…’ en die antwoordt ‘jij zegt het, ik niet!’ Wat hilariteit tot gevolg had natuurlijk.
 • Laatste woord van Hans Smedema: ‘Ik daag u uit om van het OM en de AG ook maar één item te vinden waarin deze de belangen van mij als verdachte ook heeft onderzocht, waar die volgens hun missie wel toe verplicht zijn! Het is dus zwaar partijdig!”
 • Volgens de voorzitter duurt deze zaak inmiddels erg lang en willen ze dit snel afwikkelen! (logisch omdat ze zelf dit nu 4 jaar hebben getraineerd uit pure angst voor mij!)

Uitspraak op 3 december 2012 en inmiddels al boven genoemd.

Het lijkt aan te bevelen om van dit dossier en de Blog kopie te maken, zodat later alle gegevens beschikbaar blijven voor onderzoek!

Later meer…

Hans Smedema, vluchteling tegen vervolging door Nederlandse staat en Koningin, Xalo – Jalon, Alicante, Spain.